تست روانشناسی زن و شوهر

 
helpkade
تست روانشناسی زن و شوهر
تست روانشناسی زن و شوهر

صمیمیت موجب تعارض میشود. تست میزان سازگاری زن و شوهر به رایگان در اختیار شما قرار داده شده است.

به دلیل اینکه مردم بـا نگـاه هـای بـسیار متفـاوتی بـه جهـان مـی نگرنـد و دارای اهـداف متفاوت اند، پس تعارض جزء لاینفک و گریزناپذیر روابط انسانی است.

در حقیقت هرچـه روابـط صمیمانه تر باشد، احتمال تعارض بینفردی بیشتر میشود.

روزی فردی به شوخی گفت: “علت اصلی طلاق ازدواج است”.

زندگی با یکدیگر به عنـوان یک زوج میتواند یکی از چالش بر انگیزترین مسایلی باشد که افراد در زندگی خود با آن مواجه میشوند.تست روانشناسی زن و شوهر

هرچه فردی درباره دیگری بیشتر بداند، با احتمال بیشتری بـین آنهـا اخـتلاف نظـر و تعارض پیش میآید.

شاید این بیت شعر گویای بهتر مطلب فوق باشد: “من از بیگانگان هرگز ننالم؛ کـه بـا من هرچه کرد، آن آشنا کرد”.

جامعه شناسانی که خشونت را در آمریکا بررسی کرده اند، میگوینـد: “وقتـی بـا غریبـه هـا هستید، نـسبت بـه زمـانی کـه در کنـار همـسر یـا معـشوقتـان هـستید، از امنیـت بیـشتری برخوردارید”.

مأموران پلیس ایالات متحده گزارش میکنند که تلفنهای دال بر خـشونتهـای خانگی از خطرناک ترین خشونتهایی هستند که آنها به آن پاسخ میدهند.

نکته مهم این است که اگر بخواهیم رابطه مان پویا و باقی باشد، باید این اخـتلاف نظرهـا را به شیوهای درست حل کنیم.

گرچه ممکن است تعارض از نظر آماری طبیعی باشد، امـا از یـک سو نباید منجر به خشونت کلامی و جسمانی شود و از سوی دیگر نبایـد آن را سـرکوب کـرد و نادیده گرفت.

در ایـن میـان، موضـوعات اصـلی شـامل اهمیـت تعارض، چگونگی پیشرفت تعارض، هیجانات مربوط به تعارض، فرایندها و مسایل مولد تعـارض، رویکردهای حل تعارض و در نهایت گامهای حل تعارض میباشد.

تست روانشناسی روابط بین همسران می تواند کمک مناسبی به زوجین برای درک مناسب روابط بین خود باشد. در تست روابط بین همسران با پاسخ دادن به چند تست این موضوع مهم را دریافته و راهکاری مناسب برای بهبود روابط بین خود و همسرتان را بفهمید.

تست جنسی ، مرکز مشاوره ایران ، مرکز روانشناسی ایران، مشاوره شغلی آنلاین، مرکز مشاوره خانواده ، نوروفیدبک چیست ، تست تفاهم زن و شوهر

پاسخگوی عزیز ، این پرسشنامه یک آزمون با پاسخ های درست و غلط نیست .

لطفا هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید و به تمام آن ها ، حتی با وجود عدم اطمینان کافی پاسخ دهید.

۱) صرف درآمد و امورمالیانتخاب کنید…توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

۲) تفریحات و تجدید قواانتخاب کنید…توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

۳) موضوعات و مسائل مذهبیانتخاب کنید…توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

۴) ابراز محبتانتخاب کنید…توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

۵) دوستانانتخاب کنید…توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

۶) روابط جنسیانتخاب کنید…توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

۷) رعایت عرف (رفتار صحیح یا مناسب)انتخاب کنید…توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

۸) فلسفه زندگیانتخاب کنید…توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

۹) طرز رفتار با والدین و خویشان همسرانتخاب کنید…توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

۱۰) مقاصد، هدف ها و چیزهای مهمانتخاب کنید…توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

۱۱) مدت زمان با هم بودنانتخاب کنید…توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

۱۲) اتخاذ تصمیمات مهمانتخاب کنید…توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

۱۳) انجام کارهای خانهانتخاب کنید…توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

۱۴) علائق و فعالیت های اوقات فراغتانتخاب کنید…توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

۱۵) تصمیمات شغلی و تحصیلیانتخاب کنید…توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

۱۶) چند وقت یک بار به فکر طلاق ، جدایی ، یا پایان دادن به رابطه خود افتاده اید و یا درباره آن بحث کرده اید ؟انتخاب کنید…همیشهتقریبا همیشهاکثراوقاتمعمولابندرتهرگز

۱۷) چند وقت یک بار شما و همسرتان بعد از دعوا خانه را ترک کرده اید ؟انتخاب کنید…همیشهتقریبا همیشهاکثراوقاتمعمولابندرتهرگز

۱۸) کلا، چند وقت یک بار فکر کرده اید که همه چیز بین شما و همسرتان به خوبی می گذرد؟انتخاب کنید…همیشهتقریبا همیشهاکثراوقاتمعمولابندرتهرگز

۱۹) آیا به همسر خود اعتماد و اطمینان دارید؟انتخاب کنید…همیشهتقریبا همیشهاکثراوقاتمعمولابندرتهرگز

۲۰) آیا اتفاق افتاده است که از ازدواج خود متاسف باشید ؟انتخاب کنید…همیشهتقریبا همیشهاکثراوقاتمعمولابندرتهرگز

۲۱) چند وقت یک بار شما و همسرتان دعوا می کنید ؟انتخاب کنید…همیشهتقریبا همیشهاکثراوقاتمعمولابندرتهرگز

۲۲) چند وقت یک بار شما و همسرتان اعصاب یکدیگر را خرد می کنید ؟انتخاب کنید…همیشهتقریبا همیشهاکثراوقاتمعمولابندرتهرگز

۲۳) همسر خود را می بوسید ؟انتخاب کنید…هر روزتقریبا هر روزگاهی اوقاتبندرتهرگز

۲۴) آیا شما و همسرتان علایق مشترک خارج از خانه دارید ؟انتخاب کنید…در تمام موارددر اکثر موارددر بعضی موارددر چند مورددر هیچ موردتست روانشناسی زن و شوهر

۲۵) یک تبادل نظر دلچسب و جذابانتخاب کنید…بیش از روزی یک بارروزی یک بارماهی یک یا دوبارکمتراز یکبار درماههرگز

۲۶) با هم خندیدنانتخاب کنید…بیش از روزی یک بارروزی یک بارماهی یک یا دوبارکمتراز یکبار درماههرگز

۲۷) به آرامی درباره چیزی گفتگو کردنانتخاب کنید…بیش از روزی یک بارروزی یک بارماهی یک یا دوبارکمتراز یکبار درماههرگز

۲۸) در یک پروژه یا برنامه همکاری کردنانتخاب کنید…بیش از روزی یک بارروزی یک بارماهی یک یا دوبارکمتراز یکبار درماههرگز

۲۹) آیا این ها در چند هفته گذشته حال و حوصله رابطه جنسی نداشتن باعث اختلاف نظر یا مشکلاتی برای شما بوده است ؟ انتخاب کنید…بلهخیر

۳۰) آیا این ها در چند هفته گذشته ابراز عشق و محبت نکردن باعث اختلاف نظر یا مشکلاتی برای شما بوده است ؟ انتخاب کنید…بلهخیر

۳۱) موارد زیر نشان دهنده میزان شادکامی در رابطه شماست .
نقطه وسط یعنی خشنود یا “شادکام” نشان دهنده میزان شادکامی در اکثر روابط زناشویی است .
لطفا با در نظر گرفتن تمام جوانب ، گزینه ای را انتخاب کنید که بیش از همه نشان دهنده رابطه شما و همسرتان است .انتخاب کنید…بسیار ناخشنودنسبتا ناخشنودکمی ناخشنودخشنودیا شادکامخیلی شادکامفوق العاده شادکامعالی

۳۲) کدام یک از عبارات زیر بهترین توصیف احساس شما درباره آینده رابطه شماست؟ انتخاب کنید…مصرانه خواهان موفقیت رابطه خود هستم ، و برای این موفقیت از هر مقدار تلاش خسته و نا امید نمی شومخیلی دلم می خواهد ، رابطه ما موفق باشد ، و برای این موفقیت تمام تلاش خود را می کنمخیلی دلم می خواهد رابطه ما موفق باشد ، و برای این موفقیت به سهم خود تلاش می کنمخوب است که رابطه ما موفق باشد، اما نمی توانم برای تداوم آن بیش از این تلاش کنمخوب است که رابطه ما موفق باشد، اما حاضر نیستم برای تداوم آن بیش از این تلاش کنمامکان موفقیت رابطه ما هرگز وجود ندارد، و برای آن هیچ کار دیگری از من ساخته نیست

تعداد سئوالات پاسخ داده شده

تفسیر آزمون: نمره کل مجموع تمام سوالات بین ۱۱ تا ۱۵۸ می باشد که نمرات بالاتر نشان دهنده رابطه بهتر است که رضایت زناشویی، همبستگی دونفری، توافق دونفری ، ابراز محبت را در زوجین مورد سنجش قرار می دهد.

توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما میبایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.
// testno – 1) {
$(“#cov”).css({
“visibility”: “hidden”
});
}
var prog = parseInt(count / testno * 100);
document.getElementById(“barfix-in”).style.height = prog + ‘%’;
document.getElementById(“perc”).innerHTML = prog + ‘%’;
count = testno – count;
document.getElementById(“cov”).innerHTML = ‘ شما هنوز به ‘ + count + ‘ سئوال پاسخ نداده اید.’;
});
$(“#sub”).on(‘click’, function() {
$(‘html, body’).animate({
‘scrollTop’: ($(“#show-res”).position().top) + 300
});
});
$(“#cov”).on(‘click’, function() {
var felement = $(“div.tik:not([style*=’visibility: visible’])”).first();
$(‘html, body’).animate({
‘scrollTop’: (felement.position().top) + 300
});
});
$(“.fixon”).on(‘click’, function() {
var felement = $(“div.tik:not([style*=’visibility: visible’])”).first();
$(‘html, body’).animate({
‘scrollTop’: (felement.position().top) + 350
});
});
$(document).scroll(function() {
var y = $(this).scrollTop();
if (y > 250) {
$(‘.fadeinout’).fadeIn();
} else {
$(‘.fadeinout’).fadeOut();
}
});
})(jQuery);
// ]]>

سلام

سلام می توانید سوالتان را در همین قسمت ارسال کنید

خیلی عالیه ولی چرا جوابش نیامد

سلام مجدد تکرار کنید

عالی

سلام
با عرض تشکر و خسته نباشید با اینکه تمامی سوالات رو جواب دادم و چند بارم چک کردم بازم نتیجه رو نیاورد و گفت باید به تمامی سوالات جواب بدید.
ممنون از رسیدگی شما

سلام با سیستم دیگری امتحان کنید

ممنونم

چرا جواب نداد

سلام در این تست به شما عددی داده شده است ؟
این عدد نمره کل مجموع تمام سوالات بین ۱۱ تا ۱۵۸ می باشد که نمرات بالاتر نشان دهنده رابطه بهتر است که رضایت زناشویی، همبستگی دونفری، توافق دونفری ، ابراز محبت را در زوجین مورد سنجش قرار می دهد.

توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما میبایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.

عالییی همیشه پاسخگو بوده برام

عالی

سلام
نتیجه نمی آید.

سلام در این تست همانطور که در اول آن نوشته شده است عددی به شما داده می شود که نیاز است با مراجعه به روانسنج آن را بررسی و تفسیر کنید .

به نظرم تست های خوبی بود

تمام سوالات روجواب دادم ولی جواب تست رونیاورد

سلام اخر ان یک کد دریافت کرده اید؟

تست خوبی بود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مرکز مشاوره وابسته به کانون مشاوران ایران می باشد.نوع رابطه خود را بهتر بشناسید

 

سوال های زیر را با صداقت و درستی جواب دهید و از روی نتیجه آن متوجه شوید چه نوع زن و شوهری هستید و چه مدل ارتباطی دارید. فهمیدن این موضوع به شما کمک می کند که رابطه خود را بهتر بشناسید و به این ترتیب برای حل مشکلات احتمالی با شناخت و دقت بیشتری اقدام کنید. همچنین بر اساس مدل رابطه راهکار ساده اما سازنده ای به شما ارائه می شود که می تواند کمک بزرگی برای شما به حساب بیاید.تست روانشناسی زن و شوهر

  

1. شما و شریک زندگی تان یک شب بیرون می روید… 

دایره: این استثنایی است، ما معمولا ترجیح می دهیم در خانه بمانیم.

مربع: معمولا شریک زندگی تان تصمیم می گیرد کجا بروید.

ستاره: ما معمولا آخر هفته ها یک شب با هم قرار می گذاریم.

مثلث: ما همیشه با هم هستیم.

لوزی: ما باید برنامه ها را بالا و پایین کنیم تا یک شب برای بیرون رفتن پیدا کنیم.

 

2. از نظر سلیقه (کتاب، فیلم و …) و ایده (سیاسی، فرهنگی و معنوی…) 

مثلث: ما بسیار متفاوت هستیم و این خوب است.

لوزی: ما هر کدام ترجیحات خود را داریم و این اتفاق گاهی منجر به بحثی داغ بین ما می شود.

ستاره: ما مشترکات کمی داریم و مکالمه ما در این زمینه ها معنایی ندارد.

مربع: ما در بسیاری از چیزها ایده های مان را با هم به اشتراک می گذاریم.

دایره: من دیگر بین سلیقه های مختلف وساطت نمی کنم.

 

3. وقتی درگیری یا بحثی بین شما شکل می گیرد، شما دوست دارید… 

مربع: اجازه دهید همسرتان به شیوه خودش به آن پایان دهد.

دایره: صبر کنید.

لوزی: به موضوع دامن بزنید تا هر دوی شما از این فضا چیزی دستگیرتان شود.

مثلث: با آرامش صحبت کنید.

ستاره: شریک زندگی خود را به خاطر این مشکل سرزنش کنید.

 

4. هر چند وقت یک بار با دوستان خود معاشرت می کنید؟ 

مثلث: آنها اغلب به ما سر می زنند.

دایره: ما دوستان صمیمی کمی داریم.

لوزی: ما معمولا همه با هم بیرون می رویم.

ستاره: ما دوستان مان را جداگانه بسیار زیاد می بینیم.

مربع: گاهی اوقات

 

5. کلماتی که بهتر هدف شما از رابطه را تعریف می کنند: 

مربع: امنیت و ثبات

دایره: احساس عشق و حمایت

مثلث: تبادل متقابل و رهایی در دنیا

لوزی: ایجاد انگیزه و همراهی

ستاره: آسایش و امنیت

تست روانشناسی زن و شوهر

 

6. در رابطه شما چه کسی ایده های جدید و ماجراهای جالب پیشنهاد می دهد؟ 

مثلث: ما این تصمیم ها را با هم می گیریم.

ستاره: معمولا شریک زندگی ام این کار را می کند.

لوزی: تقریبا هر دوی ما به طور برابر این کار را می کنیم.

دایره: هیچ کدام از ما.

مربع: گاهی اوقات من، اما بیشتر شریک زندگی ام.

  

7. شما باید تا دیروقت کار کنید و همسر شما می فهمد زمان زیادی برای پخت شام ندارد. 

ستاره: منتظر شما می ماند، شما در مسیر خانه از سوپرمارکت چیزی برای شام می خرید.

مربع: همسرتان با شما تماس می گیرد و می پرسد که چه کار کند.

لوزی: همسرتان غذا سفارش می دهد.

مثلث: همسرتان به سوپرمارکت می رود و چیزی تهیه می کند.

دایره: با هم تصمیم می گیرید از غذاهایی که در یخچال مانده است بخورید.

 

8. شما و همسرتان هر دو شام را… 

دایره: هر روز تقریبا در یک زمان

مربع: رأس ساعت 7:30

لوزی: هر وقت هر دوی شما به خانه برسید

ستاره: اغلب در یک زمان مشخص

مثلث: انعطاف پذیر است.

 

9. قرار است صبح روز چهارشنبه لوله کش به خانه بیاید، بنابراین… 

ستاره: شما کسی هستید که باید منتظر او بمانید.

مربع: همسر شما می گوید به دلیل کار نمی تواند برای آمدن لوله کش صبر کند.

دایره: همسر شما آن روز را مرخصی می گیرد و به این موضوع به عنوان یک فرصت استراحت میان هفته نگاه می کند.

لوزی: شما بر اساس برنامه روزانه تان در مورد آن صحبت می کنید.

مثلث: همسر شما منتظر لوله کش می ماند.

 

10. چه کسی درباره امور مالی، تعطیلات، فضای داخلی خانه، فعالیت های آخر هفته و … تصمیم می گیرد؟ 

ستاره: شما مسائل اصلی خانه را انجام می دهید و همسرتان بقیه امور را

لوزی: هر دوی شما بعد از صحبت درباره آن تصمیم گیری می کنید.

دایره: هیچ قانون تعیین شده ای نیست.

مربع: ما به جز موارد خاص با هم تصمیم می گیریم.

مثلث: هر تصمیمی با توافق متقابل گرفته شود.

 

11. رابطه شما بیشتر شبیه کدام است: 

دایره: لانه پرنده

لوزی: سکوی پرش یا تخته شیرجه

مربع: قلعه

مثلث: کشتی

ستاره: قطار

 

 

حالا با توجه به این که کدام یک از شکل ها را در جواب سوال ها بیشتر انتخاب کرده اید، نتیجه تست را مشاهده کنید، ببینید رابطه شما چه مدلی است و شما چه نوع زن و شوهری هستید:

 

بیشترین انتخاب: دایره 

مدل رابطه: پلیه ای

 

سبک زن و شوهر در این مدل این است که همه چیز را بر اساس تلفیقی از خواسته ها پیش می برند. سهم زیادی از علاقه ها و فعالیت ها را با یکدیگر به اشتراک می گذارید و شبکه ای از دوستان دارید که مانند یک خانواده گسترده عمل می کنند. این احتمال بسیار وجود دارد که پس زمینه خانوادگی هر دوی شما بسیار شبیه هم باشد. هیچ چیز بیشتر از گذران زمان در حباب گرم و نرم رابطه دو نفره خودتان شما را شاد نمی کند و ترجیح می دهید همه چیز بر اساس انتخاب های درونی خودتان باشد.

 

علاقه ای به گسترش افق دید خود یا حتی تعامل با مردم در زمینه های مختلف ندارید. لطافت، مهربانی، حمایت و آرامش اولویت های اصلی شما در رابطه هستند. جاه طلبی اجتماعی و حرفه ای برای هر دوی شما مفاهیم خارجی است و شما از ساخت یک نشانه در جامعه دو نفری خودتان ناراحت نمی شوید. در خانه، کارها و مسئولیت ها را با هم به اشتراک می گذارید. تصمیم گیری ها با توافق متقابل انجام می شوند. 

 

راهکارهایی برای بهتر شدن رابطه: سعی کنید هفته ای یک بار با دوستان خود قرار بگذارید. یک سرگرمی یا فعالیت مثل خواندن کتاب به صورت گروهی یا انجام کارهای داوطلبانه را که می توانید بدون حضور همسرتان انجام دهید، آغاز کنید.

 

بیشترین انتخاب: مربع 

مدل رابطه: فورت ناکس

 

سبک رابطه شما به نحوی است که مشتاق به ادغام کامل تمام علاقه مندی ها هستید. برای شما مهم است که هم شما و هم همسرتان فعالیت های شبیه به هم را با هم به اشتراک بگذارید. هر کاری می کنید که بحث و درگیری در رابطه پیش نیاید و ترجیح می دهید با نیمه دیگر خود به منظور داشتن یک زندگی آرام به جای ساخت یک صحنه ناراحت کننده توافق داشته باشید. کلید اصلی ارزش رابطه شما اجماع عملکردها، شباهت ها، احساس امنیت و همبستگی است اما در رابطه شما تفاوت ها آشکار و مشخص است. ساخت ارتباطات جدید یا پیشنهاد انجام کارهای متفاوت را به شریک زندگی تان می سپارید. در خانه، این شما هستید که بسیاری از وظایف داخلی و مسئولیت های تربیت و نگهداری فرزندان را انجام می دهید.

 

راهکارهایی برای بهتر شدن رابطه: با همسرتان درباره این که چطور می توانید همه چیز را تا حدی تغییر دهید صحبت کنید. یک شب در هفته او را مسئول کارهای خانه کنید و خودتان هم برای تفریحات آخر هفته، فعالیت ها و سرگرمی ها برنامه ریزی کنید.

 

بیشترین انتخاب: لوزی 

مدل رابطه: زنده باد تفاوت!

 

مدل زن و شوهر در این رابطه بر پایه برابری و استقلال است. این مدل زندگی بیشتر از تفاوت ها خودش را تغذیه می کند تا شباهت ها ارتباط بین شما در مورد مبادله سالم دیدگاه ها و مذاکره است تا تلاش برای به اجماع رسیدن درباره یک موضوع خاص. هر دوی شما ارزش بسیار زیادی برای قدم گذاشتن به دنیای بیرون، ملاقات با مردم و بهره گیری از تجربه های جدید قائل هستید.

 

معمولا تمام کارها و وظایف خانه به طور مساوی بین هر دوی شما تقسیم می شود. هیچ کس مسئول بر عهده گرفتن یک نقش خاص نیست. به این باور رسیده اید که این رویکرد یک نوع سرمایه گذاری عاطفی است که هر دوی شما از حمایت، همدردی و شوخ طبعی همدیگر لذت می برید. فعالیت های زیادی بر اساس مراسم، آیین ها و عادت ها انجام نمی دهید و به این نتیجه رسیده اید که راه های جدید برای انجام کارها به مراتب سازنده تر است.

 

راهکارهایی برای بهتر شدن رابطه: به عنوان یک تجربه، ممکن است بد نباشد که یک سنت همیشگی برای رابطه خودتان تعریف کنید؛ مثلا سه شنبه شب ها شام را بیرون بخورید. لازم نیست همیشه یک چرخ را دوباره اختراع کنید!

 

بیشترین انتخاب: مثلث 

مدل رابطه: دوستان خوب همیشگی

 

اگر رابطه شما را به یک ژانر فیلم تشبیه کنیم، می تواند یک فیلم سینمایی درباره دوستی و رفاقت باشد! شما تمایل زیادی به ادغام کردن، لذت بردن از تشابهات، آرمان ها، سلیقه ها و فعالیت ها دارید. به ندرت بدون یکدیگر جایی می روید. اگرچه توافق داشتن برای شما به عنوان یک زوج امری مهم و ضروری است اما خودتان را از دنیا قطع نمی کنید.

 

دوست دارید درگیر زندگی اجتماعی باشید و ارتباطات گسترده ای با خانواده، دوستان و همسایه ها برقرار کنید. ارزش ها مانند پشتیبانی و امنیت با تمایل شما برای تعامل با جهان در هم آمیخته می شود و در نهایت بر هر دو بخش زندگی حرفه ای و اجتماعی تان تاثیر می گذارد. هیچ مشکلی برای به اشتراک گذاری کارهای خانه ندارید و شریک زندگی شما هم به احتمال زیاد وقتی نوبت به همکاری می رسد، امتیاز بالایی می گیرد.

 

پیش فرض شما تصمیم گیری به صورت دسته جمعی است. به طور کلی دوست دارید بیشتر به خودجوش و انعطاف پذیر بودن تکیه کنید تا این که به روال سفت و سخت زندگی بچسبید.

 

راهکارهایی برای بهتر شدن رابطه: ممکن است هر چند وقت یک بار بخواهید بیرون غذا بخورید، به جای سفارش تلفنی خودتان دوتایی بیرون بروید و همچنین زمان هایی را هم برای دو نفره در خانه بودن در نظر بگیرید.

 

بیشترین انتخاب: ستاره 

مدل رابطه: زندگی موازی

 

زن و شوهری که در این مدل رابطه هستند، بیشتر از فردیت لذت می برند تا هم جوشی. شما هر کدام از ایده ها، سلیقه ها و فعالیت های خود لذت می برید اما این موضوع در عین خوبی، می تواند بین شما فاصله بیندازد. به ارائه جبه ای متحد که در آن خانه تان را به روی فامیل، دوستان و آشنایان باز می گذارید تمایل دارید. تقسیم نقش ها و کارکردها کاملا روشن است.

 

شریک زندگی شما از شما انتظار دارد امکانات رفاهی خانه را برای او فراهم کنید و در پیشرفت حرفه ای همراه و پشتیبان او باشید. وقتی نوبت به زندگی اجتماعی می رسد، شما این ابتکار را دارید که تعطیلات و برنامه های تفریحی مناسبی را هماهنگ کنید. دامنه شما در عرصه داخلی خانه است و نقش شما کاهش استرس، درگیری ها، اختلاف ها و پشتیبانی و حمایت از یکدیگر تعریف می شود.

 

راهکارهایی برای بهتر شدن رابطه: ممکن است گاهی از شکستن نقش های سنتی خود لذت ببرید. لازم نیست همیشه طبق تعریف های ابتدایی پیش بروید. برای مثال می توانید در یک دوره سفالگری یا تعمیر اولیه ماشین ثبت نام کنید یا با همسرتان توافق کنید که یک شب در هفته او شام بپزد.

 

منبع: ماهنامه همشهری تندرستی

 

راه های شناخت خود و دیگران

ازبهترین متخصص‌ها آنلاین نوبت بگیر

بازگشت به زندگی بعد از یک بحران سخت روحی

بایادگیری مهارت ارتباط موثرزندگیتومتحول کن

درخواست وکیل طلاق و مشاوره تلفنی رایگان

شارژ دلاری اکانت اپل آیدی

ثبت نام در تالار گفتگو روانشناسی

درخواست مجرب ترین وکلا طلاق فوری

دسترسی به پزشک متخصص درهر زمان ومکان

مشاوره قبل از ازدواج خوب در تهران

بدون مراجعه حضوری ویزیت شو!

یادگیری مهارت بدون اتلاف وقت وهزینه

مشتری هاتو چند برابر کن!

مشاوره تلفنی طلاق

به راحتی برای خودت فرصت شغلی بساز!

Makan Inc.‎| All Rights Reserved – © 2013 – 2020تست روانشناسی چگونگی روابط بین همسران

 

با تست روانشناسی زیر مشخص کنید که در رابطه زناشویی تان یک همسر خوب هستید یا بد؟روابط بین همسران یک جریان پویاست و مدام تغییر می کند؛ به همین سبب حتی بهترین رابطه ها هم به مراقبت و پرستاری نیاز دارد و بهتر است هر چند وقت، مورد ارزیابی قرار بگیرند.دکتر «جان» و دکتر «جولی گاتمن» که از پیشگامان علم مشاوره ازدواج در سطح جهانی هستند دریافته اند یکی از مهم ترین عوامل موفقیت بین زوج ها، کیفیت روابط دوستانه و میزان شناختی است که از یکدیگر دارند. از این رو، سوال مهمی که شما به عنوان یک شوهر باید از خودتان بپرسید این است که تا چه حد درباره همسرتان و روحیات درونی اش شناخت دارید؟ آیا او را آن قدر خوب می شناسید که بتوانید ادعا کنید حتی بهتر از خودش او را می شناسید؟ یا شناختی در کار نیست و مثل دو غریبه، فقط کنار هم زندگی می کنید؟تست روانشناسی زن و شوهر

آزمون و سوالات روانشناسی پیش رویتان به شما خواهد گفت که چقدر برای همسرتان، شوهر خوبی هستید.به ۲۵ سوال آزمون با «بله» یا «خیر» جواب دهید۱- در پایان یک روز کاری، وقتی خانمم را می بینم با تمام وجود از دیدن او خوشحال می شوم.۲- من دوست های زیادی دارم اما علاقه من به خانمم بسیار بیشتر است و قابل مقایسه با آن ها نیست.۳- این روز ها دقیقا می دانم که خانمم با چه مشکلاتی رو به رو است و چه مسائلی باعث ایجاد اضطراب و استرس در او شده است.۴- اسم بعضی افرادی را که این اواخر باعث ناراحتی همسرم شده اند، می دانم و از دلایل ناراحتی همسرم از آن ها آگاه هستم.۵- می توانم چندتا از آرزوهای بزرگ همسرم را خیلی شفاف توضیح بدهم.۶- من می توانم درباره اینکه فلسفه همسرم از زندگی چیست و چه دیدگاه هایی برای موفقیت در زندگی دارد، صحبت کنم.۷- می توانم اسامی اقوامی را که همسرم کمتر از آن ها خوشش می آید و تمایل کمتری به رفت و آمد با آن ها دارد، نام ببرم.۸- احساس می کنم همسرم به خوبی مرا می شناسد و با تفاوت سلیقه هایمان آشنایی دارد.۹- من عاشق صحبت کردن با همسرم هستم و واقعا از این کار لذت می برم.۱۰- من به همسرم هم در جمع های عمومی و هم در روابط بین فردیمان احترام می گذارم.۱۱- ارتباطم با خانمم سرشار از شوق، شور و هیجان است و این تفکر را غلط می دانم که عشق به مرور زمان تکراری می شود.۱۲- تا آنجایی که از صحبت ها و رفتار همسرم متوجه شده ام او در مجموع، شخصیت مرا دوست دارد و اخلاق هایم را می پسندد.۱۳- موسیقی ها و فیلم های مورد علاقه همسرم را می شناسم و می توانم بعضی از آن ها را نام ببرم.۱۴- ابراز عشق، محبت و تمایل نسبت به همسرم، یقینا بخش مهمی از ارتباطمان را تشکیل می دهد.۱۵- زندگیمان در حوزه روابط زناشویی، معمولا بی مشکل و رضایت بخش بوده است.۱۶- هر روز حداقل یک ربع با خانمم در جایی که دیگران حتی فرزندانمان مزاحممان نشوند، صحبت می کنم.۱۷- همسرم یکی از بهترین مشاوران من برای تصمیم گیری های مختلف است و به اظهار نظر هایش احترام می گذارم.۱۸- در طول روز و در زمانی که درگیر کار هایم می شوم، حداقل یک بار با تماس تلفنی یا ارسال پیامک حال او را می پرسم.۱۹- وقتی از همسرم دور هستم، معمولا خوش بینانه و عاشقانه درباره او فکر می کنم و از اینکه هرچه زود تر به خانه برگردم، ناراحت نمی شوم.۲۰- در گفت و گوهای من و همسرم کاملا بده و بستان وجود دارد یعنی هر دو هم می گوییم و هم می شنویم و همچنین هر دو روی نظرات یکدیگر تاثیر می گذاریم.۲۱- من حتی زمانی که کاملا با آنچه همسرم می گوید، مخالف هستم با احترام و صبر و حوصله به حرف ها و نظرات او گوش می کنم.۲۲- باید قبول کنم که همسرم معمولا یکی از بزرگ ترین گره گشاهای زندگی من است.۲۳- معمولا من و همسرم در مورد مسائل اساسی و اهداف کلی زندگی با هم تفاهم داریم. به عبارت دیگر، نظراتمان با هم جفت و جور است.۲۴- می توانم ۳ نفر از بهترین دوست های همسرم را نام ببرم.۲۵- همیشه از خانمم به خاطر کارهایی که برای بهبود زندگیمان در خانه انجام می دهد، قدردانی می کنم.

بهترین رابطه های بین همسران هم به مراقبت و پرستاری نیاز دارد

 

نحوه محاسبه امتیاز آزمونحال که به همه سوالات این آزمون پاسخ داده اید، نوبت آن است که امتیازتان را محاسبه کنید. برای محاسبه امتیازتان به ازای سوالاتی که به آن پاسخ «بله» داده اید، یک امتیاز برای خودتان در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که پاسخ «خیر» هیچ امتیازی ندارد.مجموع امتیاز همه سوالات، امتیاز نهایی شما خواهد بود که باید عددی بین صفر تا ۲۵ باشد.تحلیل آزموناگر نمره شما در آزمون کمتر از ۱۲ باشد : باید قبول کرد که بعضی رفتارهای شما با همسرتان، آن قدر آزاردهنده هست که بتوان ادعا کرد شوهر خوبی برای همسرتان نیستید. اگر این موضوع شما را نگران کرده است، این حس نگرانی بدین معنا است که هنوز هم به زندگی مشترکتان اهمیت می دهید و به ادامه آن امیدوارید. پس احتمالا حفظ آن، آن قدر برایتان با ارزش هست که بخواهید برای بهبود آن تلاش کنید. اگر این طور است، پیشنهاد می کنیم برای کمک به بازسازی رابطه تان تلاش کنید.اگر نمره شما در آزمون بین ۱۳ تا ۲۱ باشد : نقاط قوت زیادی در رفتارهای شما با همسرتان وجود دارد ولی همچنین در نقطه مقابل، ضعف هایی وجود دارد که توجه و هوشیاری زیاد شما را می طلبد. پس حسابی حواستان را جمع کنید و چشمانتان را باز نگه دارید و از انجام نکاتی که در ادامه همین مطلب مطرح خواهد شد، پرهیز کنید.اگر نمره شما در آزمون بیشتر از ۲۲ باشد : تبریک! شما واقعا شوهر خوبی برای همسرتان هستید و رابطه شما و همسرتان از استحکام زیادی برخوردار است.

منبع:عصرایران

 

راه های شناخت خود و دیگران

تبادل پرسش و پاسخ های روانشناسی

چگونه به صورت آنلاین درآمد کسب کنیم؟

مشاوره قبل از ازدواج خوب در تهران

بدون مراجعه حضوری ویزیت شو!

نوشابه سرساز از کلسیم با 40% قند کمتر

بازگشت به زندگی بعد از یک بحران سخت روحی

همین حالا وکیل بگیر

بهبود سطح زندگی و میزان رضایتمندی

دسترسی به پزشک متخصص درهر زمان ومکان

به راحتی برای خودت فرصت شغلی بساز!

اگر شما هم مشکل ملکی دارید تماس بگیرید

دریافت پاسخ پزشکی در کمترین زمان

سوالات پزشکیتو آنلاین بپرس

مشاوره تلفنی طلاق

Makan Inc.‎| All Rights Reserved – © 2013 – 2020

پاسخگوی عزیز ، این پرسشنامه یک آزمون با پاسخ های درست و غلط نیست . لطفا هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید و به تمام آن ها ، حتی با وجود عدم اطمینان کافی پاسخ دهید.

1) صرف درآمد و امورمالی انتخاب کنید… توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم

2) تفریحات و تجدید قوا انتخاب کنید… توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم

3) موضوعات و مسائل مذهبی انتخاب کنید… توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم

4) ابراز محبت انتخاب کنید… توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریمتست روانشناسی زن و شوهر

5) دوستان انتخاب کنید… توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم

6) روابط جنسی انتخاب کنید… توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم

7) رعایت عرف (رفتار صحیح یا مناسب) انتخاب کنید… توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم

8) فلسفه زندگی انتخاب کنید… توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم

9) طرز رفتار با والدین و خویشان همسر انتخاب کنید… توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم

10) مقاصد، هدف ها و چیزهای مهم انتخاب کنید… توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم

11) مدت زمان با هم بودن انتخاب کنید… توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم

12) اتخاذ تصمیمات مهم انتخاب کنید… توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم

13) انجام کارهای خانه انتخاب کنید… توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم

14) علائق و فعالیت های اوقات فراغت انتخاب کنید… توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم

15) تصمیمات شغلی و تحصیلی انتخاب کنید… توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم اغلب اختلاف داریم تقریبا همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم

16) چند وقت یک بار به فکر طلاق ، جدایی ، یا پایان دادن به رابطه خود افتاده اید و یا درباره آن بحث کرده اید ؟ انتخاب کنید… همیشه تقریبا همیشه اکثراوقات معمولا بندرت هرگز

17) چند وقت یک بار شما و همسرتان بعد از دعوا خانه را ترک کرده اید ؟ انتخاب کنید… همیشه تقریبا همیشه اکثراوقات معمولا بندرت هرگز

18) کلا، چند وقت یک بار فکر کرده اید که همه چیز بین شما و همسرتان به خوبی می گذرد؟ انتخاب کنید… همیشه تقریبا همیشه اکثراوقات معمولا بندرت هرگز

19) آیا به همسر خود اعتماد و اطمینان دارید؟ انتخاب کنید… همیشه تقریبا همیشه اکثراوقات معمولا بندرت هرگز

20) آیا اتفاق افتاده است که از ازدواج خود متاسف باشید ؟ انتخاب کنید… همیشه تقریبا همیشه اکثراوقات معمولا بندرت هرگز

21) چند وقت یک بار شما و همسرتان دعوا می کنید ؟ انتخاب کنید… همیشه تقریبا همیشه اکثراوقات معمولا بندرت هرگز

22) چند وقت یک بار شما و همسرتان اعصاب یکدیگر را خرد می کنید ؟ انتخاب کنید… همیشه تقریبا همیشه اکثراوقات معمولا بندرت هرگز

23) همسر خود را می بوسید ؟ انتخاب کنید… هر روز تقریبا هر روز گاهی اوقات بندرت هرگز

24) آیا شما و همسرتان علایق مشترک خارج از خانه دارید ؟ انتخاب کنید… در تمام موارد در اکثر موارد در بعضی موارددر چند مورد در هیچ مورد

25) یک تبادل نظر دلچسب و جذاب انتخاب کنید… بیش از روزی یک بار روزی یک بار ماهی یک یا دوبار کمتراز یکبار درماه هرگز

26) با هم خندیدن انتخاب کنید… بیش از روزی یک بار روزی یک بار ماهی یک یا دوبار کمتراز یکبار درماه هرگز

27) به آرامی درباره چیزی گفتگو کردن انتخاب کنید… بیش از روزی یک بار روزی یک بار ماهی یک یا دوبار کمتراز یکبار درماه هرگز

28) در یک پروژه یا برنامه همکاری کردن انتخاب کنید… بیش از روزی یک بار روزی یک بار ماهی یک یا دوبار کمتراز یکبار درماه هرگز

29) آیا این ها در چند هفته گذشته حال و حوصله رابطه جنسی نداشتن باعث اختلاف نظر یا مشکلاتی برای شما بوده است ؟ انتخاب کنید…بله خیر

30) آیا این ها در چند هفته گذشته ابراز عشق و محبت نکردن باعث اختلاف نظر یا مشکلاتی برای شما بوده است ؟ انتخاب کنید…بله خیر

31) موارد زیر نشان دهنده میزان شادکامی در رابطه شماست . نقطه وسط یعنی خشنود یا “شادکام” نشان دهنده میزان شادکامی در اکثر روابط زناشویی است . لطفا با در نظر گرفتن تمام جوانب ، گزینه ای را انتخاب کنید که بیش از همه نشان دهنده رابطه شما و همسرتان است . انتخاب کنید…بسیار ناخشنودنسبتا ناخشنودکمی ناخشنودخشنودیا شادکامخیلی شادکامفوق العاده شادکامعالی

32) کدام یک از عبارات زیر بهترین توصیف احساس شما درباره آینده رابطه شماست؟ انتخاب کنید… مصرانه خواهان موفقیت رابطه خود هستم ، و برای این موفقیت از هر مقدار تلاش خسته و نا امید نمی شوم خیلی دلم می خواهد ، رابطه ما موفق باشد ، و برای این موفقیت تمام تلاش خود را می کنم خیلی دلم می خواهد رابطه ما موفق باشد ، و برای این موفقیت به سهم خود تلاش می کنم خوب است که رابطه ما موفق باشد، اما نمی توانم برای تداوم آن بیش از این تلاش کنم خوب است که رابطه ما موفق باشد، اما حاضر نیستم برای تداوم آن بیش از این تلاش کنم امکان موفقیت رابطه ما هرگز وجود ندارد، و برای آن هیچ کار دیگری از من ساخته نیست


تفسیر آزمون: نمره کل مجموع تمام سوالات بین 11 تا 158 می باشد که نمرات بالاتر نشان دهنده رابطه بهتر است که رضایت زناشویی، همبستگی دونفری، توافق دونفری ، ابراز محبت را در زوجین مورد سنجش قرار می دهد.

// testno – 1) {
//$(“#sub”).prop(‘disabled’,false);
$(“#cov”).css({
“visibility”: “hidden”
});
}
var prog = parseInt(count / testno * 100);
document.getElementById(“barfix-in”).style.height = prog + ‘%’;
document.getElementById(“perc”).innerHTML = prog + ‘%’;
count = testno – count;
document.getElementById(“cov”).innerHTML = ‘ شما هنوز به ‘ + count + ‘ سئوال پاسخ نداده اید.’;
});

$(“#sub”).on(‘click’, function() {
$(‘html, body’).animate({
‘scrollTop’: ($(“#show-res”).position().top) + 300
});
});

$(“#cov”).on(‘click’, function() {
var felement = $(“div.tik:not([style*=’visibility: visible’])”).first();
$(‘html, body’).animate({
‘scrollTop’: (felement.position().top) + 300
});
});

$(“.fixon”).on(‘click’, function() {
var felement = $(“div.tik:not([style*=’visibility: visible’])”).first();
$(‘html, body’).animate({
‘scrollTop’: (felement.position().top) + 350
});
});

$(document).scroll(function() {
var y = $(this).scrollTop();
if (y > 250) {
$(‘.fadeinout’).fadeIn();
} else {
$(‘.fadeinout’).fadeOut();
}
});

})(jQuery);
// ]]>

شعبه غرب تهرانشعبه شرق و مرکز شعبه شمال تهران

شرکت در نظرسنجی کلینیک

تست تفاهم قبل ازدواج، تعیین کننده سطح کیفیت زندگی مشترک زوجین در آینده است؛ همچنین در ارزیابی میزان سازگاری زن و شوهر نیز استفاده می شود. یکی از بزرگترین مشکلاتی که زوج ها مرتکب می شوند این است که در دوران نامزدی یا زمان آشنایی قبل از ازدواج، به تفاوت های فرهنگی، سلیقه ای یا شخصیت طرف مقابلشان توجه نمی کنند. همین امر سبب می شود که بعد از گذشت اندک زمانی همین تضاد ها باعث اختلاف زوجین شود. تست تفاهم قبل از ازدواج، کمک می کند تا با شناخت بیشتر یکدیگر و کسب آگاهی در مورد جنبه های پنهان شخصیت طرف مقابل، بتوانید به انتخاب مناسبی در ازدواج دست یابید. از آنجایی که شناخت پیش از ازدواج رکن اصلی موفیت در ازدواج است، در اين مقاله قصد داریم به بررسی انواع تست های تفاهم قبل ازدواج می پردازيم.

یکی از مولفه های اصلی برای ازدواج موفق، شناخت کافی طرفین از یکدیگر است. آمار بالای طلاق، نشان دهنده عدم شناخت کافی طرفین از یکدیگر و عدم انتخاب صحیح همسر است. حتی در زمان هایی که ازدواج به طلاق ختم نشود، بیش از 30 درصد از زوج هایی که در کنار هم زندگی می کنند از زندگی زناشویی خود رضایت ندارند. در واقع هیچ لذتی در زندگی وجود ندارد و تنها به دلایل مختلف مانند فرزند، مشکلات مالی، مسائل فرهنگی و… همدیگر را تحمل می کنند. انتخاب همسر مناسب کار ساده ای نیست. برای اطمینان از انتخاب خود می توانید از تست های تفاهم قبل از ازدواج یا دیگر تست های روانشناسی استفاده کنید. این تست ها یک معیار تقریبی به شما برای تصمیم گیری در ازدواج می دهند.

باید در نظر داشته باشید که این معیارها قطعی نیستند و بهتر است نظر یک متخصص را در مورد نتایج بدست آمده در این تست های تفاهم قبل از ازدواج جویا شوید. چرا که بسیاری از شاخص ها و عوامل تاثیر گذار بر روی زندگی مشترک افراد در این تست ها در نظر گرفته نمی شود. یک روانشناس مجرب، بر اساس اطلاعاتی که از مشاوره قبل از ازدواج به دست می آورد و همچنین نتایج به دست آمده از تست های تفاهم قبل از ازدواج، شما را در جهت رسیدن به زندگی مشترکی رویایی با کمترین تنش هدایت میکند. یادگیری مهارت های لازم برای ازدواج موفق کمک می کند تا با آمادگی بیشتری به یک زندگی مشترک وارد شوید و بتوانید با کمک هم فراز و نشیب های زندگی مشترک را پشت سر بگذارید.

 

تست روانشناسی زن و شوهر

از تستهای مهم قبل از ازدواج، ميتوان به تست مايرز-بريگز، تست هارتمن، تست انگيزش و… که براساس روانشناسی ازدواج تدوین شده‌اند، اشاره داشت. در ادامه  یک نمونه تست تفاهم قبل از ازدواج که دیدی کلی به شما می دهد آورده ایم. بسته به اینکه شما مخالف یا موافق با گزینه ها هستید <> یا <> را در پاسخگویی به سوالات زیر انتخاب کنید:

1- همسرم در جستجوی افکارم بر می یاید.بله / نه

2- همسرم به احساسات من توجه دارد.بله / نه

3- اغلب احساس نمیکنم مرا کنار گذاشته است.بله / نه

4- ما با هم تفاهم داریم.بله / نه

5- به حرف یکدیگر گوش میدهیم.بله / نه

6- به عقاید یکدیگر احترام میگذاریم.

بله / نه

7- نسبت به یکدیگر مهربان هستیم.بله / نه

8- احساس میکنم همسرم به خوبی از من مراقبت می کند.بله / نه

9- برای آنچه میگویم اهمیت قائل است.بله / نه

10- در تصمیماتی که میگیریم، نظر من مهم است.بله / نه

11- در رابطه زناشویی ما، عشق زیادی وجود دارد.بله / نه

12- ما به راستی به یکدیگر علاقه مند هستیم.بله / نه

13- من دوست دارم، فقط با همسرم وقت بگذرانم.بله نه

14- ما دوستان خوبی هستیم.بله / نه

15- حتی در زمان های سخت، ما همدل هستیم.بله / نه

16- همسرم نسبت به دیدگاه من، با ملاحظه رفتار می کند.بله / نه

17- از نظر جسمانی برای همسرم جذاب هستم.بله / نه

18- همسرم نسبت به من توجه نشان می دهد.بله / نه

19- من در زندگی همسرم جای محکمی دارم.بله / نه

20- همسرم مرا تحسین می کند. بله / نه

 

لازم است زوجین هر دو به این تست به صورت جداگانه پاسخ دهند. اگر  کمتر از 9 پاسخ درست به این سوالات داده اید بدین معناست که به اندازه کافی در رابطه زناشویی که دارید احساس رضایت نمی کنید و نیاز است که برای افزایش محبت و صمیمت با همسرتان رابطه ای خلاق و فعال داشته باشید. توصیه می کنیم اگر کمتر از 7 پاسخ بله به این سوالات دادید، در انگیزه های ازدواج خود تجدید نظر کرده و برای داشتن یک ازدواج موفق به متخصص مراجعه نمایید. در جلسات مشاوره، آینده هر ازدواجی تا حدودی قابل پیش بینی است. پس پیش از آنکه قدم‌های اشتباه بردارید و درگیر روابط عاطفی که محکوم به شکست هستند شوید، بهتر است از خدمات مشاوره روانشناسی استفاده کنید. 

 

برای دریافت مشاوره در زمینه مشاوره قبل از ازدواج می توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت از کل کشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگیرید.

هنر زندگی اولین سامانه مشاوره روانشناسی تخصصی کشور با مجرب ترین مشاوران روانشناسی پاسخگوی سوالات و مشکلات شما در زمینه های مشاوره خانواده ، ازدواج ، طلاق ، تربیت کودک ، جوانان ، مهارت های ارتباطی ، ترک اعتیاد ، مشاوره روانشناسی ، روان درمانی و … می باشد. به امید زندگی شاد و سالم برای یکایک مردم ایران…

با عضویت در خبرنامه، از جدیدترین و بهترین کتاب ها و مقالات روانشناسی اطلاع پیدا کنید…

© کلیه حقوق برای حامی هنر زندگی محفوظ می باشد. انتشار مقالات با ذکر منبع بلامانع می باشد.

جام جم سرا: شاید بسیاری افراد یادشان باشد آن مسابقه تلویزیونی را که به شناخت زوجین از یکدیگر می‌پرداخت: یکی از زوجین استودیو را ترک می‌کرد و مجری مسابقه از دیگری سوالاتی درباره علاقه‌مندی‌های همسرش می‌پرسید. چه غذایی دوست دارد؟ از کدام سفر مشترک خاطره بهتری دارد و…

در آن مسابقه زوجی برنده مسابقه می‌شدند که شناخت بیشتری از علایق، وابستگی‌ها، دلتنگی‌ها و خصوصیات اخلاقی یکدیگر داشتند. نکته جالب در آن مسابقه این بود که برخی از زوجین حتی به سخت‌ترین سوالات پاسخ درست می‌دادند اما برخی دیگر با اینکه چندین سال از شروع زندگی مشترکشان گذشته بود حتی در پاسخ دادن به سوالات ساده‌ای همچون «همسرتان چه رنگی را بیشتر دوست دارد» هم عاجز بودند، چه برسد به سوالاتی درباره احساسات عمیق شریک زندگیشان.

روزنامه خراسان با این مقدمات می‌نویسد: به نظر می‌رسد به دست آوردن شناخت از یکدیگر نباید کار بسیار سختی باشد. به همین خاطر باید اندکی در باور‌ها، نگرش‌ها و دیدگاه‌های خود درباره عشق، علاقه، مهر، محبت و دوست داشتن خویش تأمل و تفکر داشته باشید. یکی از اصول اساسی یک ازدواج موفق و زندگی زناشویی ایده‌آل و آرمانی، آن است که زن و شوهر سعی کنند نقشه‌های عاشقانه خود را درباره امور زندگی زناشوییشان گاهگاهی تغییر دهند و اگر به ترمیم و اصلاح نیاز داشته باشد، این کار را انجام دهند تا رابطه زناشوییشان بهبود یابد؛ و یادتان باشد که عشق و علاقه و محبت، آموختنی و خواستنی است.

برای آن‌که میزان شناخت خود را از علایق و ویژگی‌های همسرتان محک بزنید می‌توانید با شرکت در آزمون روان سنجی این هفته بنوعی از وضعیت خود در این باره آگاه شوید. البته برای گرفتن نتیجه بهتر، باید صادقانه به پرسش‌های آزمون پاسخ دهید. می‌توانید از همسرتان نیز بخواهید که در این آزمون شرکت کند تا بدانید او چقدر شما را می‌شناسد.

با «درست است» یا «غلط است» پاسخ دهید

تست روانشناسی زن و شوهر

*می‌توانم بهترین دوستان همسرم را نام ببرم.
*می‌توانم بگویم در حال حاضر همسرم چه استرس‌هایی دارد.
*می‌دانم که به تازگی چه کسانی همسرم را ناراحت و پریشان کرده‌اند.
*از آرزو‌ها و رویاهای همسرم خبر دارم.
*از باورهای دینی و اعتقادات مذهبی همسرم آگاهی دارم.
*از فلسفه همسرم درباره زندگی مشترک خبر دارم.
*می‌دانم همسرم کدام یک از بستگانش را بیشتر دوست دارد.
*موسیقی مورد علاقه همسرم را می‌شناسم.
*می‌توانم ۳فیلم مورد علاقه همسرم را نام ببرم.
*همسرم از استرس‌ها و فشارهای روانی فعلی من خبر دارد.
*از ۳خواسته مورد علاقه همسرم در حال حاضر آگاهی دارم.
*می‌دانم بد‌ترین حادثه‌ای که برای همسرم در دوران کودکی‌اش اتفاق افتاده چه بوده است!
*از امید‌ها و آرزوهای همسرم در زندگی اطلاع دارم.
*از نگرانی‌ها و آشفتگی‌های روحی مهم همسرم در زندگی باخبرم.
*همسرم نزدیک‌ترین دوستان مرا می‌شناسد.
*می‌دانم اگر همسرم ناگهان پول زیادی به دست آورد، با آنچه کار خواهد کرد.
*می‌توانم به طور دقیق و روشن، درباره اولین برداشتی که از همسرم داشتم، حرف بزنم.
*گاهگاهی درباره دنیای خصوصی همسرم از او سوال می‌کنم.
*احساس می‌کنم که همسرم به خوبی مرا می‌شناسد.
*همسرم از امید‌ها و آرزوهای من خبر دارد.

نحوه محاسبه نمره آزمون

محاسبه نمره این آزمون بسیار ساده است. کافی است به ازای هر پاسخ «درست» یک امتیاز برای خود در نظر بگیرید و پس از پاسخ به تمام سوالات آزمون، مجموع امتیازات خود را به دست آورید.

وجوه شناخت همسر

شناخت همسر از روی فرق سر!
اگر همسرتان مو‌هایش را فرق وسط باز می‌کند شک نکنید که او یک آدم احساسی است و به محبت بیشتری نیاز دارد.

شناخت همسر از روی شکل بینی!
اگر بینی همسرتان دراز و کشیده است به احتمال قوی فردی است قدرت طلب و عاشق کوکوی سیب زمینی، ولی اگر بینی همسرتان کوچک است او فردی رمانتیک و در عین حال مسئولیت پذیر است!»

از خواندن این مطالب تعجب کردید؟ کافی است یک جست‌و‌جوی مختصر در اینترنت انجام دهید تا با انواع روش‌های کسب شناخت بیشتر از همسر آشنا شوید؛ روش‌هایی که از شدت عجیب بودن، ممکن است تغییر و تحولات اساسی در سر آدمی ایجاد کند! البته کار فقط به شکل بینی و حالت مو خلاصه نمی‌شود و شما می‌توانید از روی شکل چانه، گوش و البته اثنی عشر و دریچه آئورت هم پی به ویژگی‌های اخلاقی همسرتان ببرید! شاید هم از آن دست افرادی هستید که شناختشان از همسرشان به دانستن غذای مورد علاقه او محدود می‌شود و یا می‌توانید ادعا کنید تا حدود زیادی از زندگی، آرزو‌ها، ترس‌ها، نگرانی‌ها و رویاهای همسرتان آگاه هستید؟!

برای شناخت بهتر همسرتان ابتدا بهتر است نتیجه آزمون را تحلیل کنید:

تحلیل آزمون

۲۰ عبارت در آزمون مطرح شد که باید جواب «درست» و موافق یا «غلط» و مخالف به آنها می‌دادید و به ازای هر نظر مثبت یا موافق یک امتیاز برای خود در نظر می‌گرفتید. حالا می‌توانید بر مبنایی که توضیح داده می‌شود نمره خود را تحلیل کنید.

الف) امتیاز ۱۰ و بیشتر:
نمره آزمون شما نشان می‌دهد که ازدواج شما از استحکام خوبی برخوردار است. شما تا حدود زیادی از آرزو‌ها، ترس‌ها، نگرانی‌ها، علائق و رویاهای همسرتان مطلع هستید. می‌دانید که چه مسائلی همسرتان را ناراحت و چه چیزهایی زمینه خوشحالی او را فراهم می‌کند. با توجه به امتیازی که به دست آورده‌اید می‌توان گفت که ارتباط شما و همسرتان صمیمانه است، این مسئله تضمین خوبی برای بقای زندگی مشترکتان خواهد بود.

ب) امتیاز کمتر از ۱۰:
این آزمون نشان می‌دهد که باید وقت بیشتری برای بهبود زندگی زناشویی خود بگذارید. شاید شما فرصت یا ابزار لازم برای شناخت یکدیگر را در اختیار نداشته‌اید با این حال این آزمون می‌تواند زنگ هشداری برای شما باشد، فراموش نکنید که اگر با روحیات همسرتان بیشتر آشنا شوید، درک متقابل شما از یکدیگر افزایش می‌یابد و زندگی لذت بخش تری را تجربه خواهید کرد.

چگونه شخصیت همسرمان را بشناسیم؟

شاید برای شما هم این سوال به وجود آمده باشد که چگونه همسرم را بشناسم. برخی از افراد تصور می‌کنند تفاهم در زندگی زناشویی به معنی اختلاف نداشتن و توافق کامل با همسرشان است، در حالی که تفاهم یعنی فهمیدن و فهماندن.‌‌ همان طور که سوء تفاهم نیز به معنی فهم مطلبی بر خلاف واقعیت است، پس تفاهم یعنی فهم درست واقعیت‌ها. تفاهم بین زوجین یعنی:

۱ – فهم درست شخصیت همسر:
وقتی می‌توانیم شخصیت همسرمان را‌‌ همان طور که هست بشناسیم که شخصیت وی را در مجموعه شرایط محیط زندگی، فرهنگ خانوادگی، وضع شغلی، تفاوت‌های فردی و جنسیتی و ویژگی‌های مهم دیگر نگاه کنیم.
عصر امروز در نوشتاری می‌نویسد: بسیاری از توقعات بی‌جا، سوء تفاهم‌ها، قضاوت‌های منفی، نگرانی‌های بی‌مورد، مقایسه‌های نادرست و مشکلات دیگری که باعث کدورت و مشاجره می‌شود و فضای عاطفی خانه را آلوده می‌کند، برخاسته از شناخت نادرست زن و شوهر از یکدیگر است.
کمترین فایده شناخت درست برای زنان، این است که در فضایی سالم‌تر و آرام‌تر و به دور از ترس و اضطراب می‌توانند درباره رفتارهای خود و همسرشان بیندیشند و به جای اینکه با حالتی عصبی که البته نتیجه‌ای هم در بر ندارد برخورد کنند، در فضایی دوستانه به مذاکره بپردازند. مردان وقتی ببینند توسط همسرشان درست شناخته شده‌اند آرامش بیشتری دارند و بهتر می‌توانند با همسرشان ارتباط برقرار کنند؛ بر عکس وقتی مردی احساس کند که همسرش درباره او اشتباه می‌کند، در مقابل او رفتاری ناهنجار و عصبی خواهد داشت.

۲ – فهماندن و بروز دادن واقعیت درونی خود به همسر:
شناخت روحیات و ویژگی‌های زن نیز به اندازه شناخت مرد از سوی زن با اهمیت است. وظیفه زنان در این مورد آن است که با بروز دادن واقعیت درونی خود و صراحت و صداقت در گفتار و رفتار، به شناخت بهتر و بیشتر کمک کنند.
در سراسر جهان زیادند افرادی که از نبود تفاهم رنج می‌برند، ولی وقتی وضع آن‌ها را از نزدیک بررسی کنیم مشخص می‌شود حداقل تا حدودی خودشان مقصرند؛ یعنی اگر دیگران آن‌ها را درک نمی‌کنند به علت این است که خود را بروز نداده‌اند. بسیار دیده شده است که بعضی افراد احساسات خود را مخفی می‌کنند و علاقه خودشان را به دیگران نشان نمی‌دهند یا از چیزی ناراحتند، اما چیز دیگری را بهانه می‌کنند و خلاصه آنکه دیگران را درباره خود به اشتباه می‌اندازند. بعضی روان‌شناسان این حالت را بیشتر به زنان نسبت می‌دهند. معمولا یکی از مهم‌ترین دلایل شروع مشاجرات از جانب زنان، عدم صراحت در بیان احساساتشان است. زن به جای اینکه مستقیما ناراحتی خود را مطرح سازد، ایرادهای بی‌ربط می‌گیرد تا ناراحتی خود را نشان دهد. (جام جم سرا)

با گسترش بازار سرمایه و رکوردزنی شاخص بورس در ماه‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌ها متقاضی حضور در بورس و عرضه عمومی سهام خود در بازار سرمایه هستند.

یکی از اصلی‌ترین وظایف دستگاه سیاست خارجی تدوین استراتژی کار با کشورهای مختلف و طراحی راهبردهای بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت است.

ناقلان بدون علامت افرادی هستند که در ترشحات دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی آنها ویروس وجود دارد اما علائم بالینی ندارند. این افراد در هر مکانی ممکن است حضور داشته‌باشند، بنابراین در مکان‌های شلوغ مخصوصا اتوبوس و مترو باید فرض کنیم هر فردی ممکن است ناقل ویروس باشد.

دیروز، رهبر معظم‌ انقلاب در جلسه مجازی با رئیس و نمایندگان مجلس، عبارات قابل توجهی در وصف مجلس یازدهم به کار بردند که حتما برای تک تک منتخبان ملت باعث افتخار و منشأ قوت قلب است.


در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با جام جم آنلاین:


در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد

سلیمی نمین در گفتگو با جام جم آنلاین:

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی؛

 !(function (w, d) { ‘use strict’; var ad = {zone: “brtrha1”, user: “1565432215”, width: 728, height: 90, id: ‘adro-246454’}, h = d.head || d.getElementsByTagName(‘head’)[0]; if (typeof w.adroParams != ‘object’) w.adroParams = {}; w.adroParams[ad.id] = ad; var script = document.createElement(“script”); script.type = “text/javascript”; script.async = 1; script.src = “//static-cdn.adro.ir/dlvr/rsdnt.js”; h.appendChild(script); })(this, document);!function (e, t, n, s) { var a = t.createElement(“script”), r = new Date; a.src = “https://newcdn.sanjagh.com/assets/sdk/notif.js?t=” + r.getFullYear().toString() + r.getMonth() + r.getDate() + r.getHours(), a.async = !0, a.defer = !0, e.snj_notif = { publisher_id: “5e47f2302e1c53039258f742”, delay: 5 }; var i = t.getElementsByTagName(“script”)[0]; i.parentNode.insertBefore(a, i) }(window, document); now = new Date(); var head = document.getElementsByTagName(‘head’)[0]; var script = document.createElement(‘script’); script.async = true; script.type = ‘text/javascript’; var script_address = ‘https://cdn.yektanet.com/template/bnrs/yn_bnr.min.js’; script.src = script_address + ‘?v=’ + now.getFullYear().toString() + ‘0’ + now.getMonth() + ‘0’ + now.getDate() + ‘0’ + now.getHours(); head.appendChild(script);

پرسش

بله

خیر

گاهی

تست روانشناسی زن و شوهر

پرسش

بله

خیر

گاهی

1

0

4

0

21

0

4

0

2

0

4

1

22

4

0

2

3

0

4

1

23

0

4

0

4

4

0

1

24

0

4

تست روانشناسی زن و شوهر

0

5

4

0

0

25

0

4

2

6

0

4

0

26

0

4

0

7

4

0

1

27

0

4

0

8

0

4

0

28

0

4

0

9

4

0

1

29

0

4

0

10

4

0

1

30

0

4

0

11

4

0

1

31

0

4

0

12

0

4

0

32

4

0

2

13

4

0

0

33

0

4

0

14

4

0

0

34

4

0

2

15

4

0

0

35

0

4

2

16

4

0

1

36

0

4

2

17

4

0

1

37

4

0

1

18

4

0

1

38

4

0

2

19

4

0

2

39

0

4

0

20

4

0

0

40

4

0

1


روابط میان همسران یک روند پویا و دائما در حال تغییر است؛ بنابراین، حتی بهترین روابط نیاز به مراقبت و پرستاری دارند، و بهتر است که آنها را در هر زمان و هر مکان ارزیابی کنید.

دکتر جان و دکتر جولی گوتمن، مدافع مشاوره مشاوره ازدواج در جهان، متوجه شده اند که یکی از اصلی ترین عوامل شادی زوج، کیفیت رابطه و سطح شناختی یکدیگر است.

از این رو، سوال مهم شما که باید از خودتان به عنوان یک شوهر بپرسید، چقدر درباره همسر و روحیه درونی او آگاهی دارید؟

آیا او را خیلی خوب میشناسید که حتی می توانید او را بهتر از خودتان درک کنید؟

یا هیچ شناختی وجود ندارد؟

تست روانشناسی زن و شوهر

و مانند دو غریبه، فقط با هم زندگی می کنید؟

پاسخ ۲۵ سوال زیر با “بله” یا “خیر” است.

برای انجام تست های بیشتر در این زمینه می توانید به سایت مشاورانه مراجعه نمایید.

منبع : قمرانی امیر, جعفرطباطبایی سمانه سادات. بررسی روابط عاشقانه زوجین ایرانی و رابطه آن با رضایت. پژوهش های مشاوره (تازه ها و پژوهش های مشاوره): بهار ۱۳۸۵ ، دوره  ۵ ، شماره  ۱۷

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام

ایمیل

وب‌ سایت

دیدگاه

سایت “مشاورانه” به صورت 24 ساعته در زمینه های مشاوره روانشناسی خانواده تلفنی و حضوری در خدمت شماست ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ برترین روانشناسان ایران در کنار شما هستند

انجمن روانشناسی آمریکا

کانون مشاوران ایران

انجمن روانشناسی ایران

Medical news

تست روانشناسی زن و شوهر
تست روانشناسی زن و شوهر
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *