اساتید روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

 
helpkade
اساتید روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد
اساتید روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد


حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات:

روان شناسی عمومی

دانشگاه:

دانشگاه تربیت مدرس
اساتید روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:روان شناسی تحولی، روان درمانگری، روان پریشی

 


تلفن:05138805865

وبگاه شخصی:aghamohammadian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:aghamohammadian@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


محمدجواد اصغری ابراهیم آباد

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

روان شناسی

دانشگاه:

دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:بالینی، اعتیاد، روان درمانگری

 


تلفن:

وبگاه شخصی:mjasghari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mjasghari@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


ایمان الله بیگدلی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات:

روان شناسی

دانشگاه:

دانشگاه علامه طباطبایی

تخصص:بالینی، سلامت، نوروسایکولوژی، روان درمانگری

 


تلفن:05138805893

وبگاه شخصی:ibigdeli.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ibigdeli@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


جواد صالحی فدردی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات:

روان شناسی پژوهش بالینی

دانشگاه:

دانشگاه ولز انگلستان

تخصص:بالینی، سلامت، نوروسایکولوژی، روان درمانگری

 


تلفن:05138805867

وبگاه شخصی:j.s.fadardi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:j.s.fadardi@um.ac.ir

اساتید روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد


برنامه درسی هفتگی استاد


زهرا طبیبی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

روان شناسی رشد

دانشگاه:

دانشگاه هال انگلستان

تخصص:روان شناسی تحولی، روان شناسی حمل و نقل

 


تلفن:05138805870

وبگاه شخصی:tabibi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:tabibi@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


شهربانو عالی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

روان شناسی

دانشگاه:

دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:روان شناسی حقوقی

 


تلفن:05138805895

وبگاه شخصی:aali.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:aali@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


محمدسعید عبدخدائی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

روان شناسی تربیتی

دانشگاه:

دانشگاه علامه طباطبایی

تخصص:روان شناسی تربیتی، روان شناسی دین، روان شناسی پژوهش

 


تلفن:05138805887

وبگاه شخصی:abdkhoda.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:abdkhoda@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


علی غنائی چمن آباد

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

علوم اعصاب شناختی، مغز و شناخت

دانشگاه:

تبریز

تخصص:نوروسایکولوژی سلامت، توانمند‌سازی، روان‌درمانی بدنی، درمانهای تکنولوژیک(نورو فیدبک، tDCS)

 


تلفن:5868

وبگاه شخصی:ghanaee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghanaee@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات:

مشاوره

دانشگاه:

دانشگاه علامه طباطبایی

تخصص:بالینی، مشاوره ،گروه درمانی، روان درمانگری

 


تلفن:05138805888

وبگاه شخصی:ghanbarih.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghanbarih@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


علی مشهدی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات:

روان شناسی

دانشگاه:

دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:بالینی، نوروسایکولوژی، روان درمانگری، کنش های اجرایی، نظم جویی هیجان

 


تلفن:05138805873

وبگاه شخصی:mashhadi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mashhadi@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


مجید معینی زاده

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

روان شناسی پژوهش بالینی

دانشگاه:

دانشگاه میسور هندوستان

تخصص:روان شناسی مثبت

 


تلفن:0513885852

وبگاه شخصی:moeinizadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:moeinizadeh@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد

 

جستجوگر شماره تلفن ۱۱۸

تلفن های دانشکده


تلفن های دانشکدهDownloads-icon


محمدرضا آهنچیان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات:

فلسفه آموزش

دانشگاه:

دانشگاه خوارزمی
اساتید روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:فلسفه مدیریت آموزشی، توسعه منابع انسانی

 


تلفن:05138805889

وبگاه شخصی:ahanchi8.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ahanchi8@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


سید محسن اصغری نکاح

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشگاه:

دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:روان شناسی کودکان استثنایی، مداخلات کودک و خانواده، بازی درمانی

 


تلفن:05138805861

وبگاه شخصی:asghari-n.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:asghari-n@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


مقصود امین خندقی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

برنامه ریزی درسی

دانشگاه:

دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:نظریه برنامه درسی، برنامه درسی اسلامی

 


تلفن:05138805862

وبگاه شخصی:aminkhandaghi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:aminkhandaghi@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


سیدامیر امین یزدی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات:

روان شناسی تربیتی

دانشگاه:

دانشگاه شیفیلد انگلستان

تخصص:روان شناسی رشد

 


تلفن:05138805850

وبگاه شخصی:yazdi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:yazdi@um.ac.ir

اساتید روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد


برنامه درسی هفتگی استاد


حسین باغگلی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه:

دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:فلسفه تعلیم و تربیت

 


تلفن:05138804588

وبگاه شخصی:baghgoli.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:baghgoli@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


مریم بردبار

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

روانشناسی تربیتی

دانشگاه:

دانشگاه شیراز

تخصص:روانشناسی تربیتی

 


تلفن:05138805882

وبگاه شخصی:mbordbar.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mbordbar@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه:

دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:فلسفه تعلیم و تربیت

 


تلفن:05138805853

وبگاه شخصی:javidi-d.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:javidi-d@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


حسین جعفری ثانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

برنامه ریزی درسی

دانشگاه:

دانشگاه خوارزمی

تخصص:برنامه ریزی درسی

 


تلفن:

وبگاه شخصی:hsuny.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hsuny@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


رضوان حسین قلی زاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

مدیریت آموزشی

دانشگاه:

دانشگاه تهران

تخصص:مدیریت آموزشی

 


تلفن:05138805884

وبگاه شخصی:rezvan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rezvan@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


محمود سعیدی رضوانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

برنامه ریزی درسی

دانشگاه:

دانشگاه خوارزمی

تخصص:برنامه ریزی درسی، تعلیم و تربیت اسلامی

 


تلفن:05138805856

وبگاه شخصی:saeedy.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:saeedy@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


سکینه سلطانی کوهبنانی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشگاه:

دانشگاه علامه طباطبایی

تخصص:روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

 


تلفن:05138805892

وبگاه شخصی:s.soltani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:s.soltani@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


بختیار شعبانی ورکی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات:

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه:

دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:فلسفه تعلیم و تربیت

 


تلفن:05138805855

وبگاه شخصی:bshabani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bshabani@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


ابوالفضل غفاری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه:

دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:فلسفه تعلیم و تربیت

 


تلفن:05138805857

وبگاه شخصی:ghaffari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghaffari@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


علی غنائی چمن آباد

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

علوم اعصاب شناختی

دانشگاه:

دانشگاه تبریز

تخصص:علوم اعصاب شناختی

 


تلفن:05138805868

وبگاه شخصی:ghanaee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghanaee@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


داود قرونه

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

مدیریت آموزش عالی

دانشگاه:

دانشگاه تهران

تخصص:مدیریت آموزش عالی

 


تلفن:05138805879

وبگاه شخصی:d.ghoroneh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:d.ghoroneh@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


سیدجواد قندیلی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

برنامه ریزی درسی

دانشگاه:

دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:تعلیم و تربیت اسلامی

 


تلفن:05138805854

وبگاه شخصی:ghandili.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghandili@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


بهروز مهرام

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

برنامه ریزی درسی

دانشگاه:

دانشگاه شیراز

تخصص:برنامه ریزی درسی، سنجش و ارزیابی

 


تلفن:05138805878

وبگاه شخصی:bmahram.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bmahram@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


حسین کارشکی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

روان شناسی تربیتی

دانشگاه:

دانشگاه تهران

تخصص:روان شناسی تربیتی

 


تلفن:05138805863

وبگاه شخصی:kareshki.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:kareshki@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


مرتضی کرمی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

برنامه ریزی درسی

دانشگاه:

دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی، آموزش و بهسازی منابع انسانی

 


تلفن:05138805885

وبگاه شخصی:m.karami.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m.karami@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد


سیدعلی کیمیایی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

مشاوره

دانشگاه:

دانشگاه علامه طباطبایی

تخصص:زوج درمانی، خانواده درمانی، سنجش در زوج و خانواده

 


تلفن:05138805860

وبگاه شخصی:kimiaee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:kimiaee@um.ac.ir


برنامه درسی هفتگی استاد

 

جستجوگر شماره تلفن ۱۱۸

تلفن های دانشکده


تلفن های دانشکدهDownloads-icon 

 

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 

اساتید روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

 دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان مهمترين و با سابقه‌ترين نهاد آموزش عالي در زمينه‌هاي علوم‌تربيتي، روان‌شناسي، كتابداري و اطلاع‌رساني در شرق كشور به منظور تأمين نيروي انساني كارشناس در رشته‌هاي ياد شده ايجاد گرديده و تاكنون خدمات ارزنده‌اي در تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور ارائه كرده است.  

 

اين دانشكده هفتمين دانشكده دانشگاه فردوسي مشهد است كه در تاريخ 25 مهرماه 1352 آغاز به كار نمود.  

 

اين دانشكده هم اكنون با 47 عضو هيأت علمي به تربيت و آموزش 1729 نفر دانشجو، شامل 1238 دانشجوي كارشناسي، 424 نفر دانشجوي كارشناسي ارشد و 67 نفر دانشجوي دكتري مشغول است.  

 

 

 

 گروه علوم تربیتی

 

دوره كارشناسي  

 

تعداد واحدهاي درسي اين دوره 1+135 واحد است.  

 

دوره كارشناسي علوم‌تربيتي داراي سه گرايش به شرح زير مي‌باشد:  

 

1ـ آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني.  

 2ـ آموزش و پرورش كودكان استثنايي.  

 3ـ مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي.  

 

 

دوره كارشناسي ارشد  

 

افزون بر دانشجويان دوره‌ي كارشناسي، اين گروه در مقطع كارشناسي‌ارشد در رشته‌هاي مديريت آموزشي و برنامه‌ريزي درسي، روان‌شناسي تربيتي، تحقيقات آموزشي، و برنامه‌ريزي درسي به آموزش نيروي متخصص مي‌پردازد. هم اكنون 193 دانشجوي كارشناسي‌ارشد در اين گروه مشغول تحصيل هستند.  

 

 

دوره دكتري  

 

در اين گروه 36 دانشجوي دكتري در دو گرايش فلسفه تعليم و تربيت و برنامه‌ريزي درسي به تحصيل اشتغال دارند.  

 

 

 

گروه روان شناسی

 

دوره كارشناسي  

اساتید روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

 

روان‌شناسي يكي از شاخه‌هاي علوم انساني است. دوره كارشناسي روان‌شناسي، يكي از دوره‌هاي نظام آموزش عالي مي‌باشد كه هدف آن تربيت افرادي است كه مفاهيم و اصول نظري و عملي روش‌هاي پژوهش در اين علم را فراگرفته و حداقل مهارت‌هاي حرفه‌اي روان‌شناسي را كه در كشور ما داراي كاربرد فراوان است، به دست آورند. اين دوره داراي سه گرايش زير مي‌باشد:  

1ـ روان‌شناسي باليني  

2ـ روان‌شناسي كودكان استثنايي 

3ـ روان‌شناسي عمومي. تعداد واحدهاي درسي اين رشته 135 واحد است.  

 

 

دوره كارشناسي ارشد روان‌شناسي  

 

در مقطع كارشناسي ارشد، رشته روان‌شناسي باليني، روان‌شناسي عمومي و روان‌شناسي مشاوره خانواده هم ‌اكنون تعداد 186 دانشجو مشغول تحصيل مي‌باشند.  

 

 

دوره دكتري روان‌شناسي  

 

در رشته دكتري روان‌شناسي از مهرماه 1388 تعداد 14 نفر دانشجو مشغول تحصيل مي‌باشند.  

 

 

 

 

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

دوره كارشناسي  

 

هدف از تدريس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در سطح كارشناسي آشنا نمودن دانشجويان با اهميت نقش كتابخانه در گسترش فرهنگ، علوم و فنون در جامعه و آماده نمودن آنها براي كار در كتابخانه‌ها و ايجاد مهارت‌هاي لازم در انجام اين امور است. تعداد واحد درسي اين رشته 135 واحد است.  

 

 

دوره كارشناسي ارشد  

 

هدف اين دوره تربيت افراد متخصص و آزموده در رشته‌هاي علم اطلاعات و دانش شناسی براي اداره كردن كتابخانه‌ها و مراكز اسناد و مدارك، سازمان‌ دادن به منابع براي بهره‌برداري درست، ارائه خدمات مناسب با نيازهاي جامعه علمي و آموزش و پرورش در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی مي‌باشد. تعداد واحد درسي اين رشته براي دانش‌آموختگان كارشناسي  علم اطلاعات و دانش شناسی 3 واحد و غيرآن 46 واحد است. در حال حاضر اين گروه 45 دانشجوي كارشناسي ارشد دارد.  

 

 

دوره دكتري  

 

توليد علم و سهيم شدن دانش آموختگان در گسترش مرزهاي دانش در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی و ديگر حوزه‌هاي وابسته هدف اصلي اين دوره است. علاوه بر اين بايد بتوانند در جايگاه هيأت علمي و يا مدير كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني بزرگ اثربخش باشند. تعداد واحد درسي اين رشته 38 واحد است. هم اكنون 17 دانشجو در اين مقطع به تحصيل اشتغال دارند.  

 

 

 

کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

 

 كتابخانه دانشكده علوم‌تربيتي و روان‌شناسي همزمان با تأسيس دانشكده در سال 1352 شروع به فعاليت كرد. از سال 1361 با افتتاح ساختمان دانشكده به محل كنوني در پرديس دانشگاه فردوسي انتقال يافت. مساحت كتابخانه در حدود 850 متر مربع و شامل 52 هزار نسخه كتاب مي‌باشد كه بيش از 40 هزار جلد آن فارسي و حدود 12 هزار جلد آن نيز لاتين مي‌باشد. همچنين شامل پايگاه‌هاي اطلاعاتي و مجلات تخصصي مربوطه نيز مي‌باشد. آدرس پايگاه اطلاعاتي كتابخانه دانشكده .    http://libepl.um.ac.ir  

 

 

 

آزمایشگاه رایانه

 

  بخش رايانه دانشكده داراي 4 سايت، يك كارگاه و يك آزمايشگاه مي‌باشد. سايت‌هاي رايانه به صورت جداگانه جهت دانشجويان كارشناسي با 30 دستگاه، دانشجويان كارشناسي ارشد با 36 دستگاه و دانشجويان دكتري با 50 دستگاه رايانه مشغول به كار هستند. ضمناً تمامي بخش‌هاي اداري، كلاس‌هاي آموزش و اعضا هيأت علمي از امكانات رايانه‌اي برخوردار مي‌باشند. در مجموع دانشكده داراي حدود 250 دستگاه رايانه متصل به اينترنت است.

 

 

 

بخش تكنولوژي آموزشي

 

 اين بخش يكي از مهمترين واحدهاي موجود در دانشكده مي‌باشد و از سال 1354 تأسيس شده و تاكنون واحدهاي درسي «مقدمات تكنولوژي آموزشي» و «تهيه، توليد و كاربرد مواد و وسايل آموزشي» هر ترم به دانشجويان ارائه مي‌شود. همچنين اين بخش داراي تعدادي فيلم آموزشي در زمينه‌هاي روان‌شناسي، علوم‌تربيتي و كتابداري مي‌باشد. از آخرين فناوري روز مانند رايانه همراه و ديتاپروژكتور براي ارائه مطالب در كلاس‌هاي درس و يا كنفرانس‌ها استفاده مي‌شود. همچنين با توجه به نياز كارگاه‌هاي آموزشي، سمينارها و يا كلاس‌ها ، فيلم آموزشي تهيه شده و بر روي سي‌دي ارائه مي‌گردد.

 

  

 

آزمايشگاه روان شناسي

 

 1ـ آزمايشگاه روان‌شناسي از سال 62 به طور رسمي كار خود را آغاز نمود. اين بخش به منظور انجام كارهاي عملي دانشجويان در دروس عملي به ويژه دروس روان‌شناسي تجربي، روان‌شناسي هوش، روان‌شناسي يادگيري و روان‌شناسي احساس و ادراك فعاليت مي‌نمايد. با توجه به پيشرفت علم و فناوري و ورود رايانه به عرصه پژوهش‌هاي علمي، بخشي از فعاليت‌هاي آزمايشگاه روان‌شناسي با رايانه برنامه‌ريزي مي‌شود و دستگاه‌هاي نوين جايگزين دستگاه‌هاي پيشين شده است. آزمايشگاه روان‌شناسي آمادگي لازم را براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي تجربي و اجراي تست‌هاي هوشي و شخصيتي دارد.  

 

2ـ آزمايشگاه Eye traker : اين آزمايشگاه به وسيله دستگاه رد ياب چشمي امكان بررسي و ثبت كليه حركات چشم آزمودني را كه در بسياري از پژوهش هاي روان شناختي و نورو لوژيكي به كار مي رود ، فراهم آورده است .دستگاه ردياب چشمي كه با تكنولوژي مادون قرمز كار مي‌كند قادر است كليه پارامترهاي چشمي در وارسي محيطي را با دقت فوق العاده (100 فريم در ثانيه) ثبت كند.

 

 

 

مركز مطالعات منطقه ای جوانان

 

 از مهرماه 1385 با همكاري سازمان ملي جوانان و دانشگاه فردوسي مشهد مركز مطالعات منطقه‌اي جوانان با هدف ايجادانگيزه پژوهشگران حوزه‌هاي علوم‌تربيتي، روان‌شناسي و علوم اجتماعي ـ اقتصادي به انجام پژوهش‌هاي بنيادين و كاربردي در خصوص مسائل جوانان به خصوص با تأكيد بر حوزه جغرافيايي شمال شرق كشور در دانشكده افتتاح گرديد.  

 

 

 

كلينيك روان‌شناسي و مركز مشاوره دانشجویی

 

كلينيك روان‌شناسي و مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد به منظور آموزش و كارورزي دانشجويان كارشناسي ارشد باليني و مشاوره خانواده و همچنين ارائه خدمات مشاوره‌اي و روان‌درماني به مراجعان (دانشجويان و خانواده آنها، كاركنان، اعضاي هيأت علمي و مراجعان آزاد) داير گرديد. مراجعان به كلينيك از انواع خدمات روان‌شناسي و مشاوره اعم از جلسات روان‌درماني انفرادي، روان درماني گروهي، خانواده درماني، اجراي تست‌هاي هوشي و شخصيتي و غيره بهره‌مند خواهند بود. بخش ديگري از فعاليت‌ها، مربوط به تشكيل كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي به صورت نظري يا عملي براي دانشجويان و ديگر متقاضيان مي‌باشد.  

 

 

 

مهد كودك دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي

 

 مهد كودك دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي از سال 1370 فعاليت خود را در سه گروه سني 3 تا 4 ساله (دوره مهد كودك)، 4 تا 5 ساله (پيش‌دبستاني1) و 5 تا 6 ساله (پيش‌دبستاني2) به عنوان تنها مهدكودك وابسته به دانشگاه فردوسي آغاز نمود. در حال حاضر با مديريت يك كارشناس‌ارشد مديريت آموزشي و برخورداري از امكانات لازم (سالن، كلاس، وسايل بازي، محوطه‌ بازي و وسايل كمك آموزشي) با ارائه تسهيلات ويژه براي كاركنان و هيأت علمي دانشگاه فعاليت مي‌كند. افزون بر اين مهد با ارائه خدمات به دانشجويان ديگر رشته‌ها به خصوص دانشجويان رشته علوم تربيتي و روان‌شناسي در قالب پروژه‌هاي دانشجويي با آنها همكاري مي‌كند.

 

 

 

مجلات علمي- پژوهشي

 

 از ابتدای سال 1390، با توجه به سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجله “مطالعات تربیتی و روان‌شناسي” به سه مجله تخصصي تفکیک شد. این مجلات به صورت دو فصلنامه منتشر می شوند و دارای اعتبار علمی- پژوهشی می‌باشند. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبگاه اختصاصی هر یک مراجعه نمایید.

 

 

1ـ پژوهش‌نامه مباني تعليم و تربيت                                      http://fedu.um.ac.ir

 

2ـ پژوهش‌هاي روان‌شناسي باليني و مشاوره                              http://tpccp.um.ac.ir

 

3ـ پژوهش‌نامه علم اطلاعات و دانش شناسی                           http://infosci.um.ac.ir


Downloads-icon

 

جستجوگر شماره تلفن ۱۱۸

تلفن های دانشکده


تلفن های دانشکدهDownloads-icon

رشته ها و مقاطع تحصیلی

كارشناسي

دوره کارشناسی روان شناسی قبلا در گرایش های بالینی، عمومی و آموزش کودکان استثنائی ارائه می شد، ولی از سال 1394 براساس مصوبه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوره کارشناسی ، بدون گرایش دانشجو می پذیرد و آنان می بایست 138 واحد درسی را در یک دوره 8 ترمی بگذرانند.

برنامه درسی دوره کارشناسی روان شناسی

اساتید روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

 

كارشناسي ارشد

درحال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد، رشته های باليني، عمومي و روان شناسی شناختی  ارائه می شود.

 برنامه درسی:

روانشناسي باليني

روانشناسي عمومي

روان شناسی شناختی

 

 

 دکتری

دوره دكتري روان‌شناسي از مهرماه 1388 و دوره دکتری روان شناسی شناختی از مهرماه 1398 در دانشکده دانشجو می پذیرند.

 

 

جستجوگر شماره تلفن ۱۱۸

تلفن های دانشکده


برنامه درسی دوره کارشناسی روان شناسیDownloads-icon


روانشناسي بالينيDownloads-icon


روانشناسي عموميDownloads-icon


روان شناسی شناختیDownloads-icon


تلفن های دانشکدهDownloads-icon

در کشور اسلامی عزیزمان روان‌شناسان پژوهشگر در تلاشند تا از طریق نتایج یافته های پژوهشی خویش در راستای کاهش آلام انسانی گامی موثر بردارند، هرچند که دراین فضا نقایص فراوانی از جمله ضعف روش شناختی، کم‌توجهی به جنبه های کاربردی پژوهش‌ها، گسترش بدون برنامه رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره در سایه کم‌توجهی به زیرساخت‌ها در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و همچنین گسترش بی‌رویه خدمات روان‌شناختی در سطح جامعه توام با نظارت ضعیف، تهدیدهایی هستند که فضاهای پژوهشی و آکادمیک را به مخاطره می اندازند. برای کاهش نقایص ذکر شده راه های مختلفی را می توان یافت که یکی از این راه ها انتشار نتایج پژوهش ها در مجموعه‌هایی تحت نظارت و داوری دقیق اندیشمندان که به زیور چاپ آراسته می شوند.

مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، صندوق پستی 1518- کد پستی 9177948991- دفتر مجله

 

جستجوگر شماره تلفن ۱۱۸

تلفن های دانشکده


تلفن های دانشکدهDownloads-icon

Specialized Polyclinic of Psychological and Counseling Services

شماره عضویت نظام: 25723

آدرس وب سایت یا وبلاگ: farrokhi.hossein.student.um.ac.ir

تخصص: بزرگسال و سالمندی (20 تا 70 سال)-بالینی، علوم اعصاب شناختی، آسیب شناسی، افسردگی، اعتیادهای رفتاری

زمان حضور در پلی کلینیک: همه روزها (از 8 صبح تا 20 شب)اساتید روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه کارشناسی ارشد: 27رتبه دکتری: 38

 

1397

1398

1398

 

1398

1398

 

2018

2018

1397

1397

1397

 

2017

 

8 ساعت

8 ساعت

9 ساعت

4 ساعت

4 ساعت

8 ساعت

4 ساعت

12 ساعت

18 ساعت

24 ساعت

8 ساعت

50 ساعت

14 ساعت

7 ساعت

28 ساعت

20 ساعت

4 ساعت

30 جلسه

اساتید روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

 

1396

1396

1397

1397

1397

1397

1397

1397

 

پلی کلینیک تخصصی روان شناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

کُد پستی : 9177946574

نشانی الکترونیکی : admin@fumpolyclinic.ir

 

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.

اساتید روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد
اساتید روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *