فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان

 
helpkade
فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان
فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان

راهنمای نگارش مقالات مجله روان‌شناسی بالینی دانشگاه سمنان

به منظور تسهیل کار نویسندگان در ارسال و پیگیری مقالات لازم است اصول کلی زیر در تدوین مقاله ی ارسالی مد نظر قرار گیرد. فرایند ارسال تا پذیرش و چاپ مقاله در مجله روان‌شناسی بالینی نیز در فلوچارت راهنما به نمایش در آمده است.

 

اصولی کلی:

.1  زبان رسمی مجله فارسی است ولی مشخصات تمامی نویسندگان ، عنوان مقاله و چکیده مقاله لازم است به زبان انگلیسی در بخش چکیده انگلیسی ارائه شوند.فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان

.2  مقاله نباید  قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسیده یا همزمان برای مجله دیگری ارسال شده باشد.

.3  مشخصات نویسندگان (رتبه علمی، گروه آموزشی، دانشگاه، شهر، کشور) به درستی درج شود و با مشخصات مندرج در سایت مطابقت کامل داشته باشد.

4. نویسندگان باید قبل از ارسال مقاله جهت اخذ شناسه پژوهشگر (ORCID) از سایت ORCID.org اقدام کرده باشند.

5.  تنها دو پوشه (فایل) از مقاله با نام و بدون نام به همراه نامه درخواست چاپ و فرم تعهد ، از طریق سایت ارسال شود .

6 . نمودارها، تصویرها و جدول های ارسالی واضح و علایم و اسامی مندرج در آن فارسی باشند.

7. شماره و عنوان جدول‌ها در بالای آن‌ها و شماره و عنوان نمودارها و اشکال در زیر آن‌ها آورده شود.

8. عنوان، چکیده، تیتر جداول و نمودارها و منابع پایانی(ونکور و با نرم افزار اندنوت) می بایست منطبق با دستورالعمل مجله باشد.

9. کل متن در نسخه ارسالی به صورت تک‌ ستونی و در انداره کاغذ A4 تنظیم شود. فاصله سطرها در تمام مقاله 1 سانتی‌متر و حاشیه صفحه با فواصل 3 سانتیمتر از بالا، چپ و راست و 5/2 سانتیمتر از پائین باید باشد.

10. تمام متون فارسی باید با فونت میترا (B Mitra) و اندازه قلم 13 و تمام متون انگلیسی با فونت Times New Roman و اندازه قلم 11 و تیترها با حروف ضخیم (Bold) تایپ شوند

12. زمان قابل قبول برای پذیرش مقالات مستخرج از پایان نامه ها ، طرح ها  و پروژه های پژوهشی حداکثر 2 سال است.

13. مجله در رد، قبول، اصلاح و ویرایش مقاله ها در هر زمانی آزاد است.

14. مقاله‌های ارسالی منحصراً باید از طریق سامانه مجله (به آدرس:jcp.semnan.ac.ir و طبق فلوچارت راهنما، ارسال گردد.

15. هزینه‌های داوری 100/000 تومان و هزینه های آماده سازی و  چاپ مقاله 250/000 تومان است که طبق آموزشهای ارائه شده در سایت مجله در  دو نوبت جداگانه (پیش از داوری و هنگام پذیرش نهایی مقاله) باید به حساب مجله واریزشود.

توجه: ارسال مقاله‌ها و یا پرداخت وجه برای داوری به منزله پذیرش مقاله نیست و تا آخرین مرحله ویراستاری علمی، مقاله پذیرفته شده تلقی نمی‌شود و در صورت عدم پذیرش مقاله، وجه دریافتی مسترد نمی‌شود.

 

دستورالعمل مجله

تدوین بخشهای مختلف مقاله

الف) عنوان

1. عنوان مقاله کوتاه (حداقل 5 و حداکثر 15 کلمه)، گویا و بیانگر محتوا، هدف و یافته‌های پژوهش باشد. عنوان با فونت میترا (B Mitra) و اندازه قلم 14 و با حروف ضخیم (bold) تایپ شود.

2. در مقالات فارسی، عنوان مقاله به زبان انگلیسی نیز نوشته شود. عنوان انگلیسی با فونت Times New Roman، با اندازه قلم 12 و با حروف ضخیم (bold ) تایپ شود.

 

ب) نویسندگان:

1. نام نویسندگان در زیر عنوان مقاله با قلم B Mitra و اندازه 12 تایپ شود. نویسنده مسؤول با علامت * متمایز شود و وابستگی سازمانی همه نویسندگان در پایین صفحه به صورت پانویس ذکر شود. آدرس ایمیل دانشگاهی و شماره تماس نویسنده مسئول در پاورقی آورده شود.

2. در زیر عنوان فارسی و انگلیسی، پس ازآوردن نام و نام خانوادگی نویسندگان، درجه علمی، گروه آموزشی، دنشگاه، شهر و کشور آورده شود. به فارسی:           نام و نام خانوادگی، استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه سمنان،سمنان، ایران.

به انگلیسی:   Full name, Assistant Professor, Department of Psychology, Semnan University, Semnan, Iran            

 

ج) چکیده(Abstract):

چکیده‌های فارسی و انگلیسی باید در دو صفحة مجزا قرار داده شوند. همچنین چکیده باید حاوی حداقل 150 و حداکثر200  واژه باشد و بصورت ساختارمند در 5 بند(مقدمه، روش، یافته، نتیجه گیری، واژه های کلیدی) تنظیم شود. اندازه قلم برای چکیده و کلید واژه‌های فارسی 12 و برای چکیده‌های انگلیسی 11 می‌باشد.

در چکیده قسمت‌های زیر باید آورده شود:

– مقدمه (Introduction):با جمله‌های روشن و بدون ابهام بیان شود و محتوای آن بیانگر هدف پژوهش باشد.

– روش(Methods) :شامل اطلاعات کلی درمورد نوع مطالعه، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آماری  داده‌ها است.

– یافته‌ها(Results):در مطالعات کمی متناسب با هدف و همراه با نتایج آماری ذکر شود. در مطالعات کیفی طبقات، مضامین یا مفاهیم و یا تبیین نظری یافته‌ها در رابطه با پدیده مورد مطالعه به صورت روشن بیان شوند.

– نتیجه‌گیری(Conclusion):سیستماتیک ودرباره نتیجه و معنا و  مفهوم یافته ها باشد. مطلقاًنباید تکرار یافته‌های پژوهش( اعداد و ارقام و پی ولیو و …) باشد، نباید با زبان آماری یا روش تحقیق( معنی داری ، میانگین، انحراف معیار، ضریب، گروه کنترل، گروه آزمایش، فرضیه، متغیر و ….) باشد، دارای جمع‌بندی نهایی  ( اهم نتایج بدست آمده) همراه با  پیشنهادات  پژوهشی و کاربردی و محدودیت های تحقیق باشد.

– واژه های کلیدی (key words):حداکثر 6 و حداقل 3 واژه کلیدی آورده شود. فقط واژه‌هایی می‌توانند به عنوان واژه کلیدی آورده شوند که در عنوان یا چکیده به آنهااشاره شده باشد.

د) متن اصلی مقاله

فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان

 متن اصلی مقاله شامل:  مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و منابع است.

نکته: دقت داشته باشید که کل مقاله که شامل تمام بخش‌های آن می‌باشد باید حداقل 10 و حداکثر 15 صفحه باشد (متن اصلی نباید بیشتر از 6000 واژه داشته باشد. البته تعداد واژه‌های چکیده جداگانه در نظر گرفته می‌شود) و مقالات زیر 10 صفحه به عنوان مقاله کوتاه منتشر خواهد شد.

– مقدمه: مقدمه شامل ترکیب بیان مسئله(خلاء و یا تضاد پژوهش های پیشین) و ضرورت و اهمیت (پژوهشی و کاربردی) مسئله پژوهش است و باید بدون عنوان دهی و بصورت خلاصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. نویسندگان به توالی و ترتیب منطقی اطلاعات ارایه شده در مقدمه توجه کنند. بهتر است مقدمه در 8 الی 10 پاراگراف منظم و پیشرونده در باره ابعاد مسئله پژوهش تدوین شده باشد. لازم است هر پاراگراف حدود 5 تا 10 خط باشد و یکی از ابعاد مهم را معرفی و تشریح نماید. هدف یا سؤال کلی پژوهش در انتهای مقدمه بیان می‌شود.

ترتیب مطالب بهتر است از متغیرهای وابسته آغاز شود و به سمت معرفی جنبه های دیگر پژوهش سوق یابد. توضیح درباره عرصه پژوهش به صورت عام؛ توضیحات اختصاصی‌ تر درباره جنبه یا بعدی از مسأله که مورد توجه خاص این مطالعه است)مبانی نظری(؛ مروری بر یافته‌های مطالعات دیگر که مرتبط با مسأله و موضوع پژوهش باشد (پیشینه تجربی) و تبیین خلأ یا شکاف موجود درباره مسأله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضرلازم است مد نظر باشد. پاراگراف آخر می بایست از زبان پژوهشگر و در خصوص هدف، سئوال یا انتظار محقق از انجام تحقیق باشد.

نکته مهم: در مقدمه از آوردن عناوین فرعی اجتناب کنید و مقدمه را به صورت یکپارچه بنویسید. در تمام مقاله، برای اصطلاح‌های تخصصی و اسامی لاتینی که برای اولین بار به کار می‌برید زیرنویس بیاورید، اسامی نویسندگان زیرنویس نشود. در درون متن مقاله ،انگلیسی ننویسید. از اسامی مخفف بیماریها و درمانها و نواحی مغز و … تا حد امکان کمتر استفاده شود. نحوه استناددهی درون متنی و متعاقباً رفرنس‌نویسی پایانی باید با استفاده از نرم‌افزار اندنوت Endnote)) و به سبک ونکور (Vancouver) تنظیم شود.

– روش: روش شامل اطلاعاتی روشن درباره ی نوع  و فرایند پژوهش، جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری، ملاک‌های ورود و خروج شرکت‌کنندگان (در صورت لزوم) برآورد اندازه نمونه‌ها، مراحل  و پروتکل مداخله (در صورت لزوم)ملاحظات اخلاقی، نحوه مدیریت داده‌ها، روش تجزیه و  تحلیل داده‌ها، ابزارهای گردآوری داده‌ها به تفکیک همراه با ویژگی‌های عینی، روانسنجی، روش نمره‌گذاری و …می‌باشد.

توجه: در ذیل عنوان کلی روش عناوین فرعی آورده نمی‌شود، بلکه بصورت پیوسته اما برجسته شده در ابتدای یک پاراگراف مجزا بخش ها ارائه می شوند.

– یافته‌ها: یافته‌ها دستاوردهای مطالعه هستند که در مطالعات کمی توزیع ویژگی‌های جمعیت‌شناختی افراد گروه  های نمونه، یافته‌های توصیفی(جداول یا نمودار فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و …..) و یافته های استنتباطی ( جداول آماری تحلیل واریانس،همبستگی، رگرسیون و …) متغیرهای مورد مطالعه را شامل می شوند. یافته‌های پژوهش کیفی نیز در قالب طبقات، مفاهیم یا مضامین اصلی با زیر مجموعه آنها به همراه نقل قول‌های مستقیم شرکت‌کنندگان یا داده‌های اولیه توضیح داده می‌شوند.

توجه: تعداد جدول‌های یک مقاله بیشتر از 5 جدول نباشد. جدول‌ها متناسب با فرمت ونکور(Vancouver) و اندازه قلم 11 تنظیم شوند. همچنین تیتر جداول و نمودارهای فارسی با اندازه قلم 11 تایپ شود.

– بحث ونتیجه‌گیری: این بخش باید شامل استنتاج و نتیجه گیری مفهومی از یافته های تحقیق مطابق سئوالات یا فرضیات اصلی تحقیق باشد. بدیهی است متعاقباً همسویی و عدم همسویی نتایج با پژوهش‌های پیشین و تبیین این همسویی و عدم همسویی، و ارائه ی یک جمع‌بندی لازم و مفید است. در مطالعات اثربخشی ذکر میزان بهبودی (با بهره گیری از ضرایب اتا  یا معناداری آماری) ضروری است. در انتهای این بخش محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیری یافته‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد و نهایتاً پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی جهت انجام مطالعات بعدی مطرح می‌شود .

توجه: از هر گونه تکرار مکرر مطالب بخش های گذشته مانند: ذکر مجدد اهداف یا فرضیات تحقیق درابتدای این قسمت، ذکر مجدد معنادار بودن یافته ها، تایید شدن فرضیه ها، برتری میانگین گروه آزمایشی بر کنترل، ضرایب همبستگی یا رگرسیون و …، در این بخش پرهیز شود و نتیجه گیری بصورت مفهومی و تا حد امکان  غیر آماری بیان شود.

– منابع: منابع مقاله باید به روش ونکور(Vancouver) و با استفاده از نرم افزار اندنوت تنظیم شوند. تمامی منابع باید به زبان انگلیسی و با اندازه قلم 10 نوشته شوند. لازم است فارسی بودن منابع فارسی ترجمه شده در انتهای هر منبع با درج واژه فارسی در داخل دو قلاب (بدین صورت: [Persian] )، مشخص شود.

توجه: برای برگردان منابع فارسی به انگلیسی، به هیچ عنوان شخصاً اقدام به ترجمه عنوان پژوهش و اسامی نویسندگان نشود و از عناوین و اسامی انگلیسی درج‌شده در همان منبع استفاده شود.

نحوه منبع‌نویسی برای مقاله، کتاب، و پایان‌نامه‌:

 

1) ارجاع به مقاله ارائه شده در نشریه

-Evans DW, Leckman JF. Origins of obsessive-compulsive disorder. Dev Psychol. 2006 ;( 72):321-32.

-13; 2004 (6 suppl2):22-9. 1998; 14 suppl 4:31-8.

 

– پورموحد زهرا، دهقانی خدیجه، یاسینی اردکانی سیدمجتبی. بررسی میزان ناامیدی و اضطراب در نوجوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور. مجله تحقیقات پزشکی. 1383؛(1)52:2-45.

-Pormovahed Z, Dehghani Kh, Yasini-Ardakani SM. The Study of hopelessness and anxiety among adolescents suffering of major b Thalassemia. J med res. 2005; 2(1):45-52.

 

2) ارجاع به مقاله ارائه شده در همایش‌ها یا کنگره‌ها

برای ارجاع به مقاله ارائه شده در همایش، عنوان و تاریخ همایش به جای نام مجله قید می‏شود و قسمت آخر ارجاع نیز صرفا شامل شماره صفحات مقاله مورد ارجاع در کتابچه همایش است.

 

3) ارجاع به کتاب:

-Kaplan H, Sadock B. Synopsis of psychiatry, 9th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 2003. p. 65-83.

– دادستان پریرخ. روان‌شناسی جنایی. تهران: انتشارات سمت؛ 1382. ص. 56-42.

 -Dadsetan P. Criminal Psychology, Tehran: Samt; 2004. p. 42-56.

– Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. Compendium of nursing research and practice development, 1999-2000. Adelaide: Adelaide University; 2001.

– Andrews FM, Robinson JP. Measures of subjective well-being. Robinson JP, Shaver PR, editors. San Diego: Academic Press; 1991.

– Porporino FJ, Robinson D. Programming in cognitive skills. In: Hollin CR, editor. Handbook of offender assessment and treatment. Chichester: Wiley; 2001. p. 179-93.

 

4) ارجاع به پایان‌نامه یا رساله:

ارجاع به پایان‌نامه یا رساله دکتری هم مانند ارجاع به کتاب است، با این تفاوت که بعد از عنوان پایان‌نامه یا رساله، در انگلیسی کلمه “Dissertation” بین علامت براکت قید می‏شود و در جایگاه مشابه با نام ناشر در ارجاع به کتاب نیز نام دانشگاه نوشته می‏شود. برای نمونه:

– Trautman K. Quality of attachment and cognitive schemata in depression and obsessive compulsive phenomena [Dissertation]. Melbourne, Australia: University of Melbourne; 1994. p. 258-272.

 

– همایی رضوان. بررسی رابطه استرس و سلامت روانی دختران دانشگاه اهواز ]پایان‌نامه کارشناسی ارشد[. اهواز: دانشگاه شهید چمران؛ 1379. ص. 15-4.

– Homaii R. The Study of relationship between daughters Stress and mental health of Ahvaz University. [M. A. Dissertation]. Ahvaz: Shahid Chamran University; 2001. p. 4-15.

5) ارجاع به اینترنت:

ارجاع به منبع اطلاعاتی روی وب (شامل وب‏سایت‌های اینترنتی، پایگاه‌های داده اینترنتی، ویکی‌ها و ….):

– Cancer Pain [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: https://www.cancer-pain.org/.

* اطلاعات مورد نیاز این بخش عموماً در پایین صفحه وب نوشته می‏شود. در صورت ارجاع به متن نوشته شده در پایگاه وب، نام نویسنده(گان) و عنوان آن متن (مشابه با نام نویسنده و عنوان مقاله در ارجاع به مقاله) نوشته می‏شود. ارجاع به اطلاعات فارسی نیز مشابه با نمونه لاتین است. (استناد‌ دهی به منابع از مجله علوم رفتاری اخذ شده است.

 

– کلیه مکاتبات پس از ثبت نام و ارسال مقاله در سامانه بصورت خودکار با کسی انجام می شود که به عنوان نویسنده عهده دار مکاتبات در سامانه مشخص شده است.

 

فصلنامه روان شناسی بالینی توسط دانشگاه سمنان مجوز دارد تحت کریتیو کامنز تخصیص 4.0 بین‌المللی License.بر پایه یک اثر در jcp@semnan.ac.ir.اجازه‌ها بر پایه هدف این مجوز قابل دسترس در jcp@semnan.ac.ir می‌باشد.

این فصلنامه از قانون اخلاق نشر (cope) پیروی می کند.

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.


فلوچارت راهنماDownloads-icon


فرم تعهدDownloads-icon


فلوچارت راهنماDownloads-icon

تماس با ما:

برای ارتباط با دفتر مجله می توانید با شماره   33629567- 023  تماس بگیرید.

 

آدرس پستی مجله: سمنان، مهدیشهر، دربند، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی سمنان، دفتر مجله روان شناسی بالینی.

فصلنامه روان شناسی بالینی توسط دانشگاه سمنان مجوز دارد تحت کریتیو کامنز تخصیص 4.0 بین‌المللی License.بر پایه یک اثر در jcp@semnan.ac.ir.اجازه‌ها بر پایه هدف این مجوز قابل دسترس در jcp@semnan.ac.ir می‌باشد.فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان

این فصلنامه از قانون اخلاق نشر (cope) پیروی می کند.

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-10

10.22075/jcp.2017.2018

حسین قمری گیوی؛ پرویز مولوی؛ رسول حشمتی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-14

10.22075/jcp.2017.2025

فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان

نگار تیمورپور؛ نهاله مشتاق بیدختی؛ عباس پورشهباز

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-9

10.22075/jcp.2017.2033

منصور سودانی؛ محسن نظری فر؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-8

10.22075/jcp.2017.2041

ناژین ربیعی؛ بهروز دولتشاهی؛ فریبرز باقری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-11

10.22075/jcp.2017.2049

تکتم کاظمینی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ مرتضی مدرس غروی؛ مسعود اسماعیلی زاده

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-11

10.22075/jcp.2017.2057

مرضیه مداح؛ پرویز آزاد فلاح؛ معصومه سلمانی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-13

10.22075/jcp.2017.2065

محبوبه فرامرزی؛ پرویز آزاد فلاح؛ هوارد ای. بوک؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ جواد شکری شیروانی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2017.2074

محمود بهرام خانی؛ مسعود جان بزرگی؛ احمد علی پور

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-8

10.22075/jcp.2017.2083

مریم عبدالهی‌مقدم؛ علیرضا مرادی؛ جعفر حسنی؛ مجید رضازاده

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-11

10.22075/jcp.2017.2092

علی محمد زاده؛ محمود نجفی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-9

10.22075/jcp.2017.2111

ایمان الله بیگدلی؛ علی محمد رضایی؛ زهره عرب

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2017.2131

یوسفی آزیتا؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ علی محمد رضایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-16

10.22075/jcp.2017.2141

محمد نریمانی؛ اسماعیل سلیمانی؛ عادل زاهد بابلان؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-13

فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان

10.22075/jcp.2017.2150

محمد حمزه لو؛ علی مشهدی؛ جواد صالحی‌فدردی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-11

10.22075/jcp.2017.2159

شاهرخ مکوند حسینی؛ علی محمد رضایی؛ منا عزالدین

دوره 6، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-11

10.22075/jcp.2017.2168

مریم کلهرنیا گلکار؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ هادی بهرامی؛ حمیدرضا حاتمی؛ حسن احدی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-8

10.22075/jcp.2017.2177

محمدرضا صفاریان طوسی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ غلامرضا منشئی؛ هوشنگ طالبی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-14

10.22075/jcp.2017.2186

ناصر یوسفی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-14

10.22075/jcp.2017.2195

مهناز شاهقلیان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-10

10.22075/jcp.2017.2204

ایمان ا… بیگدلی؛ محمود نجفی؛ الهام اسبقی؛ الهه مجدآرا

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2017.2213

زکیه عادلی پور؛ علی جوادی،؛ حسین کارشکی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-10

10.22075/jcp.2017.2222

آرزو یوسفی؛ پروین رفیعی نیا؛ پرویز صباحی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-11

10.22075/jcp.2017.2231

الهه عابدینی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ جعفر طالبیان شریف

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-10

10.22075/jcp.2017.2240

یوسف دهقانی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-10

10.22075/jcp.2017.2249

مریم مظلوم؛ حمید یعقوبی

فصلنامه روان شناسی بالینی توسط دانشگاه سمنان مجوز دارد تحت کریتیو کامنز تخصیص 4.0 بین‌المللی License.بر پایه یک اثر در jcp@semnan.ac.ir.اجازه‌ها بر پایه هدف این مجوز قابل دسترس در jcp@semnan.ac.ir می‌باشد.

این فصلنامه از قانون اخلاق نشر (cope) پیروی می کند.

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.


اصل مقاله 296.77 KDownloads-icon


اصل مقاله 391.42 KDownloads-icon


اصل مقاله 329.9 KDownloads-icon


اصل مقاله 318.41 KDownloads-icon


اصل مقاله 234.24 KDownloads-icon


اصل مقاله 109.61 KDownloads-icon


اصل مقاله 177.7 KDownloads-icon


اصل مقاله 193.17 KDownloads-icon


اصل مقاله 157.37 KDownloads-icon


اصل مقاله 148.56 KDownloads-icon


اصل مقاله 431.01 KDownloads-icon


اصل مقاله 354.52 KDownloads-icon


اصل مقاله 513.9 KDownloads-icon


اصل مقاله 294.43 KDownloads-icon


اصل مقاله 395.26 KDownloads-icon


اصل مقاله 492.85 KDownloads-icon


اصل مقاله 426.5 KDownloads-icon


اصل مقاله 647.89 KDownloads-icon


اصل مقاله 489.73 KDownloads-icon


اصل مقاله 638.24 KDownloads-icon


اصل مقاله 554.64 KDownloads-icon


اصل مقاله 580.16 KDownloads-icon


اصل مقاله 1.02 MBDownloads-icon


اصل مقاله 703.81 KDownloads-icon


اصل مقاله 721.72 KDownloads-icon

صفحه 1-12

10.22075/jcp.2017.2131

یوسفی آزیتا؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ علی محمد رضایی

صفحه 11-21

10.22075/jcp.2017.2132

فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان

حسین شاره؛ عبداللطیف علی مرادی

صفحه 23-33

10.22075/jcp.2017.2133

محمد نریمانی؛ مرضیه امینی؛ عباس ابوالقاسمی؛ عادل زاهد بابلان

صفحه 35-46

10.22075/jcp.2017.2134

جواد کریمی؛ منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ عبدالکاظم نیسی

صفحه 47-57

10.22075/jcp.2017.2135

نسرین اسماعیلیان؛ کارینه طهماسیان؛ محسن دهقانی؛ فرشته موتابی

صفحه 59-67

10.22075/jcp.2017.2136

مرضیه عباسی؛ حمید طاهر نشاط دوست

صفحه 69-80

10.22075/jcp.2017.2137

نجمه فتح؛ پرویز آزاد فلاح؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ چنگیز رحیمی

صفحه 81-90

10.22075/jcp.2017.2138

علی محمد رضایی؛ مریم صفایی؛ فاطمه سادات هاشمی

صفحه 91-104

10.22075/jcp.2017.2139

بهزاد سلمانی؛ جعفر حسنی

صفحه 105-111

10.22075/jcp.2017.2140

رحمان معرفت؛ مریم صابری؛ سهیلا گنج خانلو

فصلنامه روان شناسی بالینی توسط دانشگاه سمنان مجوز دارد تحت کریتیو کامنز تخصیص 4.0 بین‌المللی License.بر پایه یک اثر در jcp@semnan.ac.ir.اجازه‌ها بر پایه هدف این مجوز قابل دسترس در jcp@semnan.ac.ir می‌باشد.

این فصلنامه از قانون اخلاق نشر (cope) پیروی می کند.

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.


اصل مقاله 354.52 KDownloads-icon


اصل مقاله 375.76 KDownloads-icon


اصل مقاله 352.92 KDownloads-icon


اصل مقاله 486.92 KDownloads-icon


اصل مقاله 321.66 KDownloads-icon


اصل مقاله 248.21 KDownloads-icon


اصل مقاله 394.08 KDownloads-icon


اصل مقاله 339.6 KDownloads-icon


اصل مقاله 446.4 KDownloads-icon


اصل مقاله 257.07 KDownloads-icon

مجله روان‌شناسی بالینی (علمی– پژوهشی) نشریه ای با دسترسی آزاد است که به صورت فصلنامه و به زبان فارسی و خلاصه انگلیسی منتشر می شود و در کلیه مباحث حوزه روان‌شناسی بالینی مقاله می پذیرد. این فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه سمنان و با همکاری انجمن ایرانی روانشناسی منتشر می شود. درجه علمی – پژوهشـی در جلسه مورخ 1388/03/06 کمیسیون نشریات علمی کشور به مجله روان‌شناسی بالینی اعطاء گردید. مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 124/894 می باشد.

مجله روان شناسی بالینی در حال حاضر جزء مجلات  Q2 است و در سامانه نشریات علمی جهان اسلام(ISC) با ضریب تاثیر 0.222  یک مجله هسته محسوب می شود که نشانگر کیفیت عالی و تخصصی بودن مقالات به انتشار رسیده در این مجله است. این مجله بصورت فصلنامه منتشر می شود و در هر شماره 9 الی 14 مقاله را ساماندهی و به انتشار می رساند. داوری تخصصی مقالات و جلسات هیئت تحریریه برای بررسی نظرات داوران و انتقال آنها به مؤلفان محترم به منظور انجام اصلاحات یا تهیه جوابیه، به صورت نظام مند انجام می گردد. از زمان پذیرش  مقاله تا بررسی و تعیین داور برای مقالات تنها 10 روز کاری زمان سپری می شود و فرایند داوری و تعیین تکلیف نهایی مقالات در 45 الی 90 روز کاری انجام می شود.

این مجله مقالات با موضوعات غیر بالینی را برای فرایند بررسی و داوری انتخاب نمی کند و به مقالات ارسالی نامه رد اولیه ارسال می نماید، اما موضوعات میان رشته ای (نوروسایکولوژی بالینی،علوم عصب نگر شناختی، روانشناسی سلامت و ….) مورد بررسی قرار می  گیرند. مقالات تنها با دو رای پذیرش از داوران نامه پذیرش دریافت می کنند. با این حال هیئت تحریریه در  رد مقاله به دلایل علمی، اخلاقی و … در هر مرحله مجاز است.

 

 

فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان

فصلنامه روان شناسی بالینی توسط دانشگاه سمنان مجوز دارد تحت کریتیو کامنز تخصیص 4.0 بین‌المللی License.بر پایه یک اثر در jcp@semnan.ac.ir.اجازه‌ها بر پایه هدف این مجوز قابل دسترس در jcp@semnan.ac.ir می‌باشد.

این فصلنامه از قانون اخلاق نشر (cope) پیروی می کند.

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.

صفحه 1-12

10.22075/jcp.2017.2131

یوسفی آزیتا؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ علی محمد رضایی

صفحه 11-21

10.22075/jcp.2017.2132

فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان

حسین شاره؛ عبداللطیف علی مرادی

صفحه 23-33

10.22075/jcp.2017.2133

محمد نریمانی؛ مرضیه امینی؛ عباس ابوالقاسمی؛ عادل زاهد بابلان

صفحه 35-46

10.22075/jcp.2017.2134

جواد کریمی؛ منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ عبدالکاظم نیسی

صفحه 47-57

10.22075/jcp.2017.2135

نسرین اسماعیلیان؛ کارینه طهماسیان؛ محسن دهقانی؛ فرشته موتابی

صفحه 59-67

10.22075/jcp.2017.2136

مرضیه عباسی؛ حمید طاهر نشاط دوست

صفحه 69-80

10.22075/jcp.2017.2137

نجمه فتح؛ پرویز آزاد فلاح؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ چنگیز رحیمی

صفحه 81-90

10.22075/jcp.2017.2138

علی محمد رضایی؛ مریم صفایی؛ فاطمه سادات هاشمی

صفحه 91-104

10.22075/jcp.2017.2139

بهزاد سلمانی؛ جعفر حسنی

صفحه 105-111

10.22075/jcp.2017.2140

رحمان معرفت؛ مریم صابری؛ سهیلا گنج خانلو

فصلنامه روان شناسی بالینی توسط دانشگاه سمنان مجوز دارد تحت کریتیو کامنز تخصیص 4.0 بین‌المللی License.بر پایه یک اثر در jcp@semnan.ac.ir.اجازه‌ها بر پایه هدف این مجوز قابل دسترس در jcp@semnan.ac.ir می‌باشد.

این فصلنامه از قانون اخلاق نشر (cope) پیروی می کند.

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.


اصل مقاله 354.52 KDownloads-icon


اصل مقاله 375.76 KDownloads-icon


اصل مقاله 352.92 KDownloads-icon


اصل مقاله 486.92 KDownloads-icon


اصل مقاله 321.66 KDownloads-icon


اصل مقاله 248.21 KDownloads-icon


اصل مقاله 394.08 KDownloads-icon


اصل مقاله 339.6 KDownloads-icon


اصل مقاله 446.4 KDownloads-icon


اصل مقاله 257.07 KDownloads-icon

.summaryContent{width:110px;
font-family:yekan; }
input{ width: 45px;
height: 30px;
border-radius:5px;
}
.summaryContent div h2 a{color:#82c1e2; font: 15px yekan;}
#psyimg{ border-radius:10px;}
footer{
border-top:#E6B91F 5px solid;
width:100%;
float:right;
direction:rtl;
background-image:url(uploads/footerback.png);
color:#FFF;

}
input{border-radius: 3px; width:45px; height:20px;}
#T1 {height:25px;
}
.footertitle{
float: right;
text-indent: 30px;
padding-bottom: 10px;
padding-left: 30px;
padding-top: 10px;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
border-bottom: #e6b91f 3px solid ;
width:150px;

}
#blockfooter1{
width:330px;
margin-left:10px;
padding-right:10px;
float:right;
height:240px;
}
#blockfooter2{
width:240px;

float:right;
padding-right:10px;
height:240px;
margin-left:5px;
margin-right:15px;
}
#blockfooter3{
width:330px;
height:220px;
float:right;
padding-right:15px;
padding-top:20px;
}
#bottomfooter{
width:100%;
color:#999;
background-color:#224A74;
float:right;
text-align:center;
height:50px;
font-size:14px;
line-height:22px;
}
.contentfooter{
width:100%;
float:right;
direction:rtl;
font-family:Gotham, “Helvetica Neue”, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size:14px;
padding-top:10px;
line-height:25px;
padding-bottom:10px;
padding-right:10px;
color:#DBDBDB;

font-weight:bold;
}
.contentfooter a{ color:#DBDBDB;}


 

.summaryContent{width:110px;
font-family:yekan; }
input{ width: 45px;
height: 30px;
border-radius:5px;
}
.summaryContent div h2 a{color:#82c1e2; font: 15px yekan;}
#psyimg{ border-radius:10px;}
footer{
border-top:#E6B91F 5px solid;
width:100%;
float:right;
direction:rtl;
background-image:url(uploads/footerback.png);
color:#FFF;

}
input{border-radius: 3px; width:45px; height:20px;}
#T1 {height:25px;
}
.footertitle{
float: right;
text-indent: 30px;
padding-bottom: 10px;
padding-left: 30px;
padding-top: 10px;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
border-bottom: #e6b91f 3px solid ;
width:150px;

}
#blockfooter1{
width:330px;
margin-left:10px;
padding-right:10px;
float:right;
height:240px;
}
#blockfooter2{
width:240px;

float:right;
padding-right:10px;
height:240px;
margin-left:5px;
margin-right:15px;
}
#blockfooter3{
width:330px;
height:220px;
float:right;
padding-right:15px;
padding-top:20px;
}
#bottomfooter{
width:100%;
color:#999;
background-color:#224A74;
float:right;
text-align:center;
height:50px;
font-size:14px;
line-height:22px;
}
.contentfooter{
width:100%;
float:right;
direction:rtl;
font-family:Gotham, “Helvetica Neue”, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size:14px;
padding-top:10px;
line-height:25px;
padding-bottom:10px;
padding-right:10px;
color:#DBDBDB;

font-weight:bold;
}
.contentfooter a{ color:#DBDBDB;}


 

1398، جلد 17، شماره2

شاپای چاپی: 2345-2188

شاپای الکترونیکی: 2345-4784

مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی

سردبیر: دکتر رسول روشن چسلی

فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان

مدیر اجرایی: جواد ریاحی اصل

مشاهده ی آخرین شماره


لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Scientific Journal of Clinical Psychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb

 

نشریه مطالعات روان شناسی بالینی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث روان شناسی بالینی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه روان شناسی بالینی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم روان شناسی بالینی را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. 

نشریه مطالعات روان شناسی بالینی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.

 

فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان

درباره مطالعات روان شناسی بالینی

 

 

“دسترسی به مقالات این سایت آزاد است”

“این نشریه سرقت علمی و ادبی را

با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی

و با آن مقابله می کند”

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

 

 

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.


COPEDownloads-icon

فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان
فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *