دكتر روانشناس به انگليسي

 
helpkade
دكتر روانشناس به انگليسي
دكتر روانشناس به انگليسي

دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است.
استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

barsadictionary@gmail.com

Telegram:

@Barsadic

دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است.
استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

barsadictionary@gmail.com

Telegram:

@Barsadic

دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

 بسیار خوش آمدید!از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

لغت ها  و عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد مراجعه به پزشک و دکتر

Doctor, I am not feeling well todayدکتر، امروز حالم خوب نیستWhat’s the matter with you? / What’s wrong with you?مشکل تون چی است؟I feel sick / I feel queasyحالت تهوع دارمI usually feel like throwing up after lunch or dinnerمعمولاً بعد از ناهار یا شام حالت تهوع پیدا می کنمI cough a lot at nightشب زیاد سرفه می کنمDo you snore at night?آیا شب ها خر پف می کنید؟At first my nose was runny, but now it is stuffed upاول دماغم آب می آمد، ولی حالا گرفته استI see you are hoarse, tooمی بینم که صداتون هم گرفته استYou look pale Pull up your shirt, pleaseرنگ تون پریده لطفاً پیراهنتان را بزنید بالاOpen your mouth wide; I want to look at your throatدهانتان را خوب باز کنید می خواهم نگاهی به گلویتان بیاندازمLet me take your pulse/ blood pressureبگذارید نبض تون/ فشار خونتون را بگیرمRest this thermometer under your tongueاین دماسنج را زیر زیانتان بگذاریدI have a terrible backacheکمرم بد جوری درد می کندI have a cold and feel sluggishسرما خورده ام و بدنم سست استI have a pain in my chestسینه ام درد می کندI have a sharp pain/ dull pain in my left eyeچشم چپم درد شدیدی / خفیفی داردI passed out/ fainted twice yesterdayدیروز دو بار غش کردمWill you please order some urine and blood tests for me?میشه برام آزمایش ادرار و خون بنویسید؟What is your diagnosis doctor?تشخیص تون چیه دکتر؟I think you are quite healthyفکر می کنم شما کاملاً سالم هستیدThe thermometer reads 41 degreesدماسنج 41 درجه را نشان می دهدYou are running a fever with a temperature of over 40شما تب بالای 40 درجه داریدYour blood pressure is high / lowفشار خون تون بالا / پایین استYou have an uneven pulse / You have an irregular pulseنبض تون منظم نمی زندYour grandfather might suffer a cardiac arrestپدر بزرگ تون ممکن است دچار ایست قلبی بشودMy diagnosis is hernia and you to wear a trussتشخیص من فتق است و شما باید فتق بند ببندیدYou should have an operationشما باید عمل کنیدYou should take an X- ray of your chest as soon as possibleباید هر چه سریعتر از سینه تان عکس بگیریدWith such a weak heart, do you think she can come through the operation?با این قلب ضعیف آیا فکر می کنید از زیر عمل بیرون می آید؟We have to have an operation to remove his kidney stoneباید عمل کنیم تا سنگ کلیه اش را در بیاوریمI hope the operation will be a successامیدوارم عمل جراحی موفقیت آمیز باشدWe have to put him on a kidney machine He has a kidney problemباید دیالیز بشود مشکل کلیه داردShe won’t be fully conscious until the effects of the anesthetic have worn offتا اثر بیهوش کننده از بین نرود، او کاملاً به هوش نمی آیدWe can transplant a kidney into himمی توانیم یک کلیه به او پیوند بزنیمYou need to find a kidney donorباید یک اهداء کننده کلیه پیدا کنیدI hope the transplant won’t be rejectedامیدوارم که بدن پیوند را قبول کنهHe has to be hospitalized in this wardباید در این بخش بستری شودShe was treated for sunstroke/ skin cancerبه خاطر آفتاب زدگی / سرطان پوست تحت درمان قرار گرفتMy diagnosis is plague/ cholera/ dysenteryتشخیص من طاعون/ وبا/ اسهال خونی استUnhygienic conditions are usually the main causes of these illnessesمعمولاً شرایط غیر بهداشتی عامل عمده این بیماری ها استYour poor child has caught chicken- pox/measles/mumpsطفلی بچه شما آبله مرغان / سرخک/ اوریون گرفته استI am not sure, but it might be malaria/ tetanusمطمئن نیستم، ولی ممکن است مالاریا/ کزاز باشدAre you sure my illness is hepatitis / jaundice?مطمئن هستید من هپاتیت /یرقان دارم؟What do you usually eat?معمولاً غذا چی می خورید؟I live on a diet of fruit and vegetablesرژیم غذایی من فقط میوه و سبزیجات استYou had better exercise every morningبهتر است هر روز صبح ورزش کنیدAre you a heavy smoker?زیاد سیگار می کشید؟Yes, I am a chain smokerسیگاری خرابمDrink fresh orange juiceآب پرتقال تازه بخوریدYou had better lose weight, tooبهتر است وزنتان را هم کم کنیدThank God I should not be hospitalized!خدا را شکر که نباید بستری بشوم!It’s nothing very serious You have just sprained your ankleمشکل حادی نیست، فقط قوزک پایتان پیچ خورده استTake an aspirin and lie downیک آسپرین بخورید و دراز بکشیدI guess you have a dislocated kneeفکر می کنم زانویتان در رفته استDon’t worry, your bone isn’t broken; it’s just a hairline fractureنگران نباشید، استخوانتان نشکسته است فقط مو برداشته استThe doctor set my bonesدکتر استخوان هایم را جا انداختThe bones are not fused yetاستخوانهایتان هنوز جوش نخورده استHow long should my leg be in plaster?چه مدت باید پایم تو گچ باشد؟You have to go round on crutches for a whileیک مدتی باید با عصا راه برویدHere is a prescription for your problemاین هم یک نسخه برای مشکل تانTake two of these tablets every dayهر روز از این قرص ها دو تا بخوریدI never prescribe tranquilizersمن هیچ وقت آرام بخش تجویز نمی کنمYou will have to be vaccinated against cholera before you can travelقبل از اینکه شما مسافرت بروید، باید واکسن وبا بزنیدYou won’t get better if you don’t take your medicineاگر دارویت را نخوری خوب نمی شویYou should coax your child to take his medicineباید بچه تون را گول بزنید تا دارویش را بخورهYou should eat plenty of raw vegetablesشما باید سبزیجات خام زیاد بخوریدIf you’re constipated, you should eat more vegetables and fruitاگر یبوست دارید، باید سبزی و میوه بیشتر بخوریدI advise you to eat orange and other citrus fruitsتوصیه می کنم پرتقال و دیگر مرکبات بخوریدAre you allergic to penicillin?آیا به پنیسیلین حساسیت دارید؟I will give you an injection to dull the painیک آمپول به شما می زنم تا دردتان کم بشودI have to clean your wound with antisepticباید زخم شما را با ماده ضد عفونی کننده تمیز کنمIt may sting a littleیک کم ممکن است بسوزهNow I have to put a bandage on itحالا باید آن را باند پیچی کنمThe doctor has put me on a course of antibioticsدکتر یک دوره آنتی بیوتیک برام تجویز کرده استThe doctor told me to bathe my eyes twice a dayدکتر گفت دو بار در روز چشم هایم را شستشو بدهمThe doctor checked up on his patient’s recordsدکتر سوابق بیماریش را بررسی کردThe doctor told me to cut down on my smokingدکتر بهم گفت سیگار کشیدن را کم کنمHe said smoking and a high cholesterol level are the main causes of heart diseaseاو گفت سیگار و کلسترول بالا دلایل اصلی بیماری قلبی استThe doctor said I ought to lay off fatty foods for a whileدکتر بهم گفت باید یک مدت غذاهای چرب را کنار بگذارمThe doctor made out/ wrote a prescription for meدکتر برام نسخه نوشتAccording to my doctor, I’m 8 kilos overweightآنطوری که دکترم گفت من هشت کیلو اضافه وزن دارمMy doctor says I should go on the pillدکتر می گوید باید قرص بخورمThe doctor referred me to a psychiatristدکتر مرا پیش روانپزشک فرستادWhat did the doctor prescribe for your cough?دکتر برای سرفه ات چی تجویز کرد؟The doctor gave me a penicillin injectionدکتر به من یک پنیسیلین زدThey will inject you with morphine soonبزودی بهت مرفین می زنندThis drug should only be taken under the supervision of a doctorاین دارو باید تحت نظر پزشک مصرف بشود

راهنما و روشهای تهیه مجموعه‌ها:

چطور مجموعه  برای من ارسال می شود؟

دكتر روانشناس به انگليسي

چطور می توانم هزینه را پرداخت کنم؟

روشهای تهیه برای دوستان خارج از ایران

تماس الکترونیکی و ایمیل به ما

تماس تلفنی با ما

پاسخ به پرسش های متداول

تنها از سایت های داراینماد اعتماد الکترونیکیبا اطمینان خرید کنید.

Trait emotional intelligence, trauma and personality organization: Analysis of urban clinical patients

The Positive Psychology Outcome Measure (PPOM) for people with dementia: Psychometric properties and factor structure

The influence of academic discipline on empathy and psychopathic personality traits in undergraduate students

GET.HAPPY – Acceptance of an internet-based self-management positive psychology intervention for adult primary care patients with mild and moderate depression or dysthymia: A pilot study

Abnormal perceptual sensitivity in body-focused repetitive behaviors

دكتر روانشناس به انگليسي

Calidad de las historias clínicas de los practicantes de un consultorio psicológico de una universidad colombiana

Bouldering psychotherapy reduces depressive symptoms even when general physical activity is controlled for: A randomized controlled trial

Child maltreatment and adult depressive symptoms: Roles of self-compassion and gratitude

Damage to the ventromedial prefrontal cortex is associated with impairments in both spontaneous and deliberative moral judgments

Forecasting, uncertainty and risk; perspectives on clinical decision-making in preventive and curative medicine

Comparison of the Readiness for Interprofessional Learning and the rate of contact among students from nine different healthcare courses

Wellbeing, resilience, and coping: Are there differences between healthy older adults, adults with mild cognitive impairment, and adults with Alzheimer-type dementia?

The effects of gender, personal trauma history and memory continuity on the believability of child sexual abuse disclosure among psychologists

Updating the Textbook: A Novel Approach to Training Graduate Students in Evidence-Based Youth Practices

Expanding Access to Clinical Services for Toddlers with Autism Spectrum Disorders

The quiet virtues of sadness: A selective theoretical and interpretative appreciation of its potential contribution to wellbeing

Modifying mental health help-seeking stigma among undergraduates with untreated psychiatric disorders: A pilot randomized trial of a novel cognitive bias modification intervention

A randomized trial of an optimism training intervention in patients with heart disease

It has not been proven why or that most research findings are false

Chronic Anterior Uveitis in Children: Psychosocial Challenges for Patients and Their Families

Integrated Mental Health Training for Pediatric and Psychology Trainees Using Standardized Patient Encounters

Coping with stressful events: A pre-post-test of a psycho-educational intervention for undergraduate nursing and midwifery students

Emotional eating and cognitive conflicts as predictors of binge eating disorder in patients with obesity

The provision of accredited higher education on dementia in six European countries: An exploratory study

Pre-injury depression and anxiety in patients with orthopedic trauma and their treatment

Attitudinal, normative, and resource factors affecting psychologists intentions to adopt an open data badge: An empirical analysis

A brief measure to predict exercise behavior: the Archer-Garcia Ratio

The Educational Psychology of Clinical Training

Developing a shared language within arts psychotherapies: A personal construct psychology approach to understanding clinical change

Robust statistical methods: A primer for clinical psychology and experimental psychopathology researchers

The meaning of complementary, alternative and traditional medicine among the Indonesian psychology community: a pilot study

Comparisons between the attitudes of student nurses and other health and social care students toward illicit drug use: An attitudinal survey

Content and conceptual frameworks of psychology and social work preceptor feedback related to the educational requests of family medicine residents

Tasks Model: A tool to Study the Human Development

The availability of wearable-device-based physical data for the measurement of construction workers’ psychological status on site: From the perspective of safety management

Online sperm donors: the impact of family, friends, personality and risk perception on behaviour

Analyzing Therapeutic Change Using Modified Brinley Plots: History, Construction, and Interpretation

An early intervention to promote well-being and flourishing and reduce anxiety and depression: A randomized controlled trial

Multiple imputation as a flexible tool for missing data handling in clinical research

Why is psychiatric nursing not the preferred option for nursing students: A cross-sectional study examining pre-nursing and nursing school factors

دكتر روانشناس به انگليسي

What can daily life assessment tell us about the bipolar spectrum?

Examining Affective-Motivational Dynamics and Behavioral Implications Within The Interpersonal Context of Pain

The affective tie that binds: Examining the contribution of positive emotions and anxiety to relationship formation in social anxiety disorder

Optimism During Hospitalization for First Acute Myocardial Infarction and Long-Term Mortality Risk

Clinical residency training: Is it essential to the Doctor of Nursing Practice for nurse practitioner preparation?

Positive and negative life events and reasons for living modulate suicidal ideation in a sample of patients with history of suicide attempts

Indicators of Cognitive Impairment From a Medical Record Review: Correlations With Early (30-d) Readmissions Among Hospitalized Patients in a Nephrology Unit

The Iowa Voiding Improvement Partnership experience: Early observations with a collaborative pediatric uro-psychologic clinic

The changing face of acute pain services

Emotion regulation and academic underperformance: The role of school burnout

Individual differences in cognitive neuropsychology

A bibliometric analysis of research on nursing models in countries other than China

Citation patterns and trends of systematic reviews about mindfulness

A qualitative investigation of Australian psychologists’ perceptions about complementary and alternative medicine for use in clinical practice

Intimate partner violence as a subject of study during the training of nurses and midwives in Catalonia (Spain): A qualitative study

Positive psychopathology: Social anxiety via character strengths underuse and overuse

Positive psychology interventions for internet addiction treatment

Textual Analysis of General Surgery Residency Personal Statements: Topics and Gender Differences

An investigation of two dimensions of impulsivity as predictors of loss-of-control eating severity and frequency

Service provider perceptions of telerehabilitation as an additional service delivery option within an Australian neurosurgical and orthopaedic physiotherapy screening clinic: A qualitative study

Función y limitaciones del pronóstico en la evaluación diagnóstica en el ámbito de la psicología clínica

Pour une rencontre des pratiques et des recherches en psychologie clinique

Trajectory-based methods in clinical psychology: A person centred narrative approach

Clinical psychology offers in the internet in Spain

Clinical psychology Ph.D. program rankings: evaluating eminence on faculty publications and citations

Universal Selection Theory: Implications for multidisciplinary approaches to clinical psychology and psychiatry

Ethnicity and clinical psychology: A content analysis of the literature

The internet and clinical psychology: A general review of the implications

Curriculum and training reform in clinical psychology: Improving the integration of science and practice

Science and pseudoscience in the development of eye movement desensitization and reprocessing: Implications for clinical psychology

همکاران ما در واحد پشتیبانی آمادگی دارند تمامی درخواست های شما عزیزان را بررسی نموده و در اسرع وقت رسیدگی نمایند.

پس از خرید هر مقاله، یک کد رهگیری منحصر به فرد به شما تقدیم خواهد شد که با استفاده از آن می توانید وضعیت خرید خود را پیگیری فرمایید.

با ثبت کد رهگیری پرداخت، می توانید سفارش خود را پیگیری نموده و به محض اتمام ترجمه، فایل ترجمه مقاله خود را دانلود نمایید.

دكتر روانشناس به انگليسي
دكتر روانشناس به انگليسي
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *