روانشناس جرم شناسی

 
helpkade
روانشناس جرم شناسی
روانشناس جرم شناسی

روان‌شناسی جنایی شاخه‌ای از دانش روان‌شناسی است که به عوامل روانی مربوط به جرم و بزهکاری می‌پردازد. روانشناسی جنایی علم مطالعه شخصیت بزهکاران و نیز روش‌های بازاجتماعی شدن آنان و بررسی نقش محیط (به معنای عام) بر رفتار مجرمانه است.[۱]
به بیان جامع‌تر می‌توان این‌گونه بیان کرد که علم مطالعهٔ شخصیت تبهکار و شناخت دلایل و انگیزه‌های تبهکاری است که این دلایل و انگیزه‌ها به شیوه‌های جامعه‌پذیری، اجتماعی شدن، تجربه‌های دوران کودکی و محیط زندگی و همچنین نقش ژنتیک و اختلالات روان شناختی در ایجاد شخصیت فرد تبهکار در هنگام اعمال جرم اشاره می‌کند. در یک جمله روانشناسی جنایی را می‌توان ((مطالعهٔ علمی رفتار جنایی و فرایندهای ذهنی‌ای که در ارتکاب جرم نقش دارند))، تعریف کرد[۲].

کار روان‌شناسان جنایی معمولاً یافتن روش‌هایی برای پیشگیری از جنایت دوبارهٔ مجرمین باسابقه یا جنایتکاران دارای اختلال روان است. از وظایف دیگر این گونه روان‌شناسان، تهیه کردن پرونده‌های روان‌شناختی برای بزهکاران باسابقه و پرسابقه و بررسی دلایل روحی و روانی این جنایت‌ها است.

بازسازی،بازپروری و درمان مجرمان

بازپذیری اجتماعی وادامهٔ درمان

تلاش در برطرف نمودن عوامل اجتماعی مولد جرم

روانشناس جرم شناسی

مدت طولانی بود که حقوق جزای کلاسیک تنها به جرم و اجرای مجازات توجه داشت اما روانشناسان جدیدد با طرح پیشگیری از وقوع جرم، توجه به شخصیت مجرم و شیوه‌های بهسازی او  باب تازه ای در مباحث جزایی گشودند. برخی روانشناسان نیز متوجه شدند که قضاوت دادگستری نبایذد در رسیدگی به رفتارهای جنایی و صدور رأی فقط نفس جرم را در نظر بگیرد زیرا با این عمل مسئله اصلی که پیشیگیری از تکرار جرم در جامعه است حل نمیشود بلکه باید به مطالعه و شناخت علل و انگیزه‌های جرم، شخصیت اختصاصی جنایت کار ف وضعیت جسمانی و روانی به ویژه تجربه‌های تلخ کودکی و محیط اجتماعی او اقدام کرده و انگیزه‌های آشکار و پنهانی که او را به تبهکاری کشانده مورد بررسی قرار دهند و حکمی صادر کنند که مبتنی بر این اطلاعات باشد و تاحد ممکن اقدام‌های صورت گرفته به منظور بهسازی روانی،اصلاح و تهذیب اخلاق شخص تبهکار باشد و نه برای کینه جویی و انتقام.از این جا بود که روانشناسی اجتماعی آغاز به کار کرد و راه برای پاسخگویی به سوالاتی همانند:                                                                                                   1_چرا آدمی تبهکار می‌شود؟   2_چگونه می‌توان از وقوع جرم جلوگیری کرد؟    3_چگونه می‌توان به علل تبکاری پی برد؟ و اینطور سوالات  بوجود آمد.                                                                                 

تکنیکی که بر پایه آن خصیصه‌های روان و شخصیت یک بزهکار یا بزهکاران بر ریشه رفتارهای فعلیت یافته در ارتکاب بزه پیش‌بینی می‌شود[۳]

Forensic Psychology, a subfield of psychology, involves the application of psychological knowledge and methods to both civil and criminal legal questions. Traditionally, it has a broad definition as well as a narrow definition.[1] The broader classification states that forensic psychology involves the application of all psychological areas of research to the legal field, while the narrower definition characterizes forensic psychology as “The application of clinical specialties to legal institutions and people who come into contact with the law.”[2] While the American Psychological Association (APA) officially recognized forensic psychology as a specialty under the narrower definition in 2001, the Specialty Guidelines for Forensic Psychologists previously acknowledged by the APA in 1991 were revised in 2013 to include all subfields of psychology (e.g. social, clinical, experimental, counseling, neuropsychology) that apply “the scientific, technical, or specialized knowledge of psychology to the law.”[3][4]

In addition to forensic psychology, legal psychology is practiced within the umbrella term of psychology and law as recognized by Division 41 of the APA, American Psychology-Law Society.[5] Legal psychology, as a whole, focuses on many of the aspects that forensic psychology centers around—these being how psychology can be applied to the legal field. As such, these subfields can often be used interchangeably with the exception that legal psychology does not typically include clinical matters within its scope. These issues, in particular those directly relating to mental health, are best explained through forensic psychology.

Because forensic psychology is so heavily intertwined with the legal field, it requires an understanding of fundamental legal principles, such as those regarding standard legal practices and standards used by legal professionals, expert witness testimony, competence and insanity definitions and evaluations, and so on in order to be able to communicate effectively with judges, attorneys, and other legal professionals.

Psychology itself was established in the U.S. in the 1880s by American students returning home from study in German psychologist Wilhelm Wundt’s experimental psychology lab. Many of these returning students had interests in the law (e.g. testimonies, individual’s functional capacity) in addition to the schools of the field taught by Wundt. Nonetheless, the concept of psychology officially being used in legal settings wasn’t introduced until several years later in the first decade of the 20th century by Hugo Münsterberg, the first director of Harvard’s psychological laboratory and founder of applied psychology.[6] Though he attempted to imbue his expertise in the legal field, his approach was reported as being condescending and abrasive and caused anger and scrutinization from the legal community toward his research.[7] This community rejected Münsterberg’s ideas in response, with some labeling it as Yellow Psychology, impractical, and exaggerated although this interpretation of history has been challenged.[8] Following this backlash, psychology was widely left untouched by legal professionals until post-WWII when clinical psychology became more accepted as a legitimate allied health profession and became more successful in contributing to legal proceedings. Whereas cases such as Brown v. Board of Education of Topeka (1954) led to the appreciation of psychology’s ability to influence legal decisions, it was cases like Jenkins v. U.S. (1962) that truly legitimized it. In this latter case, the D.C. circuit upheld, for the first time, that clinical psychologists were to be considered expert witnesses when discussing mental illness.[6][9][10]

The American Psychology-Law Society (AP-LS) was created in 1969 and was later converted into Division 41 of the APA in 1980.[11] As the field continued to grow, more organizations dedicated to the study and application of psychology to the law began to develop. In 1976 the American Board of Forensic Psychology (ABFP) was chartered and eventually became a part of the American Board of Professional Psychology (ABPP) in 1985. This merging marked the development of the first certification for psychologists wanting to work within the field of forensic psychology.[11] Later organizations and conferences aided in solidifying the development of forensic psychology, such as the American Academy of Forensic Psychology and the National Invitational Conference on Education and Training in Forensic Psychology (1995). Forensic psychology was then officially recognized as a professional specialty under the APA in 2001.[3]

روانشناس جرم شناسی

Forensic psychology has seen a large spike in popularity in the media and among younger generations within recent years. In fact, many undergraduate students are drawn to this subject under the misconception that forensic psychology is primarily used for criminal profiling. TV shows and movies such as Criminal Minds, Mindhunter, and Silence of The Lambs have widely popularized the practice of criminal profiling, particularly within the Federal Bureau of Investigation’s (FBI) Behavioral Analysis Unit (BAU).[12] Despite the excitement given to the idea of a career in criminal profiling, students who show an interest in this particular aspect of forensic psychology come to find that the practice of criminal profiling is rarely used outside of the BAU.[7]

In a broad sense, forensic psychology is a subset of applied psychology. Forensic psychologists may hold a Ph.D. or Psy.D. in clinical psychology, counseling psychology, social psychology, organizational psychology, school psychology, or experimental psychology. There are no specific license requirements in the United States to be a forensic psychologist. If one is a clinical-forensic psychologist, one would need a license to practice clinical or “health services” psychology, but an additional license to practice clinical-forensic psychology is not required. Psychologists who do not provide healthcare services do not need to be licensed at all in some states. Forensic psychologists ideally have some years of postdoctoral experience, training, and supervision or mentoring in forensic psychology.

In other countries, training and practitioner requirements may vary. In the United Kingdom, for example, a person must obtain the Graduate Basis for Registration with the British Psychological Society—normally through an undergraduate degree. This would be followed by Stages 1 (academic) and 2 (supervised practice) of the Diploma in Forensic Psychology (which would normally take 3 years full-time and 4 years part-time). Assessment occurs via examination, research, supervised practice, and the submission of a portfolio showing expertise across a range of criminological and legal applications of psychology. Once qualified as a “Chartered” psychologist (with a specialism in forensic psychology), a practitioner must engage in Continued Professional Development and demonstrate how much, of what kind, each year, in order to renew his/her practicing certificate.

Evaluations and assessments are completed by forensic psychologists to assess a person’s psychological state for legal purposes. Reasons for completing these evaluations can involve acquiring information for criminal court (such as insanity or incompetence), for criminal sentencing or parole hearings (often regarding a potential intellectual disability that prevents sentencing or one’s risk of recidivism), for family court (including child custody or parental termination cases), or civil court (involving personal injury or competence to decide).[7] It is important to note that while a forensic psychologist is responsible for assessing and reporting results of an evaluation, the responsibility ends here. Any decisions made based on these reports from forensic psychologists are up to other legal professionals. This also means that any assessment made by an evaluator is not considered a counseling session, and therefore whatever is said or done is not confidential. It is the obligation of the evaluator to inform the individual being evaluated that everything in the session will be open to scrutiny in a forensic report or expert testimony. Forensic psychologists conducting evaluations may also function as expert witnesses as many are called into court to testify about the results of their evaluations. They have a variety of employment settings, such as forensic and state psychiatric hospitals, mental health centers, and private practice. Evaluators usually have had training as clinical psychologists.[2]

Providing forensic psychological treatment involves implementing measures and treatment of psychological problems to reduce or prevent crime. Treatment providers may be asked to administer psychological interventions to those who require or request services in both criminal and civil cases. In regard to criminal cases, forensic psychologists can work with individuals who have already been sentenced to reduce recidivism, which refers to one’s likelihood of repeating his or her offense. Other interventions that may be implemented in these settings are drug and alcohol abuse treatment, sex offender treatment, treatment for a mental illness, or anger management courses.[7] As for civil proceedings, treatment providers may have to treat families going through divorce and/or custody cases. They may also provide treatment to individuals who have suffered psychological injuries as a result of some kind of trauma.[2] Treatment providers and evaluators work in the same types of settings: forensic and state psychiatric hospitals, mental health centers, and private practices.

Providing consultations allows forensic psychologists to apply psychological expertise and research to help law enforcement, attorneys, and other legal professionals or proceedings better understand human behavior (e.g. criminal, witness, victim, jury), civil processes, effects of trauma or other life events, and so on. If working as a consultant, a forensic psychologist is able to be involved in legal proceedings through responsibilities such as reviewing court records (such as a defendant’s psychosocial history or assess mitigating or aggravating factors in a case), serving as a jury consultant (organizing focus groups, shadow juries, mock juries, or helping with the voir dire proceedings), and assessment without testimony (in which results of a defendant’s evaluation are not disclosed to the prosecution team, allowing the defense team to develop a defense strategy), among others. Essentially, consultations can take a number of forms, including the common ones below:

Law Enforcement Consultations may take the form of assisting with criminal profiling, developing hiring procedures and methods, determining the psychological fitness of returning officers, or simply lending expertise on certain criminal behaviors.[12][13] As mentioned above, criminal profiling is a very appealing aspect of psychology to prospective forensic psychologists despite the fact that it isn’t very widely used within the field.[12] There are several methods and approaches related criminal profiling, but there is still a lot of skepticism about the efficiency and accuracy of criminal profiling in general.[13] A couple common approaches are the scientific approach, which includes the FBI’s Crime Scene Analysis and Canter’s investigative Psychology, and the intuitive approach, which includes Tukey’s Behavioral Evidence Analysis.[7][14][15][16]

Trial Consultants are psychologists who work with legal professionals, such as attorneys, to aid in case preparation. This includes jury selection, development of case strategy, and witness preparation.[17] Forensic psychologists working as trial consultants rely heavily on research in order to best advise the individuals they are working with. Because trial consultants are often hired by one specific side in a trial, these psychologists are faced with many ethical issues. It is the responsibility of the psychologist to remain neutral when consulting—in other words, the consultant must not choose a side to support and consequentially omit or create information that would be beneficial to one side or another. Prior to accepting a case to work on, it is important that the forensic psychologist weigh the responsibilities of consulting on that case with the ethical guidelines put in place for the field of forensic psychology.[3]

Expert Testimony about matters relating to psychology is also an area in which forensic psychologists play an active role.[7] Unlike fact witnesses, who are limited to testifying about what they know or have observed, expert witnesses have the ability to express further knowledge of a situation or topic because, as their name suggests, they are presumed to be “experts” in a certain topic and possess specialized knowledge about it.[18] Expert witnesses in forensic psychology are called upon to testify on matters of mental health (clinical expertise) or other areas of expertise such as social, experimental, cognitive, or developmental. The role of being an expert witness is not primary and it is usually performed in conjunction with another role such as that of researcher, academic, evaluator, or clinical psychologist. In the past, expert witnesses primarily served the court rather than the litigants. However, nowadays that very rarely happens and most of the recruitment for expert witness is completed by trial attorneys. But regardless of who calls in the expert, it is the judge who determines whether or not the expert witness will be accepted.[13]

Forensic psychologist researchers make scientific discoveries relevant to psychology and the law.[7] These professionals usually have an advanced degree in Psychology (most likely a PhD). While their main focus is research, it is not unusual for them to take on any of the other positions of forensic psychologists. These professionals may be employed at various settings, which include colleges and universities, research institutes, government or private agencies, and mental health agencies.[19] Forensic psychology research pertains to psychology and the law, whether it be criminal or civil. Researchers test hypotheses empirically and apply the research to issues related to psychology and the law. They may also conduct research on mental health law and policy evaluation.[19] Some famous psychologists in the field include Saul Kassin, very widely known for studying false confessions, and Elizabeth Loftus, known for her research on eyewitness memory. She has provided expert witness testimony for many cases.

Academic forensic psychologists engage in teaching, researching, training, and supervision of students, among other education-related activities. These professionals also have an advanced degree in Psychology (most likely a PhD) and are most often employed at colleges and universities. In addition to holding professorships, forensic psychologists may engage in education through presenting research, hosting talks relating to a particular subject, or engaging with and educating the community about a relevant forensic psychological topic.[7] Advocacy is another form of education, in which forensic psychologists use psychological research to influence laws and policies. These may be related to certain movements, such as Black Lives Matter or the Me Too movement, or may even be related to certain civil rights that are being overlooked.[4]

Competence, in a legal setting, refers to the defendant’s ability to appreciate and understand the charges against them and what is happening in the legal proceedings, as well as their ability to help the attorney understand and defend his or her case.[13] While competence is assessed by a psychologist, its concern regarding a defendant is typically voiced by the attorney.[20] Though it is the psychologist’s responsibility to assess for competence, it is ultimately up to the judge to decide whether the defendant is competent or not. If the defendant is found incompetent to stand trial, the psychologist must then give a recommendation on whether or not the defendant can be restored to competence through treatment or if the charges should be dropped completely due to incompetence. A couple potential causes of incompetence includes certain types of brain damage or the occurrence of a psychotic episode preventing the individual from registering the reality around them.[21][22]

Several cases were instrumental in developing a standard for competence, as well as for determining the rights of an individual deemed incompetent to stand trial. Youtsey v. United States (1899) was the case that set the standard for competence, with the judge ruling that trying or sentencing an individual deemed incompetent violates their human rights. Despite this ruling, no official guidelines for determining and sentencing matters of competence were developed.[7] In Dusky v. United States (1960), the case upheld the Youtsey v. United States ruling and set specific criteria for competence. These include having a rational and factual understanding of court proceedings and being able to consult with an attorney in a rational manner.[23] The case of Weiter v. Settle (1961) resulted in the decision that a psychologist’s opinion in a competency hearing is considered “opinion testimony.” Additionally, guidelines were put in place to accurately evaluate competency. The eight guidelines established include requirements that the defendant appreciates one’s own presence in relation to time, place, and things; understands that she is in a Court of Justice, charged with a criminal offense; recognizes that there is a Judge who presides over the Court; understands that there is a Prosecutor who will try to convict him of criminal charges; understands that she has a lawyer who will defend her against that charge; knows that he is expected to tell his attorney what he was doing at the time of the alleged offense; understands that a jury will determine whether she is guilty or innocent of the charges; and has sufficient memory to discuss issues related to the alleged offense and the court proceedings.[24] As time has progressed, more cases have added to these guidelines and expectations when evaluating competency.

Insanity, as opposed to competence, refers to an individual’s mental state at the time of the crime rather than at the time of the trial.[7][13] According to legal principles of insanity, it is only acceptable to judge, find someone criminally responsible, and/or punish a defendant if that individual was sane at the time of the crime. In order to be considered sane, the defendant must have exhibited both mens rea and actus reus. Mens rea, translated to “guilty mind” indicates that the individual exhibited free will and some intent to do harm at the time of the crime. Actus reus refers to the voluntary committing of an unlawful act. The insanity defense acknowledges that, while an unlawful act did occur, the individual displayed a lack of mens rea.[23] The burden of proof in determining if a defendant is insane lies with the defense team. A notable case relating to this type of assessment is that of Ford v. Wainwright, in which it was decided that forensic psychologists must be appointed to assess the competency of an inmate to be executed in death penalty cases.[25][26]

There are various definitions of insanity acknowledged within the legal system.[7] The M’Naghten/McNaugton rule (1843) defines insanity as the individual not understanding the nature and quality of his or her acts or that these acts were wrong due to a mental disease or defect. This is also referred to as the cognitive capacity test. Meanwhile, the Durham Test (established in Durham v. United States, 1954) states that one can be declared insane if the actions were caused by a mental disorder. The vague nature of this description causes this definition to only be used in one state (NH). The final definition acknowledged within the courts is the Brawner Rule (U.S. v. Brawner, 1972), also referred to as the American Law Institute Standard. This definition posits that, due to a mental disease or defect, an individual is considered insane if unable to appreciate the wrongfulness of an act and are unable to conform their behavior to the dictates of the law.[23]

Evaluating insanity involves using crime scene analysis to determine the mental state at the time of the crime, establishing a diagnosis, interviewing the defendant and any other relevant witnesses, and verifying impressions of the defendant.[4] Challenges associated with this type of assessment involve defendant malingering, determining the defendant’s past mental state, the chance that different experts may come to different conclusions depending on the assessment method used, and the fact that it is very common for society to label any psychological disorder as insane (though few actually fall into this category; insanity primarily involves psychotic disorders).[4][27]

Risk assessment evaluates how dangerous an individual is/could be and the risk of their re-offending after being released, also referred to as recidivism. Typically, recidivism refers to violent or sex offending behavior. Risk assessments affect the possibility of an inmate receiving parole and/or being released from prison and involve two general methods. The clinical prediction method involves using clinical judgement and experience to predict risk, while the actuarial prediction method utilizes a research-based formula to predict risk. Two specific methods of risk assessment involve the Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) and the Sex Offender Risk Appraisal Guide (SORGA), both created by Quinsey, Harris, Rice, & Cormier in 1998.[28]

While insanity and competency assessments are among the most common criminal assessments administered within the legal system, there are several other types implemented. Some of these include death penalty case assessments, assessments of child sexual abuse, assessments for child custody or divorce cases, and civil court assessments.[21][29]

A forensic psychologist’s interactions with and ethical responsibilities to the client differ widely from those of a psychologist dealing with a client in a clinical setting.[23]

The ethical recommendations and expectations outlined for forensic psychology specifically are listed in the APA’s Specialty Guidelines for Forensic Psychology.[3] These guidelines involve reminders that forensic psychologists should value integrity, impartiality, and fairness, as well as avoid conflicts of interest when possible. These conflicts of interest may arise in situations in which the psychologist is working as a consultant to one side or another in a court case, when the psychologist is required to testify or evaluate something that collides with their own beliefs or values, or when a psychologist is faced with the decision of choosing between playing the role of an individual’s evaluator or treatment provider in a case.[7] This final conflict of interest also relates to the ethical guidelines relating to having multiple relationships with clients.[3] Also as a standard of ethics, forensic psychologists are expected to offer a certain amount of reduced fee or pro bono services for individuals who may not be able to afford hiring a psychologist for a court case otherwise. Other ethical guidelines involve receiving informed consent from clients before communicating information regarding their treatment or evaluations, respecting and acknowledging privacy/confidentiality/privilege among clients, remaining impartial and objective when involved in a trial, and weighing the moral and ethical costs of complying with any court orders that may conflict with professional standards.[4][21][21]


Full textDownloads-icon


Quality of Practice in Forensic PsychologyDownloads-icon

خانه

مقالات

روانشناسی جرم و جنایت

امروزه آموزش با شیوه های نوینی ارائه میشود و یکی از این شیوه ها آموزش مجازی میباشد که از جهات مختلفی همچون صرفه جویی در زمان و مکان به صرفه میباشد. نخستین گام در راستای آموزش مجازی را میتوان فرهنگ سازی ،ایجاد اعتماد و باور مردم نسبت به کیفیت بالای آموزش و مدرک آن عنوان کرد. این مرکز با بیش از ۱۰۰ مدرس و اعضای هیئت علمی دانشگاه قرارداد همکاری در جهت تدوین محتوا اعم از جزوات درسی ، امکانات مولتی مدیا و همچنین ضبط فیلم های آموزشی نموده است .
در حال حاضر مرکز پارس با اخذ مجوزهای لازم اقدام به آماده سازی بیش از 4۰۰ دوره ی آموزشی در شاخه های مختلف علمی نموده است. یکی از این دوره ها ، دوره آموزشی روانشناسی جرم و جنایت یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه روانشناسی در مرکز آموزش مجازی پارس می باشد.

روانشناسان تبهکاری را به مسائل شخصیتی و مسئله سازگاری یا عدم سازگاری فرد با هنجارهای اجتماعی منسوب می کنند. پیروان روانشناسی مکتب فروید بر این بار بودند که روان بطور اعم بر شخصیت بطور اخص دارای دو جنبه نا خداگاه و خود آگاه است . تجربه های کودکی بویژه ارتباط کودک با مادر نقش اساسی در روشد شخصیت فرد ایفا، میکند طبق این دیدگاه رفتار جرم در دروان انسان جای دارد و چنین رفتاری بیماری و ناسازهگاری ایجاد می کند ، فروید روانشناس : مجرم را فردی میبیند که خود ناقص و معیوب دارد . طبق نظر او خود از سه جنبه نهاد ، من ، فرامن تشکیل شده است : نهاد: شامل تمایلات و احساسات ناخداگاه است فرامن: وجدان و خواسته های مورد پسند جامعه است که در اثر آموزش و تربیت در فرد بوجود می آید . حد وسط این دو من قرار دارد قسمت آگاه و منطقی فرد که بیت نهاد و من برتر از یک طرف و از طرف دیگر با دنیایی واقعیت در ارتباط است و بین آنها تعادل برقرار می کند از دیدگاه فروید جرم در نتیجه یک من ضعیف که تحت کنترل نهاد در آمده و باعث احساس گناه در فرد شده بوجود می آید .الگوی طبیعی در هر احساس گناه یا ناراحتی افراد را از انجام خلاف باز می دارد این الگو در دوران کودکی وقتی نیازهای درونی وتکانهای خاص بویژه انگیزه جنسی و پرخاشگردی روشد می کند شکل میگیرد . بطور خلاصه روانشناسان پیرو مکتب فروید رفتار جنائی و مجرمانه را پاسخ به قسمتی از شخصیت می دانند که سرکوی شده است .

هدف های روانشناسی جرم
1- اولین هدف روانشناسی جرم شامل موضوع آن یعنی مطالعه و شناخت شخصیت مجرمان و علل و انگیزه های آن ها به هنگام وقوع جرم می شود. این خود سبب هدف بعدی روانشناسی جرم که در ادامه آمده است می شود.
2- پیشگیری از وقوع احتمالی جرم به منظور کاهش تکرار جرم توسط افراد دیگر و همچنین تکرار جرم توسط مجرم فعلی که خود شامل موارد زیر می شود:
الف- بازسازی، بازپروری و درمان مجرمان
ب- بازپذیری اجتماعی و ادامه ی درمان مجرمان
پ- سعی در برطرف نمودن عوامل اجتماعی مولد جرم
که این سه مورد باید همزمان و به موازات هم به وسیله ی حمایت سازمان های مسئول اجرا شوند.
3- کمک به مَراجع قضایی برای به وجودآوردن قوانین جدید با توجه به مسائل اجتماعی، روانشناسی، فرهنگی، اقتصادی، دینی و بین المللی برای بهبود نسبی وضعیت جرم خیزی جامعه و مجرمین.

روانشناسی جرم و علوم دیگر
روانشناسی جرم به دلیل سر و کار داشتن با مجرمان با رشته های دیگری نیز ارتباط دارد که همپوشی هایی نیز با آن ها دارد؛ که در ادامه به اختصار به آن ها اشاره می شود.
انسان شناسی جرم: انسان شناسی جرم علم مطالعه ی ویژگی های جسمانی و اعمال و اعضای بدن در هنگام وقوع جرم است.
زیست شناسی جرم: علم بررسی جنبه های ژنتیک، سنخ شناسی زیستی و اثرات هورمون ها در هنگام ارتکاب جرم است.
جامعه شناسی جرم: جامعه شناسی جرم جمعیت، نژاد، محیط و علل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جرم مجرم را مورد مطالعه قرار می دهد.
کیفر شناسی ( علم زندانبانی ) : علم شناخت جرم و رده بندی آن و مدیریت زندان ها و فضاهای تأدیب و بازپروری مجرمین است.

روانشناس جرم شناسی

روانشناسی جرم چیست؟
روانشناسی جرم استفاده از اصول علم روانشناسی در بررسی جرایم به ویژه رفتارهای مجرمان است که با بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن می توان راهکارهایی را برای پیشگیری از جرم یا کاهش خطر برای افراد پیدا کرد.
روانشناسی جرم طی سال های اخیر، جنجال های زیادی را به راه انداخته زیرا تا حدودی توانسته از وقوع جرایم جلوگیری کرده و بسترهای جرم را شناسایی کند. این شاخه از علم به ویژه در مورد جرایمی نظیر قتل و با الاخص قتل های زنجیره ای بسیار مفید واقع شده است.
با بررسی رفتار مجرم می توان تفکرات او را شناخت، به انگیزه های او پی برد و در ارتکاب جرایم بعدی اش مانع ایجاد کرد یا او را به دام انداخت.
روانشناسی جرم همراه سایر روش های قدیمی نظیر بررسی صحنه جرم و… می تواند نتایج بسیار پرباری را در پی داشته باشد و به تنهایی مفید واقع نخواهد شد. در صورت نبود یک مدرک محکم، روانشناسی جرم می تواند به پیدا شدن سرنخ های دیگر در یک ماجرا کمک کند. این روش ابزاری برای به دام انداختن مجرم محسوب می شود.هدف های روانشناسی جنایی

اولین هدف روانشناسی جنایی شامل موضوع آن یعنی مطالعه و شناخت شخصیت مجرمان و علل و انگیزه های آن ها به هنگام وقوع جرم می شود. این خود سبب هدف بعدی روانشناسی جنایی که در ادامه آمده است می شود.
2- پیشگیری از وقوع احتمالی جرم به منظور کاهش تکرار جرم توسط افراد دیگر و همچنین تکرار جرم توسط مجرم فعلی که خود شامل موارد زیر می شود:
الف- بازسازی، بازپروری و درمان مجرمان

ب- بازپذیری اجتماعی و ادامه ی درمان مجرمان

پ- سعی در برطرف نمودن عوامل اجتماعی مولد جرم

که این سه مورد باید همزمان و به موازات هم به وسیله ی حمایت سازمان های مسئول اجرا شوند.

3- کمک به مَراجع قضایی برای به وجودآوردن قوانین جدید با توجه به مسائل اجتماعی، روانشناسی، فرهنگی، اقتصادی، دینی و بین المللی برای بهبود نسبی وضعیت جرم خیزی جامعه و مجرمین.

رشته های جدید روانشناسی جرم
روانشناسی قضایی: روانشناسی قضایی به مطالعه ی رفتار های متهمان، شاهدان، تماشاگران و دیگر افراد حاضر در جلسات دادگاه و جلسات بازرپرسی قبل از دادگاه می پردازد.
روانشناسی قانونی: روانشناسی قانونی برای صدور حکم نهایی در مورد متهمان با توجه به نظرات روانشناسی و بیماری شناسی و همچنین قوانین مربوطه، به قضات و شوراهای عالی قضایی کمک می کند.
روانشناسی زندانبانی: روانشناسی زندانبانی با به وجودآوردن برنامه های تغییر رفتار به اصلاح و تربیت محکومین می پردازد و آن ها را برای بازگشت به محیط اجتماعی و زندگی مطلوب تر آماده میکند

جرم شناسی
جرم شناسی علم مطالعه جرم است و جرم شناسی به همراه شناخت روان و فکر افراد است.جرم شناسی علم شناخت علل وقوع جرم است .طرز تاثیر عوامل جرم زای فردی و اجتماعی ،شناسایی محیط جرم ساز ؛مجموعه علم های که به پدیده جرم مربوط میشود و هر عملی که جامعه جرم تلقی می کند جرم است.
جرم شناسی رشته ای از علم جرم است که درباره ی عوامل جرم زا و کیفیات و شرایط فردی و اجتماعی و محیطی موثر دربروز رفتار جرم یا علل وقوع جرم و صور گوناگون بزه و جنبه های کمی و کیفی ان و از پیدایش حالت خطر ناک در انسان و یا انسان های خطر ناک و تبهکار و تشکیل گروه های جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی وعلمی ویا مشاوره و ازمون و مقایسه و استقرایی کافی و به بررسی و تحقیق و اصلاح می پردازد تا مگر با استعداد واستفاده از تمام تضمین های علمی به پیش گیری مستقیم و غیر مستقیم از بروز جرائم و روش های درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران و کسانی که در اثر عوامل جرم زایی فردی تن و روان و محیط اجتماعی وطبیعی بدی را برگزیدند و از خود و برتافتند از انسانیت گریختند و پرورش دوباره و نوسازی مجرمان و ساختن دوباره انها و سازگار کردن انها با جامعه و میزان اجتماعی ….
درواقع به علت تعدد اختلاف دیگاه متخصصین رشته های جرم شناسی و توجه خاص محققین به یک عنصر از عناصر جرم شناسی و تعاریف مختلفی ارائه شده است.

بررسى علل وقوع جرم درجامعه:
با كمى دقت در تاریخ تمدن پى مى بریم كه از فرداى تشكیل جامعه بشرى، جرم و جنایت هم در جامعه رخ داده است انسانى كه زمانى به دور از هر قید و بندى و كاملاً آزاد در طبیعت زندگى كرده و این حالت را قرن ها و در درون خود به عنوان یك واقعیت بدیهى باور كرده بود، نمى تواند و نباید هم بتواند به راحتى قید یا قیودى را در زندگیش بپذیرد.
نزاع و درگیرى و به دنبال آن كشت و كشتار در طبیعت و نزد حیوانات هم دیده مى شود. مى توان گفت نزاع بخشى از واقعیت زندگى طبیعى است و انسان را هم گریزى از آن نیست. فقط شدت و نوع آن را مى توان امیدوار بود كه به تدریج كم شود. اگرچه در مقاطعى از زندگى نزاعات بشرى تشدید و افزایش هم یافته است. این فراز و فرودها در مقاطعى از زندگى جوامع بشرى دیده مى شود. جنگ ها و به دنبال آن كشتارهاى بى رحمانه هم نوعى از جرم و جنایت هاى جوامع بشرى است.
وقوع جرم و جنایت از فرداى تشكیل جامعه در كتاب هاى تاریخى به وفور یافت مى شود و در این رابطه شواهد زیادى قابل ارائه است. قرآن كریم هم به این شواهد اشاره دارد. نمونه اولیه نزاع بین انسان ها قتل هابیل به دست قابیل است. علت این واقعیت هاى تلخ یعنى نزاع یا جرم و جنایت در زیاده خواهى ذات انسان طبیعى نهفته است.
انسان ابتدا آزاد از هر قیدى در طبیعت زندگى مى كرد. با تشكیل جامعه لازم بود از آزادى هاى مطلق او به مقدار خیلى ناچیزى براى اینكه جامعه خود تشكیل داده دوام داشته باشد، كاسته شود. این مقدار قید اندك در زمان هاى قدیم براى بعضى از افراد آن جامعه قابل درك نبود یا بعضى افراد نمى خواستند درك و قبول كنند، به همین جهت مشكل شروع شد و درگیرى رخ مى داد.
با دوام جامعه كوچك اولیه افراد جامعه به تدریج و با گذشت ایام زیاد شدند و قبیله ها تشكیل یافتند. با تشكیل قبیله كه نشان از جمعیت زیاد و بزرگ قلمرو آنهاست، تخلف از نظم قبیله نیز به واسطه همین عوامل و عوامل دیگر از جمله تلاقى قبایل و تضاد منافع بین آنها افزایش یافت.
از آنجا كه مسیر سرنوشت بشرى، پیشرفت و تكامل بوده و هست (یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقیكم ان الله علیم خبیر، سوره مباركه حجرات آیه شریفه ۱۳) تخلف بعضى از افراد قبیله قادر به نابودى و برگشت جامعه به وضعیت قبل از تشكیل آن نشد.
در حال حاضر كه قرن ها از زمان اولیه تشكیل جامعه و قبیله گذشته، به طور مسلم ناقضین مقررات اجتماعى تحت هیچ شرایطى نخواهند توانست، جامعه را به عقب برگردانند. آنها یعنى بزهكاران فقط تا حدودى آرامش و امنیت را در جامعه كم یا متزلزل مى كنند و در دل مردم هراس مى افكنند و بخشى از وقت و نیرو و سرمایه جامعه را هدر مى دهند. مقدارى از نیروها و سرمایه هایى را كه مى توانست در جهت رشد جامعه به كار رود نابود مى كنند.
آفت هر جامعه اى عامل ترمز و كندكننده هر جامعه اى از تكامل و پیشرفت، نقض مقررات آن جامعه است.
كسانى كه دست به نقض قانون نمى زنند به این علت است كه آنها قیودات اجتماعى را قبول كرده اند.
قبول قیودات اجتماعى و حركت در چارچوب قانون براى هر انسانى مشكل است زیرا با طبیعت او مغایر است. منتهى، زمانى قبول قیودات امكان پذیر مى شود كه انسان در این جهت تربیت شده باشد. آنها كه به اطاعت از قانون تربیت شده اند از طبیعت ضداجتماعى یعنى آزادى بى قید و بند خود رها و دور شده اند و آنها كه چنین تربیت نشده اند و یا با هم زیستى در خانواده اى مخرب و ضد اجتماعى، بى تربیت یا بد تربیت شده اند، نخواهند توانست مقررات اجتماعى را محترم بشناسند و رعایت كنند بلكه این گونه افراد برحسب تربیت خود، آموخته اند برخلاف مقررات اجتماعى عمل كنند. از بین آنها یكى دزد تربیت شده، یكى كلاهبردار و دیگرى قاتل و الى آخر.
طبیعت ضداجتماعى افراد در غریزه نهفته است. به همین خاطر، ضداجتماعى شدن افراد خیلى ساده و با كمترین بى توجهى به تربیت اطفال و نوجوانان حاصل مى شود. غریزه حكم مى كند انسان آزاد از قید و بند زندگى كند. مهار غریزه فقط با تربیت امكان پذیر است و این تربیت به اخلاقیات منتهى مى شود. توجه به تربیت و اخلاقیات به قدرى با اهمیت و براى جامعه كلیدى و اساسى است كه پیامبر اكرم اسلام(ص) فرموده است «انى بعثت لاتمم به مكارم الاخلاق» اهمیت تربیت و توجه به مسائل تربیتى آن قدر حیاتى است كه اگر پسر پیغمبر هم مورد بى توجهى در تربیت قرار گیرد، گمراه خواهد شد.
پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد
در اعتقادات دینى ما سنبل اخلاقیات كه بى نهایت اخلاقى هستند، فرشتگان درگاه خداوندى است. آنها یعنى فرشتگان آن قدر منزه هستند كه شایستگى وسیله پیام رسانى به انبیا شدند. خداوند سبحان مى دانست كه فرشتگان او آیات را بى هیچ كم و كاستى به پیامبرش خواهد رساند.
با این وجود خداوند به فرشتگان دستور داد به انسان تعظیم كنند. چرا كه خداوند سبحان مى داند كه انسان قرار است خودش را از موجودى كاملاً مطیع غریزه به كمك عقل كه هر روز گسترش مى یابد و بر تاریكى هاى زندگى چیره مى شود به یك موجود اخلاقى عالى و از آنجا به خدا برساند.
امید به چنین رشد و تكاملى این نوید را به مردم مى دهد كه جامعه بشرى نیز روزى عارى از جرم و جنایت خواهد شد. این امر با رشد اخلاقیات و اصلاح تربیت بچه ها كه نقطه آغاز آن خانواده است، ممكن خواهد شد.
در یك بیان مقایسه اى مى توان جرم و جنایت را با بهداشت جامعه مقایسه كرد. زمانى كه ما در كوچه و خیابان و منزل وجود حیوانات موذى، سگ و گربه و موش و حشرات را زیاد مى بینیم، متوجه مى شویم بهداشت محیط رعایت نشده و محیط مساعد براى رشد و تغذیه حیوانات و حشرات موذى است. در صورتى كه حیواناتى مثل موش ها، بزرگ و جثه اى عظیم تر از حد معمول داشته باشند یا حشرات موذى خیلى زیاد باشد، پى مى بریم كه در چنین جامعه اى مدتهاست كه به مسائل بهداشتى بى توجهى شده است. در جوامع انسانى نیز زمانى كه آمار جرم و جنایت افزایش مى یابد، این آمار این نكته را بیان مى كنند كه توجه به مسائل تربیتى كم شده است. در صورتى كه این كم توجهى و یا بى توجهى مدتى ادامه داشته باشد، در آن صورت باید (مثل حشرات موذى عظیم الجثه منتهى در اینجا به لحاظ روش عمل) منتظر باندهاى جنایتكارى باشیم كه در ارتكاب جرم راه ها و روش هایى انتخاب كنند كه از شناسایى در امان بمانند و هم خوف عمل آنها براى جامعه زیاد و سنگین باشد. در پیش گرفتن روش هاى نادرست تربیتى اثرى كمتر از بى توجهى به مسائل تربیتى ندارد. در هر صورت اگر بزهكارى و جرم و جنایت را به عنوان معلول در جامعه ببینیم و قبول كنیم كه علت آن تربیتى است آنگاه خواهیم توانست با كمك متخصصان امور تربیتى از جمله روانشناسان و جامعه شناسان راه اصلاح را پیش بگیریم.
عده اى معتقدند مهاجرت از روستا به شهر یكى از علل بزهكارى است و مهاجرت را صرفاً به عنوان علت بزهكارى مى دانند. در پاسخ به نظر این عده كه «مهاجرت» را علت بزهكارى مى دانند باید گفت: مهاجرت ظاهراً علت بزهكارى است و در واقع و در باطن امر، مهاجرت علت بزهكارى نیست. دلیل آن هم این است كه اگر مهاجرت علت بزهكارى بود، همه مهاجرین بایستى در شهر مهاجرپذیر مرتكب بزه مى شدند. آن دسته از مهاجرین كه در موطن و روستاى خودشان مرتكب بزه نمى شوند ولى پس از مهاجرت دست به ارتكاب جرم و جنایت مى زنند، به این نكته برمى گردد كه این افراد در محیط زندگى روستایى خود به علت كوچك بودن محیط، افراد شناخته شده اى هستند و محیط كوچك این حسن را دارد كه ناخودآگاه همه، همدیگر را به واسطه آشنا بودن، زیرنظر دارند و براى همدیگر حكم پلیس را دارند اگر كسى در چنین محیط هایى به طور ناگهانى پولدار شود یا رفت وآمدهاى غیرمتعارف داشته باشد، سریعاً مورد سؤال اهالى قرار مى گیرند. این نظارت همگانى مانع از آن مى شود كه افرادى كه در روستا هستند و مستعد براى ارتكاب جرم تربیت شده اند، بتوانند عمل مجرمانه اى انجام دهند. اگرچه ممكن است دست به جرایم كوچك و به قول معروف تخم مرغ دزدى زده باشند و مصون از تعقیب و مجازات هم مانده باشند. لیكن همین افراد به محض اینكه از دیار خود خارج مى شوند و به شهر بزرگ مهاجرت مى كنند متوجه مى شوند دیگر از آن نظارت ها خبرى نیست. در نتیجه شرایط براى بروز شخصیت واقعى آنها مهیا مى گردد.
عده اى دیگر فقر را از علل بزهكارى معرفى كرده اند. در پاسخ به نظر این عده هم مى توان گفت، كسان زیادى در جامعه دیده مى شوند كه در نهایت فقر زندگى كرده اند و نه تنها بزهكار نشده اند، بلكه به درجات بالاى علمى، ادبى، اجتماعى و دینى رسیده اند. از این نمونه ها در جامعه به فراوانى یافت مى شود. بنابراین نمى توان گفت فقر یا مسائل اقتصادى علت بزهكارى است بلكه باید عامل دیگرى هم در فرد باشد تا با پس زمینه فقر او را به سمت بزهكارى سوق دهد. عامل دیگر همانا تربیت آنهاست. به آنها خواسته و ناخواسته آموخته اند كه اگر نداشتى دست به مال دیگران دراز كن و حتى این را هم به او آموخته اند براى به دست آوردن مال دست به جنایت هم بزن.
به خاطر داشته باشیم این آموزه ها غیرمستقیم و عملى و متفاوت برحسب شرایط محیطى است و اگر چنین نبود همه افرادى كه بر اثر فقر به بزهكارى روى آورده اند، بایستى مرتكب یك نوع جرم مى شدند و با جان و ناموس مردم كارى نداشته باشند در حالى كه عكس آن به فراوانى دیده مى شود كه فرد براى به دست آوردن مال به راحتى دست به قتل مى زند. با توجه به آنچه بیان شد ممكن است این سؤال را عده اى طرح كنند كه چه تفاوتى مى كند در اینكه علت جرم را تربیت بدانیم یا به طور مثال فقر و مهاجرت و یا هر علت دیگرى. در پاسخ به این گروه باید گفت شناخت صحیح و دقیق علت جرم ما را در نحوه برخورد با مجرم بسیار راهنمایى خواهد كرد. به عبارت دیگر با شناخت علت جرم، نوع و چگونگى و میزان مجازات متفاوت خواهد شد.

ثبت نام دوره آموزشی روانشناسی جرم

روانشناسی جنایی شاخه ای از علم روانشناسی است که بیشتر با بزهکاران، تبهکاران و مجرمان سر و کار دارد و به بررسی عوامل موثر در شکل گیری شخصیت این افراد می‌پردازد. همچنین به مطالعه علمی رفتارهای جنایی و فرایندهای ذهنی ای که در ارتکاب جرم موثرند، توجه می‌کنند. درادامه به توضیحات کاملی درباره این علم خواهیم پرداخت.

روانشناسی علمی است که به ابعاد مختلف شخصیت، تحولات اجتماعی و خانودگی افراد نگرش دقیق تری دارد. یکی از شاخه های روانشناسی، روانشناسی جنایی است که در آن به مطالعه ی شخصیت، دلایل و انگیزه های فرد تبهکار می‌پردازند و سعی دارند که رابطه بین دلایل و انگیزه های فرد را به جامعه پذیری، تجربه های دوران کودکی، جریان اجتماعی شدن، محیط زندگی و ژنتیک مرتبط سازند وبتوانند شخصیت او را درک کنند. به عبارت دیگر روانشناسی جنایی به  مطالعه علمی رفتارهای جنایی و فرایندهای ذهنی ای که در ارتکاب جرم موثرهستند توجه می‌کند.

توپی نارد فرانسوی اولین دانشمندی بود که واژه جرم را در مطالعات و تحقیقات روان شناختی خودش استفاده کرد و بعد از او دانشمندان زیادی در این باره پژوهش‌های خود را ادامه دادند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه رشته روانشناسی کلیک کنید.

همه رفتارهای مخالف قوانین جامعه را رفتار جنایی می‌گویند. به طور کلی رفتار جنایی را می٬توان یک نوع رفتار اجتماعی دانست و از این نظر که در بافت اجتماع و در ارتباط با جامعه رخ می‌دهد، می توانیم آن را جزء رفتارهای اجتماعی دسته بندی کنیم.

روانشناس جرم شناسی

بیشتر روانشناسان و روانکاوان اعتقاد دارند که ریشه ارتکاب جرم را می‌توان در کودکی پیدا کرد و علت رفتارهای جنایی را برحسب نقص شخصیتی می‌دانند. آن ها معتقدند که افراد مجرم بیشتر از افراد معمولی دارای اختلالات شخصیتی و تعارضات درونی هستند و گونه ای از شخصیت های شکل گرفته تمایل بیشتری برای ارتکاب جرم دارند. یعنی شخصیت افراد تحت تاثیر رفتارها و تحولات اجتماعی، رخدادهای محیطی  و ژن قرار دارد و تا حدودی از کنترل خود فرد خارج است و به همین دلیل مرتکب جرم می‌شوند.

فروید، پایه گذار مکتب روانکاوی معتقد است اساس همه رفتارهای بزرگسالی را می‌توان در کودکی و نحوه ارتباط کودک با مادر دانست. به عبارت دیگر نحوه تعامل مادر با کودک، شخصیت فرد را می‌سازد. بنا به این عقیده، رفتار جنایی در درون انسان ها قرار دارد و اگر چنین رفتاری از کسی سر می‌زند و مرتکب جرم می‌شود، ریشه در کودکی او و در ناخودآگاهش دارد.

بعضی از روانکاوها اعتقاد دارند که ارتکاب جرم، نوعی بیماری روانی است که به دلیل اختلال در سه لایه شخصیتی (نهاد، من ، فرامن) و نقص ارتباطی آن‌ها باهم، فرد را به آن مبتلا می‌سازد. به نظر فروید و پیروان او، از آنجایی که خانواده محل رشد و شکل گیری شخصیت افراد در سنین حساس کودکی می‌باشد، ریشه همه رفتارهای جنایی و اجتماعی فرد را باید در خانواده و محل زندگی او جست و جو کرد.

برای آشنایی کامل با نظریه روانکاوی کلیک کنید.

عوامل مختلفی وجود دارند که می‌توانند در شکل گرفتن جرم تأثیرگذار باشند

فشارهای ساختاری

جامعه پذیری به صورت ناقص

یاد گرفتن رفتار انحرافی

امروزه برای پیشگیری کردن از رخ دادن هر گونه جرم، دیدگاه روانشناسی راهکارهایی سازنده و مثبت ارائه می‌دهد.

با هدف سازگار شدن به لحاظ عاطفی برای برخورداری از ارتباط صحیح، رتباط درمانگر با مراجعه کننده بر اساس همدلی صورت می‌گیرد.

برای آگاهی بیشتر در زمینه روان درمانی کلیک کنید.

با هدف تجزیه و تحلیل محتویات ضمیر ناخودآگاه شخص می‌باشد.

با هدف کسب تعادل روانی بر طبق اطمینان بخشی، تعدیل محیط و خانواده درمانی به صورت گروهی است.

به منظور مشاوره با همه افراد خانواده با هدف برطرف شدن تعارضات خانوادگی و بهبود روابط درونی خانواده ها انجام می‌شود.

معالجه با کار یا کاردرمانی که موجب به وجود آمدن شغل برای بیکاران می‌شود.

– زمانی که خانواده های رشد یافته وجود نداشته باشند، فرزندان تربیت یافته هم وجود نخواهد داشت.

– فضای خانواده یکی از دلایل مهم و کلیدی در نحوه برخورد با کودک مجرم در زندگی اجتماعی محسوب می‌شود.

– حیطه کاری روانشناسان درباره مطالعه روی شخصیت و شیوه تربیت باعث شد که روانپزشکان با استفاده  از پرسشنامه های مخصوص بتوانند شخصیت مجرم را چه در دوران اولیه زندگی و چه در سال های آینده، آن را شناسایی کنند.

بعضی روانشناسان به این اعتقاد دارند که مجرمان افراد طرد شده ای هستند اما علم زیست‌شناختی در سال های اخیر به این نتیجه رسیده است که عوامل ژنتیکی  از عوامل مهم در جرم است. اما همچنان این شک  وجود دارد که قبول کردن وراثت به عنوان یک دلیل در برخورد جنایی درست است یا نه.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه روانشناسی جنایی می توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت از کل کشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگیرید.

هنر زندگی اولین سامانه مشاوره روانشناسی تخصصی کشور با مجرب ترین مشاوران روانشناسی پاسخگوی سوالات و مشکلات شما در زمینه های مشاوره خانواده ، ازدواج ، طلاق ، تربیت کودک ، جوانان ، مهارت های ارتباطی ، ترک اعتیاد ، مشاوره روانشناسی ، روان درمانی و … می باشد. به امید زندگی شاد و سالم برای یکایک مردم ایران…

با عضویت در خبرنامه، از جدیدترین و بهترین کتاب ها و مقالات روانشناسی اطلاع پیدا کنید…

© کلیه حقوق برای حامی هنر زندگی محفوظ می باشد. انتشار مقالات با ذکر منبع بلامانع می باشد.

روانشناسی جنایی علم مطالعه‌ی شخصیت تبهکار و شناخت دلایل و انگیزه‌های تبهکاری است که این دلایل و انگیزه‌ها به  شیوه‌های جامعه‌پذیری، اجتماعی شدن، تجربه‌های دوران کودکی و محیط زندگی و همچنین نقش ژنتیک و اختلالات روان شناختی در ایجاد شخصیت فرد تبهکار در هنگام اعمال جرم اشاره می کند. به بیان دیگر روانشناسی جنایی را می‌توان (( مطالعه‌ی علمی رفتار جنایی و فرایند های ذهنی‌ای که در ارتکاب جرم نقش دارند)) تعریف کرد.

روانشناسی؛ جرم را عملی می‌داند که نظم اجتماع را به هم می‌زند و مجرم کسی است که عملاً مرتکب جرم می‌شود، و دست خود را به این پدیده آلوده می‌سازد. خداوند انسان را خلیفه، جانشین، امانت‌دار، صاحب اراده، اختیار و دارای عقل و اندیشه که همه چیز را تحلیل و ارزیابی نماید، خلق کرد. ولی انسان در دوره‌های مختلف تاریخ که تحت تأثیر احساسات خویش قرار گرفته، در یک دوره از زندگی دست به جرم و جنایت می‌زند.

به رفتار هایی که مخالف با قوانین جامعه است رفتار جنایی گفته می شود. رفتار جنایی خود نوعی رفتار اجتماعی است. به هر گونه رفتاری که در بافت اجتماعی رخ می‌دهد و از دیدگاه روانشناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد رفتار اجتماعی گفته می‌شود.

پدیده جرم ریشه‌های عمیق و تاریخی دارد و واژه «جرم» را دانشمند فرانسوی به نام توپی‌نارد (Topinard) برای اولین بار در مطالعات و تحقیقات رواشناختی خود به کار بست و پس از آن دانشمندان دیگری با نظریات مختلف وارد صحنه‌های جنایی شدند.

روانشناسی با نگرش به ابعاد شخصیت انسان، سرگذشت تحولات اجتماعی و خانواده، مطالعات و تحقیقات عمیق را انجام دادند. گرچه ریشه جرم و جنایت را می‌توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد، از آن هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی‌شده‌ای چون خوردن گندم از بهشت رانده شد و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند، پدیده جرم آغاز شد. از آن لحظه دردناک تاریخی به این سو، جنایت همان جنایت باقی ماند. اما همواره رنگ عوض کرد و سایه خود را بر گستره گیتی افکند.

روانشناس جرم شناسی

بسیاری از روانشناسان و روانکاوان علل رفتار جنایی در روانشناسی جنایی بر حسب نقض شخصیت مجرم می‌دانند و آنان به این باورند که برخی از گونه‌های شخصیتی بیشتر از گونه‌های دیگر گرایش به تبهکاری و ارتکاب جرم دارد. یعنی شخصیت انسان در وضعیت‌های گوناگون اجتماعی تحت تأثیر پدیده‌های جرم از طرف دیگران قرار گرفته و یا این که تمایلات انسان از محدوده خود خارج می‌شود و شخص دست به ارتکاب جرم و جنایت می‌‌زند.

به نظر فروید تجربه‌های دوران کودکی به ویژه ارتباط کودک با مادر نقش اساسی در رشد شخصیت و نحوه سازگاری او با سایر افراد جامعه در آینده دارد. طبق این دیدگاه رفتار جنایی در درون انسان جای دارد و چنین رفتاری که از فرد سر می‌زند، تحت تأثیر تمایلات ناخودآگاه انسان می‌باشد. بعضی از روانکاوان به این باور بودند که جرم به گونه‌ای بیماری روانی در نظر می‌آید که از نابسامانی‌ها در یکی از لایه‌های سه گانه شخصیت (نهاد، من، فرامن)، فرد و یا روابط آنها با یکدیگر پدید می‌آید. چنانچه در دوران اولیه زندگی کودکان در محیط خانواده که اساسی‌ترین مرحله رشد، شکل‌گیری شخصیت و تکوین هویت کودکان می‌باشد، باید برای شناخت، ریشه‌یابی و درمان رفتار نابه‌هنجار اجتماعی و اخلاقی، محیط باشد .فروید که رسالت خویش را در عرصه تشکیل شخصیت کودک به پایان رسانید، همه را متوجه ساخت که تا زمانی که ما خانواده‌های تربیت یافته نداشته باشیم، فرزندان تربیت یافته نداریم. و محیط خانواده یک عامل اصلی و کلیدی در رفتار مجرمانه کودک در زندگی اجتماعی اوست.

کار روانشناسان در مطالعه روی شخصیت، سازگاری، نحوه تربیت سبب شد تا روان‌پزشکان با استفاده از پرسشنامه‌های خود بتوانند شخصیت مجرم را چه در لحظات اولیه زندگی و چه بعد از آن بشناسند .بسیاری از روانشناسانی که به مطالعه جرم می پردازند عقیده دارند که باید بر متغیرهای شخصیت افراد تکیه کرد و آن را بهترین عامل در قضاوت بالینی می دانند. (انریکوفری) جرم شناس ایتالیایی اظهار می کند که برای این که جرم ها تقلیل یابد و مبارزه ثمربخش باشد باید قبل از وقوع پیشگیری به عمل آمد چون پس از وقوع جرم دیگر بازسازی مجرم میسر نیست .

بسیاری از روانشناسانی که به مطالعه جرم می پردازند عقیده دارند که باید بر متغیرهای شخصیت افراد تکیه کرد و آن را بهترین عامل در قضاوت بالینی محسوب کرد و بر این باورند که مجرمان افراد طرد شده هستند ولی دیدگاه زیست شناختی معاصر عامل ژنتیک را یکی از عوامل مهم در ارتکاب جرم می داند ولی این شبهه وجود دارد که پذیرفتن وراثت به عنوان یک عامل در رفتار جنایی دلالت بر این دارد که جرم و جنایت عادت هایی غیر قابل اجتناب هستند.

جرم از پیامدهای حتمی یک ژن بد و یک خون بد است و نخستین پژوهشگری که ارتباط جرم و ژنتیک را مطرح کرد جرم شناس ایتالیایی بود که معتقد بود برخی مردم مجرم متولد می شوند و داروین معتقد بود که افراد مجرم از نظر ظاهر دارای حالت های غیرطبیعی مانند جمجمه غیر طبیعی بین پهن لب های کلفت, گونه های استخوان و چشمان مغولی هستند .هلی و برونر به عوامل طبیعی و شخصیت تاکید داشتند آنان بیش از هزار نمونه مجرم را مطالعه کردند و دریافتند که مجرمان بیشتر از غیر مجرمان دارای اختلال شخصیتی هستند. اما جامعه شناسان ریشه بیماری از رفتارهای جنایی را محیط اجتماعی فرد می دانند و به جای این که فرد را مورد توجه قرار دهند جامعه و انحراف در آن را مورد توجه قرار می دهند و عوامل زیر می تواند در شکل گیری جرم موثر باشد:

امروزه برای پیشگیری از وقوع جرم از دیدگاه روانشناسی راهبردهای زیر قابل اجرا و کارساز و مثبت خواهد بود که عبارتند از:

رفتار های اجتماعی بر اساس لیست بی پایانی از متغیرها شکل می گیرد. تعداد زیادی فاکتورهای مخصوص وجود دارد که تعاملات اجتماعی را به وجود می آورند. این فاکتورها به طور کلی در پنج دسته ی اصلی جای میگیرند:

هدف های روانشناسی جنایی

الف) بازسازی، بازپروری و درمان مجرمان

ب) بازپذیری اجتماعی و ادامه ی درمان مجرمان

پ) سعی در برطرف نمودن عوامل اجتماعی مولد جرم

که این سه مورد  باید همزمان و به موازات هم به وسیله ی حمایت سازمان های مسئول اجرا شوند.

منبع: http://legalpsychology.parsiblog.com/

اطلاعات بیشتر

فول فکر امکان استفاده از مشاوره روانشناسی بصورت آنلاین و با استفاده از روانشناسان باتجربه فراهم کرده. شما می توانید از طریق گفتگوی متنی و صوتی با مشاوران ارتباط برقرار نمایید.

نويسندگان فول‌فکر، جمعي از مشاوران روانشناسي مي باشند. شما مي توانيد با ورود بصورت ناشناس مشاوره آنلاين بگيريد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

شما می توانید بصورت آنلاین با روانشناسان فول فکر گفت و گو کنید

CopyRight &copy 2018, Fullfekr. All Rights Reserved For Fullfekrنویسنده : قاسم‌زاده، مهدی؛ جعفری ولدانی، حامد؛ احمدی، مینا؛ مظاهری، امیر مسعود؛

مجله: پژوهش نامه زنان » پاییز 1397، سال نهم – شماره 3 علمی-پژوهشی/ISC ‏(17 صفحه – از 69 تا 85)

%PDF-1.6
%
512 0 obj
>
endobj

533 0 obj
>/Filter/FlateDecode/ID[]/Index[512 43]/Info 511 0 R/Length 104/Prev 341374/Root 513 0 R/Size 555/Type/XRef/W[1 3 1]>>stream
hbbd“`b“

توضیحاتمشخصات بیشتر
فهرست

شرایط روانی و مکانیزم رفتاری افراد، از جمله عواملی هستند که در وقوع بزهکاری نقش مؤثری را ایفاء می‌نمایند. از این رو، به‌کارگیری علم روانشناسی به صورت عملی و کاربردی می‌تواند در جهت شناخت علل و ماهیت جرم، شخصیت مجرم و انگیزه و حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم شده است، به امر وضع قوانین بازدارنده، بهینه سازی روند دادرسی و اِعمال قضاوت و در نهایت ارائه راهکار‌های مؤثر برای پیشگیری از وقوع جرم، کمک شایانی نماید. در این راستا، در برخی از کشورها همچون ایالات متحده آمریکا، عنوان «روانشناسی جنایی یا کیفری» و «روانشناسی قضایی» در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان رشته‌ای تخصصی ایجاد و مورد تدریس قرار گرفته است.

در کتاب حاضر که ترجمه و برگردان کتاب Psychology and Crime اثر دیوید پوت واین و آیدن سامونز می‌باشد، به بیان مباحث مرتبط با روانشناسی کیفری و قضایی در نظام حقوقی کامن‌لا پرداخته شده است؛ از جمله این مباحث می‌توان به مواردی همچون بکارگیری اصول روانشناسی در بزهکاری، ماهیت و اندازه‌گیری جرم، رویکرد زیست شناختی نسبت به رفتارهای بزهکارانه، پلیس و جرم، روانشناسی گواهی یا شهادت، اثر تنبیه، تربیت و بازداری از جرم و غیره اشاره کرد.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– ترجمه اثر که شامل مباحث مربوط به رشته‌ی روانشناسی کیفری و قضایی در نظام حقوقی کامن‌لا می‌باشد، به طور دقیق و فنی انجام شده است؛

روانشناس جرم شناسی

– کاربرد علوم و فنون روانشناسی در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی به صورت تحلیلی و بر اساس تحقیقات به عمل آمده بیان گردیده است؛

– چگونگی استفاده از فنون روانشناختی با ذکر نمونه پرونده‌های کیفری (مطروحه در ایالت متحده آمریکا و بریتانیا) بیان شده است؛

– بخشی با عنوان «تمرین پیشرفت» طراحی شده، تا مخاطب بتواند مطالبی را که فراگرفته، در بوته عمل قرار دهد؛

– خلاصه مطالب در پایان هر فصل ارائه گردیده است؛

– برخی از مطالب جهت سهولت در یادگیری و فهم بهتر آن‌ها، در قالب جدول‌‌ ارائه شده است؛

– دارای فرهنگ لغات تخصصی (انگلیسی به فارسی) در پایان کتاب.

فهرست مطالب

فصل اوّل: مقدمه

فصل دوم: ماهیت و اندازه‌گیری جرم

فصل سوم رویکرد زیست شنختی نسبت به رفتارهای بزهکارانه (جنایت ورزی)

فصل چهارم: دیدگاه روانشناختی در توضیح رفتارهای بزهکارانه

فصل پنجم: پلیس و جرم

فصل ششم: طرح پروفایل مجرم

فصل هفتم: روانشناسی گواهی یا شهادت

فصل نهم: تنبیه، تربیت و بازداری از جرم

هوالوکیل به عنوان یکی از کاملترین فروشگاه های اینترنتی، با جمع آوری بهترین کتاب های حقوقی از ناشرانی بزرگ در این زمینه همچون میزان، مجد، گنج دانش، جنگل، چتردانش، دادآفرین، دوراندیشان، طرح نوین، کمک آزمون، آوا و … و با پایبندی بر اصل گارانتی قیمت و ارسال در سریعترین زمان ممکن کار خود را آغاز نمود. هدف ما یاری رساندن به داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون های حقوقی همچون وکالت، قضاوت، سردفتری و دانشجویان کارشناسی حقوق، کارشناسی ارشد حقوق و دکتری حقوق می باشد. ما با بررسی تخصصی این کتب و درج ویژگی ها و اطلاعات کامل هریک به کاربر کمک می کنیم تا بهترین انتخاب ممکن را جهت خرید پیش رو داشته باشد.

در مقالات

فوریه 7, 2016
1,184 بازدیدها

گردآورنده: محمد غلامی – خیرا.. باقی پور

خبر تکان دهنده است. پدری ۲ فرزند، همسر و مادرش را کشته و خودش را هم بشدت زخمی کرده است. دلیل های عجیبی برای کارش می آورد و احساس می کند کسانی او را به این کار وادار کرده اند. زنی، فرزند ۶ ساله اش را در واکنشی عصبی با چاقو کشته است. مادرش به ماموران می گوید که او مدت ها از بیماری روانی رنج می برده و بستری بوده… خیلی ها هم قاتل نیستند، اما جرم های کوچک و بزرگ دیگری دارند. می گویند درصد زیادی از جرم ها را بیماران روانی انجام می دهند، با این حال تا وقتی جرمی رخ ندهد، نظارتی بر این افراد نیست. مجرمان روانی در مقابل قانون چه حکمی دارند؟ برای پیشگیری از جرم هایی که این دسته افراد انجام می دهند چه راهی وجود دارد؟ یکی از مهم ترین مسائل جوامع کنونی، بزهکاری است. جرم همواره فکر بشر را مشغول کرده است. گاهی واکنش مردم در مقابل جرم، مجازات شدید و بیرحمانه بوده وگاهی هم مسوولیت فرد مجرم را گروهی و اجتماعی دانسته اند. قرن ها، مکتب کلاسیک تئوری اراده آزاد را مطرح می کرد که معنایش این بود که اراده آزاد مجرم باعث رفتار ضد اجتماعی او شده است؛ بنابراین مجرم مرتکب جرم می شود چون اراده خودش او را به ارتکاب جرم وامی دارد. این عقیده، مردم را به تلافی عینی و انتقام و تحمیل مجازات های سنگین وامی داشت. پیروان مکتب کلاسیک، مبتلایان به جنون و بچه ها را که اراده و مسوولیت نداشتند از مجازات معاف می دانست، اما شخصیت مجرم را به کلی نادیده می گرفت و هیچ تفاوتی بین افراد بیمار و سالم قائل نبود تا این که اواخر قرن ۱۸، فردی به نام سزار بکاریا بشدت علیه مجازات های بیرحمانه و غیرانسانی که به مجرمان تحمیل می شد، انتقاد کرد. اسلام در قرن ششم میلادی مسوولیت شخص مجرم آن هم به شرط داشتن عقل، بلوغ و اختیار را مورد توجه قرار داده است. این عقاید سبب شدند از شدت مجازات ها کاسته شود و زمینه را برای عقیده ای فراهم کند که به مفهوم بزهکاری شکل جدیدی دادمجرمان ناسازگار

در هر جامعه ای افرادی هستند که بدون آن که بخواهند، نمی توانند با هنجارهای اجتماعی سازگاری پیدا کنند. عملکرد آنها به خودشان و اجتماع ضرر وارد می کند و این افراد بیشترین مجرمان اجتماع هستند. در قانون مجازات اسلامی، منظور از جنون، وجود برخی اختلالات شدید روانی است که مجرم در زمان ارتکاب جرم اراده کامل به اعمال خود نداشته و از نتایج آن نیز بی اطلاع بوده است. از موارد جنون می توان به انگیزه اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی اشاره کرد. تحقیقات نشان داده که در برخی مجرمان، انواع دیگری از اختلالات روانی نیز دیده می شود که می توان به انواع اختلالات شخصیت، افسردگی، اختلال دو قطبی، رفتارهای تکانه ای، اختلال در کنترل خشم و هیجان، سادیسم جنسی و… اشاره کرد. دکتر فرزاد کیایی، روانپزشک می گوید: «پیشرفت علم روان شناسی و روانپزشکی، موجب تشخیص انواع اختلالات روانی و شخصیتی شد. محققان این علوم، جرم را نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می شود می دانند و عدم تعادل روانی به نظر روان شناسان باعث اختلالات شخصیتی افراد می شود و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می دهد.»

به خاطر تعارض عقل و رفتار، حالتی روانی در فرد ایجاد می شود که مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او به وجود می آورد که در نهایت فرد مبتلابه ناهنجاری های شخصیت می شود تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز هست که جرم شناسان آنها را با نام های افراد مبتلابه اختلالات ضد اجتماعی یا سپکوپات ها و… می شناسند. جرم شناسی علمی است که سعی در کشف علل بزه و ایجاد بزهکار دارد. انسان شناسی کیفری هم با توجه به ساختمان خارجی و گاه درونی بشر و توجه به مساله وراثت و روان شناسی با دقت در رفتار انسانی و جامعه شناسی و با تعمق در روابط اجتماعی هر یک تلاش در شناخت علل پدیده بزه و ایجاد بزهکاران دارند.

روانشناس جرم شناسی

قانون چه می گوید؟

خیلی وقت ها که خبری از وقوع یک جرم و جنایت می خوانیم، ردپای اختلال های روانی و شخصیتی در مجرم چنان هوایداست که هرچند مجرم را به خاطر زشتی رفتارش محکوم می کنیم، به علت شدت اختلال برایش دل می سوزانیم. پژوهش ها نشان می دهد اختلالات روانی در جمعیت بالای ۱۵ سال، در حدود ۲۱ درصد اشاعه داشته که در این میان اختلالات افسردگی و اضطراب بیشترین شیوع را داشته و میزان شیوع با بالارفتن سن افزایش می یابد.

در قوانین ایران، جنون و مصادیق آن مجانین نام گرفته اند. قوانین ایرانی و بویژه قانون مدنی با فرض مشخص بودن معنا، به توضیحی در مورد این کلمه نپرداخته و چنین افرادی را با عنوان مهجور طبقه بندی کرده اند. مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص مهجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند که شامل صغار (اطفالی که به سن رشد نرسیده اند) ، اشخاص غیر رشید (افرادی که تصرفاتشان در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نباشد) و مجانین (اشخاصی که فاقد عقل و شعور دائمی یا موقت باشند) می شوند.

قانون مدنی با کمک از علم روانپزشکی و ایجاد تفاوت میان مجنون دائمی و ادواری آثار حقوقی متفاوتی را در نظر گرفته است. مطابق ماده ۱۲۱۳، مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند ولو با اجازه ولی یا قیم خود، اما اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال سلامت می کند. نافذ است.

آنها کجا باید بروند؟

سازمان بهزیستی کشور، مسوولیت اصلی نگهداری از بیماران روانی را به عهده دارد. مسوولیت جمع آوری مزاحمان خیابانی که بیماران روانی نیز از آن جمله اند هم به عهده نیروی انتظامی قرار گرفته که البته این نیرو بدون شکایت مردمی وارد عمل نمی شود.

این فعالیت ها البته محدود به زمانی می شود که بیماران روانی مرتکب جرم نشده باشند، چون مطابق ماده ۴ قانون اقدامات تامینی، «نگهداری از بیماران روانی مجرم به عهده قوه قضاییه است و هرگاه مجرمان مجنون یا مختل المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی و دارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم نگهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان مجرمان لازم است، حکم به نگهداری یا معالجه او در تیمارستان مجرمان خواهد داد. هر هنگام که بنابر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی، مجرم معالجه شود، بر حسب پیشنهاد مدیر بیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک، حکم به خاتمه اقدام تامینی می کند.» اما مشکل در این است که بیشتر افراد جامعه مجنون نیستند، ولی دارای انواعی از بیماری های روحی روانی اند که در شرایطی از جنون هم آثار بدتری دارند.

همه خطرناک نیستند

روان شناسان می گویند درصد ارتکاب جرایم از سوی بیماران روانی بسیار پایین است، اما وقتی یکی از این بیماران دست به ارتکاب بزند، گویی نوع بیماری انگیزه جنایت را نیز یدک می کشد و بر این اساس وقوع جرم به نوعی موجه جلوه داده می شود. حدود ۴۰۰ نوع بیماری روانی وجود دارد که روان پریشی یا جنون تنها حدود ۱۰ نوع از این بیماری ها را تشکیل می دهند. مبتلایان به بیماری های شدید روانی در قیاس با کل بیماران روانی که براساس آمار ۲۰ درصد جمعیت را شامل می شوند، میزان اندکی است. باید توجه کرد که از این گروه ۴۰۰ هزار نفری، بیشترشان مرتکب جرم و جنایت نمی شوند؛ اما گروه اندکی به علت ناآگاهی خانواده یا نبودن سیستم های حمایت اجتماعی از درمان محروم می مانند یا درمان خود را قطع می کنند و همین گروه ممکن است دست به اعمال مجرمانه بزنند.

روان شناسان می گویند درصد ارتکاب جرایم از سوی بیماران روانی بسیار پایین است، اما وقتی یکی از این بیماران دست به ارتکاب بزند، گویی نوع بیماری انگیزه جنایت را نیز یدک می کشددکتر فرزاد کیایی، روانپزشک می گوید: «این نکته مهم وجود دارد که بیش از ۸۰ درصد افراد مبتلابه اختلالات روانی با مصرف دارو بهبود می یابند؛ البته اگر دارودرمانی درست انجام شود می توانند زندگی معمولی داشته باشند. متاسفانه به خاطر فرهنگ نادرستی که در جامعه وجود دارد بسیاری از این افراد درمان خود را رها می کنند یا روند درمانشان از طرف خانواده و اجتماع پیگیری نمی شود. این افراد ممکن است به خاطر عوارض بیماریشان دست به اعمال مجرمانه بزنند.» با این حال متخصصان توصیه می کنند برای پیشگیری از وقوع جرم به وسیله بیماران روانی باید امکانات نگهداری آنها در مراکز درمانی فراهم شود و بخصوص در بیمارستان های عمومی درصدی از تخت ها به بیماران روانی اختصاص یابد.

بیماران روانی اگر رفتارهای خشن و خطرناک بروز دهند باید در مراکز ویژه با ضریب امنیتی بالانگهداری شوند. این تاکید از طرف پزشکان و متخصصان امور جنایی است. براساس قانون مجازات اسلامی «هرگاه جنون کسی احراز شود، دادستان مکلف است دستور دهد آن بیماران مجرم را در محل های مناسبی نگهداری کنند تا رفع جنون شود و آزاد شدن آنها قصور از سوی دستگاه های مربوط است.» به خاطر همین است که رئیس ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن، وابسته به سازمان بهزیستی کشور، هفته پیش خواستار تشکیل مراکز ویژه نگهداری بیماران روانی مزمن که مرتکب جرم شده اند، شد و گفت این مراکز باید زیر نظر قوه قضاییه و سازمان بهزیستی کشور فعالیت کنند.

حسین نحوی نژاد می گوید: در حال حاضر مراکز درمانی سازمان بهزیستی کشور برای پذیرش بیماران روانی مزمن که عمل مجرمانه انجام داده اند با قوه قضاییه مشکل دارد و برای حل این مشکلات، بیماران روانی مزمن و بویژه افرادی که دارای شرایط حاد و بحرانی هستند، باید پس از دستگیری و پیش از رفتن به زندان، بلافاصله در بیمارستان بستری شوند و یک دوره قرنطینه را طی کنند.

رئیس ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن گفته است: قوه قضاییه باید ابتدا مشخص کند که آیا این افراد مرتکب جرم شده اند یا نه و پس از گذراندن یک دوره کامل درمانی، برایشان تصمیم بگیرد.

نحوی نژاد اضافه می کند: «این افراد به دلیل شرایطی که دارند خطرناک هستند و در نتیجه باید در مراکز که حفاظت آن تحت نظر قوه قضاییه است، اما مدیریت و توانبخشی و هدایت آن با سازمان بهزیستی است، بستری شوند.» خبرها حاکی از آن است که تا پایان امسال حداقل یک مرکز درمانی حفاظت شده قضایی برای بیماران روانی مزمن که مرتکب جرم شده اند، راه اندازی می شود.

پیشگیری قبل از جرم

با وجود آمارهایی که از میزان ارتکاب جرم در میان بیماران روانی وجود دارد، به نظر می رسد در این مورد هم بیش از هر چیز باید از احتمال وقوع آنها جلوگیری کرد. به خاطر همین است که دکتر کیایی توصیه می کند بیماری های روانی باید جدی گرفته شوند و روند درمان آنها پیگیری شود. به این معنا که اگر عضوی از یک خانواده دارای سابقه ای از اختلالات روانی است، این فرد باید پیش از ازدواج با روانپزشک مشاوره داشته باشد تا روانپزشک تاثیر ازدواج را برای این افراد و خانواده هایشان توضیح دهد و به هیچ وجه نمی توان افراد را در مورد مسائل خصوصی از جمله ازدواج تحت اجبار قرار داد و در این ارتباط نکته حائز اهمیت، آگاهی خانواده هاست، چرا که باید بدانند در برخی بیماری های شدید روانی امکان عود بیماری یا انتقال ژنتیک آن به نسل بعدی وجود دارد، اما در این شرایط نیز درمان مناسب می تواند موجب پیشگیری از بیماری یا رفع سریع نشانه های آن شود.

دشواری های قضاوت

قاضی موضوع را برای ارزیابی پزشکی به کارشناس امر یعنی روانپزشک ارجاع می دهد و در صورتی که او جنون را در حین ارتکاب جرم مورد تایید قرار داد، قاضی بر مبنای ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی بیمار را محاکمه نمی کند، بلکه او را برای مداوا به بیمارستان روانی می فرستد و بیمار تا بهبود باید در بیمارستان بماند که ممکن است مدت ها طول بکشد و حتی در صورت تداوم حالت خطرناک، بیمار سال ها یا تا پایان عمر در بیمارستان باقی می ماند.

دکتر کیایی معتقد است: «گاهی بعضی از قاضی ها تصور می کنند اگر ارتکاب جرم ناگهانی و بدون برنامه ریزی قبلی بود و مجرم هم تمهیداتی برای فرار و گریختن از دستگیری و مجازات نیندیشیده بود، این مساله نشانه جنون است و اگر مجرم با کاربرد عقل و منطق مرتکب جرم شد و هوشمندانه وانمود کرد که مرتکب جرم نشده است، پس لابد مجنون نیست؛ اما باید گفت اگرچه گاهی بیمار روان پریش به صورت ناگهانی و بدون برنامه ریزی و حتی بی دلیل مرتکب جرم می شود، ولی گاهی هم هرچند تحت تاثیر انگیزه روان پریشانه (توهم یا هذیان) جرمی را انجام می دهد، اما با برنامه ریزی قبلی و دقیق این کار را می کند و این امر بویژه در نوعی نابسامانی روانی تحت عنوان اختلالات هذیانی مصداق دارد.»

بسیاری اوقات هم فرد غیرروان پریش بدون برنامه و حتی بدون انگیزه قبلی مرتکب جرم می شود و کاری برای از میان بردن آثار جرم یا اختفای خویش نمی کند.

نکته مهم این است که روان پریشی عموما ناگهانی ایجاد نمی شود، بلکه مبتنی بر زمینه زیست شناختی است که گاهی فشارهای روانی سبب آشکار شدن یا تشدید آن می شود، اما نمی توان انکار کرد گاهی یک رفتار مجرمانه می تواند نخستین نشانه روان پریشی باشد. دکتر کیایی می گوید: «آنچه موضوع را پیچیده تر می کند این است که گاهی تحت تاثیر عوامل استرس آور شدید محیطی، فرد ممکن است به نوع حاد روان پریشی دچار شود که عنوان اختلال روان پریشی کوتاه مدت را دارد و دست کم یک روز و حداکثر یک ماه (در صورت عدم درمان) به درازا می کشد و در آن، توهم یا هذیان یا گفتار بی سازمان وجود دارد و شیوع آن بین ۲۰ تا ۳۵ سالگی است. در این نوع روان پریشی سردرگمی، اختلال در سوگیری زمانی و مکانی و شخصی و نوسان خلق از حالت سرخوشی بیمارگونه تا خودکشی دیده می شود.»

 

آگوست 2, 2020

آگوست 2, 2020

آگوست 2, 2020

آگوست 2, 2020

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

دیدگاه

نام *

پست الکترونیک *

وب سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

در مقالات

ژانویه 20, 2016
2,833 بازدیدها

گردآورندگان : حمزه میرزایی – اکبر تاتار
روانشناسی جنایی
ما برای اینکه بدانیم روانشناسی جنایی چیست، در ابتدا به تعریف کوتاهی از روانشناسی می پردازیم؛ اهداف روانشناسی را بیان می کنیم واز رشته ها دیگری که با روانشناسی جنایی تعامل دارند نام می بریم.
تعریف روانشناسی:
روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی است. ( Hockenbury & Hockenbury 2007 – p3 )
رفتار: به هر نوع پاسخ ارگانیزم که در مقابل محرک های درونی و بیرونی ارائه می شود رفتار می گوییم؛ که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و با ابزار قابل رویت است( اتکینسون و همکاران – ترجمه رفیعی : ص ۲۸۷).
فرایند ذهنی: به اندیشه ها، هیجان ها، احساس ها، و انگیزه هایی که افراد تجربه می کنند، فرایندهای ذهنی گفته می شود؛ که برای افراد دیگر به طور مستقیم قابل مشاهده نیست( همان منبع ).
روانشناسان کوشش می کنند که انسان ها را به وسیله روش های علمی مورد مطالعه قرار دهند. هدف آن ها از این کار شامل توصیف، تبیین و پیش بینی رفتار های آدمی می شود.
توصیف: شامل تعریف کردن وضع موجود و رفتارهای در حال حاضر افراد می شود؛ که بوسیله روش های علمی جمع آوری شده اند.
تبیین: توضیح رفتار انسان بر اساس شرایط پیشایند یک واقعه یا رویداد ( ایروانی – ص ۵۲ ).
پیش بینی: توانایی پیش بینی کردن بعضی رفتارها در آینده با توجه به شرایط موجود.

تعریف روانشناسی جنایی:
روانشناسی جنایی علم مطالعه ی شخصیت تبهکار و شناخت دلایل و انگیزه های تبهکاری است که این دلایل و انگیزه ها به شیوه های جامعه پذیری، اجتماعی شدن، تجربه های دوران کودکی و محیط زندگی و همچنین نقش ژنتیک و اختلالات روان شناختی در ایجاد شخصیت فرد تبهکار در هنگام اعمال جرم اشاره می کند. به بیان دیگر روانشناسی جنایی را می توان (( مطالعه ی علمی رفتار جنایی و فرایند های ذهنی ای که در ارتکاب جرم نقش دارند))، تعریف کرد( بارتول ۱۹۹۵ به نقل از ستوده و همکاران۱۳۸۴ ص ۲۱ ).
به رفتار هایی که مخالف با قوانین جامعه است رفتار جنایی گغته می شود. رفتار جنایی خود نوعی رفتار اجتماعی است. به هر گونه رفتاری که در بافت اجتماعی رخ می دهد و از دیدگاه روانشناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد رفتار اجتماعی گفته می شود.
رفتار های اجتماعی بر اساس لیست بی پایانی از متغیرها شکل می گیرد. تعداد زیادی فاکتورهای مخصوص وجود دارد که تعاملات اجتماعی را به وجود می آورند. این فاکتورها به طور کلی در پنج دسته ی اصلی جای میگیرند: ۱- رفتار و منش افراد دیگر. ۲- شناخت های اجتماعی ( افکار، نگرش ها و حافظه ی ما در مورد افرادی که در اطراف ما هستند). ۳- متغیرهای بوم شناختی ( به طور مستقیم و غیر مستقیم شامل محیط فیزیکی می شود). ۴- زمینه های فرهنگی-اجتماعی که هنگام رفتار اجتماعی رخ می دهد. ۵- جنبه های ماهیت زیست شناختی ما که مربوط به رفتار اجتماعی می شوند ( baron & byrn – 1987 – p 11)

موضوع روانشناسی جنایی
موضوع روانشناسی جنایی با توجه به مسائل کلی تر روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، روانکاوی، روانپزشکی مطالعه ی چگونگی تشکیل شخصیت مجرمان و علل و انگیزه های آن ها به هنگام وقوع جرم می باشد.
هدف های روانشناسی جنایی
۱- اولین هدف روانشناسی جنایی شامل موضوع آن یعنی مطالعه و شناخت شخصیت مجرمان و علل و انگیزه های آن ها به هنگام وقوع جرم می شود. این خود سبب هدف بعدی روانشناسی جنایی که در ادامه آمده است می شود.
۲- پیشگیری از وقوع احتمالی جرم به منظور کاهش تکرار جرم توسط افراد دیگر و همچنین تکرار جرم توسط مجرم فعلی که خود شامل موارد زیر می شود:
الف- بازسازی، بازپروری و درمان مجرمان
ب- بازپذیری اجتماعی و ادامه ی درمان مجرمان
پ- سعی در برطرف نمودن عوامل اجتماعی مولد جرم
که این سه مورد باید همزمان و به موازات هم به وسیله ی حمایت سازمان های مسئول اجرا شوند.
۳- کمک به مَراجع قضایی برای به وجودآوردن قوانین جدید با توجه به مسائل اجتماعی، روانشناسی، فرهنگی، اقتصادی، دینی و بین المللی برای بهبود نسبی وضعیت جرم خیزی جامعه و مجرمین.
روانشناسی جنایی و علوم دیگر
روانشناسی جنایی به دلیل سر و کار داشتن با مجرمان با رشته های دیگری نیز ارتباط دارد که همپوشی هایی نیز با آن ها دارد؛ که در ادامه به اختصار به آن ها اشاره می شود.
انسان شناسی جنایی: انسان شناسی جنایی علم مطالعه ی ویژگی های جسمانی و اعمال و اعضای بدن در هنگام وقوع جرم است.
زیست شناسی جنایی: علم بررسی جنبه های ژنتیک، سنخ شناسی زیستی و اثرات هورمون ها در هنگام ارتکاب جرم است.
جامعه شناسی جنایی: جامعه شناسی جنایی جمعیت، نژاد، محیط و علل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جرم مجرم را مورد مطالعه قرار می دهد.
کیفر شناسی ( علم زندانبانی ) : علم شناخت جرم و رده بندی آن و مدیریت زندان ها و فضاهای تأدیب و بازپروری مجرمین است.

رشته های جدید روانشناسی جنایی
روانشناسی قضایی: روانشناسی قضایی به مطالعه ی رفتار های متهمان، شاهدان، تماشاگران و دیگر افراد حاضر در جلسات دادگاه و جلسات بازرپرسی قبل از دادگاه می پردازد.
روانشناسی قانونی: روانشناسی قانونی برای صدور حکم نهایی در مورد متهمان با توجه به نظرات روانشناسی و بیماری شناسی و همچنین قوانین مربوطه، به قضات و شوراهای عالی قضایی کمک می کند.
روانشناسی زندانبانی: روانشناسی زندانبانی با به وجودآوردن برنامه های تغییر رفتار به اصلاح و تربیت محکومین می پردازد و آن ها را برای بازگشت به محیط اجتماعی و زندگی مطلوب تر آماده میکند

روانشناس جرم شناسی

آگوست 2, 2020

آگوست 2, 2020

آگوست 2, 2020

آگوست 2, 2020

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

دیدگاه

نام *

پست الکترونیک *

وب سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

روانشناس جرم شناسی
روانشناس جرم شناسی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *