معنی کلمات درس دوستی و مشاوره کلاس ششم

 
helpkade
معنی کلمات درس دوستی و مشاوره کلاس ششم
معنی کلمات درس دوستی و مشاوره کلاس ششم

دوستی

ناگزیر : ناچار

حکیم : دانشمند

بِه : بهتر

مردمی : انسانیّت

معنی کلمات درس دوستی و مشاوره کلاس ششم

احسان : نیکی

کهن : قدیمی

طلب : درخواست

همی طلب : انتخاب کن – بگیر – درخواست کن

سازگاری : سازش

مشفق : دلسوز – مهربان

با تو نیم دوست باشند : با تو کمی دوست باشند

یکدل : صمیمی

 

مشاورت

مشاورت : مشورت – همفکری

قوی رایی : هوشمندی

تمام عقلی : عاقل بودن – دانایی

پیش بینی : آینده نگری

مَثَل : مثال

ولایت : شهرها

در میان کارها بوده : کارهای زیادی انجام داده

تدبیر : چاره اندیشی – فکر کردن

جهان دیده : باتجربه

خاطر : اندیشه

تیزتر : قوی تر

تدبیر ده تَنه چون زور ده مَرده باشد : تصمیمی که توسط ده مرد گرفته می شود مانند زور ده نفر قوی و نیرومند است

فهم : درک کردن

متفّق : اتفاق داشتن – هماهنگ بودن

پیش آید : اتفاق افتد

شغل : کار

فضیلت : برتری

تعالی : بلند مرتبه

ضعیف رأیی : کم عقلی


امارگیر حرفه ای سایت

دوستی

بدان ای پسر مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند : ای فرزندم بدان که انسان تا زمانی که زنده است ناچار است که دوستانی داشته باشد.

  که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست : که اگر یک انسان برادر (خویشاوند) نداشته باشد بهتر از این است که هیچ دوستی نداشته باشد.

از آنکه حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر؟ : به این دلیل که از دانشمندی پرسیدند که دوست بهتر است یا برادر؟

گفت : برادر نیز، دوست به : گفت : برادر اگر با انسان دوست نیز باشد خیلی بهتر می شود

معنی کلمات درس دوستی و مشاوره کلاس ششم

پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان، تازه دار : پس به اعمال و رفتار دوستانت فکر کن و دوستی خود را با انسانیت و نیکی کردن حفظ کن

و چون دوست نو گیری پشت بر دوستان کهن مکن : و زمانی که دوست جدیدی پیدا کردی دوستان قدیمی را از یاد نبر

دوست، همی طلب و دوستان کهن را بر جای همی دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشی : همیشه در حال پیدا کردن دوست باش و دوستان قدیمی را نیز برای خود نگه دار تا همیشه دوستان زیادی داشته باشی

و دیگر با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و «نیم دوست» باشند، نیکویی و سازگاری کن : و همچنین با کسانی که دوستی مختصری داری با نیکویی رفتار کن

و در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش : و در حوادث نیک و بد نسبت به آنها مهربان باش

تا چون از تو مردمی ببینند، دوست یکدل شوند : زیرا زمانی که این رفتار ها را از تو می بینند، دوست صمیمی و واقعی تو می گردند.

 

مشاورت

مشاورت کردن در کارها از قوی رایی مردم باشد و از تمامی عقل و پیش‌بینی : مشورت در کارها نشانه هوشمندی، دانایی و آینده نگری انسان است

چه هر کس را دانشی باشد و هر یکی چیزی داند؛ یکی بیشتر و یکی کمتر : چون هر کسی دانشی دارد و چیزی می داند؛ بعضی ها بیشتر می دانند و بعضی ها کمتر

و یکی دانشی دارد و هرگز به کار نبسته است و نیازموده : بعضی ها دانشی دارند و هرگز از آن استفاده نکرده اند و آن را امتحان نکرده اند

و یکی همان دانش داند و کار بسته است و آزموده : و بعضی ها همان دانش را دارند و از آن استفاده کرده اند و آن را امتحان کرده اند

مَثَل این، چنان باشد که: یکی باشد که بسیار سفر ها کرده باشد و جهان بسیار دیده و سرد و گرم چشیده و در میان کارها بوده،با آن کس برابر نتوان کرد که هرگز سفر نکرده باشد و ولایت ها ندیده : مثلاً آن کسی که سفرهای زیادی کرده و دنیا را دیده و تجربه های بسیاری کسب کرده است و کارهای بسیاری انجام داده باشد، با کسی که هرگز سفر نکرده باشد و شهر های مختلف را ندیده باشد نمی تواند یکسان باشد

و از این رو گفته اند : تدبیر با دانایان و پیران و جهان دیدگان باید کرد : به همین دلیل گفته اند : برای انجام کارها باید با عاقلان و کهنسالان و افراد با تجربه مشورت کرد

و نیز یکی را خاطر تیزتر باشد و در کارها زودتر تواند دید و یکی کندفهم باشد : و همچنین یکی هوش بیشتری دارد و نتیجه کارها را زودتر می تواند پیش بینی کند و یکی هوش کمتری دارد و دیرتر می فهمد

و تدبیر ده تنه چون زور ده مرد باشد : همانطور که زور ده نفر از زور یک نفر بیشتر است فکر و اندیشه ده نفر هم از فکر و اندیشه یک نفر بهتر کار می کند

همه جهانیان معتقدند که هیچ آفریده، داناتر از پیغامبر (ص) نبوده است : همه جهانیان به این عقیده دارند که هیچ آفریده ای در دنیا داناتر و عاقل تر از پیامبر (ص) نبوده است

و با این همه فضیلت و معجزات که او را بُود، خدای (تعالی) او را می فرماید : «وَ شاور هُم فی الامر» : و با این همه خردمندی و معجزه ها که پیامبر داشت، خدای بلند مرتبه به او می فرماید : در کار ها با دیگران مشورت کن

یا محّمد چون کاری کنی و یا مهّمی تو را پیش آید، با یاران خویش تدبیر کن : ای محمّد زمانی که می خواهی کاری را انجام بدهی و یا موضوع مهّمی پیش آمد با یاران خود مشورت کن

مشورت ناکردن در کارها، ضعف رایی باشد و هیچ شغلی بی مشورت، نیکو نیاید : مشورت نکردن در کارها نشانه بی عقلی است و هیچ کاری بدون مشورت به خوبی انجام نمی شود

 

معنی واژگان

دوستی

ناگزیر : ناچار

حکیم : دانشمند

بِه : بهتر

مردمی : انسانیّت

احسان : نیکی

کهن : قدیمی

طلب : درخواست

همی طلب : انتخاب کن – بگیر – درخواست کن

سازگاری : سازش

مشفق : دلسوز – مهربان

با تو نیم دوست باشند : با تو کمی دوست باشند

یکدل : صمیمی

معنی کلمات درس دوستی و مشاوره کلاس ششم

 

مشاورت

مشاورت : مشورت – همفکری

قوی رایی : هوشمندی

تمام عقلی : عاقل بودن – دانایی

پیش بینی : آینده نگری

مَثَل : مثال

ولایت : شهرها

در میان کارها بوده : کارهای زیادی انجام داده

تدبیر : چاره اندیشی – فکر کردن

جهان دیده : باتجربه

خاطر : اندیشه

تیزتر : قوی تر

تدبیر ده تَنه چون زور ده مَرده باشد : تصمیمی که توسط ده مرد گرفته می شود مانند زور ده نفر قوی و نیرومند است

فهم : درک کردن

متفّق : اتفاق داشتن – هماهنگ بودن

پیش آید : اتفاق افتد

شغل : کار

فضیلت : برتری

تعالی : بلند مرتبه

ضعیف رأیی : کم عقلی


امارگیر حرفه ای سایت

admin

ژانویه 3, 2020
فارسی ششم, مطالب درسی

Leave a comment
23,010 Views

جولای 27, 2020

آوریل 18, 2020

آوریل 17, 2020

معنی کلمات درس دوستی و مشاوره فارسی ششم برای شما دانش آموزان عزیز در این مطلب قرار داده شده است.

معنی کلمات درس دوستی و مشاوره کلاس ششم

شما عزیزان برای اطلاع از سایر درس های فارسی ششم می توانید بر روی این مطلب کلیک کنید.

جواب درک مطلب فارسی ششم درس دوازدهم

1. در دوست یابی چگونه رفتار می کنید؟

در انتخاب دوست ویژگی های زیر را در او بررسی می کنیم اگر واجد شرایط بود او را به عنوان دوست انتخاب می کنیم:

 2. منظور از « تدبیر ده تنه چون زور ده مرد باشد» چیست؟

همانطور که زور ده نفر از زور یک نفر بیشتر است فکر و اندیشه ده نفر هم از فکر و اندیشه یک نفر بهتر کار می کند

3. با کسانی که نیم دوست هستند چگونه باید رفتار کرد؟ چرا؟

با خوبی رفتار کنیم و  با آنها مهربان باشیم تا دوست صمیمی و واقعی ما شوند.

4. افرادی که در کارها با دیگران مشورت می کنند چه فرقی با آنهایی دارند که مشورت نمی کنند؟

افرادی که مشورت می کنند از فکر و تجربه دیگران استفاده می کنند و می توانند تصمیم درستی بگیرند و موفق باشند.

Tags ارایه های درس ششم فارسی دوازدهم برادر نیز دوست به پاسخ درک مطلب فارسی ششم صفحه 16 جواب درک مطلب فارسی ششم درس دوازدهم جواب درک مطلب های فارسی ششم صفحه ۱۶ درس 12 فارسی ششم ابتدایی درک مطلب درس دوازدهم فارسی ششم درک مطلب درس دوستی و مشاوره ششم درک مطلب درس هفدهم فارسی ششم سوالات درس 12 فارسی ششم مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست معنی درس ۶ فارسی دوازدهم معنی درس پنجم فارسی دوازدهم معنی درس دوازدهم فارسی ششم معنی درس دوستی و مشاورت کلاس ششم معنی درس دوستی و مشاوره معنی درس سوم فارسی دوازدهم معنی درس سیزدهم فارسی ششم معنی درس ششم فارسی دوازدهم معنی درس ششم فارسی دوازدهم انسانی معنی درس ششم فارسی دوازدهم نی نامه معنی درس هفتم فارسی دوازدهم معنی شعر درس دوازدهم فارسی ششم معنی کلمات درس ۱۱ فارسی ششم معنی کلمات درس ۱۵ فارسی ششم معنی کلمات درس ۱۶ فارسی ششم معنی کلمات درس آداب مطالعه ششم معنی کلمات درس آداب مطالعه فارسی ششم معنی کلمات درس اداب مطالعه فارسی ششم معنی کلمات درس به درس فارسی ششم معنی کلمات درس پانزدهم فارسی ششم معنی کلمات درس چهاردهم فارسی ششم معنی کلمات درس چهارم فارسی ششم معنی کلمات درس دوستی و مشاوره فارسی ششم معنی کلمات درس سیزدهم فارسی ششم معنی کلمات درس شانزدهم فارسی ششم معنی کلمات درس یازدهم فارسی ششم معنی لغات درس فارسی ششم ابتدایی هم خانواده درس دوستی مشاوره واژه های درس شانزدهم فارسی ششم

معنی کلمات درس 14 فارسی سوم با نام ایران آباد به همراه پاسخ درک مطلب …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

برنامه ریزی و ثبت نام در کنکور 1400

دوره های آموزشی آنلاین نکته و تست کنکور


معنی کلمات درس دوستی و مشاوره کلاس ششم

در شبکه های اجتماعی دنبالمان کنید:

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیزلند می باشد. Copyright © 2015 – 2020 tizland.ir

طراحی قالب سایت : مبناتک هیوا{{ successMsg }}

{{ errorMsg }}

لطفا کدی که برای شما ارسال شده است را وارد کنید.

معنی کلمات درس دوستی و مشاوره کلاس ششم

بنظر میرسد شما قادر به دریافت پیامکهای ما نیستید!
لطفا برای فعال سازی کد
{{ receive_code }}

را از طریق شماره
{{ identity }}

به شماره
10001883

ارسال کنید.
منتظر بمانید تا فعال سازی انجام شود!

لطفا برای حساب خود رمز عبور وارد کنید.

لطفا کدی که برای شما ارسال شده است را وارد کنید.

بنظر میرسد شما قادر به دریافت پیامکهای ما نیستید!
لطفا برای فعال سازی کد
{{ receive_code }}

را از طریق شماره
{{ identity }}

به شماره
10001883

ارسال کنید.
منتظر بمانید تا فعال سازی انجام شود!

لطفا برای حساب خود رمز عبور وارد کنید.

برای استفاده بسیاری از امکانات گاما و خیلی از وبسایت ها باید جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.

برای این کار باید به تنظیمات مرورگر خود مراجعه کنید.
در صورت نیاز به راهنمایی اینجا کلیک کنید..

{{ total }} مورد پیدا کردم!

نمونه سوال+44,000

محتوای آموزشی+12,000

پرسش و پاسخ+12,000

آزمون آنلاین+2,700

درسنامه آموزشی +1,200

مدرسه یاب+130,000

نمونه سوال

محتوای آموزشی

پرسش و پاسخ

آزمون آنلاین

درسنامه آموزشی

مدرسه یاب

معلم خصوصی{{ successMsg }}

{{ errorMsg }}

لطفا کدی که برای شما ارسال شده است را وارد کنید.

معنی کلمات درس دوستی و مشاوره کلاس ششم

بنظر میرسد شما قادر به دریافت پیامکهای ما نیستید!
لطفا برای فعال سازی کد
{{ receive_code }}

را از طریق شماره
{{ identity }}

به شماره
10001883

ارسال کنید.
منتظر بمانید تا فعال سازی انجام شود!

لطفا برای حساب خود رمز عبور وارد کنید.

لطفا کدی که برای شما ارسال شده است را وارد کنید.

بنظر میرسد شما قادر به دریافت پیامکهای ما نیستید!
لطفا برای فعال سازی کد
{{ receive_code }}

را از طریق شماره
{{ identity }}

به شماره
10001883

ارسال کنید.
منتظر بمانید تا فعال سازی انجام شود!

لطفا برای حساب خود رمز عبور وارد کنید.

برای استفاده بسیاری از امکانات گاما و خیلی از وبسایت ها باید جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.

برای این کار باید به تنظیمات مرورگر خود مراجعه کنید.
در صورت نیاز به راهنمایی اینجا کلیک کنید..

{{ total }} مورد پیدا کردم!

نمونه سوال+44,000

محتوای آموزشی+12,000

پرسش و پاسخ+12,000

آزمون آنلاین+2,700

درسنامه آموزشی +1,200

مدرسه یاب+130,000

نمونه سوال

محتوای آموزشی

پرسش و پاسخ

آزمون آنلاین

درسنامه آموزشی

مدرسه یاب

معلم خصوصی

مباحث :
درس 12: دوستی/ مشاوره

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

آزمون آنلاین

20 تست

آزمون تستی درس 12 فارسی ششم دبستان | دوستی/مشاوره/ علی ای همای رحمت

آزمون آنلاین

12 تست

آزمون تستی درس 11 فارسی ششم دبستان | شهدا خورشیدند

آزمون آنلاین

20 تست

آزمون تستی درس 10 فارسی ششم دبستان | عطّار و جلال الدّین محمّد

رایـــــگان

معنی کلمات درس دوستی و مشاوره کلاس ششم

1 صفحه

آزمون فارسی ششم دبستان غیردولتی پسرانه سینا | فصل 5: راه زندگی

رایـــــگان

2 صفحه

آزمون درس 13 و 14 فارسی ششم دبستان شاهد پسران محمودآباد

2 صفحه

ارزشیابی مستمر املای فارسی پایه ششم ابتدائی دبستان سوده | تا درس 9

2 صفحه

ارزشیابی مستمر فارسی ششم دبستان سحر | درس 9 تا 12

رایـــــگان

2 صفحه

ارزشیابی مستمر نگارش و انشا ششم دبستان خدیجه کبری | فصل 5: راه زندگی

2 صفحه

ارزشیابی مستمر فارسی ششم دبستان | درس 9 تا 14

رایـــــگان

2 صفحه

کاربرگ فارسی ششم دبستان شهید میانجی | شعر شیر خدا

رایـــــگان

2 صفحه

معنی عبارت های درس، واژه نامه، دانش زبانی و تاریخ ادبیات درس 11 | فارسی پایه ششم…

2 صفحه

آزمونک فارسی کلاس ششم دبستان + جواب | درس چهاردهم: رازِ زندگی

3 صفحه

ارزشیابی مستمر فارسی کلاس ششم دبستان قیام + جواب | درس 1 تا 14

معنی متن و لغات فارسی ششم ابتدائی | درس 12: دوستی مشاوره

نام کاربری یا ایمیل *

رمز عبور *

ورود

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

آشنایی با نمونه هایی فاخر از نثر کهن؛
تقویت علاقه مندی به سنت مشورت در امور؛
گسترش دامنه اطلاعات، پیرامون دوست و دوست یابی؛
شناخت اهمیت دوستی و دوست یابی؛
شناخت ترکیب های نو در واژه آموزی؛
تقویت مهارت های زندگی.

معنی کلمات درس دوستی و مشاوره کلاس ششم

گزیدن دوست خوب و نیز « مشورت در کارها » از جملهٔ آداب زندگی به شمار می رود.

از این رو درس « دوستی » آغازگر مناسبی برای شروع فصل « آداب زندگی » است.

اهمیت دوست و دوست یابی و فواید مشورت کردن.

با مردمانی که با تو راه دوستی روند و نیم دوست باشند نیکویی وسازگاری کن:
با افرادی که با تو دوست اند، هر چند که دوستی شان کامل و تمام نباشد به خوبی و نیکویی رفتارکن.
نیم دوست:

کسی که در دوستی کامل نیست.
مشاورت کردن در کارها از قوی رٴایی مردم باشد و از تمامی عقلی و پیش بینی:
مشورت در کارها و هم فکری با دیگران نشانهٔ استواری اندیشه و خردمندی و آینده نگری انسان است.قوی رأی: آنکه دارای اندیشه ای نیرومند است.

تمام عقل: کسی که عقل کامل دارد.پیش بینی: در اینجا به معنی آینده نگری است.
یکی را خاطر تیزتر باشد و در کارها زودتر تواند دید و یکی کند فهم باشد :
برخی از افراد در کارها تیز بین و نکته سنج هستند و برخی کند ذهن و دیرباب اند و پیوسته از دیگران عقب ترند.

تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد:
اگر مردی از مشورت ده نفر بهره گیرد به اندازهٔ ده مرد زورمند است.
در این عبارت تدبیر ده تنه به زور ده مرده، مانند شده است.
منظور از عبارت « مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست » چیست ؟
ارزش دوست خیلی والاتر از برادر تنی است و دوست واقعی بسیار ارزش دارد.
در دستور زبان فارسی کهن هرگاه حرف (که) پس از صفت تفضیلی (به = بهتر) بیاید به معنای حرف اضافه (از) به کار می رود.
بنابراین (به که) یعنی بهتر از.

به کسی یا چیزی گفته می شود که کار برروی آن واقع می شود.

به عبارت دیگر، مفعول پذیرندهٔ کار است. مثال: دانش آموزان غزل را به صورت گروهی خواندند.

مثال دیگر: نباید سخن دیگری را به سخن خود قطع کند.
مفعول در جواب «چه کسی را » و «چه چیزی را » می آید.
نشانۀ مفعول: معمولاً بعد از مفعول حرف «را » می آید، مانند:
دهان را فراخ باز نکند ( «دهان » مفعول، «را » نشانهٔ مفعول).

مثال دیگر:

دست و جامه را آلوده نکند («دست و جامه »: مفعول، «را »: نشانهٔ مفعول)
٭ فعل: فعل بر انجام دادن کار یا داشتن حالت یا روی دادن امری دلالت می کند.
فعل دارای سه زمان است: گذشته، حال، آینده (گفتم، می گویم، خواهم گفت).
مانند: چیزی را که از غیر او پرسند جواب نگوید (پرسند و نگویند: فعل).

بخوان و حفظ کن شیر خدا

نکاتی پیرامون شعر شیر خدا: قالب این شعر مثنوی است و توسط استاد شهریار در مدح حضرت علی (ع ) سروده شده است.

مهم ترین اثر شهریار منظومهٔ حیدر بابایه سلام (سلام به حیدربابا) است

که از شاهکارهای ادبیات ترکی آذربایجانی به شمار می رود و شاعر در آن از اصالت و زیبایی های روستا یاد کرده است.
شهریار در سرودن انواع گونه های شعر فارسی، مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و نیزشعر نیمایی تبحر داشته است.

از جمله غزل های معروف او می توان به «علی ای همای رحمت » و«آمدی جانم به قربانت » اشاره کرد.

شهریار نسبت به علی بن ابیطالب (ع) ارادتی ویژه داشت.

از آثار شهریار م یتوان به موارد زیر اشاره کرد:
گزیدهٔ غزلیات
منظومهٔ حیدر بابا
گزیدهٔ اشعار ترکی
وی سرانجام پس از هشتاد و سه سال زندگی شاعرانهٔ پربار در ۲۷ شهریور ماه ۱۳۶۷ هجری شمسی درگذشت

و بنابر وصیت خود در مقبرة  الشعرای تبریز به خاک سپرده شد.

در ایران روزدرگذشت این شاعر معاصر را «روز شعر و ادب فارسی » نام گذاری کرده اند.

 

سلام یک سوال داشتم تمرین نگارش ص۷۷ ششم دبستان
نوشته
همی +رفت -برفت
به نظر شما اشتباه نیست تا جایی که من میدونم همی در فعل های امری به جای ب ولی در دیگر فعل ها به جای می استمرار به کار میرود.اگه امکان داره این را نگاه کن ممنون میشم.

سلام دوست عزیز
همی می تواند چندین کاربرد داشته باشد.که در تمرین صفحه 77 مقصود کاربرد دوم آن است.همی+روم=اینک بروم یا همین حالا بروم.
۱. همچنین.
۲. اینک.
۳. همیشه؛ پیوسته.
۴. بر سر فعل ماضی و مضارع می‌آید و دلالت بر استمرار می‌کند: همی‌رفت، همی‌گفت، همی‌رود.
۵. بر سر فعل امر می‌آید و دلالت بر تٲکید می‌کند: همی‌رو.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

معنی کلمات درس دوستی و مشاوره کلاس ششم

لینک ها:پایه هامطالب آموزشیمطالب روانشناسیدبستو مارکتدانلود رایگانتبلیغاتدرباره ماتماس با ما

ارتباط با ما :اینستاگرام:dabesto.ir1تلفن: 02125896325info@dabesto.ir

.: طراحی سایت توسط روندسافت :.

معنی کلمات درس دوستی و مشاوره کلاس ششم
معنی کلمات درس دوستی و مشاوره کلاس ششم
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *