چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

 
helpkade
چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد
چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

گاهي این اتفاق مي افتد که شما حس مي گنيد پسری رفتار خاصی با شما دارد و یا این حس را دارید که اتفاقاتی که بين شما مي افتد کمي غیر عادی و متفاوت تر است و مي خواهيد که پی به حقیقت ببرید. در این هنگام راهکارهای بسیار جالب و علمي وجود دارد که به کمک شما مي آیند و شما از این طریق مي توانيد از واقعیت سر در بياورید و بتوانيد ذهن فرد را بخوانيد و از آن آگاه شوید با ما در ژاویز در ادامه مطلب همراه باشيد تا برخی از این ترفند ها را به شما بياموزیم.

وقتی پسرس عاشق دختری شود

زبان بدن فرد مي تواند حقایق زیادی را در خصوص هر کسی فاش کند. با کمک این مهارت مي توانيد بفهميد یک پسر تا چه حد دوست دارد با شما باشد و برای داشتن شما و نزدیک بودن به شما چقدر مشتاق است. کارشناسان زبان بدن بر این باورند که در حالی که زنان حدود ۵۲ درصد از زبان بدن شان برای ابزار علاقه و بروز حرف های دروني شان استفاده مي کنند، مردان تنها ۱۰ درصد با این زبان ابراز احساسات مي کنند. با این حال همين اندازه کم هم مي تواند برای شما کافی باشد. گاهي تنها کمي دقت کردن روی استایل فرد مورد نظر اسرار زیادی را در خصوص او فاش مي کند. علائمي که در زبان بدن باید به آن توجه کنيد عبارتند از:

-اگر او زیاد شما را نگاه مي کند و یا حتی ميدان دیدش را طوری تنظیم کرده که شما را مقابل خود ببيند و یا حتی اگر استایل ابروهای او به گونه ای است که انگار به سمت شما نظر دارد این مي تواند یک نشانه از علاقه او باشد.

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

– در صورتی که او به سمت شما تکيه زیادی دارد و به عبارتی هميشه به گونه ای مي نشيند و یا حرکت مي کند که گویی شما هدف او هستید و مي خواهد به سمت شما بياید این نشان مي دهد که وی حتی در ذهنش صاحب و خواهان شماست. طریقه قرار گیری دست ها، پاها، فرم کلی بدن و حتی انگشتان دست و پا این نشانه را افشا مي کند.

-اگر او شما را دوست داشته باشد ممکن است به ندرت پشتش را به شما بکند و یا اشاره شانه ها و دست هایش به گونه ای باشد که گویی در جایی که شما نيستید چیز جالبي برای توجه وجود ندارد.

-اگر او شروع کرد به تميز نگه داشتن خودش و مرتب و منظم شد و به نوعی سعی داشت شيک پوش تر و آراسته تر باشد بدانيد چیزی در اطراف وجود دارد که او را مشتاق مي کند بهتر به نظر بياید.

ابراز علاقه غیر مستقیم پسر به دختر

 

همانطور که قبلا هم اشاره شد زماني که یک پسر شما را دوست داشته باشد بيشتر تمایل دارد شما را ببينيد و شما را در مبدا ميدان دید خود قرار دهد. این اتفاق در هر صورت مي افتد حتی اگر مخفیانه باشد. او ممکن است سعی کند در مواقعی خاص با شما چشم در چشم شود و یا اگر خجالتی باشد شاید وقتی حواس تان نيست به شما نگاه کند. اگر مي خواهيد این مورد را امتحان کنيد ابتدا در مقابل او به دوردست نگاه کنيد و سپس ناگهان به او نگاهي بيندازید و ببينيد آیا حواسش به شما هست یا نه؟ در این صورت او غافلگیر شده و خود را لو مي دهد. اگر در این لحظه او نگاه خود را به شما دوخت به این معني است که به شما علاقه مند است

در صورتی که خیلی زود نگاهش را از شما گرفت و متوجه شدید اصلا حواسش به شما نيست شاید بهتر باشد کمي در افکارتان تجدید نظر کنيد. به علاوه اگر او تماس چشمي را قطع مي کند و مشغول تماشای اطراف مي شود و به نوعی سعی دارد خود را از تیرس نگاه تان دور کند به این معني است که تمام حواسش پیش شماست. زل زدن و نگاه زیر چشمي نيز از نشانه های علاقه مندی است.

در صورتی که طرف شما یک پسر خجالتی است به وضوح در نگاه کردن به شما جسارت چنداني ندارد. بهتر است کمي صبور باشيد. همچنين اگر زماني که کار قابل توجهي مي کند و یا چیز خنده داری مي گوید و به سمت شما نگاه مي کند به این معني است که سعی دارد توجه شما را به خود جلب کند و حس خوبي نسبت به خود در شما ایجاد کند.به علاوه شاید اگر چهره ی عادی وی را به خاطر سپرده باشيد دیدن مردمک گشاده شده چشم هایش بتواند نظرتان را جلب کرده و شما را متوجه خودش کند. این نشانه نيز مي تواند از علائم علاقه مندی است.

از کجا بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

به او گوش بدهيد و حالت ها و حرف هایش را زیر نظر بگیرید. اگر به شما علاقه مند باشد مدام عصبي است و به دنبال فرصتی مي گردد تا به شما نزدیک شده و موقعیتی برای صحبت کردن با شما داتشه باشد. زماني که حرف مي زند به او توجه کنيد. زیاد مهم نيست که چه مي گوید بيشتر مهم است که چه برخوردی با شما دارد. به چشم هایش توجه کنيد و به صدایش که ممکن است به عمد تاثیر گذارتر و دلپذیرتر شده باشد. اگرمدام عضلات بازویش را لمس مي کند و یا شانه ها و دست هایش به سمت شما تمایل دارد به این معني است که به شما علاقه مند است.

چطور بفهمیم پسری جذب ما شده

علاقه به لمس و نزدیک تر شدن یک نشانه ی مهم در توسعه رابطه است. باید دید که چقدر دوست دارد به شما نزدیک شده و لمس تان کند و چه برخوردی نسبت به این موضوع دارد. اگر به شما علاقه مند باشد ممکن است وقتی که مي خندد دست خود را روی دست شما بگذارد و یا به آرامي پای خود را کنار پای شما قرار دهد. در هر صورت باید به هر تلاش او برای نزدیک تر شدن به شما به چشم یک نشانه ی علاقه مندی نگاه کرد.

چگونه بفهمیم پسری واقعا دوستمان دارد

اگر پسری به شما علاقه مند باشد شروع مي کند نسبت به شما رفتار ویژه ای داشته و طور دیگری با شما برخورد کند. او بيشتر مراقب رفتارش با شماست و همچنين موضع محتاطانه ای نسبت به شما دارد. او سعی مي کند در مقابل شما نجیب تر بوده و مراقب رفتارش باشد. مثلا شاید صندلی اش را نزدیک به شما تنظیم کند و یا بازوی خود پشت صندلی شما بگذارد. یا برای اینکه گرم تر باشيد ژاکتش را به شما بدهد.

البته باید این نکته را هم بدانيد که بعضی از پسرها در برخورد با هر دختری این رفتارهای خاص را بروز مي دهند و برای شان نوعی عادت است نه علاقه. پس بهتر است قبل از هر قضاوتی طرفتان را بشناسید. این رفتار ها فقط زماني دوست داشتني و مهم هستند که فقط برای شما خرج شده باشند.

از کجا بفهمم دلش برام تنگ شده

نشانه هایی از علاقه و توجه را مي توانيد در کارها و رفتارهای او ببينيد. مثلا اگر به خواننده یا سبک خاصی علاقه دارید و او پیگیر کنسرت ها و آهنگ های جدید مي باشد و یا اگر در خصوص آن ها با شما حرف مي زند این مي تواند نشانه ای از توجه او به شما باشد. در هر صورت اینکه او علایق شما را بداند و به آن ها فکر کند و برای شان کاری کند نشانه ای از توجه و علاقه است. حال باید دید این علاقه در چه جایگاهي قرار دارد.

نشانه های عاشق شدن یک پسر مغرور

عصبي شدن مي تواند به شکل های مختلفی در افراد خود را نشان دهد. ممکن است خنده های عصبي یا عرق کردن و یا نفس عميق کشيدن نشانه ای از عصبانيت وی باشد و یا حتی بي قراری ها و انرژی بيش از حدی که نمي گذارد سر جایش بماند علائم ناراحتی و عصبانيت او باشد. اگر او در کنار شما عصبي و بيقرار مي شود به این معني است که از دوری که در حین نزدیکي با شما دارد، ناراحت است و این به وضوح نشانه ای دوست داشتن است.

نشانه عاشق شدن پسر مغرور

اگر دوستانش بدانند که او به شما علاقه دارد ممکن است رفتارهایی نشان بدهند که به راحتی بتوانيد دست او را بخوانيد. مثلا شاید او را دست بيندازند و سر به سرش بگذارد. خنده های ریز و اشاره های گاه و بيگاه به شما خود نشانه ای است که باید به آن توجه کنيد. حتی ممکن است از او پیش شما تعریف کنند و یا بخواهند موقعیتی را ایجاد کنند که بيشتر با او برخورد داشته باشيد. مي دانيد که دوستان فرد هر تغییری را زودتر مي فهمند پس اگر او به شما توجه داشته باشد دوستانش اولین کساني هستند که واکنش نشان خواهند داد.

اگر متوجه شدید که او کارهایی انجام مي دهد که شما هم انجام داده اید و یا رفتارهایی دارد که برای شما آشناست و به طور ناخودآگاه دارد برخی رفتارهای شما را کپی مي کند به احتمال زیاد معني آن این است که او اشتیاق زیادی به شما دارد، به حدی که خودش را در شما گم مي کند و مدام کارها و رفتارهای تان در ذهن او وجود دارند. حتی مي توانيد او را امتحان کنيد. به موهای تان دست بکشيد و ببينيد که اونيز ناخودآگاه دستش را به سمت موهایش مي برد. خميازه بکشيد و ببينيد که او نيز سیگنال های این رفتار شما را دریافت کرده و کمي بعد خواب آلود مي شود.

نشانه های دوست داشتن پسران

پسرها وقتی بالغ مي شوند دوست دارند با حمایت از شما و مراقبت و رفتار دوستانه توجه تان را جلب کنند اما هر چه جوان تر باشند ممکن است با شوخ طبعی و حتی رفتارهای آزاردهنده شما را متوجه خودشان کنند. شاید حتی فکر کنيد او با شما دشمني دارد و یا دوست دارد که اذیت تان کند ولی واقعیت این باشد که مي خواهد شما او را ببينيد و به او توجه کنيد اما راه درستش را نمي داند.

طرز نگاه پسر عاشق

اگر مانند رفیق های پسرش گاهي با شما شوخی مي کند مثلا آرام به بازوی تان ضربه مي زند و یا دست تان را مي کشد هر چند رفتار چندان ملایمي نيست اما مي تواند نشانه این باشد که دوست دارد رفتار دوستانه تری داشته باشد و چون راه آن را نمي داند همان کاری را مي کند که در مورد هم جنس های خودش انجام مي دهد. بنابراین اگر کمي با او راه بيایید مي تواند باعث شود که شجاعت ابراز وجود را بيش از پیش پیدا کند.

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

رفتار پسر مغرور عاشق

اگر یکبار موهای تان را به گونه خاصی آرایش مي کنيد و او متوجه شده و از آن تعریف مي کند و یا مي گوید که فلان مدل بيشتر به شما مي آید و یا اگر از لباس ها و طرز پوشش تان تعریف مي کند این مي تواند نشانه این باشد که مدام حواسش به شما بوده و شما را ارزیابي مي کند. توجه زیاد هم یکي از نشانه های علاقه است.

مردها موجودات حسودی هستند که حسادت شان را پشت رفتارهای مردانه و سرسختانه خود ینهان مي کنند. حتی ممکن است از شما بخواهند کمتر پدرتان را بغل کنيد و این تنها به این علت است که او با دیدن یک مرد دیگر در نزدیکي شما احساس خطر کرده و ناراحت است. بنابراین از شما مي خواهد که از او دوری کنيد. به عبارتی او با دیدن پدرتان در اطراف شما تنها وجود یک مرد را مي بيند و احساس خطر مي کند. این حسادت ها و حساسیت ها فقط به خاطر علاقه زیاد او به شماست.

فهمیدن نظر پسر عاشق

اگر در شبکه های مجازی یا برنامه ها و اپلیکيشن های پیام رسان مدام وجود او را متوجه مي شوید و مي بينيد که هميشه با شما در ارتباط است مي تواند به خاطر این باشد که شما را دوست دارد. البته تنها چت کردن نشانه علاقه نيست چرا که آدم ها در دنيای مجازی با هرکسی حرف مي زنند و چندان در خصوص حسی که به او دارند حساس نيستند. شاید مي خواهند تنهایی شان را پر کنند و یا شاید حتی دوست دارند که کمي در خصوص یک موضوع خاص با شما حرف بزنند چرا که شما را هم صحبت خوبي مي دانند. به عبارتی ارتباط مجازی مداوم در کنار دیگر پارامترها مي تواند نشانه علاقه او باشد.

حرکات مرد عاشق

آیا حس مي کنيد که به دیدن او عادت کرده اید و هر روزی که او را نمي بينيد گویی گم کرده دارید؟ شاید به خاطر این است که وی مدام خود را به شما نزدیک مي کند تا شما را ببينيد. به نوعی این عادتی است که خود او در شما ایجاد کرده است و به ملاقات مداوم شما معتاد است. این خود نشانه زیبایی از علاقه قلبي است.

کلام آخر 

تا به اینجای مقاله از نشانه های دوست داشتن یک مرد برای تان گفتیم اما در این مورد آخر مي خواهيد در خصوص کاری که خود شما باید انجام دهيد، بگوییم. در صورتی که او را دوست دارید و مي دانيد که او هم شما را دوست دارد بهتر است اجازه ندهيد بيش از حد از هم دور باشيد. به عبارتی باید تا دیر نشده رابطه تان را به یک سمت درست هدایت کنيد.

 

مطالب بیشتر:

چگونه پسری را دیوانه خود کنیم، چطور پسر را عاشق کنیم

دلایل مردان برای ترک رابطه چیست؟

 

۱. زبان بدن (یا همان رفتار غیرکلامی) طرف مقابل را بررسی کنید. زبان بدن می‌تواند “حرف‌های بزرگی بگوید”. شما با توجه به زبان بدن می‌توانید درباره احساسات او اطلاعاتی بدست آورید. جالب است بدانید که متخصصان رفتاری بر این باورند که باوجود اینکه دختران در حدود ۵۲ رفتار بدنی برای نشان دادن علاقه  خود به پسرها دارند، این تعداد در پسران تنها حدود ۱۰ حرکت رفتاری است. با توجه به نظریه زبان، می‌توانید حدس‌هایی بزنید! اما با همه این‌ها، هنوز هم نیاز به دانستن چیزی که به دنبالش هستید دارید، و به یاد داشته باشید که هر حدس اشتباه می‌تواند منجر به شرمساری شما شود.

او زیاد به شما خیره میشود. سعی میکند به شما نزدیک شود.

مسیر دست ها، پاها، ساق پا، پا، و … او به سمت شما اشاره دارد، این می‌تواند یکی از  نشانه های علاقه مندی باشد که به صورت ناخودآگاه بوجود می‌آید.

او شروع به آراستن خود می‌کند. ژاکت مناسب می‌پوشد. کفش هایش را واکس می‌زند. شاید او را موقعی که با دستش موهایش را مرتب می‌کند یا بند کفش‌هایش را می‌بندد ببینید.

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

اگر او شما را دوست داشته باشد، به ندرت ممکن است که به شما پشت کند، اغلب متمایل به شما است. 

۲. به تماس‌های چشمی توجه کنید. همانطور که قبلا اشاره شد، پسری که به شما علاقه مند باشد بیشتر به شما نگاه می‌کند حتی گاهی مخفیانه. اگر او خجالتی باشد، ممکن است سعی کند نگاه خود را از شما دور کند، اگر شما نگاه او را کنترل کنید ممکن است به طور ناگهانی سر خود را به اطراف برگرداند. برای آزمایش علاقه، به مدت چهار ثانیه به او خیره شوید، و سپس به جای دیگری نگاه کرده و پس از مدتی دوباره به او نگاه کنید – اگر او ارتباط چشمی را با شما حفظ کرد یا افزایش داد، او به شما علاقه مند است. اگر چشمان او به دهان شما خیره بود، او قطعا علاقه مند است. اگر نگاه او به شما مانند دیگران است یا اینکه تماس چشمی با شما را قطع می‌کند، احتمالا به شما علاقه ندارد.


 او به شما زل می‌زند و محو شما می‌شود. این نشانه دوست داشتنتان است.

مراقب باشید نگاه پسر خجالتی را با یک نگاه معمولی اشتباه نگیرید. پسر خجالتی که شما را دوست دارد، دوباره به شما خیره می‌شود . صبور باشید!

اگر شما او را دوست نداشته باشید، تماس چشمی او ناراحت کننده خواهد بود. در این هنگام تماس چشمی را قطع کرده و به مکان دیگری بروید.

هر وقت که او به شما نگاه می‌کند لبخندی می‌زند یا اینکه کاری میکند که لحظه ای شما را خندان ببیند، این بدان معنی است که او می‌خواهد در شما حس خوبی ایجاد کند.

۳. به حرف‌هایش گوش کنید. اگر او شما را دوست دارد، او احتمالا می‌خواهد در مورد خودش با شما صحبت کند. بسیاری اوقات، پسرها نیاز دارند تا خود را اثبات کنند، به خصوص اگر شما در مورد یک پسر دیگر با او صحبت کنید. علاقه او را در صحبت‌هایش می‌توانید بیابید.


۴. داشتن رفتار متفاوت از دیگران با شما یکی از نشانه های دوست داشتن شما است. در رفتار او دقت کنید و ببینید آیا ارزش بیشتری به شما می‌دهد یا نه!


۵. منتظر باشید تا علایق ناگهانی او را در مورد چیزهایی که دوست دارید را ببینید. مثلا علاقه به سبک یا گروه خاصی از موسیقی که شما به آن علاقه دارید. یا صحبت درمورد برنامه تلویزیونی مورد علاقه شما و … اینها می‌توانند نشانه هایی باشند که او شما را دوست دارد.


۶. وجود نشانه های دست‌پاچگی را ببینید. رفتارهای غیرعادی، خنده های با استرس، عرق کف دست، کشیدن نفس عمیق، بی‌قراری و … همه می‌توانند نشانه هایی از علاقه او به شما باشند. اینها نشان می‌دهند که او سخت در تلاش است تا با شما ارتباط نزدیکتری برقرار کند.


۷. به دوستانش توجه کنید. اگر آنها از علاقه او به شما مطلع باشند، ممکن است زمانی که شما در اطراف او هستید، او را دست بیاندازند یا به سوی شما اشاره کنند و یا حتی سعی کنند او را پیش شما دوست داشتنی جلوه دهند. این را به یاد داشته باشید که هیچ گاه از دوستان خود برای انتقال پیام یا ابراز محبت به فرد مورد علاقه تان استفاده نکنید. این می‌تواند از شما یک احمق بسازد.


۸. آیا او شما را دنبال کرده و از شما تقلید میکند؟ اگر شما متوجه شدید که او حرکات شما را به طور مکرر کپی می‌کند، احتمال زیاد وجود دارد که او به شما علاقه مند است.


۹. آزارهای عاشقانه : پسرها وقتی بالغ می شوند دوست دارند با حمایت از شما و مراقبت و رفتار دوستانه توجه تان را جلب کنند اما هر چه جوان تر باشند ممکن است با شوخ طبعی و حتی رفتارهای آزاردهنده شما را متوجه خودشان کنند. شاید حتی فکر کنید او با شما دشمنی دارد و یا دوست دارد که اذیت تان کند ولی واقعیت این باشد که می خواهد شما او را ببینید و به او توجه کنید اما راه درستش را نمی داند.


۱۰. اگر او عضو شبکه های اجتماعی باشد، می‌توانید با دنبال کردنش به احساسات درونی او دست یابید. البته بعضی از افراد بدون هیچ حسی به کسی، عادت به ارسال پست های عاشقانه دارند. همینطور احتمال دارد او به کس دیگری علاقه مند باشد.اگر در شبکه های مجازی یا برنامه ها و اپلیکیشن های پیام رسان مدام وجود او را متوجه می شوید و می بینید که همیشه با شما در ارتباط است می تواند به خاطر این باشد که شما را دوست دارد. البته تنها چت کردن نشانه علاقه نیست چرا که آدم ها در دنیای مجازی با هرکسی حرف می زنند و چندان در خصوص حسی که به او دارند حساس نیستند. شاید می خواهند تنهایی شان را پر کنند و یا شاید حتی دوست دارند که کمی در خصوص یک موضوع خاص با شما حرف بزنند چرا که شما را هم صحبت خوبی می دانند. به عبارتی ارتباط مجازی مداوم در کنار دیگر پارامترها می تواند نشانه علاقه او باشد.


۱۱. بعضی‌ها معتقد هستند که دانستن اینکه پسری دوستشان دارد، چندان برای دختران مفید نیست و حتی می‌تواند زندگی آنها را با مشکلاتی روبرو کند. پس شاید بهتر باشد، بی‌خیال این پست شوید!

12.علاقه او به لمس شما : علاقه به لمس و نزدیک تر شدن یک نشانه ی مهم در توسعه رابطه است. باید دید که چقدر دوست دارد به شما نزدیک شده و لمس تان کند و چه برخوردی نسبت به این موضوع دارد. اگر به شما علاقه مند باشد ممکن است وقتی که می خندد دست خود را روی دست شما بگذارد و یا به آرامی پای خود را کنار پای شما قرار دهد. در هر صورت باید به هر تلاش او برای نزدیک تر شدن به شما به چشم یک نشانه ی علاقه مندی نگاه کرد.

13. تعریف های ساده، توجه خاص : اگر یکبار موهای تان را به گونه خاصی آرایش می کنید و او متوجه شده و از آن تعریف می کند و یا می گوید که فلان مدل بیشتر به شما می آید و یا اگر از لباس ها و طرز پوشش تان تعریف می کند این می تواند نشانه این باشد که مدام حواسش به شما بوده و شما را ارزیابی می کند. توجه زیاد هم یکی از نشانه های علاقه است.

14. حساسیت او نسبت به دیگر مردها : مردها موجودات حسودی هستند که حسادت شان را پشت رفتارهای مردانه و سرسختانه خود ینهان می کنند. حتی ممکن است از شما بخواهند کمتر پدرتان را بغل کنید و این تنها به این علت است که او با دیدن یک مرد دیگر در نزدیکی شما احساس خطر کرده و ناراحت است. بنابراین از شما می خواهد که از او دوری کنید. به عبارتی او با دیدن پدرتان در اطراف شما تنها وجود یک مرد را می بیند و احساس خطر می کند. این حسادت ها و حساسیت ها فقط به خاطر علاقه زیاد او به شماست.

15. ملاقات های همیشگی و غافلگیرکننده : آیا حس می کنید که به دیدن او عادت کرده اید و هر روزی که او را نمی بینید گویی گم کرده دارید؟ شاید به خاطر این است که وی مدام خود را به شما نزدیک می کند تا شما را ببینید. به نوعی این عادتی است که خود او در شما ایجاد کرده است و به ملاقات مداوم شما معتاد است. این خود نشانه زیبایی از علاقه قلبی است.

16. پذیرای سیگنال خود باشید : تا به اینجای مقاله از نشانه های دوست داشتن یک مرد برای تان گفتیم اما در این مورد آخر می خواهید در خصوص کاری که خود شما باید انجام دهید، بگوییم. در صورتی که او را دوست دارید و می دانید که او هم شما را دوست دارد بهتر است اجازه ندهید بیش از حد از هم دور باشید. به عبارتی باید تا دیر نشده رابطه تان را به یک سمت درست هدایت کنید.

Mitra

منم…

پردیس

بله مفید بود

گلسا

سلام متاسفانه یا خوشبختانه من چنین چیزهایی رو ملاحظه نکردم

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

ستایش….

ممنون خیلی خوب بود آیا با اولین ملاقات میشه نگاه رو فهمید یا باید چند بار باهم ملاقات داشته باشیم؟

زهرا

حس خوبی گرفتم😶

مریم میرزایی

اول با سلام ویادخدا خدمدت شما عزیزان من ازشما خیلی متشکرم بابت این همه لطف وانسان دوستی واطلاعات صادقانه و پزشکی که بر خلق خداوند بزرگ دارید.باتشکرفروان

عاطفه

ب نظر من ک خیلی خوب بود

Fatima

عالی بود من که همه نشانه ها رو دیدم

زینب ذاکری

عالی بود

Melina

مطلب ها تون فوق العاده بود هرچیزی رو که گرفتید وجود داشت واقعا عالیه من هر نشانه ای که شما گفتید رو تو شخص مورد نظرم دیدم🤩😍

مهتاب

به نظر من پسر باید خودش بگه که عاشقت شدم تا ماهم بهش ابراز علاقه کنیم اگه البته عشق دوطرفه باشه یه دختر که نمیتونه خودشو بازیچه دیگران کنه میشه؟

امیر

عالیییی بود

Lavin

عالی بود من که همه نشانه ها رو دیدم

سونیا

بایه پسری چند روز دوست بودم بعد گفت باید چند روز مسدودت کنم جوابم نداد ولی همون روز یکی از دوستاش بهم گفت بیا رل بزنیم حتی چند بار هم با خط دیگه بهم مزاحم شد تاامتحانم کنه حالا نمیدونم اینم خودشه میخواد امتحان کنه جوابم بدید

ندا

همش الکی نقطه ضعف دخترهارو همه میدونن مثلا یه پسر که به ما نگاه کرد بگیم عاشقمونه الکی باور نکنید 13-ساله از کرج پسرا احساس ندارن الکی حرف میزنه اقا ابوالفضل

Fycj

بسیار درست همه ی این حرف ها در مرد ها وجود دارد

Yalda

خوب بود ولی این رفتار ها را میتونه هرکسی از خودش نشون بده خترا گول این رفتار و نخورید (البته همه این جوری نیستن و نظر هر کسیم محترمه )

Yalda

خوب بود ولی این رفتار ها را میتونه هرکسی از خودش نشون بده خترا گول این رفتار و نخورید (البته همه این جوری نیستن و نظر هر کسیم محترمه )

رضایی

شاید این رفتار واسه دوستی واقعی نباشد…و فقط حال کردن موقت باشد

زهرا

من عقدم قبلا یکی دیگرو میخاستم خانوادم راضی نبود الان عقد کردم با یکی دیگه اینم میدونست من اون خواستگار قبلی میخاستم الان با یکی دیگه عقد کردم چطوری بفهمم این واقعامنو دوسم داره حس میکنم دوسم نداره خانوادش راه جلوش گذاشتن بیاد خواستگاری من

hoseyin

وای تو روحتون،من فقط نظرهارو میخونم همش باحالن….خیلی حال میده

آیلار

مطمعن شدم دوسم نداره لعنت ب اون

narges

من دوست پسر سابقمو دیدم دوروز پیش برف اومده بود منودوستام اونجا بودیم اونم بادوستاش اونجا بود اون به من برف میزد هی اما من بهش برف نمیزدم ومحلش نمیدادم اما خیلی دوسش دارم اما نمیدونم میدونه یانه ولی خیلی دوست دارم برگرده نمیدونم اونم بازم منودوست داره یانه؟

E.s

خوب بود …..S.M 💔

شیلا زینیا

من مدتی است عاشق یک پسر شده ام که او هم تمام این رفتار های عاشقانه رابه من داشته است ولی احساس میکنم چون من در تهران زندگی میکنم وسالی دوماه او را ببینم نمیتواند به من بگوید دوستم دارد

شیلا زینیا

من مدتی است عاشق یک پسر شده ام که او هم تمام این رفتار های عاشقانه رابه من داشته است ولی احساس میکنم چون من در تهران زندگی میکنم وسالی دوماه او را ببینم نمیتواند به من بگوید دوستم دارد

elina

من یه چند روزه متوجه نگاه های پسر عمه ام شدم ولی بعد نگاه به من جوری اطرافشو نگاه میکنه که منو گیج میکنه نمی دونم دوسم داره یا نه

زهرا سادات

یکی از استادام این مشخصات رو داره من الان مندم واقعا به من علاقه منده؟؟؟؟؟

رها اعتمادی

سلام من است و۱۳سالمه و پسر خالم که من ازش خوشم میاد و ۲۳ سالشه است

غریبه

من پسر همسایمون اکثر این متنای بالا رو داشت خیلی دوست داره نزدیکم شه و لمس کنه دستاش عرق میکنه چون اتفاقی دستامون بهم خورده‌خیلیم باادب و یکم خجالتی و داخل خانواپه محترمی بزرگ شده الانم ۷ساله که میشناسمش‌ اما مشکل اینجاس که خواهر‌نداره و خیلی دوست داره خواهر داشته باشه من الان موندم که من رو به جای خواهر نداشتش میدونه یا واقعا دوسم داره؟؟؟

آیلین پور کاضمی

من امتحان داشتم سره کوچه بودم که یه پسر همش بهم نگاه میکرد منم رفتم که اب بگیرم نذاشت که حساب کنم گفت من حساب میکنم بعدش فردایش آمدم بهم گفت که من عاشقت شدم من حدود چند سال که با همیم هنوزم باورم نمیشه که دوسم داره

Melika

عالی بود

هلنا

راسی باید اینو بدونین که اکثر پسرا برا بازی دادن دخترا اونارو الکی میخان ولی همه ی این پسره اصلا ذاتشون یکیه و هوس بازن پس خواهشا به این زودی با پسری دوس نشین که عاقبتش ……. این حرفامو جدی بگیرین بعد تجربه کردن می فهمین قابل توجه دخترهای احساسی و زود باور کنندگان .. لطفاهوشیار باشید و به درساتون فک کنین

صنم

اون عاشق من بود منم همین طور ولی نمی دونستم که دوسم داره فکر می کردم که دوست داشتن یک طرفه هس جالب این جاست که اونم همون فکر و می کرد بعد من یک قدم رفتم جلو بعدش دیدم اونم دوسم داره بعد 7 ماه امد گفت دوست دارم الان هم مقایسه کردم همه ی این گفته ها و کار ها رو می کنه ولی نمی تونم بهش اعتماد کنم چون میره یه محله ای که 3 تا دختر وجود دارن نمی دونم بعضی وقت ها هم خیلی شیت رفتار می کنه

امیررضا

خدایا هیشکی رو عاشق نکن اما اگه عاشقش کردی لطفا به عشقش برسون

مبینا محمدی

خدایا من هیچ وقت عاشق نشدم و عاشق نمیشم اونا هم که شدن به هم برسون

به تو چه

سلام من یه همکلاسی دارم ک پسره و این ک خیلی به من نگاه میکنه و خیلی اذیتم میکنه و تیکه میندازه و این ک هر موقع کاراشو جوری برنامه ریزی میکنه ک پیش من باشه یعنی اون منو دوست داره

ایناز

منم عاشق یک پسری هستم اون وقتی از مدرسه میام بیرون همیشه با دوستانش جمع میشن و به من سلام میدن و یکی از دوستانم میشه آون تو رو دوس داره ولی خودش اصلا نشونی از عشق بهم نمیده خیلی مغروره آیا من و دوسم داره

Hadiseh

هیچ

ناشناس

خیلی ازش خوشم میاد ولی آخه درده که نه اسمشو میدونم نه فامیلیشو میدونم نه شمارش و دارم نه آدرس و خونش و فقط میدونم محل کارش کجاست لباس فروشی داره هر از گاهی میرم اونجا تمامی نشونه های بالا رو هم داره یکی بشری بیاد به من بگه باید چه خااااااااکی تو سرم بریزم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ناشناس

بد نبود

Hadiseh

هیچ

سنا

یه پسری دو ساله دنبالم میاد و چیزی نمیگه من هم سرمو میندازم پایین نگاش نمیکنم به نظرتون دوسم داره؟

هدیه

بعضی از مطالب بالارو داره ولی نمیدونم واقعا دوسم داره یا نه اون وقتی از پیشم رد میشه نگام میکنه ولی من نگاش نمیکنم ولی خیلی خیلی دوسش دارم اما نمیدونم دوسم داره یانه لطفا جوابمو بدین

آمیتیس

سلام من حدودا دو سالی هس که عاشق پسر عموم شدم . اون ی سال از من بزرگتره یعنی 16 سالشه . اون همه ی این رفتار ها رو دارع . همیشع وقتی تو ی جمعی هستیم میاد نزدیک من میشینع . همیشع نگاش ب سمت منع . دوست دارع بدونع چطوری میشینم یا چطوری راه میریم . خیلی نقاط مشترک باهم داریم . تا حالا بیشتر از صد بار خواستم ک بهش بگم ک دوسش دارم ولی همش میترسیدم ک دلش پیشم نباشع . ب نظرتون با این خصوصیاتی ک دارع بهش بگم ک دوسش دارم یا نه ؟ تو رو خدا جواب بدین …

Ayda tarany

B nazrm kamln dorost bod chon mn tamam in vijegi haro didm v kamln ehsasshon kardm

مریم

چند حدیث زیبا: امیرالمومنین علی (ع): اجر مجاهدی که در راه خدا شهید می شود، بیشتر از کسی نیست که قادر بر گناه است، ولی عفت می ورزد ؛ نزدیک است که شخص عفیف، فرشته ای از فرشته ها باشد. رسول مهربانی ها (ص): زمانی که مردی به همسرش و همسرش به او نگاه کند خداوند به دیده ی رحمت به آنان نگاه می کند. پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله : بهترین زنان شما، زنی است که برای شوهرش آرایش و خودنمایی کند، اما خود را از نامحرمان بپوشاند.

Tarane

باو شماها خیلی باحالیت

Tarane

باو شماها خیلی باحالیت

سارا

از اینکه موجبات خنده و شادی ما را فراهم کردید ممنونم. یه علامت منفی ۲۵ هم به متن تون اضافه کنید واقعا مغز این نوجوونا مشکل داره

پارمیس

خیلی خوب بود

سرای سالمندان موج نو

دکتر محمدرضا آخوندی نسب

شفا کلینیک

کلینیک زیبایی و دندانپزشکی دکتر الیاسی

دکتر مهدی خانلری

دکتر مجید نداف‌کرمانی

426 بازدید

422 بازدید

330 بازدید

350 بازدید

354 بازدید

1312 بازدید

355 بازدید

13 بهمن 1399

13 بهمن 1399

13 بهمن 1399

13 بهمن 1399

13 بهمن 1399

12 بهمن 1399

12 بهمن 1399

چگونه بفهمیم کسی به ما علاقه دارد ؟ این سوالی است که برای همه ما حداقل یک بار در  زندگی مطرح میشود به این صورت که افرادی از جمله اقوام ، دوستان ، هم کلاسی ها وهمکران به ما توجه ویژه ای نشان میدهند و می میخواهیم بدانیم این شخص به ما علاقمند است و دنبال نشان دادن دوست داشتن و عشق خود است یا نه این تنها روش معمول و همیشگی او در برخورد با اطرافیان است و شامل همه آدم ها میشود

یا حتی گاهی دوست داریم نظر یک خانم یا آقا را در مورد خودمان بدانیم چون خودمان به او علاقمند شده ایم . برای تشخیص همه این ها وقتی خودمان جرات سوال پرسیدن به صورت مستقیم را نداریم تنها راه توجه به نشانه هایی در در رفتار و صحبت کردن اوست . زبان بدن زبانی جهانی است که خیلی چیز ها را بدون این که بخواهیم لو میدهد.

 این نوشته به شما کمک میکند جواب این ۷ سوال و سوالاتی شبیه این را بفهمید :

دانستن این موضوع که فردی به شما علاقه دارد یا خیر کار سخت و مشکلی است. اگر می ترسید که از آن شخص بپرسید، در اینجا راه هایی وجود دارد که شما از روی یک سری از نشانه ها می توانید متوجه این موضوع شوید.

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

۹۳ درصد از ارتباطات، ارتباطات غیرکلامی هستند. این موضوع به تن صدا، حالت چهره و بدن و در نهایت کلمات خلاصه می شود. مردان و وزنان هرکدام یک سری حالت های بدنی را از خودشان نشان می دهند، با این حال اگر شخصی را دوست داشته باشند، به صورت ناخوداگاه یک سری نشانه و سیگنال های خاص از خود بروز می دهند.

چگونه بفهمیم کسی به ما علاقه دارد 

زنان قادرند که بالای ۵۰ سیگنال را از طریق زبان بدن خود نشان دهند.

با اینکه نمی توان تمامی این سیگنال ها را تشخیص داد و درک کرد با این حال چند ویژگی و خصوصیت وجود دارد که می توانید آن ها را درک کنید. بارزترین شاخص هایی که شما در یک قرار ملاقات یا مکالمه می توانید به آن ها پی ببرید عبارتند از:

چگونه بفهمیم کسی به ما علاقه دارد و ما را دوست دارد 

مردان از نظر زبان بدن برد و محدوده ی کمتری دارند.

یکی از نشانه ها این است که شانه هایش را عقب می برد و سینه اش را جلو می دهد.  نشانه ی دیگر این است که آن شخص انگشت هایش را  درست مثل یک کاوبوی (گاو چران) داخل حلقه ی کمربندش می کند.

چگونه بفهمیم کسی به ما علاقه دارد یا خیر

تماس چشمی یک نشانه زبان بدن جهانی است

که می تواند ارتباط گسترده ای را برقرار کند. مرد و زن هر کدام زمانی که از فردی خوششان می آید با او تماس چشمی برقرار می کنند. برای مدت زمان طولانی به او خیره نشوید یا ممکن است جنبه عرفانی این کار را خراب کنید. بهترین راه بروز دادن این است که زمانی که او به شما نگاه می کند برای چند لحظه به او خیره شوید و ناگهان نگاهتان را از او بردارید.

چگونه بفهمیم کسی به ما علاقه دارد یا فقط میخواهد با ما صحبت کند

این موضوع الگوی رایجی است که اتفاق می افتد.

افراد اغلب فکر می کنند که تنها دوست یکدیگر هستند،  در حالی که یکی از آن ها احساسات شدیدتری نسبت به دیگری دارد.

چگونه بفهمیم کسی به ما علاقه دارد و عاشق ما شده یا نه 

در اینجا یک سری نشانه آمده که نشان دهنده ی این است که طرف مقابلتان عاشق شما شده است:

چگونه بفهمیم کسی به ما علاقه دارد برای ازدواج 

این موضوع ممکن است برای هر نوعی از کششی به وجود آید اما در دوستی ها بیشتر است. ممکن است مرتباً عکس العمل شما را در مقابل چیزهای مختلف بسنجد. برای مثال، در زمان تعریف جک به شما نگاه می کند که آیا می خندید یا خیر.

چگونه متوجه علاقه یک دختر یا پسر نسبت به خودمان شویم

اگر احساس کردید که او را دوست دارید، این موضوع عالیه و باید به آن ها بگویید. از سوی دیگر، اگر فقط می خواهید با او دوست باشید، باید کاملا مواظب باشید.

چگونه بفهمیم یک پسر به ما علاقمند است یا نه

چگونه بفهمیم یک پسر از ما خوشش آمده یا نه 

این افراد به صورت عمدی خجالتی نیستند.

آن ها اعتماد به نفس کافی ندارند. نباید به خاطر این موضوع آن ها را رد کنید یا نادیده بگیرید. افراد خجالتی ممکن است با نشانه های زیر علاقه ی خودشان به شما را نشان دهند:

چگونه متوجه شویم کسی از ما خوشش آمده یا نه 

فردی که شما را دوست دارد ممکن است کارهایی انجام دهد که نظر شما را به آن کار جلب کند. اگر زمانی که نزدیک آن ها هستید باز هم با صدای بلند با شما صحبت می کنند، یا زمانی که کنار آن ها هستید و با صدای بلند می خندند.

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

چگونه بفهمیم کسی به ما علاقه دارد با استفاده از زبان بدن

بعضی از افراد علاقه شان را به شما نشان نمی دهند به این دلیل که آن ها از رد شدن و شکست می ترسند.

چگونه بفهمیم کسی از ما خوشش آمده

حتی اگر این اشخاص نخواهند که برایتان شفاف باشند، با این حال یک سری کارها انجام می دهند که نشان دهنده ی دوست داشتنشان است. به نشانه های زیر توجه کنید:

چگونه بفهمیم کسی ما را دوست دارد یا نه

بعضی از افراد بازی «انجام آن کاری که شما دوست دارید» را مطرح نمی کنند و مستقیم مشت می زنند. بعضی از افراد به هیچ وجه خجالت نمی کشند. این فرد ممکن است بازیکنی باشد که فقط در گفتن آن چیزی خوب است که شما دوست دارید بشنوید.

چگونه بفهمیم کسی به ما علاقه دارد ؟

چه بخواهید که آن ها شما را دوست داشته باشند یا نه، باید با احترام این موضوع را کنترل کنید. هیچ کس یک آدم احمق و نادان را دوست ندارد. در اینجا نشانه هایی است که نشان دهنده ی دوست داشتن و علاقه ی شماست:

چگونه بفهمیم کسی به ما علاقه دارد یا نه 

اگر کسی را دوست دارید هیچ وقت منتظر نمانید.

منتظر ماندن برای دیگری که از شما درخواست دوستی کند زیاده روی است. از فرصتی که برای زندگی کردن دارید استفاده کنید. آن ها را برای نماشای فیلم یا نوشیدن قهوه دعوت کنید.

منبع : wikihow

مطالب مرتبط :

در انتخاب همسر و برخورد با خواستگار وسواس و سخت گیرم + راه حل

دختر خانوم ها از چه مرد هایی و پسرایی خوششون میاد + علت

دلیل نگاه کردن مردان به زنان | چرا آقایان به خانم ها نگاه میکنند ؟

چکار کنم پیش خانواده شوهرم عزیز شوم ؟ + راه های محبوبیت نزد اقوام همسر

استخاره برای ازدواج | استخاره قبل از ازدواج درست است یا غلط ؟

صحبت کردن با دختر | آموزش چگونه صحبت کردن با دختران را یاد بگیرید

 

با سلام من مدتی از کسی خوشم اومده اونم فهمیده ولی ی مشکل دارم ایشون وقتی تنهاییم نگاه میکند و میخواهد باید جلو شماره بدهد ولی وقتی بقیه هستن انگار منو نمیشناسد لطفا راهنمایی کنید میخوام بدونم منو میخواهد یا نه ایشون راننده سرویس من هستن

سلام با یک مشاور خبره مشورت کنید.

سلام من یه وقتی دختری رو دوست داشت بهش نگاه میکردم اونم نگام میکرد بدش نمیومد باهام آشنا شه دیروز شمارمو دم درشون انداخت اونم اونو برداشت امروز دیدمش توی فروشگاه مو نگاه کرد بهش چشمک زدم بعد از اینکه رفت نمیدونم دوباره برگشت تو راه بودم باهاش روبرو شدم منو که دید راهشو کج کرد نمیدونم به نظرتون زیاده روی کردم یا اون منو دوست نداره لطفا راهنمایی کنید.

یکم بیشتر از زیاده روی

سلام خسته نباشید چند وقته پیش تو ماشین بودم که یه دخترو از یک ماشین دیگه دیدم بعد از چند که از جلوش رد شدم زل زد تو چشام منم نگاهش کردم بعد کلمو انداختم پایین همانطور که خودتون گفتید اشتباه کردم یعنی باید لبخندی چیزی میزدم یا نه؟

بهرحال کسی از راه تلپاتی متوجه علاقه شما نمیشه : )

خوب باید چیکار میکردم دقیقا میشه یه توضیح بدین چون از این موقعیت ها برام پیش میاد نمیدونم باید چیکار کنم؟

۱- با یه نگاه عاشق نشید ! ۲- اگر واقعا عاشق شدید مودبانه به طرفتون احساستون رو بگید . نظرم غیر تخصصیه البته ما کارشناس نیستیم !

من از یکی از فامیلای پسرمون خوشم اومده راستشو بخواین از خودم ۲سال کوچیکه اما من خیلی دوسش دارم وقتی فرصتی هست که بیاد و کنار من بشینه خجالت میکشه و میره اون ور تر میشینه وقتی من نگاش میکنم اونم به من نگاه می‌کنه اما خیلی خجالتیه حتی جواب سلام هرکسیو هم به زور میده اما خیلی میخواد تو لحظه هام منو یاری کنه لطفاً کمک کنین

دوست عزیز ما مشاور نیستیم … با یک بزرگتر یا یک مشاور صحبت کنید.

سلام من از یکی از پسرای فامیلمون خیلی خوشم اومده خیلی همو نمیبینیم چی بشه سالی چار پنج بار مثلا ولی خب وقتی میبینمش موقع سلام و خدافظی زل میزنه به چشام با خنده نمیدونم اونم دوسم داره یا نه حالا من ایدی اینستاشو پیدا کردم پیجش پرایوته به نظرتون فالوش کنم و ریکوئست بدم یا نه ؟! اگر نظرتون نه پس چ کار کنم بنظرتون

من۱۸سالمه و تو یه شرکتی کار میکنم که محصولات تعاونی دارند یه پسر که حدود ۲۵سنشه واسمون مواد لازمو میاره من تازه سرکار میرم اون پسر تو چشام نگاه میکنه زیاد جوک میگه و کاری میکنه که ادم بخنده و از خاطرات سربازیش و…غیره میگه وقتی از کنارش رد میشم اگه پشتش به منه سعی میکنه جوری وایسه که منو ببینه و..وخیلی مغرورانه رفتارمیکنه منم فک کنم کم کم ازش خوشم میاد… البته زیاد بهش محل نمیدم ولی جوک هاش(گیر دادناش به بقیه که خانومای پیرین خنده داره) میخندم ولی زود خودمو جمع میکنم حالا موندم دوسم داره یا نداره ؟! فک کنم از من خوشش بیاد و داره با رفتارش کم کم مخ منو میزنه نمیدونم چیکا

سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون ببینید من جواب هایی که شما آقا سعید به کاربران دادید رو خوندم و تقریبا سعی کردید اونا رو راهنمایی کنید پس اگه میشه منم راهنمایی کنید البته اگه میتونید ببینید من یه دختر مذهبی هستم که از یه آقا پسری تو فامیلامون خوشم اومده و تقریبا شرایطمون بهم میخوره البته اینم بگم که ما اصلا اصلا باهم ارتباطی نداریم اما منظورم از شرایط موقعیت خانوادگی و چون فامیلیم برخی خصوصیاتمون من متوجه شدم که این آقا پسرم از من خوشش میاد چون شنید که مامانش به چند نفر گفته من این دختر رو میخوام برا پسرم بگیرم و پسرمم جوابش مثبته اما تو این ماجرا فقط یه مشکل هست اونم اینه که این آقا پسر اصلا برای به دست آوردن من کاری انجام نمیده و اصلا نشون نمیده منو دوس داره یعنی اگه از زبون مامانش نمیشنیدم متوجه نمیشدم ولی تنها کاری که این آقاپسر کرده اینه که بعضی اوقات نگام میکنه و میره یه جای دور که هیچکس متوجه نشه (از نظر خودش البته:)) و یه دل سیر نگام میکنه منم متوجه میشم اما خودمو میزنم به اون راه ولی همیشه دنبال یه خلوته که کسی متوجه نشه و نگام کنه و اینکه خیلی مغروره و یه حسایی بهم میگه بخاطر همین برای به دست آوردنم جز نگاه کردن کار دیگه ای انجام نمیده ولی خب اینم خوب نیس به نظر شما منطقیه؟ سوالم اینه به نظر شما دلیل این کارا چیه؟ چرا به مامانش جواب مثبت داده اما تو رفتاراش زیاد نشون نمیده؟

ممنون که ما رو لایق مشورت میدونید ولی حقیقتا بهتره با یک مشاور صحبت کنید تا صحیح و منطقی راهنماییتون کنه . در مورد رفتار این آقا هم ممکنه دلایل مختلفی وجود داشته باشه ، مثلا این که هنوز مردد هستن ، یا دارن کیس های مختلفی را با هم بررسی میکنن یا خجالتی هستن یا چون خودشون موقعیت مناسبی ندارن نمیتونن محبتشون رو ابراز کنند.

سلام ممنون از سایت خوبتون.من دختری ۱۶ساله هستم که در یکی ازدبیرستان های دخترانه درس میخوانم .حدود دوسال است که به ناظم مدرسه ام که خانم هم هستند وابستگی شدیدی پیداکرده ام که این وضعیت بسیار برایم رنج اور است.وقتی اورا میبینم دچار اظطراب شده ووقت زیادی را به او فکر میکنم ودر درسهایم تمرکز کافی ندارم نمیدانم چه کنم حال خوبی ندارم از هرکس کمک خواسته ام حرف هایم را انگونه باور نکرده ومرا ازاین کار نهی میکنند ومیگویند سعی کن به او فکر نکنی.واقعا چگونه؟حالم اصلا خوب نیست در جاهای مختلف روش های زیادی برای کاهش وابستگی به معلمم خوانده ام اما باز هم فایده نداشته.اما خواهش میکنم شما کمکم کنید.

همانطور که به بقیه دوستان میگیم … حتما با یه متخصص مشورت کنید. اما در کل به نظرم در سن شما طبیعیه زمان همه چیز رو درست میکنه … خیالتون راحت : )

سلام من یه پسر خاله دارم که همش بهم نگاه میکنه ولی همینکه من بهش نگاه میکنم چشماشو میدزده بعد همش نظر منو می پرسه (مو هام خوب شده لباسم بهم میاد یا یه بار بهش گفتم سیبیل خیلی بهت میاد از اون موقع تا حالا سیبیلشو همون جوری میزنه )یه بار پاهاشو رو رو پاهام گذاشته بود مامانم عصبانیت اش رو رومن خالی کرد از اون به بعد دیگه به هم دست نمی زنه. پسرا بهم تیکه انداختن با اونا دعوا کرد همش از اینجور رفتارهای جور با جور من نمیدونم چطوری باهاش رفتار کنم دیگه دارم دیوونه میشم لطفا کمکم کنید

سلام من با پسر خالم از بچگی با هم بودیم خالم هم من رو به عنوان عروسش می دونست. من هم ۱۴ سالمه و اون هم همسن منه. همین چند وقت پیش بهم گفت دوستم داره دستمو گرفتو کلی حرف درباره ی دوست داشتنش زد بعد چند روز بعدش با هم تو اتاق تنها بودیم حواسم بهش نبود گونمو یهو بوسید بعد چند دیقه منو بغل کرد گفت میشه توام بغلم کنی منم بغلش کردم. بعد هی بهم نزدیک می شد دستمو می گرفتو همین کارا. ولی چند روز بعدش تو جمع خانواده اصلا بهم توجه نکرد و هی با دخترای دیگه صحبت می کرد. منم ناراحت شدم و باهاش سرد شدم. حالا چیکار کنم بهش پا بدم یا سرد باهاش باشم ؟ به نظرتون واقعا عشقه یا هوس ؟

سلام لطفا اگه میشه کمکم کنین من کنکوری هستم و امسال کلاس کنکور میرم اساتید هم مدرک خاصی ندارن دانشجو پزشکی هستن کم سن و سال فقط سه چهار سال ازمون بزرگ ترن تقریبا همشون منو خیلی نگاه میکنن ولی دلیلشو نمیدونم خیلی برام سوال که نگاهشون دلیل خاصی داره که من نمیدونم اصلا سرکلاساشون نمیتونم تمرکز کنم فقط نگاهشون میکنم ولی یکیشون خیلی خیلی منو نگاه میکنه تقریبا هر چند ثانیه ی بار تا من حواسم نیس سریع بر میگرده نگاه میکنه بعد که من نگاش میکنم نگاشو بر میگردونه الان سه ماه میگذره هر جلسه همینجوری کسی میتونه بگه دلیل نگاه کردنش چیع؟

سلام خواهش میکنم جواب منو بدین من ۱۶ سالمه و حدود یک ساله که از پسر همسایمون خوشم میاد ولی اون یه وقتایی یه سری حرکاتا نشون میده که ادم تعجب میکنه برای مثال دیروز منو تو بازار دیده و با دوستش فرار کردن نمیدونم این یعنی از من بدش میاد یا خجالتیه؟اخه همش فرار میکنه خخخخخخ

سلام‌من دخترم و از یع دختر تو مدرسمون خوشم اومدع چجوری بفهمم ک دوستم دارع یا نع ؟

سلام دوسال پیش بایه پسربه مدت دوهفته دوست بودیم به خاطررفتارغیراخلاقیش هردوباهم خداحافظی کردیم دراین دوسال اون دائم به من نگاه میکردتاچنووقت پیش تمایل به حرف زدن داشت تاخودش پیام دادسوالاتی درباره دلم براش تنگ شده یادوستش دارم پرسید ؟من بایدچکارمیکردم ؟؟

سلام من حدود دوسال عاشق دختر دایی بابام شدم اما جرات گفتنشو ندارم و فقط هفته ای یه بار همو میبینیم واون یه بار باهم خیلی شوخی میکنیم و مشینیم کنار هم اما ازش میپرسم چه کسیو دوس داری طبیعی میکنه و جواب سر بالا میده میگه تو نمیشناسی نمیدونم عاشقمه یا نه و بهش بگم یانه؟

من کلاس زبان میرم ۱۶ سالمه معلم زبانمان رفتم جلسه اول بهم چشمک زد منم بهش چشم غره رفتم دو جلسه بعد هی هرچی می گفتم لجم میزاشت من یه جلسه باهاش حرف نزدم بعد کلاس خودش معذرت خواهی کرد اون ترم تموم شد امروز دوباره دیدمش بهم لبخند زد رفت چههه کنممم

من از یع دختر خوشم میاد دو دفعه هم بهش پیشنهاد دادم ولی قبول نکرده ولی همیشه با دوستاش سعی میکنه که از جلوی من رد بشن یا تیکه بندازن میشه کمک کنید

سلام پسری هست توو فامیل که مدام دنبال اذیت کردن منه ولی بعد که گیرم میندازه خودش یجوری با یه حرفی یا یه چیزی نجاتم میده از بی جوابی :/ و اینکه خیلی وقتا نگاشو حس میکنم ولی ب محض اینکه نگاش میکنم چشاشو سریع حرکت میده به سمت دیگ ، تماس فیزیکی ام چندباری خواسته برقرار کنه مثلا قرار دادن انگشتاش رو انگشتم مثلا اتفاقی و .. علاقه منده؟؟؟!

مرسی عالی بود

نظر لطف شماست. خوشحالیم که مفید بوده.

سلام.من ۱۴سالمه از دختر پسرعموی بابام که اونم ۱۴سالشه خوشم اومده و اونم رفتارای بالا رو داره.ولی میترسم بهش بگم که دوسش دارم. میترسم بهم بگه ازت خوشم نمیاد. من این علاقم رو به چندتا از دوستام وپسرعموم گفتم و اون گفت با یکی دوسته. اما نمیدونم راست میگه یا نه چون اون اصلا گوشی نداره. یکی دیگه از دوستام هم میگه یکی بهش گیر میده. اما میدونم دروغ میگن. حالا به نظرتونبهش بگم دوسش دارم یا نه؟

۱۴ سال !!!

سلام من عاشق یکی از پسرهای فامیل شدم که همسنیم من ۱۴ سالمه و اونم ۱۴ سالشه و نمیدونم منو دوست داره یانه ولی هروقت که همو میبینیم میخنده و دستش رو توی موهاش میکنه و سرشو اونوری میکنه و ما توی واتساپ باهم درارتباط هستیم من یه بار بهش گفتم دوستش دارم و اونم گفت منم همینطور ولی بعدش گفت که دروغ گفتم من هم برا اینکه ضایع نشم گفتم چالش بود . من میترسم اگه بهش بگم منو دوست نداشته باشه واینکه از طرفی مطمئنم مادرش از من تنفر داره من الان چیکار کنم لطقا راهنمایی کنید

سلام خاهشا کمکم کنید من ۱۵ سالمه و دقیقا از کلاس سوم ینی ۶.۷ سال پیش عاشق یکی پسرای فامیل شدم ولی خب اون خیلی مذهبی و سربه زیره البته ک تو جایی ک زندگی میکنیم اینحوری نیس ک بشه باهم خرف بزنیم خب همش نگام میکنه ولی تو جشاش هیچ حس عاشقانه ای نیس یا مثلا سال گذشته تو عروسی دیدمش وقتی صورتش اونور بود نگاش میکردم بعد اونم متوجه میشد نگام میکرد ینی دوسم داره؟

چرا ازش سوال نمیکنید ؟

من عاشق یه دختر شدم که از من چند ماه کوچک تر هست بعد با خانواده اش رفته بودیم بیرون بعد زیاد با من حرف نمی زد ولی زیاد نگام میکردم یه بار چش تو چش شدیم خندید این نشونه عشق است

آقا کمکم کنید تر خدا جوابم رو بدید من عاشق یه دختر هستم که یه چند ماه از من کوچیک تره بعد با خانوادش رفته بودیم بیرون باهام اصلا حرف نمی زد ولی زیاد نگام مکیرد من نگاش کردم چش تو چش شدیم خندید این نشانه عشقه یا نه

نه.. منم دخترم از این اتفاقا زیاد افتاده واسم ولی عشق نبوده

همینطوره ، هیچ قاعده قطعی تو روابط انسانی وجود نداره .

سلام من چند سال است ک با یکی از دوستانم هستم که خیلی صمیمی هستیم با پسر عمه اش هم بازی میکردم چند ماه از من بزرکتر است خیلی مومن و پاک هست و از اینکه به دختر ها نزدیکی نکرده مطمئن هستم بخاطر پاک بودنش بهش علاقه پیدا کرده بودم و به دوستم گفتم چند روز هست ک با دوستم و پسر عمه اش چت میکنم چند شب پیش اومد پیوی من و گفت یکی را دوست دارم اما نمیتونم بهش بگم من هم او را راهنمایی کردم و بعد پرسیدم اون را برای رل میخوای یا ازدواج گفت ازدواج خیلی دختر پاکدامنیه میترسم ولم کنه من هم گفتم نترس بهش بگو بعد چند دقیقه دیدم نوشت دوست دارم تا چند دقیقه تو شُک بودم ک دیدم کلی پیام داده گفت حالت خوبه منم گفتم اره جواب رو خواست بهش گفتم من هم همین حس رو دارم بعد هم شب بخیر گفتم اما بعد از آن دیگر در این باره حرفی نزد اما چت میکنیم آیا این از پاکی او هست یا دیگه دوسم نداره؟؟

جوابتون رو کجا مشاهده کنم ایمیل میدین؟

لطفا میشه جوابتون رو ب ایمیلم ارسال کنید؟

دوست عزیزم پیامتون رو خوندیم ولی همانطور که به سایرین هم عرض کردیم ما تخصصی در زمینه مشاوره نداریم و این صلاحیت رو که در مورد موضوعاتی که به زندگی شما مربوط است شما را راهنمایی کنیم نداریم .اگر این موضوع برای شما جدی ست حتما با یک بزرگتر با تجربه یا یک مشاور خبره صحبت کنید.

خیلی ممنون امروز هم گفت من خواستگارت هستم من اون رو خیلی دوست دارم به بزرگترهامم نمیتونم بگم تا فهمید ک خواستگار دارم پیام داد میترسم منم گفتم چرا گفت از دستت میدم منم بزار لیست خواستگارات لطفا کمکم کنید پسره مومن و پاکیه کلا خانوادتن پاک هستن و اهل دختر بازی نیستن بهم گفت ک اولین باره ک به دختر علاقه پیدا کردم لطفا اگه میشه شما راهنماییم کنید بنظرتون خواستگار هامو رد کنم؟

قبلا هم عرض کردم دوست عزیز ، ما مشاور یا متخصص نیستیم بهترین کار در این گونه مواقع مشورت با یک بزرگتر یا مشاور است . شاید به نظرتون بیاد شما به اندازه کافی عاقل هستید و نیاز به مشاوره ندارید . اما بهترین و عاقلانه ترین کار اینه که برید پیش مشاور .

دیدگاه

تصویر امنیتی *

بهینه سازی : دلبرانه

اللــهم صــل علــی محــمد و آل محــمد و عجل فرجهــم کلیه حقوق برای این سایت محفوظ است و کپی برداری فقط باذکر منبع با لینک مربوطه بلامانع است Copyright delbaraneh.com © 2019- Allrights Reserved.

گاهی پیش می آید که یک پسر رفتار خاصی با شما دارد یا حس می کنید که آنچه بین شماست کمی متفاوت و غیرعادی است و دوست دارید از واقعیت سردر بیاورید. در این مواقع راهکارهای جالب و عملی وجود دارد که به شما کمک می کند واقعیت های ذهن یک فرد را بخوانید و از آن مطلع شوید. در ادامه با ما همراه باشید تا برخی از این راهکارها را به شما هم بیاموزیم.

1بررسی زبان بدن او : زبان بدن فرد می تواند حقایق زیادی را در خصوص هر کسی فاش کند. با کمک این مهارت می توانید بفهمید یک پسر تا چه حد دوست دارد با شما باشد و برای داشتن شما و نزدیک بودن به شما چقدر مشتاق است. کارشناسان زبان بدن بر این باورند که در حالی که زنان حدود ۵۲ درصد از زبان بدن شان برای ابزار علاقه و بروز حرف های درونی شان استفاده می کنند، مردان تنها ۱۰ درصد با این زبان ابراز احساسات می کنند. با این حال همین اندازه کم هم می تواند برای شما کافی باشد. گاهی تنها کمی دقت کردن روی استایل فرد مورد نظر اسرار زیادی را در خصوص او فاش می کند. علائمی که در زبان بدن باید به آن توجه کنید عبارتند از:

2به تماس چشمی توجه داشته باشید : همانطور که قبلا هم اشاره شد زمانی که یک پسر شما را دوست داشته باشد بیشتر تمایل دارد شما را ببینید و شما را در مبدا میدان دید خود قرار دهد. این اتفاق در هر صورت می افتد حتی اگر مخفیانه باشد. او ممکن است سعی کند در مواقعی خاص با شما چشم در چشم شود و یا اگر خجالتی باشد شاید وقتی حواس تان نیست به شما نگاه کند. اگر می خواهید این مورد را امتحان کنید ابتدا در مقابل او به دوردست نگاه کنید و سپس ناگهان به او نگاهی بیندازید و ببینید آیا حواسش به شما هست یا نه؟ در این صورت او غافلگیر شده و خود را لو می دهد. اگر در این لحظه او نگاه خود را به شما دوخت به این معنی است که به شما علاقه مند است، و در صورتی که خیلی زود نگاهش را از شما گرفت و متوجه شدید اصلا حواسش به شما نیست شاید بهتر باشد کمی در افکارتان تجدید نظر کنید. به علاوه اگر او تماس چشمی را قطع می کند و مشغول تماشای اطراف می شود و به نوعی سعی دارد خود را از تیرس نگاه تان دور کند به این معنی است که تمام حواسش پیش شماست. زل زدن و نگاه زیر چشمی نیز از نشانه های علاقه مندی است.

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

3به حرف هایش گوش دهید : به او گوش بدهید و حالت ها و حرف هایش را زیر نظر بگیرید. اگر به شما علاقه مند باشد مدام عصبی است و به دنبال فرصتی می گردد تا به شما نزدیک شده و موقعیتی برای صحبت کردن با شما داتشه باشد. زمانی که حرف می زند به او توجه کنید. زیاد مهم نیست که چه می گوید بیشتر مهم است که چه برخوردی با شما دارد. به چشم هایش توجه کنید و به صدایش که ممکن است به عمد تاثیر گذارتر و دلپذیرتر شده باشد. اگرمدام عضلات بازویش را لمس می کند و یا شانه ها و دست هایش به سمت شما تمایل دارد به این معنی است که به شما علاقه مند است.

4علاقه او به لمس شما : علاقه به لمس و نزدیک تر شدن یک نشانه ی مهم در توسعه رابطه است. باید دید که چقدر دوست دارد به شما نزدیک شده و لمس تان کند و چه برخوردی نسبت به این موضوع دارد. اگر به شما علاقه مند باشد ممکن است وقتی که می خندد دست خود را روی دست شما بگذارد و یا به آرامی پای خود را کنار پای شما قرار دهد. در هر صورت باید به هر تلاش او برای نزدیک تر شدن به شما به چشم یک نشانه ی علاقه مندی نگاه کرد.

5یک برخورد خاص و متفاوت نسبت به شما : اگر پسری به شما علاقه مند باشد شروع می کند نسبت به شما رفتار ویژه ای داشته و طور دیگری با شما برخورد کند. او بیشتر مراقب رفتارش با شماست و همچنین موضع محتاطانه ای نسبت به شما دارد. او سعی می کند در مقابل شما نجیب تر بوده و مراقب رفتارش باشد. مثلا شاید صندلی اش را نزدیک به شما تنظیم کند و یا بازوی خود پشت صندلی شما بگذارد. یا برای اینکه گرم تر باشید ژاکتش را به شما بدهد.

6نشانه ها را دست کم نگیرید : نشانه هایی از علاقه و توجه را می توانید در کارها و رفتارهای او ببینید. مثلا اگر به خواننده یا سبک خاصی علاقه دارید و او پیگیر کنسرت ها و آهنگ های جدید می باشد و یا اگر در خصوص آن ها با شما حرف می زند این می تواند نشانه ای از توجه او به شما باشد. در هر صورت اینکه او علایق شما را بداند و به آن ها فکر کند و برای شان کاری کند نشانه ای از توجه و علاقه است. حال باید دید این علاقه در چه جایگاهی قرار دارد.

7نشانه های عصبانیت : عصبی شدن می تواند به شکل های مختلفی در افراد خود را نشان دهد. ممکن است خنده های عصبی یا عرق کردن و یا نفس عمیق کشیدن نشانه ای از عصبانیت وی باشد و یا حتی بی قراری ها و انرژی بیش از حدی که نمی گذارد سر جایش بماند علائم ناراحتی و عصبانیت او باشد. اگر او در کنار شما عصبی و بیقرار می شود به این معنی است که از دوری که در حین نزدیکی با شما دارد، ناراحت است و این به وضوح نشانه ای دوست داشتن است.

8به دوستان او هم توجه کنید : اگر دوستانش بدانند که او به شما علاقه دارد ممکن است رفتارهایی نشان بدهند که به راحتی بتوانید دست او را بخوانید. مثلا شاید او را دست بیندازند و سر به سرش بگذارد. خنده های ریز و اشاره های گاه و بیگاه به شما خود نشانه ای است که باید به آن توجه کنید. حتی ممکن است از او پیش شما تعریف کنند و یا بخواهند موقعیتی را ایجاد کنند که بیشتر با او برخورد داشته باشید. می دانید که دوستان فرد هر تغییری را زودتر می فهمند پس اگر او به شما توجه داشته باشد دوستانش اولین کسانی هستند که واکنش نشان خواهند داد.

9رفتارهای تقلید گونه : اگر متوجه شدید که او کارهایی انجام می دهد که شما هم انجام داده اید و یا رفتارهایی دارد که برای شما آشناست و به طور ناخودآگاه دارد برخی رفتارهای شما را کپی می کند به احتمال زیاد معنی آن این است که او اشتیاق زیادی به شما دارد، به حدی که خودش را در شما گم می کند و مدام کارها و رفتارهای تان در ذهن او وجود دارند. حتی می توانید او را امتحان کنید. به موهای تان دست بکشید و ببینید که اونیز ناخودآگاه دستش را به سمت موهایش می برد. خمیازه بکشید و ببینید که او نیز سیگنال های این رفتار شما را دریافت کرده و کمی بعد خواب آلود می شود.

۱۰- آزارهای عاشقانه : پسرها وقتی بالغ می شوند دوست دارند با حمایت از شما و مراقبت و رفتار دوستانه توجه تان را جلب کنند اما هر چه جوان تر باشند ممکن است با شوخ طبعی و حتی رفتارهای آزاردهنده شما را متوجه خودشان کنند. شاید حتی فکر کنید او با شما دشمنی دارد و یا دوست دارد که اذیت تان کند ولی واقعیت این باشد که می خواهد شما او را ببینید و به او توجه کنید اما راه درستش را نمی داند.

۱۱- شوخی های دستی ساده : اگر مانند رفیق های پسرش گاهی با شما شوخی می کند مثلا آرام به بازوی تان ضربه می زند و یا دست تان را می کشد هر چند رفتار چندان ملایمی نیست اما می تواند نشانه این باشد که دوست دارد رفتار دوستانه تری داشته باشد و چون راه آن را نمی داند همان کاری را می کند که در مورد هم جنس های خودش انجام می دهد. بنابراین اگر کمی با او راه بیایید می تواند باعث شود که شجاعت ابراز وجود را بیش از پیش پیدا کند.

۱۲- تعریف های ساده، توجه خاص : اگر یکبار موهای تان را به گونه خاصی آرایش می کنید و او متوجه شده و از آن تعریف می کند و یا می گوید که فلان مدل بیشتر به شما می آید و یا اگر از لباس ها و طرز پوشش تان تعریف می کند این می تواند نشانه این باشد که مدام حواسش به شما بوده و شما را ارزیابی می کند. توجه زیاد هم یکی از نشانه های علاقه است.

۱۳- حساسیت او نسبت به دیگر مردها : مردها موجودات حسودی هستند که حسادت شان را پشت رفتارهای مردانه و سرسختانه خود ینهان می کنند. حتی ممکن است از شما بخواهند کمتر پدرتان را بغل کنید و این تنها به این علت است که او با دیدن یک مرد دیگر در نزدیکی شما احساس خطر کرده و ناراحت است. بنابراین از شما می خواهد که از او دوری کنید. به عبارتی او با دیدن پدرتان در اطراف شما تنها وجود یک مرد را می بیند و احساس خطر می کند. این حسادت ها و حساسیت ها فقط به خاطر علاقه زیاد او به شماست.

۱۴- چت کردن و ارتباط مداوم مجازی : اگر در شبکه های مجازی یا برنامه ها و اپلیکیشن های پیام رسان مدام وجود او را متوجه می شوید و می بینید که همیشه با شما در ارتباط است می تواند به خاطر این باشد که شما را دوست دارد. البته تنها چت کردن نشانه علاقه نیست چرا که آدم ها در دنیای مجازی با هرکسی حرف می زنند و چندان در خصوص حسی که به او دارند حساس نیستند. شاید می خواهند تنهایی شان را پر کنند و یا شاید حتی دوست دارند که کمی در خصوص یک موضوع خاص با شما حرف بزنند چرا که شما را هم صحبت خوبی می دانند. به عبارتی ارتباط مجازی مداوم در کنار دیگر پارامترها می تواند نشانه علاقه او باشد.

۱۵- ملاقات های همیشگی و غافلگیرکننده : آیا حس می کنید که به دیدن او عادت کرده اید و هر روزی که او را نمی بینید گویی گم کرده دارید؟ شاید به خاطر این است که وی مدام خود را به شما نزدیک می کند تا شما را ببینید. به نوعی این عادتی است که خود او در شما ایجاد کرده است و به ملاقات مداوم شما معتاد است. این خود نشانه زیبایی از علاقه قلبی است.

۱۶- پذیرای سیگنال خود باشید : تا به اینجای مقاله از نشانه های دوست داشتن یک مرد برای تان گفتیم اما در این مورد آخر می خواهید در خصوص کاری که خود شما باید انجام دهید، بگوییم. در صورتی که او را دوست دارید و می دانید که او هم شما را دوست دارد بهتر است اجازه ندهید بیش از حد از هم دور باشید. به عبارتی باید تا دیر نشده رابطه تان را به یک سمت درست هدایت کنید.

ببخشید شما چطوری میگید که هیچ پسری عاشقتون نیست من الان اینقدر یه نفر دوست دارم میمیرم براش ولی اینقدر ناراحتم چون دیگه تا آخر عمرم نمیتونم ببینمش ولی هنوز داره زندگی میکنه و با یکی دیگه خوش میگذرونه.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

منم ندارم…

سلام پاور کامپیوتر من آسیب دید. یک پاور نو روی کامپیوتر نصب…

درسته مهراب تسکین روح و روانمه…

سلام خسته باشید میخواستم بدونم مادر برد asus z490-p از قابلی…

من موندم این همه روانشناس بیکار تا الن کجا بودن…

منم ندارم…

سلام پاور کامپیوتر من آسیب دید. یک پاور نو روی کامپیوتر نصب…

درسته مهراب تسکین روح و روانمه…

سلام خسته باشید میخواستم بدونم مادر برد asus z490-p از قابلی…

من موندم این همه روانشناس بیکار تا الن کجا بودن…


Downloads-icon


چگونه یک صفحه از pdf را حذف کنیمDownloads-icon


pdf (6)Downloads-icon

هیچ چیز بدتر از این نیست که ندانید پسر مورد علاقه‌تان شما را دوست دارد یا خیر. ممکن از تازه باهم آشنا شده باشید، اما نگران هستید که مبادا او شما را دوست نداشته باشد و بخواهد ترک‌تان کند یا ممکن است رفتارهایی از او دیده باشید که شک کرده باشید که آیا واقعا به شما علاقه دارد یا خیر. اگر چنین نگرانی‌هایی دارید، بهتر است با ما همراه باشید و از نشانه‌های عدم علاقه‌ی پسر به دختر آگاه شوید.

فهرست مطالب

وقتی پسری دختری را دوست داشته باشد، با عشقش به گونه‌ی متفاوتی رفتار می‌کند. لحن صدایش، نشست و برخاستش، نگاهش، لبخندش و در یک کلام رفتار یک مرد در حضور عشقش متفاوت می‌شود. البته ممکن است این تفاوت‌ها جزئی باشد، اما به هر حال وجود دارد. اگر کمی فکر کنید، این تغییر منطقی به نظر می‌رسد. وقتی کسی را دوست داشته باشید، می‌خواهید او هم متقابلاً شما را دوست داشته باشد، پس سعی می‌کنید بهترین رفتار را داشته باشید. نشانه‌ی یک رابطه‌ی سالم این است که می‌توانید در حضور یارتان آرامش داشته باشید و خودتان باشید، هرچند ممکن است شرایط در شروع رابطه فرق داشته باشد. شاید در ابتدا خود واقعی‌تان نباشید و سعی کنید بهترین نسخه از خودتان را به نمایش بگذارید. بعد از آن که رابطه‌تان پایدار شد و یکدیگر را شناختید، نوبت به لذت بردن از خود اصیل و واقعی‌تان می‌رسد.

وقتی به پسر مورد علاقه‌تان پیام می‌زنید، پاسخ مودبانه و دوستانه‌ای به شما می‌دهد، اما معمولاً برای شروع مکالمه پیش‌قدم نمی‌شود و هیچ وقت اول با شما تماس نمی‌گیرد. به جواب‌های خوشایند و دلگرم کننده‌ی او اهمیت ندهید، این زبان‌بازی‌های اکثر بانوان را به اشتباه می‌اندازد. در عوض از خودتان بپرسید که او چقدر برای تماس گرفتن با شما پیش‌قدم می‌شود. اگر همیشه شما هستید که با او تماس می‌گیرید، شاید دوست‌تان نداشته باشد.

حالت دیگر این است که او از فرصت‌هایی که برای با شما بودن و صحبت کردن پیش می‌آید، استفاده نمی‌کند. برای مثال وقتی او را در مهمانی یا محل دیگری می‌بینید، به طرف‌تان نمی‌آید و سر صحبت را باز نمی‌کند. این شما هستید که همیشه به طرف او می‌روید. باز هم تاکید می‌کنیم که فقط به رفتار دوستانه‌ی او حین تعاملات‌تان توجه نکنید، چون شاید فقط می‌خواهد مودب باشد و رفتار دوستانه‌ای داشته باشد.

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کنید، این است که آیا او دائماً می‌خواهد که از گفتگو با شما فرار کند و گفتگو را به پایان برساند یا خیر. مثلاً شما به طرفش می‌روید و گفتگوی دوستانه‌ای را شروع می‌کنید، اما ناگهان او می‌گوید که باید برود و سلامی به دوستانش بکند، تشنه است و می‌خواهد برای خودش نوشیدنی بخرد یا این که می‌خواهد از سرویس استفاده کند.

وقتی پسری دختری را دوست داشته باشد، هیچ وقت از مصاحبت با او خسته نمی‌شود و دوست دارد این گفتگو تا ابد ادامه داشته باشد، احوالپرسی با دوستان را می‌توان به بعداً موکول کرد، اگر بودن در کنارتان را دوست داشته باشد، شما را برای نوشیدن قهوه به کافی‌شاپ دعوت می‌کند، برای استفاده از سرویس کمی تحمل می‌کند و خلاصه آن که سعی می‌کند به هر قیمتی که شده گفتگو را ادامه دهد. اما اگر او بهانه‌ای برای قطع گفتگو پیدا کرد، احتمالاً علاقه‌ای به مصاحبت با شما ندارد، چون دوست‌تان ندارد.

شاید این زبان‌بازی‌ها باعث سردرگمی‌تان بشود. احتمالاً او علاقه‌ی چندانی به شما ندارد، اما خصلتش این است که با تمام دخترها گرم بگیرد. اما همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، وقتی پسری دختری را دوست داشته باشد، رفتارش در حضور او تغییر می‌کند. اگر او با تمام دخترها گرم می‌گیرد، پس حرف‌های خوشایندی که به شما می‌زند، بی‎معنا است. البته اگر شیوه‌ی دلبری کردنش از شما با بقیه فرق دارد، احتمالاً احساس خاصی نسبت به شما دارد.

وقتی کسی را دوست داشته باشیم، هیچ وقت از او خسته نمی‌شویم. دوست داریم همه چیز را درباره‌ی او بدانیم. می‌خواهیم بدانیم در تک تک لحظات زندگی‌اش چکار می‌کند. دوست داریم تا ابد پای درد و دل‌هایش بنشینیم، شریک دردها و غم‌هایش شویم و با او به لحظات خجالت‌آور زندگی‌اش بخندیم. تمام این لحظات برایمان ارزشمند است و همه را به خاطر می‌سپاریم. وقتی پسری به دختری علاقه داشته باشد، این علاقه را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر او می‌خواهد همه چیز را درباره‌ی دختر مورد علاقه‌اش بداند، او را با سوال‌های مشتاقانه‌اش بمباران می‌کند و با دل و جان به تک تک کلماتش گوش می‌دهد. اگر پسر مورد علاقه‌تان دوست ندارد به حرفهایتان گوش بدهد و از شنیدن حرفهایتان به وجد نمی‌آید و هیجان‌زده نمی‌شود، این نشانه را به معنای عدم علاقه‌ی او به خودتان تعبیر کنید.

این نشانه مرتبط با نشانه‌ی بالا است. یکی از نشانه‌های علاقه داشتن یک پسر این است که او تمام حرف‌های عشقش را با جزئیات به خاطر می‌سپارد. اما فراموشی تمام حرف‌هایی که یک دختر با شور و شوق به پسر مورد علاقه‌اش زده است، علامت آشکار بی‌علاقگی است. وقتی کسی را دوست داشته باشیم، مغزمان کاملاً فعال می‌شود. با دقت توجه می‌کنیم، سراپا گوش می‌شویم و تمام جزئیات را به خاطر می‌سپاریم. مغزمان هر روز دریایی از اطلاعات را دریافت می‌کند که باید آنها را پردازش کند. هیچ راهی برای دسترسی آسان به تمام این اطلاعات وجود ندارد، پس به آنچه که برایمان مهم است، بیشتر توجه می‌کنیم و اطلاعات زائد و غیرمهم را کنار می‌گذاریم. نکته اینجا است که ما مسائلی را که برایمان اهمیت دارد، به خاطر می‌سپاریم. اگر شما تک تک جزئیات گفتگوهایتان را به یاد می‌آورید، اما او با وجود این که در اولین برخوردتان گفتگوی مفصلی درباره‌ی کارتان با هم داشته‌اید، حتی شغل‌تان یادش نمی‌ماند، به زبان بی‌زبانی دارد بی‌علاقگی‌اش را به شما نشان می‌دهد. البته شاید هم حافظه‌ی بسیار ضعیفی دارد، پس این نشانه را با توجه به وضعیتی که در آن قرار دارید  و صحت بقیه‌ی نشانه‌های این فهرست تعبیر کنید.

وقتی پسری دختری را دوست داشته باشد، ناگهان سر و کله‌اش کنار او پیدا می‌شود. اگر پسر مورد علاقه‌تان هم شما را دوست داشته باشد، ناگهان کنارتان ظاهر می‌شود، هر جا شما باشید، او هم هست و هر کسی که دنبالش باشد، می‌داند که می‌تواند او را کنار شما پیدا کند. شاید مبهم به نظرتان برسد، اما اگر دقت کنید، می‌بینید که او همه جا کنارتان است، البته به شرطی که دوستتان داشته باشد. او سعی می‌کند که اتفاقی به شما برخورد کند یا بهانه‌ای پیدا می‌کند تا نزدیکتان باشد، مثلاً پیشنهاد می‌کند که در کاری کمک‌تان کند یا با هم به گردش بروید.

فرض کنید که با پسر دیگری قرار می‌گذارید، اما پسر مورد علاقه‌تان حتی خم به ابرو نمی‌آورد. به او می‌گویید که از نرم‌افزارها و سایت‌های دوستیابی استفاده می‌کنید و او می‌گوید: “خوش به حالت! مطمئنم بالاخره یه آدم مناسب پیدا میکنی” و واقعاً هم منظورش همین است. اگر او علاقه‌ای به شما داشته باشد، کوچکترین اشاره‌ای به صحبت کردن با یک پسر دیگر حداقل باعث می‌شود که کمی حسودی کند. وقتی با پسر مورد علاقه‌تان از رابطه‌ای که با مردان دیگر دارید، حرف می‌زنید، رفتارش به وضوح تغییر می‌کند، مثلاً عصبی می‌شود، صورتش سرخ می‌شود یا صدایش بالا می‌رود. مردان ذاتاً اهل رقابت‌اند، وقتی پسری دختری را حتی کمی دوست داشته باشد، دوست ندارد که مردان دیگری دور و بر او پرسه بزنند. اما اگر او واقعاً برایش مهم نیست و واکنشی نشان نمی‌دهد، یا واکنشش این است که حتماً رابطه‌تان را با مردان دیگر ادامه بدهید، پس شما در قلبش جایی ندارید.

“سرم خیلی شلوغه، اصلاً وقت ندارم.” بقیه‌ی نشانه‌های این فهرست درباره‌ی پسرانی صادق است که هنوز با آنها در مرحله‌ی آشنایی هستید، اما این نشانه درباره‌ی پسری است که با او وارد رابطه شده‌اید. شاید او گاهی با شما قرار بگذارد، اما این قرار را لحظه‌ی آخر کنسل می‌کند، شکایت می‌کند که وقت سر خاراندن ندارد و قرار را به وقت نامشخصی در آینده‌ی نزدیک موکول می‌کند، اما دیگر خبری از او نمی‌شود. البته گاهی اوقات واقعاً کاری پیش می‌آید و او مجبور است که قرار را به هم بزند. اما اوضاع زمانی ناراحت کننده می‌شود، که این بهانه‌ها و کنسل کردن‌ها تکرار می‌شود. وقتی او هر بار به بهانه‌ای سر قرار حاضر نمی‌شود و زمان مشخصی را هم برای قرار بعدی تعیین نمی‌کند. وقتی پسر مورد علاقه‌تان هیچ وقت برای شما وقت نمی‌گذارد، پس شما برایش اولویت ندارید. اگر چیزی برایمان اهمیت داشته باشد، حتماً برای آن وقت پیدا می‌کنیم.

اگر او درباره‌ی دخترهای دیگر یا رابطه‌های عاشقانه‌ای که دارد، به راحتی با شما حرف می‌زند، احتمالاً قلبش برای شما نمی‌تپد. با فکر این که او می‌خواهد حسادتتان را تحریک کند، خودتان را گول نزنید. دلیل این بی‌ملاحظگی او این است که دوست‌تان ندارد. اگر علاقه‌ای به شما داشت، درباره‌ی زن دیگری با شما حرف نمی‌زد و خطر به هم خوردن رابطه‌تان و ناراحت کردن شما را به جان نمی‌خرید. بهترین توضیح برای رفتار مردان معمولاً واضح‌ترین آنها است.

شاید عشق‌تان گاهی اوقات از زیبایی دختر دیگری تعریف کند، این تعریف‌های گاه و بی‌گاه مشکلی ندارد. یک پسر می‌تواند زنان دیگر را جذاب بداند و احساس تحسین خودش را هم بیان کند. اما این که پسری بی‌پروا به شما بگوید که دختر دیگری را دوست دارد و می‌خواهد با آنها قرار بگذارد، ناراحت کننده و هشداردهنده است. وقتی پسر مورد علاقه‌تان صحبت درباره‌ی دخترهای دیگر را از تحسین جذابیت ظاهری فراتر می‌برد و درباره‌ی خصوصیات روحی و عشق و علاقه‌اش به آنها حرف می‌زند، بهتر است قبول کنید که دوستتان ندارد.

او درباره‌ی احساساتش با شما حرف نمی‌زند، نه درباره‌ی احساسش به شما و نه درباره‌ی نگرانی‌ها و احساساتی که هر روز در زندگی تجربه می‌کند. او شما را به دنیای خودش راه نمی‌دهد، شما و دیگران فرقی برای او ندارید. اکثر بانوان معتقدند که این مسئله به ضعف مردان در صمیمی شدن با دیگران برمی‌گردد، درست است، ممکن است مشکل همین باشد. اما موضوع غالباً این است که او آنقدر به شما علاقه ندارد که به راحتی با شما از احساس‌های درونی خود حرف بزند. وقتی فردی را به دنیای خود راه می‌دهیم، در واقع بر روی او سرمایه‌گذاری می‌کنیم. ما او را به دنیای خودمان دعوت می‌کنیم، چون فکر می‌کنیم که او در آینده بخش مهمی از دنیایمان خواهد شد. اگر پسر مورد علاقه‌تان آینده‌ی مشترکی برای خودش و شما متصور نباشد، سعی می‌کند حتی‌الامکان شما را از خودش دور نگه دارد و فقط درباره‌ی کلیات حرف می‌زند: این که اهل کجاست، در کدام دانشگاه درس خوانده است، چطور کار پیدا کرده است و … یعنی تمام آن اطلاعاتی که به راحتی می‌توانید در صفحه‌ی صفحات اجتماعی‌اش بخوانید. سخت است که سفره‌ی دل‌تان را برای دیگری باز کنید و نقاط ضعف خود را به نمایش بگذارید. وقتی با کسی درد و دل می‌کنیم، بر روی او سرمایه‌گذاری می‌کنیم. این سرمایه‌گذاری مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری با ریسک همراه است. اما اگر کسی را از صمیم قلب دوست داشته باشید، این ریسک ارزشش را دارد.

یکی از شعارهای اصلی ما این است که: اگر پسری دوست‌تان داشته باشد … این دوست داشتن واضح خواهد بود. این عشق آنقدر واضح خواهد بود که نیاز به رمزگشایی یا یافتن سرنخ‌های پنهانی نخواهد داشت. اگر مطمئن نیستید که آیا پسر مورد علاقه‌تان هم شما را دوست دارد یا خیر، این شک به این دلیل است که او واقعاً احساسی به شما ندارد. اگر برای اثبات عشق او به خودتان نیاز به دلیل دارید، به احتمال زیاد او دوست‌تان ندارد. اگر پسری شما را دوست داشته باشد، متوجه این عشق خواهید شد. پسری که دوستتان داشته باشد، عشقش را به معما تبدیل نمی‌کند، و شما را سردرگم نمی‌کند. او عشقش را روشن و واضح به نمایش خواهد گذاشت. اگر مجبور بودید همین الان بدون معطلی به این سوال جواب بدهید: “آیا او هم متقابلاً من را دوست دارد؟” جوابتان چه بود؟ با خودتان صادق باشید. لازم نیست پاسخ این سوال را بلند بگویید، فقط به ندای درون‌تان گوش بدهید. بی‌علاقگی او به معنای این نیست که شما مشکلی دارید یا ارزش عشق را ندارید. فقط پسری که فکر می‌کردید، می‌توانستید علاقه‌ای به او داشته باشید، دوست ندارد با شما باشد.

علاقه و دوست داشتن یک پسر امری پنهان نشدنی است و می‌توان گفت اگر پسری عاشق شما باشد قطعا از رفتارهای او مشخص است. با این حال از نشانه‌های عدم علاقه یک پسر به دختر به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: با شما مثل بقیه رفتار میکند، آغازگر گفتگو نیست، با همه دختران ارتباطات نزدیک دارد، تمایلی به شناختن بیشتر شما ندارد، صحبت های قبلی شما را به یادنمی آورد، دور و بر شما نمی‌چرخد، ارتباط شما با دیگر پسران برایش اهمیتی ندارد، وقتی برای شما نمیگذارد، از دختران دیگر صحبت میکند و احساساتش را با شما در میان نمی‌گذارد. حال که با این علائم و نشانه ها آشنا شدید، میتوانید با کمک مشاورین ما گامی در جهت جذب فرد مورد علاقه و یا در مواردی بازگرداندن عشق قبلی خود بردارید.

عشقت رو جذب کن

میخوای یاد بگیری چطور روز به روز بیشتر قلب عشقتو بدست بیاری؟ چطور یه رابطه موفق منجر به ازدواج داشته باشی؟ چطور یه زندگی مشترک موفق داشته باشی؟ پس فرصت را از دست نده! تو هم به جمع دنبال کنندگان پیج رادیو عشق در اینستاگرام اضافه شو…

عضویت در خبرنامه رادیو عشق

57 بازدید

91 بازدید

326 بازدید

346 بازدید

286 بازدید

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

مشترک نمی شومدریافت همه دیدگاه های این نوشتهفقط دریافت پاسخ دیدگاه های خودم

سلام من دانشجو هستم و با همکلاسی پسرم چت میکنم البته هیچی بینمون نیست و از سر عادت باهاش حرف میزنم هر روز حرف میزنیم که خیلی وقتا اون پیام میده یا استوری ریپلای میکنه خیلی ازم سوال میپرسه و با دقتم گوش میده به حرفام …. یک بار پشت سرم حرف زده بود ولی … تو گروه کلاسمون هم وقتی من گروهو ترک میکنم میاد دلیلشو میپرسه و بعد هم یا ادم میکنه یا میگه تو گروه باش …. و یکم باهام شوخی میکنه اذیتم میکنه مخصوصا تو گروهمون و ….. اما اون تو گروه میگه که دختر دیگه ای رو دوس داره اوایل تو گروه اینجوری میگفت اما تو پیوی بهم میگفت بین من و اون چیزی نیس البته من بهش گیر نمیدادما یا چیزی بگم راجع به اون دختره خودش اینو میگفت ولی حالا تو پیوی هم اعلام میکنه که اونو دوس داره بعضی وقتا احساس میکنم بهش علاقه دارم سوالم اینه که چرا باهام اینجوری رفتار میکنه و اصلا به من علاقه ای داره؟ یا نه

سلام دوست گرامی تا زمانی که به صورت مستقیم ابراز علاقه نکرده‌اند، روی این صحبت‌ها و واکنش‌های ایشان، حساب عاطفی باز نکنید. به این نکته نیز توجه کنید که صحبت‌های متوالی و این عادت کردن شما به یکدیگر شما را به ایشان وابسته خواهد کرد.

سلام ممنون ازتون خسته نباشید خودش یبار گفت که دوستت دارم دوست ندارم یک چیزی بگم ناراحت شی اما هی میری رو اعصابم وقتی هم که ارتباطمو باهاش قطع میکنم هی پیام میده و معذرت خواهی و ….. و دوباره فرداش پیام میده و نمیشه قهر کنم باهاش

من پسریم که ۲۲سالمه ولی تاالان بایه دخترنبودم قدیما فکرمیکردم تاحالا دوست نداشتم نمیدونم چون میترسم نداشتم یاچون بدم میادازدخترا ولی میشه بگین اونی که از دخترا بدش میاد وتاحالا بادختری نبوده چه اثرات منفی توزندگیش خواهدداشت ؟

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

سلام دوست گرامی ارتباط انسانی نیاز اساسی همه ماست. شما در سنی نیاز خواهید داشت که همراه کسی رشد کنید و زندگی خوب و آرامی را تجربه کنید. دلیل اینکه از دخترها بدتان می‌آید، شاید تجربه‌های تلخ گذشته و یا برخورد بد از جانب شخصی باشد؛ بنابراین ابتدا بررسی کنید علت اینکه از دخترها خوشتان نمی‌آید، چیست؟ سپس معیارهای خودتان را برای انتخاب یک فرد، مشخص کنید.

بیست سالمه وعاشق پسری هسم و پسره بهمن ماهی هست و خب همه دلایل بالا که گفتینو انجام میده الا همون دلیل اصلیه که گفتین با همه راحته حرف میزنه الا من و خب نمیتونم بگم اون دلیلی که گفتین هر جا من میرم اونم هستو هم نمیتونم کامل بگم نه کاملم بگم اره حالا بگم دوسم داره با نه

دختری هستم ٢٣ساله به تازگی یکی از اقوام کسی معرفی کرده برای ازدواج ما هم تصمیم گرفتیم آشنا شویم فعلا مجازی خیلیی خوب برخورد میکند اما پیام همیشه نمی دهد نمیدانم از من خوشش اومده یانه

سلام دوست گرامی فرصت دهید تا شناخت بیشتری پیدا کنید می‌توانید در دوره« جذب عشق، از آشنایی تا ازدواج» رادیو عشق شرکت تا مهارت‌های لازم ارتباطی را یاد بگیرید.

سلام 16 سالمه و دختر هستم و یه مدتیه به یه پسری که توی همسایگیمون میشینه علاقه مند شدم ولی خودم از این تعجب می‌کنم که این علاقه یکدفعه بوجود اومد با این که 8 سالی میشه همسایه هستیم ولی نمیدونم چیشد که علاقه مند شدم بهش و این که بیشتر اوقات میبینمش اونم منو میبینه و کلا جوریه که به نسبت هر دو همو می‌شناسیم و یه جورایی زیر نظرش دارم این که کجا میره با کی میره و اینا😅میخوام بدونم دقیقا باید چیکار کنم آخه از بلاتکلیفی خوشم نمیاد و این مطالب رو هم خوندم و نشانه ای ازش ندیدم توی اینا چیکار باید بکنم….

سلام دوست گرامی بله بلاتکلیف بودن وضعیت خوبی نیست. اما از این وضعیت بدتر، حضور در رابطه عاطفی در سن پایین است. بهتر است تمرکز شما فعلا روی وظایف مربوط به سن خودتان باشد.

سلام دختری هستم با27سال سن و مجرد قبلا خیلی خواستگار و اینا داشتم متنها چون یه بار عاشق شدم و نرسیدیم به هم کلا تمایلی به ازدواج ندارم یه دو ماهی میشه تو یه درمانگاه پرستارم یه دکتر اونجا هست که نمیدونم چیطور بگم رفتاهای ضد و نقیضش توجه همو به خودش جلب میکنه مثلا یه روز میاد سلام میکنه و ….یه روز اصلا چشاش منو نمیبینه با همه شوخی سلام و حرف میزنه الان من البته منم خودم به شخصه خیلی مغروروم و هر عمل اون عکس العمل نشون میدم ولی از اینکه با بقیه خوبه واقعا حسادت میکنم و کلا فکرم درگیر این قضیه است ممنون میشم راهنمایی کنید .

سلام دوست گرامی همانطور که خودتان اشاره کردید، شکست عاطفی قبلی شما باعث شده است که تمایل‌تان به ازدواج کم شود؛ اما درباره رفتارهای ضد و نقیض این شخص، اگر به این رفتارها دلبستگی پیدا کنید، متاسفانه شکست دیگری را تجربه خواهید کرد؛ چرا که شما باید در کنار شخصی قرار بگیرید که به صورت مستقیم از علاقه و حس خودش صحبت کند، نه اینکه بیشتر ذهن شما را درگیر کند. شما می‌توانید در دوره «جذب عشق از آشنایی تا ازدواج» شرکت کنید.

سلام خسته نباشید من دختری 14 ساله هستم 3 سال 5ماه که با یه پسری در ارتباطم ایشون 18 سالشه میدونم سنمون کم بوده من 11 سالم بوده و ایشون 15 ولی در کل همو خیلی میخوایم من اوایل فقط برای مسخره بازی باهاش حرف میزدم هم محل بودیم ولی مهم نبود زیاد برام ولی این رابطه از اول برا ایشون جدی بوده بعد یه مدت حالا باهام حرف و زد حسشو گفت دل بستم ولی اینم بگم که ایشون تا یک سال به من دست نزد حتی دستمم نگرفت بعد یک سال حالا بغلم کرد بابام ومامانم فهمیدن خانواده ایشون هم همینطور ولی با این شرایط امدن و با مادرم صحبت کردن از مادرمم قول گرفتن که دوسال دیگه اگه دانشجوی پزشکی بود به پیشنهادش فکر کنه حتی تو حرفاش نمیگفت که الان با هم باشیم کلا درباره ازدواج حرف میزد خیلی هم کلا درباره ازدواج حرف میزنه باهام اینم بگم که من اصلا نمیتونم بیرون تنها برم یعنی هر 6 یا 7 ماه یکبار همو میبینیم اونم 20دقیقه شاید هر جوری هست تحمل میکنیم دلتنگی رو ولی یه چیزی این وسط هست که نمیدونم چرا همچین حسو میکنم من با خودم میگم اگه خودم پسر باشم هیچ وقت برای دختری که عین من شرایطش واینمیستم خدایی راستشو گفت بعد من خیلی دلم میخواست پسر باشم خیلی یعنی قبل این رابطه یه بار لاک نزده بودم همیشه موهام کوتاه بوده خیلی دلم میخواسته پسر باشم از وقتی با ایشونم کلا عوض شدم به قول خودمون قرتی شدم لاک و موهامو هر دفعه یه مدل ببندم کلا خیلی حس خوبی داره ایشون راجب رابطه کامل هم حرف زده که من با خودم گفتم خدایی بعد 4 سال دیگه طبیعیه ولی میترسم مامانم میگه نمیخوادت حتی اینم بگم که وقتی بابام فهمید گفت زنگ بزن بیاد زنگ زدم و امد قبلش بابام گفت الان که گفتی بیا بابام حرف بزن فکر میکنی بیاد گفتم معلومه انقدر ایمان داشتم بهش و حتی گفت خودش که من اصلا برا کتک خوردن امده بودم و بابات نزد ابجی و داماداشون هم تو جریان رابطه ما هستن ولی نمیدونم چرا همچین حسی دارم نمیدونم دل کندم سخته برام نمیتونم اصلا نمیتونم تمرکز کنم از بس فکر کردم راجب این مسئله تورو خدا شما کمکم کنید فقط نگید سنت کمه اون مال قبلش بود نه که الان نزدیک 4 ساله شما چی میگید دوستم داره؟

سلام دوست گرامی جواب سوالی که خودتان می‌دانید را پرسیدید! 14 سالگی زمان مناسبی برای رابطه عاطفی و ازدواج نیست. شما هنوز هویت خودتان شکل نگرفته است و این مساله تصمیم‌گیری‌های شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در جریان رابطه بودن خانواده‌ها، تنها مولفه داشتن یک ارتباط خوب نیست؛ بلکه اطرافیان شما نیز باید بدانند که در این سن هنوز هردوی شما وظایف دیگری دارید که باید روی آنها متمرکز باشید. در مورد رابطه جنسی، اگر قرار باشد شما تا چندسال صبر کنید تا رابطه به مرحله‌ قابل قبول‌تری برسد، این رابطه را نیز می‌توانید به تعویق بیاندازید.

سلام من دختری ۱۴ ساله هستم و عاشق یه پسر ۲۰ ساله ام مامانش قبلا منو از مامانم خواستگاری کرده ولی گویا اون پسر منو دوست نداره و میگه که من دختر ساکتیم که من اینو از طریق یکی از دوستام فهمید م اون پسریه که مشروب میفروشه و مشروب مبخوره و سیگار میکشه (البته گاهی وقتا)چند وقتی هست رفتارش تغییر کرده و وقتی منو میبینه بهم خیره میشه اون با داداشم دوسته داداشم و اون همسنن اگر با هم دوست نبودن بهش ابراز علاقه میکردم ولی میترسم داداشم خبردار شه من الان تو فکر اونم و ۱ ماهه که یه کلمه هم درس نخوندم چون تمرکز ندارم

سلام دوست گرامی سن شما بسیار برای ازدواج مناسب نیست؛ ویژگی‌های حدودی که از ایشان مطرح کردید، او نیز فرد مناسبی برای ابراز علاقه و ازدواج نیست. نیاز است که به وظایف سن خودتان که مطالعه درس‌ها و یادگیری مهارت‌ها است مشغول شوید و برای افزایش تمرکز از کمک مشاور بهرمند شوید.

سلام من دختری ۱۹ ساله هستم و کنکوری تجربی هستم ما خانواده مذهبی هستیم به طوری که به شدت رفتارای من و خواهر و برادرام کنترل میشه من بزرگترین فرزندم تا به حال اصلا تو قید بند دوستی و رابطه قبل از ازدواج نبودم (یک بار به خواست مادرم با خاستگارم یک مدتی صحبت کردم که برای اشنایی بود )سوالی که دارم اینه ..ما تو محله ای زندگی میکنیم که همه همدیگرومیشناسن خانواده ای هم اونجا هستن که چند تا براردن اونا هم مثل ما مذهبی هستن سادات اند درسته که من اصلا اهمیت نمیدادم اما چند باری موقع برگشت از اموزشگاه یا به طور اتفاقی وقتی با مادرم بیرون میرفتیم وقتی یکی از اینهارو میدیدیم رفتاری عجیبی داشتند که با بقیه اونطور نبودند ..مثلا یکدفعه سرشون خیلی خیلی پایین می انداختند و رفتاراشون هول میشد تقریبا همشون همینطور هستن خب منم ازشون تا حدودی خوشم اومده چون از نظر خودم واعتباری که خوبی محل دارند ناخودگاه تمایل کم پیدا کردم که میدونم کار درستی نیست …اما من خیلی سردرگمم که این واقعا درست هست یا نه اینم بگم که چند باری مادرشون که منو میدیدن لبخند میزدن و خیلی نگاه میکردن (که اینم من گذاشتم به حساب اینکه مادرای. پسر دار کلا همینطورن )اوناخواهر هم ندارند همه برادر اند من میگم شاید به عنوان یک خواهر به من نگاه میکنند اما خودم متوجه شدم که وقتی بقیه رو میبینن انقد سرشون رو پایین نمیگیرن و رفتاراشون هول نمیشه مثلا اونا وقتی منو میبینند مسیرو عوض میکنند من واقعا نمیفههم این علاقه است یا دوری …بعدشم من امسال شرایط درسم سخته اما این فکرا اصلا رها نمیکنه منو …به نظرتون به کدوم اهمیت بدم چطوری دیگه فکر نکنم و مطمن شم حسم اشتباهه …ممنون اگه جواب بدید

سلام دوست گرامی نسبت به این رفتارها، هر تصوری می‌توانید داشته باشید، ممکن است آنها منتظر باشند تا شما کنکور بدهید و بعد برای خواستگاری اقدام کنند، مساله این است که شما فعلا به رفتارهای آنها هیچ معنایی ندهید و به درس‌تان تمرکز کنید.

خیلی ممنون واقعا بین دوراهی بودم الان به نسبت خیلی بهتره شده که کل تمرکزم رو به درس جمع کنم سپاس

سلام من ۱۹ سالمه حدود یک سال و نیمه توی مجازی و از راه دور با پسری ۲۵ ساله درارتباطم هردو پشت کنکوری هستیم هر دو گذشته خوبی نداشتیم از گذشته هم باخبریم اگه درسمونو بخونیم واقعا و اون رویاییکه همیشه داشتیم ینی پزشکی بهش برسیم شاید وضعمون تغییر کنه اما تو این مدت بیشتر گریه و دعوا شک و اینا بوده پای هم وایستادیم اما احساس میکنم داریم آینده خودمونو نابود میکنی بعد یه سالو خورده ای اومد تهران تا منو ببینه برای اولین بار و من خیلی هیجان داشتمو استرس دوروز درگیر بودمو درس هم نخوندم که چجوری برم چی بپوشم چی بگم خوشحال بودم که لحظه اخر گفت نمیتونم بیشتر از یه ساعت بمونم داداشم میگه کمکمش کنم میشه فردا ببینیم همو و من خیییییییلی ناراحت شدم و یه عالم دعوا کردم یکی از اشتباهام اینه که وقتی عصبی میشم زبونم نیشدار میشه ناراحت شد گفتم دیگه حسش نیست اونم دیگه تا اخر قبول نکرد همو ببینیم من خیلی اصرار نکردم اما حرفاش اینجوری بود که نبینیم همو بهتره😔ما تا دیشبش کلی ذوقو شوق داشتیم بخدا نمیدونم چیشد اصلا امروز به نظرتون چیکار کنیم

سلام دوست گرامی اشاره کردید از گذشته هم باخبرید، در این روال گذشته چه اتفاقی افتاده است که تا این حد در زندگی حال شما اثر گذاشته است؟ شما هنوز حضوری همدیگر را ندیدید و برای آینده به صورت مشترک برنامه ریختید. این مساله متاسفانه منطقی نیست و سرمایه‌گذاری اشتباهی آن هم به مدت نزدیک به 2 سال دارید. مشکل خودتان را مطرح کردید که زمان عصبی شدن کنترل زبان خودتان را ندارید؛ نیاز به یادگیری مهارت کنترل خشم دارید و در یادگیری این مهارت، مشاور به شما کمک خواهد کرد.

سلام من ۲۷ سالمه و مدتی هست که با یه پسر ۳۱ ساله که همکار هستیم رابطه دارم …اون مبتلا به سرطان مری هستش و خیلی کم محلی میکنه هفته ای یکبار جواب پیامم رو میده هفته ای یکبار صداشو میشنوم با اینکه دیدم توی فضای مجازی همیشه فعاله اما به من میگه گرفتارم درکم کن ….راستش خسته ام کرده و یه جواریی داره خیلی به غرورم برمیخوره ….

سلام دوست گرامی متوجه منظور شما و ارتباط بین بیماری او و کم‌محلی‌اش نشدم. این دو چه ارتباطی بهم دارند؟ بیماری ایشان در چه مرحله‌ای است؟ گویا در این رابطه شما نیاز به توجه بیشتری از جانب او دارید اما این توجه را دریافت نمی‌کنید. آیا همیشه این بی‌توجهی وجود داشته است؟ یا بعد از بیماری‌شان این سردی اتفاق افتاده؟ اطلاعات کمی دادید، بنابراین راهنمایی به صورت کلی خواهد بود. در ابتدا سعی کنید علت اینکه از ایشان توجه بیشتری طلب دارید را برای خودتان مشخص کنید و سپس ببینید دقیقا انتطار شما از این رابطه چیست؟ چه زمان‌هایی بیشتر حس می‌کنید که او بی‌توجهی می‌کند؟ در صورتی که به مشاوره نیاز دارید، نوبت مشاوره خود را رزرو کنید.

سلام خسته نباشیدمن دختر ۱۴ ساله ای هستم که عاشق یک پسر ۱۸ ساله شدم و رفتم بهش گفتم اون گفت من ازت خوشم نمیاد یعنی اون آدم خیلی خجالتی هست البته دخترعمه ام رفت بهش گفت الانم ناراحتم چیکار کنم به نظرتون واقعا دوسم نداره؟

سلام دوست گرامی سن شما برای ابراز علاقه پایین است و اشتباه شما ابراز علاقه به صورت مستقیم بوده است. بله او به صورت مستقیم گفته است که علاقه‌ای ندارد، بنابراین بهتر است دیگر اصراری به این رابطه نداشته باشید.

سلام تقریبا یه سال پیش من با پسری آشنا شدم اون هرروز میومد در خونمون هی منو تعقیب میکرد منم اصلا به روم نمیاوردم که می‌دیدمش اصلا نمیشد که نیاد دم در خونمون با یه بهونه یه حرفه کنایه وار بهش گفتم که نیا ولی الان چند باره همدیگرو میبینیم اصلا نمیاد پیشم، این کارش یعنی چی ؟ چرا ؟ واقعا برام جای سواله؟ منظورش چیه با این کار

سلام دوست گرامی به سن خودتان و طرف مقابل اشاره نکردید. اگر منظورتان این است که چرا او دیگر شما را تعقیب نمی‌کند یا درب منزل شما نمی‌آید، به این دلیل است که او با شما آشنا شده است و توانسته توجه شما را جلب کند؛ پس دیگر نیازی به این تعقیب و گریز نیست. اگر منظورتان این است که او سرد شده است و دیگر مثل سابق پیگیر شما نیست، دلیل این است که از سمت شما توجهی ندیده است و یا برعکس به هدف خود که آشنایی با شما بوده، رسیده است. بهتر است این مساله را به آرامی و به شیوه صحیح با طرف مقابل در میان بگذارید و از خود دلیل این کارش را بپرسید.

سلام دختری هستم ۳۳ ساله.دو سالی هست پسری که دو سال از من کوچکتر هست ابراز علاقه میکند.البته زمان زیادی برای من نمی گذارد و اغلب میگه سرم شلوغه و روزا در حد چند تا پیام و دو ماه یه بار یه دیدار دوساعته.چه کنم؟

سلام دوست گرامی تکلیف هرکسی و مسئولیت رابطه‌ با خودش است. عوامل زیادی باعث می‌شود که شخصی ابراز علاقه کند اما زمان زیادی برای رابطه نگذارد. ابتدا از خودتان بپرسید به چه علت در این رابطه و ابراز علاقه مانده‌اید؟ سپس برای اینکه بتوانید تکلیف خودتان را با او مشخص کنید، به صورت مستقیم از او بخواهید که نیاز بیشتری برای شناخت او دارید. همچنین شما باید از نظر زمانی با طرف مقابل به توافق برسید که تا چند وقت دیگر قرار است وضعیت رابطه به این شکل پیش برود. اشاره به سن کردید؛ خود بزرگ بودن شما مساله‌ای ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه بحث و دلخوری بین شما به مساله سن ختم شود و همچنین او نتواند در برابر نظر دیگران درباره سن بزرگتر شما، مقاومت درستی داشته باشد. پیشنهاد می‌شود برای بررسی بیشتر رابطه و دریافت مشاوره از مشاوران رادیو عشق نوبت دریافت کنید.

سلام من دختر ۱۸ساله هستم به پسری که سه ساله بهش علاقه دارم ولی بهش نگفتم چند ماهی میشه که منو تو اینستا نمیشناخت، بهم پیام داد منم سر بحث هایی که کردیم اخر اصرار کرد که برم به کسی که دوسش دارم بگم من هم گفتم بهش راستی اون پسره هم مشاورم بود من بهش گفتم یکم باهم حرف زدیم که باید ببینمت و اینجور حرفا، منم راضی نمیشدم که ببینم چون واقعا خجالت میکشیدم با اصرارش رفتم دیدمش ولی هیچ حرفی نزدم باهاش چون روم نمیشد بهش گفتم که دیگه نمیام مشاوره ولی اصلا قبول نکرد و من الان میرم مشاوره تو اینستا هم هر استوری یا پستی که میزارم پیگیره ولی اصلا به روش نمیاره که احساسش چیه و از حرفا و اینکه خیلی ملایم و آروم رفتار میکنه الان من سردرگمم که حسش به من چیه ؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنین

سلام دوست گرامی به نظر می‌رسد در حالتی بلاتکلیف قرار گرفتید و نمی‌دانید نسبت به ایشان چه رفتاری داشته باشید. تا زمانی که طرف مقابل شما به صورت مستقیم ابراز علاقه نکند و برای بودن با شما برنامه‌ریزی هدفمندی نداشته باشد، بهتر است شما اقدامی انجام ندهید. برای یادگیری مهارت‌های مختلفی مانند ارتباط موثر می‌توانید از مشاوران رادیوعشق نوبت مشاوره دریافت کنید. اشاره کردید ایشان مشاور شما هستند. این نکته را به خاطر داشته باشید که یک مشاور اجازه ندارد از نظر اخلاقی، نقشی غیر از نفش مراجع و مشاور با شما داشته باشد.

سلام من ۱۹ سالمه حدود ۲ ساله با پسری در ارتباطم و از طریق فضای مجازی باهم اشنا شدیم و ۳ ماه بعد اشنایی درمورد من با خونوادش حرف زد و قرار بر این بود ک امسال یا سال دیگه رابطمونو جدی کنیم ولی مشکلی که هست اینه که به دلیل تفاوت عقیده ای که داریم ایشون اصرار بیش از اندازه ای به دیدن موهام یا بغل و بوسیدن دارن که من به دلیل عقایدم اصلا نمیتونم با اینا کنار بیام و حالا ایشون میگن تا موقعی که اعتقادادتو فراموش نکنی ازدواج نمیکنیم و از طرفی رابطش با من خیلی سرد شده و هرچی توضیح دادم شرایطو قبول نکرده که اگه دوسم داری میکنی لطفا راهنماییم کنین

سلام دوست گرامی ازدواج نیاز به مقدماتی دارد که دونفر بتوانند از جنبه‌های مختلف به این نتیجه برسند که برای متاهل شدن آماده هستند. یکی از این نیازها، رشد عاطفی و شناختی است. احترام گذاشتن به عقاید شما که یکی از مولفه‌های رشد عاطفی است، در طرف مقابل شما دیده نمی‌شود. بنابراین پیش از هرگونه اقدام و تصمیم جدی، حتما با یک مشاور پیش از ازدواج مشورت کنید.

سلام من دختری 25 ساله هستم پسری 33ساله بهم ابراز علاقه کرد اوایلش می‌خواست منو بشناسه که به هم پیام می‌دادیم وقتی صحبت از مراسم خواستگاری میشه میگه فعلا شرایط خوبی نداره قبلا یه شکست عشقی عمیق داشتن که یکسال ازش می‌گذره طی صحبت‌هایی که با اطرافیانش داشتم میگفتن از زمانی که باتو آشنا شده حالش خیلی خوبه وقتی حرفم میزنه هردومون توی آینده ای که چیده هستیم ولی خیلی از اطرافیانم منو از این اقا منع می‌کنند و میگن کلاً آدمای خوبی نیستن یا من درحد این آقا نیستم خیلی بالاترم حتی میگن اگه با این آقا ازدواجم بکنم ایمانم و حتی زندگیم بر باد خواهد رفت نمیدونم کمکم کنید

سلام دوست گرامی طرف مقابل شما در ابتدا باید حتماً پرونده شکست قبلی‌اش را ببندد تا بتواند روی آینده مشترک برنامه‌ریزی کند. به صورت دقیق باید بیان کنید که به چه دلیل اطرافیان شما را از ارتباط با ایشان منع می‌کنند؟ نظر خودتان درباره ایشان چیست؟ مساله شما نیاز به بررسی بیشتری دارد و باید جزییات آن را با یک مشاور در میان بگذارید. توصیه می‌کنیم پیش از هرگونه تصمیم جدی، حتماً از مشاوران رادیوعشق وقت مشاوره دریافت کنید.

سلام خسته نباشید من دختری هجده ساله هستم من تا حالا دوست پسری نداشتم اما امسال با یک پسر که دانشجوی دندانپزشکی بود مشاوره گرفتم که بهم برنامه میداد اوایل خیلی رفتار عادی داشت و فقط در حد مشاوره بود ولی یک شب با من شروع کرد به چت کردن و راجب مقاله ای که نوشته بود و می‌خواست بره آلمان برای ارائه دادنش با من صحبت کرد و توی اون صحبت ها به من گفت که تو خیلی ارزشمند هستی و من با همه دانش آموزام اینطور صحبت نمی‌کنم دو سه هفته خیلی رفتارش بامن عوض شد و خیلی زود جواب پیامامو میداد و شبا تا بهش پیام میدادم سریع آن میشد تا جوابمو بده و بهم شب بخیر می‌گفت ولی بعد از چند هفته باز مثل سابق شد و وقتی بهش گفتم گفت که من خیلی سرم شلوغه و نمیتونم جوابتو سریع بدم ولی وقتی یه بار خواستم مشاورمون باهاش قطع کنم کلی پیام داد که من که کم کاری نکردم و تو فقط به خاطر دیر جواب دادن میخوای بری اینا منم باز مشاورمون ادامه دادم ولی بعد از اون دیگه خیلی سرد شد و می‌گفت حرف غیر درسی نزنی چون حواست پرت میشه منم دیگه ادامه ندادم و فقط درسی بود البته بعضی وقتا باهاش شوخی میکردم ولی خیلی سرد جواب میداد مثلاً فقط یک کلمه می‌نوشت جلوشم یه استیکر می‌داشت همین ولی دوباره به بار بهم گفت برام مهم هستی الان مشاورمون تموم شده و وقتی بهش گفتم میتونیم در ارتباط باشیم گفت با دانش آموزای پارسالم درارتباطم توهم پیام بدی جوابتو میدم ولی من میترسم چون من خیلی دوسش دارم میترسم اگه الکی الکی حرف بزنم وابسته تر هم بشم به نظر شما ازش بپرسم که بهم علاقه داره یا نه یا اینکه کار زشتی که یه دختر به پسر ابراز علاقه کنه؟چون واقعا دوست دارم تکلیفمو بدونم و اگه بهم حسی نداره دیگه بهش فکر نکنم آخه می‌خوام درس بخونم امسال هم به خاطر فکر کردن به اون نتونستم درس بخونم میشه لطفاً راهنمایی کنید منو که اون منو دوست داره یا نه؟و اینکه توی واتساپ با هم حرف می‌زنیم و اونو ندیدم و فقط عکس پروفایلشو دیدم ممنون میشم سریع پاسخم بدید چون حالم خیلی بده😥

سلام دوست گرامی وقتی معلم یا مشاور شما، نقش دیگری هم برعهده بگیرد و خارج از مرز با شما در ارتباط باشد، نتیجه‌اش این وابستگی و علاقه است. با وجود اینکه حتی ایشان را از نزدیک ندیدید. درباره ابراز علاقه بهتر است کمی منطقی‌تر عمل کنید و رفتارهای او را برای خود تفسیر و معنای عاشقانه ندهید. شما قربانی این شرایط نیستید که بخاظر علاقه به ایشان نتوانستید درس بخوانید. در حال حاضر وظیفه و نقش شما درس خواندن است. پس ابتدا برای خودتان اهداف آینده را بازنویسی کنید و تلاش کنید در جهت همان اهداف حرکت کنید.

سلام خسته نباشید من دختری ۲۸ ساله هستم که حدود یک ماه هست با آقای ۳۳ ساله از طریق اینستاگرام آشنا شدم و همون روز از واتس اپ پیام میدادن . این آقا نزدیک یک ماه هست که هر روز به من پیام سلام و احوال پرسی و اینکه چه کارایی انجام میدم رو میده و هیچ حرف محبت امیزی نمیزنه . در حواب این سوال من که این سلام و احوال پرسی ها چه نتیجه ای خواهد داشت گفتن که مگه قراره چه نتیجه ای بده . منم جواب دادم اگه هیچ دیدن و شنیدن و محبت کردنی نباشه پس دیگه حزف نمیزنم . هر بار که آنفالوشون کردم و با اصرار ایشون برگشتم و بعد از کلی بحث ایشون تصمیم گرفتن با من برای اوین بار تلفتی صحبت کنن که بخاطر یه سو تفاهم ،من بی ادبانه با ایشون صخبت کردم و بعد دوباره آنفالوش کردم و از ایشون اصرار بر برگشت . بعد برگشت دوباره همون آشو همون کاسه . وقتی میگم چرا دعوت نمیکنی بیرون . میفرماین که ماشینشون تصادف کرده و صافکاره و من نمیدونم یه صافکار چقدر طول میکشه . تو یک ماه هیچ وقت بیرون دعوت نکردن اما هررروز سلام و احوال پرسی داریم از طریق پیام رسان و از مسایل جنسی هم حرفی نزدن . ایشون به شدت درونگرا هم هستن بر اساس اون جیزی که خودشون گفتن

سلام وقتتون بخیر من حدودا یه سال پیش با یه پسری وارد رابطه شدم و بهش پیشنهاد دوستی دادم اونم قبول کرد. اوایل خیلی رابطمون خوب بود مشکلی نداشتم اما بعد یه مدت باهام سرد رفتار میکرد اما از رفتاراش نشون میداد که دوسم داره ولی بهش اعتماد نداشتم و خودم رابطه رو خراب کردم اونم اصلا براش اهمیت نداشت و از هم جدا شدیم اون با یکی دیگه وارد رابطه شده ولی هنوز وقتی منو میبینه بهم نگاه میکنه. اما بازم حس میکنم دوسم داره من واقعا نمیدونم چطوری باید از ذهنم پاک کنم این قضیه رو لطفا راهنمایی کنید

سلام دوست گرامی به سن خودتان و ایشان و مدت زمانی که از قطع رابطه می‌گذرد، اشاره نکردید. شما به ایشان پیشنهاد دوستی دادید و این ریسک بزرگی بود، چون ایشان برای شما هزینه و تلاشی نکرده بود که بخواهد با از دست دادن رابطه بهم بریزد. شما ابتدا باید تمام شدن این رابطه را بپذیرید تا به این باور برسید که او دیگر نیست. در این مسیر سخت، مشاوران ما در رادیو عشق همراه شما خواهند بود. برای کسب اطلاعات بیشتر به «نکات طلایی زندگی پیروزمندانه پس از جدایی» مراجعه کنید.

لطفا به پیام من هم جواب بدین . ممنون

سلام وقت بخیر من حدود یکسال هست با یک پسری آشنا شدم که 33 سال سن دارند و با هم هم سن هستیم من اوایل برام همش نقش ازدواج پر رنگ بود و بعد از دو الی سه جلسه بهش گفتم که تصمیمت چیه از رابطمون گفت یه دوستی،من قبلا 13 سال با کسی ارتباط داشتم و به جایی نرسیده دیگه نمیخوام وارد رابطه عمیقی بشم از طرفی خیلی واضح حرفش رو زد ولی آدم کاری و اهل دوست و مهمانی و ورزش و کلا اجتماعی هست ولی منو به خاطر اینکه از مهمونی و مشروب و… استفاده نمیکنم با خودش نمیبره یعنی بهم گفته ولی چون قبول نکردم از یه ساعتی از شب بیشتر بیرون نباشم دیگه بهم نمیگه خیلی چیزارو الان البته ما رابطمون بعد 2 ماه از رابطمون بهم خورد به دلیل یه شک من و من کات کردم و بعد 4 ماه دوباره همدیگرو دیدیم و ادامه دادیم البته رابطمون جوری بود که هر 2 ماه یکبار میدیدیم همو و وقتی میگفتم چرا میگفت سرم شلوغه چون مغازه دار هست و بهانه میاورد خب بحث کرونا هم بود بعد از این هم ما دقیقا صحبت کردن هم زیاد صحبت نمیکنیم با هم در روز شاید یکبار اونم بیشتر وقتها دو یا سه روز شاید خبر نگیریم از هم و شاید من بعضی موقعها پیام بدم ولی اگر دو روز پیام و زنگ نزنم روز سوم خودش زنگ میزنه،نمیدونم واقعا من دوستش دارم چند هفته پیش بازم شکایت حال رابطمون رو کردم گفت من هنوز رو همون حرفم هستم من رابطه عمیق نمیخوام گفتم پس دوست داشتن چیه گفت به نظر من دوست داشتن وجود داره که ما همدیگرو میبینیم و وقت میذاریم برای هم نمیدونم یه جوری سرد هست انگار من تو زمین و هوا هستم البته من خودم هم دختر بازیگوش و شیطونی نیستم که دلبری کنم اگر اون هیچی نگه منم نمیگم یعنی ما حرفامون در حد حال و احوالپرسه و وقتی گفتم منو بیشتر بشناس میگه این تو زمان مشخث میشه وگرنه من چی بپرسم ازت…آیا واقعا باید خیلی صبور بود تو رابطه و فرصت داد و یا نه وقتی اینجوری میگن دیگه ادامه نداد

سلام دوست گرامی شما از طرفی یک رابطه شکست خورده 13 ساله داشته‌اید و از طرفی این فرد جدید هم تکلیفش را روشن کرده است و حرفی از ازدواج نزده است. پس باید تصمیم بگیرید به امید اینکه او تصمیمش عوض شود و به ازدواج فکر کند (با وجود تمام تفاوت‌هایی که مابین شما وجود دارد) با او در رابطه نمانید. چون سن شما سن منتظر ماندن در یک رابطه طولانی مدت نیست. اما قبل از هر گونه تصمیم جدی، حتما از مشاوران رادیو عشق نوبت مشاوره دریافت کنید.

سلام خسته نباشید من دختری ۲۸ ساله هستم که حدود یک ماه هست با آقای ۳۳ ساله از طریق اینستاگرام آشنا شدم و همون روز از واتس اپ پیام میدادن . این آقا نزدیک یک ماه هست که هر روز به من پیام سلام و احوال پرسی و اینکه چه کارایی انجام میدم رو میده و هیچ حرف محبت امیزی نمیزنه . در حواب این سوال من که این سلام و احوال پرسی ها چه نتیجه ای خواهد داشت گفتن که مگه قراره چه نتیجه ای بده . منم جواب دادم اگه هیچ دیدن و شنیدن و محبت کردنی نباشه پس دیگه حزف نمیزنم . هر بار که آنفالوشون کردم و با اصرار ایشون برگشتم و بعد از کلی بحث ایشون تصمیم گرفتن با من برای اوین بار تلفتی صحبت کنن که بخاطر یه سو تفاهم ،من بی ادبانه با ایشون صخبت کردم و بعد دوباره آنفالوش کردم و از ایشون اصرار بر برگشت . بعد برگشت دوباره همون آشو همون کاسه . وقتی میگم چرا دعوت نمیکنی بیرون . میفرماین که ماشینشون تصادف کرده و صافکاره و من نمیدونم یه صافکار چقدر طول میکشه . تو یک ماه هیچ وقت بیرون دعوت نکردن اما هررروز سلام و احوال پرسی داریم از طریق پیام رسان و از مسایل جنسی هم حرفی نزدن . ایشون به شدت درونگرا هم هستن بر اساس اون جیزی که خودشون گفتن .

سلام وقت بخیر من نزدیک به یک سال ک احساس میکنم از یکی از فامیل های دور ک فقط سالی یکی دوبار می‌بینیمشون خیلی خیلی خوشم میاد البته اینم بگم ک سن جفتمون خیلی کمه 14 سالمونه ولی خوب سن سال یک عدده اون قبلا هی از طریق بچه ها برای من پیام میفرستاد ک دوستت دارم من محلش نمی‌دادم ولی بعد یک مدت احساس میکنم ک وقتی هست خیلی حالم خوبه ولی حالا اون میگه ک دختر داییم رو دوست دارم و هیچ توجهی به من نمیکنه و از اون روز ک اون این حرف زد من احساس میکنم که کلا هیچ پسری دوسم نداره و از این موضوع ناراحتم خانوادم پدر مادرم از همه نظر به من اهمیت میدن هیچ کمبودی ندارم ولی همش دوست دارم یک پسر من دوست داشته باشه ولی از موقعی که اون این کار کرد کلا اعتماد به نفسم خیلی کم شده با این که هیچ کمبودی ندارم ولی نمیدونم چرا پدرم میگه چون ک تو به پسرا اهمیت نمیدی دوست ندارن و باید خدارو شکر کنی ک هیچ پسری دوست نداره چون پسرا فقط دنبال خدمات هستن و حتما دختر دایی اون یک خدماتی بهش میده که اون آنقدر دوسش داره این نشونه حیای توست و ما بهت افتخار می‌کنیم حالا حرف من این اون که هیچ خدماتی به نمیده پس چرا من انقدر دوسش دارم و به خاطر اون اعتماد به نفسم کم شده و فک میکنم کلا هیچ پسری دیگه دوسم نداره حالا باید چیکار کنم؟

سلام دوست گرامی

همانطور که خودتان هم اشاره کردید سن هردوی شما پایین است، شاید بد نباشد که بدانید در این سن نیاز اساسی یک نوجوان، نیاز به توجه دیدن از طرف جنس مخالف است. پس این نیاز که دوست دارید یک پسر به شما توجه کند، کاملاً طبیعی است. اما درباره نظر و حرف ایشان، شما با ارزش هستید، فقط چون از طرف او طرد شدید، این حال بد را دارید. حرف پدر شما تا حدی درست است، و کسی که در رابطه خدماتی بدهد معمولاً باعث جلب توجه طرف مقابل می‌شود، اما در نهایت ارزشمندی و عزت نفس بالایی را تجربه نمی‌کند. این موضوع که شما با پدر و مادر رابطه خوبی دارید و از طرف آنها هیچ کمبودی را احساس نمی‌کنید، بسیار جای شکر دارد، اما این کمبود نداشتن از طرفی شما را متوقع می‌کند که هیچ کسی به شما نه نگوید و باید به هرچیزی که می‌خواهید برسید. پس این ناکامی و حرف ایشان را که گفتند دختر دایی‌اش را دوست دارند، نباید در شما این کمبود را بوجود بیاورد که دیگر هیچ پسری شما را دوست نخواهد داشت. شما نیاز دارید عزت نفس خود را تقویت کنید. برای مطالعه بیشتر به «قطب‌نمای عزت نفس رادیو عشق» مراجعه کنید.

سلام . من یه پسری رو دوست دارم و اینو ۴ سال پیش بهش گفتم اونم اول یکم‌شوکه شد و بعدش به بهونه های مختلف گفت ما ب درد هم‌نمیخوریم بعد چند ساعت چت کردن قبول کردم و خداحافظی کردیم و با خودم‌کنار اومدم و دیگ سمتش نرفتم تا این ک بعد یکی دو ماه برگشت و بهم گفت که بهم علاقه داره و ما یه چند روزی با هم بودیم و دوباره اون بهونه هارو اورد و کات کردیم اما دوباره بعد ۶، ۷ ماه برگشت گفت ک دلش واسم‌تنگ شده خلاصه این اتفاق دوباره افتاد و اونم‌کات کرد تا این که بار اخر اومد و من‌قبول نکروم و گفت نه ب خدا این سری اون سری نیست و ما باهم تا یه ماه میمونیم و اگه نتونستیم بعد کات میکنیم خلاصه یه ماه گذشت اما اون نرفت تا این ک این سری مدت طولانی تری باهم بودیم یهنی تقریبا ۴ ماه که بعدش اومد گفت بیا باهم کات کنیم منم خیلی عصبی شدم و بهم‌گفت که دو تا دوست معمولی باشیم و اما من ردش کردم تو این ۴ ماهی ک باهم بودیم خانوادم فهمیدن و به مدت دو هفته گوشیم و ازم‌گرفتن و من فقط یواشکی تونستم به یکی از دوستام بگم که بهش خبر بده چی شده خلاصه بعد دو هفته که انلاین شدم دیدم کلی بهم پیام داده با این ک میدونست من آفم و معلوم‌نیست کِی برگردم باهام‌کات نکرد هرشب بهم پیام داده بود و تو پیاماش گفته بود ک دلش واسم‌تنگ شده اما واقعا نمیدونم چرا کات کرد چرا همش میومد جلو بعد کات میکرد تا مدتی که باهم بودیم‌میگفت خیلی دوست دارم و همش ابراز علاقه میکرد اما هر دفعه به محض این ک کات میکردیم‌میگفت ک دوسم نداره و نمیتونه الانم یک ساله ک باهم کات کردیم چند ماه پیش خبرش بهم رسید ک با یه دختر رل زده ک اصلا دختر خوبی نیست و همش تو پارتیه این دختره هم دوست دختر رفیقش بوده منم‌دوماه پیش تو اینستا فالوش کردم بعدش سزیع اومد دایرکت و بهم‌گفت به به چه عجب یادی از ما کردی و اینا ، منم خیلی محبت امیز حرف زدم و بهش گفتم‌ک نمیتونم‌بدون اون زندگی کنم. اونم‌بهم‌گفت ک رل داره و رلش دوست داره ولی میدونم علکی میگه چون یه سری علکی وانمود میکرد ک دختر خالشو دوست داره واقعا دلیل این‌کاراشو نمیدونم الانم به شدت حالم بده و با این‌ک باهاش حرف نمیزنم و دیگ هم‌تو اینستام ندارمش اما دارم دیوونه میشم‌ الان با اون دختره ۶ ماهه ک هست اما با من‌فقط یه بار ۴ ماه بود خواهش میکنم راهنماییم‌کنید من خیلی حالم بده😔

سلام دوست گرامی پرسش شما بسیار طولانی است و امکان پاسخ به آن در سایت وجود ندارد. لطفا نوبت مشاوره دریافت کنید.

سلام ،من سه ساله به شدت عاشقه یکی از همکلاسیام شدم و بهش گفتم و بعد از یک سال تقریبا همه میدونن دیگ چون خیلی زجر کشیدم براش. اما اون اقا میگه مصلحت از نظر من اینه که باهم نباشیم و وقتی ازش میپرسم واقعا منو دوست داری یا نه جوابی نمیده و همیشه میگه نپرس این سوالو. تا دو سه شب پیش که بهش گفتم نمیخوام از روی دلسوزی جوابمو بدی. ولی بعدش بهم گفت از روی دلسوزی نیست و در حد یه پیام معمولیه بعدشم که خیلی ناراحت شدم دیگه نه پیام دادم نه زنگ زدم بهش اما اون واقعا براش مهم نیست نباشم تا پیام ندم پیام نمیده . تو این سه سال هرکاری براش کردم که بتونم به خودم علاقمندش کنم اما نشد دوستام میگن برای توجه زیادیه که بهش کردم خودشو گرفته . ممنون میشم کمکم کنین ببینم واقعا باید ادامه بدم به تلاش کردن یا واقعا منو درحد یه اشنا میبینه و خودمو بیشتر از این تحقیر نکنم

سلام دوست گرامی علاقه زیاد شما به ایشان باعث شده است که هرپیام و صحبتی از ایشان را به نشان یک علاقمندی یا تمایل به ارتباط ببینید. در صورتی که ایشان به صورت مستقیم و غیرمستقیم اعلام کرده است که حداقل فعلاً به فکر رابطه نیست. شما جذابیت‌های خود را برای طرف مقابل از دست داده‌اید و دائماً جلوی چشم او هستید. برای کسب اطلاعات بیشتر نکات طلایی جذب عشق از آشنایی تا ازدواج رادیو عشق را مطالعه کنید تا از این طریق بتوانید ایشان را به خودتان جذب کنید

سلام . من الان متوجه شدم که پسری یک سال و نیم منو تعقیب میکنه و همه اطلاعاتی از من داره اما جالب اینجاست ک نمیخواست من متوجه بشم و این مسئله باعث شده ذهنم درگیر شه. لطفا راهنمایی کنید

سلام دوست گرامی اگر منظورتان از تعقیب، زیرنظر داشتن شماست، گاهی برخی از آقایان تمایل دارند قبل از پیشنهاد برای آشنایی و ازدواج، برای مدتی دختر مورد علاقه‌شان را زیرنظر داشته باشند. اگر ایشان را می‌شناسید و میدانید از روی علاقه این تعقیب را انجام می‌دهند، بهتر است تا زمانی که ایشان به صورت مستقیم علاقه خود را ابراز نکرده‌اند، شما حرکتی انجام ندهید. حسادت ایشان را تحریک نکنید و عمداً با کسی وارد رابطه نشوید. اگر از تعقیب ایشان ترسیده‌اید، حتماً با یکی از افراد خانواده این مسأله را مطرح کنید تا تنها نباشید و از شما محافظت بشود.

سلام من میخواستم بگم یه پسر دایی دارم که اتفاقی به هم پیام دادیم بعد من عاشقش شدم اونو نمیدونم ولی من هر وقت میبینمش انگار دنیارو به من دادن اما اون هر وقت میبینه منو حواسش به منه یا یه بار یک دقیقه چشمون تو چشم هم بود ایا پسره عاشقمه یا نه

سلام دوست گرامی سن خودتان و او را اشاره نکردید. اگر در سن نوجوانی هستید دلیل این جرقه عاطفی، سن شماست که با نگاه او نیز سرمایه گذاری عاطفی می‌کنید. اما اگر سن شما بالاتر است، بهتر است که برای نحوه صحیح جذب عشق ایشان، راه‌حل‌هایی مانند صحبت درباره علاقه‌مندی‌ها، پرسیدن اهداف آینده و برنامه‌ریزی‌ها باشد. برای راهنمایی بیشتر نیز می‌توانید از مشاوران متخصص رادیوعشق وقت مشاوره دریافت کنید.

از مطلبی که درج کردین بسیار نفع بردم انشالله همیشه موفق و درخشان باشید پاسخ خیلی از ابهاماتم رو مو به مو در متن شما پیدا کردم .و تموم جواب هایی که نیاز داشتم بشنوم رو یافتم با تشکر فراوان دوستان عزیز🌹🌹🌹🌹🌹🙏🏻🙏🏻🙏🏻

سلام دوست گرامی از نظرمساعد و مثبت شما سپاسگزاریم. برقرار باشید.

سلام من حدودیکسالی هست بایه آقایی آشناشدم وقصدمون هم ازدواج هست ولی ازاین روابط خانواده من خبری ندارن ولی خانواده ایشون خبردارندیروزایشون به من گفتن که خانوادشون بهشون گفتن که شمااسم روی این دخترگذاشتی وخوبیت نداره که پاپس بکشی من یخورده تعجب کردم ازاین حرفشون وحرفی نتونستم بهشون بزنم دراین موردولی هروقت که باهم بیرون قراره کافیشاپ میزاشتیم خانوادش زنگ میزدن وحتی بامن هم حال واحوال تلفنی میکردن….یه مدت قراربودکه خودش وخانوادش بیان که قرارخاستگاری بزان که من ازشون بابت جابجایی خانموازشون محلت خواستم واین آقاهم قبول کردن ولی یه روزایشون به من گفتن که خانوادم میگن که مگرمابرای خانشون میخوایم بریم خاستگاری مابرای دخترشون میخوایم بریم یه مدت من ازشون خواهش کردم که یه مدت صبرکنن تامشکل ماحل بشه قبول کردن تواون مدت هم برای دخترخودشون خاستگارآمده بودوبعدازاون دخترشونونامزدکردن تواین مدت هم مشکل خانه ماهم حل شدوایشون هم ازمن پرسیدن مشکل خانه ماحل شدکه قرارخاستگاری روخانوادم بزارن ؟بهشون گفتم که مشکل حل شده ولی تواین مدت قراربودکه بیان باخانواده من صحبت کنن که باتوجه به شروع این بیماری کرونایجورایی نشدوماتواین چندوقت هم باهم دیداری نداشتیم فقط ازطریق تلفن وواتس آپ باهم درارتباط بودیم ایشون یه چندباری ازمن پرسیدن که کی میتوننن به خاستگاری من بیان که بهشون گفتم من فعلاهیچی نمیدونم واگرخاستشون برای خاستگاری هست باخانواده من صحبت کنن وقراربزارن یباربهم گفتن که به خانوادشون گفتن وخانوادشون گفتن که بعدازبیماری کرونااقدام کنن برای خاستگاری چون دلشون نمیخوادکه کسی بیماربشه من هم چیزی نگفتم وگزاشتم به عهده خودشون تواین مدت هم باایشون ازطریق واتس آپ درارتباط بودم یک مدت هم من یکسری مشکلی داشتم که اعصابم به شدت خراب بودومدام به خودم بدوبیراه میگفتم ایشون هم ازمشکل من خبرداشتن ومدام به من میگفتن که این مشکل چیزی نیست وحل میشه وبه خودتونم بدوبیراه نگیدمن روی شماحساس هستم وکسی هم حق نداره به شمابدوبیراه بگه حتی خودت یه مدت من آرام بودم تامن دوباره بهم ریختم ودوباره به خودم بدوبیراه گفتم ایشون هم تادیدن که من به خودم بدوبیراه میگم عصبانی شدن وبهم گفتن که حالاکه دوباره به خودت بی احترامی کردی بلاکت میکنم که دوباره جلوی من به خودت بی احترامی نکنی بعدازاون شب هم منوبلاک کردن وهم شماره منوتولیست ردتماسی هاگزاشتن یه مدت من پیامی نزاشتم براشون تادیدم که ازطریق پیام رسان ایتامن هنوزبلاک نشدم فقط ازاین طریق یه پیام عذرخواهی گزاشتم وچندبیت شعروبعددیگه هیچ پیامی براشون نزاشتم ولی الان نزدیک به سه هفته هست که واتس آپ من هنوزبلاک هست ولی من هنوزسردرگم هستم که منتظرایشون باشم یاخیرچوقبلاهم ابرازعلاقه ایشون به من خیلی بودوگفتن که من برای همسرآیندم احترام خواسی قاعل هستم وروی چشم هام میزارمشون بعدازاینم نمیزارم آبی تودلشون تکون بخوره وهمونجورکه توخانه پدرشون آرامش دارن درخانه من هم همان آرامش رودارن

سلام دوست گرامی اگر طرف مقابل شما از اینکه شما به خودتان احترام نمی‌گذارید ناراحت شده‌اند، بهتر است ابتدا روی عزت‌نفس خودتان کار کنید و مهارت‌های لازم برای برقراری ارتباط بهتر و موثرتر داشته باشید. اشاره نکردید که واکنش طرف مقابل در برابر پیام شما چه بوده است؟ آیا خانواده ایشان در این مدت تلاش مجددی برای خواستگاری کرده‌اند؟ برای اینکه بتوانید به شیوه صحیح رابطه خود را بررسی کنید و او را بازگردانید، از دوره بازگرداندن عشق رادیوعشق استفاده کنید.

سلام من ٢٧ سالمه و ب همکارم علاقه دارم حس زنانگی خودم میگه ک دوسم داره اطرافیان هم همین رو حدس میزنن اخه خیلی از من حمایت میکنه خیلی بامن احساس راحتی میکنه همیشه تشویقم میکنه میگه تو خیلی قوی هستی ولی هر دفعه ک مطمئن شدم دوسم داره ی حرفی زد یا ی حرکتی زد ک بهم ثابت کرد دوسم نداره خیلی وقتا میاد از دخترایی ک قبلن ازشون خوشش میومده حرف میزنه یا مثلن میاد میپرسه چرا ازدواج نمیکنی ?و سریع بعد از این سوالش میگه من دنبال کسی هسم ک درکم کنه دیروز ازم کمک میخاست گفتم چی شده مگه میگفت ک دوتا از همکارای خانم بهش پیشنهاد دوستی دادن و اینم هرکاری میکنه دس از سرش برنمیدارن از من خواس ک برم بهشون بگم نامزد کرده تا اونا دس از سرش بردارن تا حالا بیشتر از ده بار ک بهم گفته خیلی دوست دارم ولی میگه مث خواهرم ولی من خیلی دوسش دارم اگ دوسم نداره چرا انقد بهم نزدیک میشه و ازارم میده اگرم دوسم داره چرا بهم نمیگه من باید چ کنم

سلام دوست گرامی حتما شرایط سختی دارید و سردرگم شده‌اید. یکی از اتفاقاتی که باعث می‌شود وارد بازی دیگران شوید و او بتواند دائما شما را آزار بدهد، این است که مرز خودتان را مشخص نکرده‌اید و او به خودش این اجازه را می‌دهد که با شما اینگونه رفتار کند و شما را سردرگم نگه دارد. بنابراین ابتدا باید مشخص کنید علت اینکه به ایشان علاقه دارید چیست؟ چه ویژگی‌هایی در ایشان برای شما جذاب است؟ بهتر است اگر دلیل مناسبی برای علاقه خود دارید، برای جذب عشق صحیح آموزش ببینید تا تکلیف خودتان را در رابطه مشخص کنید.

ممنونم از راهنماییتون و کمکتون من از قوی بودنش از اعتمادبنفس بالاش از دانا بودنش از همه اینا خوشم میاد واسه همین قد کوتاش به چشمم میاد یا بعضی از اخلاقای بدش

سلام من یه پسر توی فامیلها دارم که تقریا ۳و۴ ساله حس میکنم از من خوشش میاد ولی فقط حس میکنم چون وقتی منو میبینه میخنده و چشمانش برق میزنه واز درسام ازم سوال میپرسه وهنگام صبحت مستقیم تا آخر صحبتم به چشام نگاه میکنه به نظرتون حسم درسته تو رو خدا راهنمایی کنید ذهنم درگیره و خودش هم هیچ چی نمیگه وحتی توی اینستا هم منو فالو نکرده

سلام دوست گرامی سن خودتان و طرف مقابل را ننوشتید. این نشانه هایی که نوشتید، به معنی توجه کردن به شماست نه علاقمندی. بهتر است تا زمانی که ایشان به صورت مستقیم علاقه خود را ابراز نکرده است، حساب ویژه ای روی ایشان باز نکنید.

سلام وقتتون بخیر من 16سالگی با پسرعمم دوست شدم و ایشون یه سال از من بزرگ ترند از همون بچگی علاقه ایی خاصی بهشون داشتم و بعد از یه سال حرف زدنمون موضوعو به خانوادش گفت ولی عمم یه چن ماهی گیر میداد و میگفت آبروم پیش داداشم میره تا اینکه پسرش یکم سرد شد و ما جدا شدیم تو این چهار سالی ک گذشت ایشون بامن حرف میزدند و یک دوباری هم پیشنهاد دادن اما خیلی دلخوری ها پیش اومد مثلا تو این چهارسال ب دو تا دختر که هر دوتاشونو میشناسم پیشنهاد داد و باهاشون حرف زد اما رابطه ایی شروع نکردن ولی من اجازه ندادم کسی بیاد تو زندگیم الان دوهفته ایی پیشنهاد دادن و باهم در ارتباطیم اما من یه سری شرایط گذاشتم ک باید پدرمم در جریان باشه اخه ی پسری هستش که دم دمی مزاجه و ادم نمیتونه زیاد ب حرفاش باور کنه و دلش گرم بشه.خیلی دوست داره زودتر وارد زندگی زناشویی بشن اما من میترسم ک انتخابم اشتباه باشه چون فک میکنم فقط دوسم داره بلکه حسش مثه من نیس حتی نمیتونم ب کسی دیگه ایی فک کنم تو جمع هیچکسو به غیر پسرعمم نمیبینم روم نمیشه بگم که باهم یه دوره مشاوره بگذرونیم چون خیلی مغروره و از این موردهایی ک گفتین تماس نمیگیرن با من ولی وقتی منو میبینن تو جمع حتی برا خودمون دوتایی چایی میاره و اصلا مهم نیس براشون ولی بعضی وختا خیلی رو اعصابه میگه فلانی چی گفت یا خیلی حرف مردم براش مهمه ولی من چون انتخابش کردم برام مهم نیس کسی چیزی بگه از خانواده ی پدریم و (در “کلام” هم یکم “کمتر محبت”میکنه)و از خانواده ی مادری من خوشش نمیاد و اینکه ایشون شهرستان هستن ما خیلی کم همو میبینیم و وضع مالیشون خوب نیس تو دوران سربازیش به من زنگ میزدن ولی تو پیجش تا حالا چیزی نذاشته برام و یه بارم تولد یه دختریو تبریک گفتن ولی تا حالا چیزی از من برا دوستاش نگفته فقط به خانواده گفته میترسم ک دوباره جدا بشیم و نمیدونم چیکار کنم ک اون بیشتر جذبم بشه و هفته قبل در مورد ازدواج با خانوادش حرف زدن نمیخوام تو 21سالگی انتخاب اشتباهی بکنم و شرایط پسرعمم ی جوریه که فعلا نمیتونه خرج عروسی و وسایل اینا بده لطفا کمکم کنید که از چه راهی میتونم بفهمم ک حسشون بهم واقعیه و از سر اینکه قبلا تو گذشته هم بودیم نمیخوام محکوم باشیم تو اینده هم هستیم و چنین فکری رو بکنه امشب هم بحثمون شد گفت ما بدرد هم نمیخوریم ولی بعد از چن تا پی ام دیگه گفت من تورو میخوام و پاتم هستم نمیدونم به کدومش باور کنم و بهشم گفتم قول و قرار و تعهد برا من هیچ ارزشی نداره تو باید منو از دل بخوای ن با این حرفا و ایشون گفت من تورو از خودم میدونم و دیگه ادامه ندادیم ولی هرلحظه فک میکنم ک بازم شکست میخورم و جدا میشیم از یه طرفم همش دعا میکنم اگه باهاش خوشبخت نمیشم روز به روز دورتر بشه ببخشید حرفام طولانی شد ممنون میشم کمکم کنید انتخابم درسته یا نه؟

سلام دوست گرامی پرسش شما بسیار طولانی است و امکان پاسخ آن در سایت وجود ندارد. لطفاً نوبت مشاوره دریافت کنید.

سلام وقت بخیر من حدودا یه سالی میشه که از یه پسره که فروشنده است خوشم میاد اما مطمئن نیستم که اونم از من خوشش میاد یا نه یعنی یه جوریه وقتی میریم مغازشون به من زل میزنه و همیشه یه لبخندم داره و نمیزاره بقیه مارو راهنمایی کنن همش خودش میپره وسط😂 اون روز به پاهاش دقت کردم رو به من بود که زبان بدن مردانه میگن🤷🏻‍♀️ ولی تو مجازی منو دنبال نمیکنه به نظرتون با این نشانه هایی که گفتم از من خوشش میاد؟ یا من اشتباه متوجه شدم؟ لطفا جواب بدین🙏🏻

سلام دوست گرامی روی این رفتارهای غیرمستقیم بهتر است حساب عاطفی باز نکنید. ممکن است بخاطر شغلش و فروش بیشتر محصولات به شما توجه بیشتری نشان بده. در مورد پیام بعدی‌تان که نوشته بودید دوستش را فالو کردید و او عصبانی شد و ارتباطش را با دوستش قطع کرد هم نمی توان با قاطعیت گفت بخاطر شما بوده است. پس تا زمانی که خودشان به صورت مستقیم به شما ابراز علاقه نکردند، حساب ویژه ای روی ایشان باز نکنید.

سلام وقتتون بخیر من چند وقتی هست با یکی از همکلاسیام باهم توی فضای مجازی در ارتباط هستیم و تقریبا در حد یک دوست معمولی رفتار میکنم با ایشون و همینطور ایشون با من و خب از اونجایی که خودم به شخصه آدمی نیستم که در یک نگاه عاشق بشم و در طولانی مدت به این خانوم علاقه مند شدم و در حال حاضر نمیدونم چکار کنم چون این خانم یک سال نیم از من بزرگتر هست ولی خوب به ایشون علاقه شدید پیدا کردم و نمیدونم چطوری بهش بفهمونم عاقه خودمو… ممنون میشم راهنمایی کامل کنید

سلام، من خیلی خجالتی ام تو دانشگاه یه پسری رو دوس دارم ک اونم یکم خجالتیه. منم از قصد یکم تابلو نگاش میکردم ک بفهمه حسی دارم و کم کم اونم رفتارا و نگاهاش عوض شد،، اینستاشو پیدا کردم بصورت ناشناس پیام دادم بدبرخورد کرد باهام ولی بعد با پیج اصلیم ک گفتم کی ام یهو عوض شد و معذرت خواهی کرد کلی هم تحویلم گرفت،،بعد شماره اینا دادیم تو واتساپ،، بهش گفتم چندتا اهنگ بفرس برام،، فرستاد همش عاشقانه بود ک دختر زیبا مراببوس یا یکیش میگفت دوتنها دوسرگردان دوبیکس بیا تاحال یکدیگر بدانیم از این حرفا،، منم خودمو زدم ب اونراه. هروقتم صداش میکردم مینوشت جانم. ولی بعدش کم کم سرد شد خیلی هم سرد شد،، هیچوقتم پیشقدم نمیشه برا پیام دادن،، اوایل دو سه بار خودش پیام داد بعدش اصلآ. منم مجبور شدم بهش گفتم اون اهنگایی ک فرستادیو از یه زاویه دیگه گوش دادم همشون یجوری اناا،، اونم چیز خاصی نگفت خودشو زد ب اونراه،، بعد منم اهنگ فرستادم براش ک میگفت من تورو دوس خواهم داشت و اینا،، بازم عکس العمل خاصی نشون نداد😐 منم یماه بهش پیام ندادم اینم یکی دوبار استوری غمگین گذاشت ک پنجره ام ب تهی باز شد من ویران شدم و درد بیزاری معشوق و اینا،، بعدش برا تولدش تبریک نوشتم کلی شاد شد قلب و اینا فرستاد،، درکل بدنیس رفتارش مشکل اینه ک پیشقدم نمیشه هیچوقت برا پیام دادن و هیچ پیشنهادی هم نمیده، من چیکار کنم. منو دوس نداره یا داره؟

سلام دوست گرامی شیوه جذب عشق شما تا حدی اشتباه بوده است.زمانی که ایشان به سمت شما مایل بود و قبل از این سرد شدن، شما برایش جذابیت هایی داشتید که سمت شما کشیده شد، اما به دلیل عدم مهارت در نگهداری این رابطه، جذابیت های شما کاسته شده و باید آن را برگردانید. ما در دوره جذب عشق، شیوه صحیح برای جذب کردن آنکه دوستش را دارید را آماده کرده ایم و می توانید از طریق دریافت مشاوره از آن بهره مند شوید.

سلام وقت بخیر من ی آقایی رو دوست دارم و ایشون اطلاع داره البته در این حین با شخص دیگه ای ۲۰ روز نامزد کردم وبهم زدم / الان این آقایی ک دوستش دارم بلاکم کرده ولی هر جا منو ببینه نگاهم میکنه تابلو/ منظورم رخ ب رخ هست یعنی جوری نگاه میکنه ک من متوجه میشم کاملا و در نگاه بیشتر به چشمام توجه داره / قبل نامزدی تماس گرفت اما ب علت شرایط نتونستم جواب بدم /میخوام بدونم حسی داره ب من یا نه? و اینکه ایشون مغازه داره وقتی دیدمش با نوک انگشت شست گردنشو خارید میخوام بدونم در زبان شناسی بدن این معنای خاصی داره/ با تشکر فراوان از پاسخگوییتون

سلام دوست گرامی اطلاعات اندکی برای این مساله گفته اید. تا زمانی که ایشان به صورت مستقیم با شما صحبت نکرده اند و پیشنهاد خواستگاری را مطرح نکرده اند، نمی توان به قطعیت نظر داد. دلیل اتمام نامزدی شما باید مشخص شود و همچنین در حین نامزدی از این شخص جدید خوشتان آمده نیز مساله مهمی است. پس لطفاً برای بررسی بیشتر از مشاوره رادیو عشق، وقت مشاوره تلفنی و یا آنلاین دریافت کنید.

سلام خسته نباشید من ۲۲سال سن دارم ۲۰سالم بود طلاق گرفتم بعدها طلاقم با مردی آشنا شدم که ۳۷سال سن داره این آقا به گفته ی خودش با من قصد ازدواج داره وضعیت مالی خانواده من خوب نیست ولی این آقا وضعیت خانوادش از ما خیلی بهتره این آقا اصلا ازدواج نکرده پسره واسه خودش کارو بار داره ولی سنتی هستن من رابطه ی عاطفی جنسی دارم با این آقا ودارم یعنی مثل زن وفادار با این آقا هستم نه با دختری در ارتباطم نه بیرون در میام اصلا اجازه نمیده مادر و خواهر این آقا اومدن خواستگاری من منو ببینن پدرش نیومد مادرش به من میگه پسر من هیچی ندارم نمی‌دونم طوری حرف زد انگار میلی نداره که پسرش با من باشه من اینجوری حس کردم نمی‌دونم مادرم به من میگه پسره به درد خانواده ما نمیخوره قلب مشکین خیلی ریختو پاش دارن یعنی قرتی هستن مادرش به من میگه اگه اومدی قسمت شد به فامیلای ما نگی ازدواج کرده بودی چون فامیلای ما میگن پسرشون زن نگرفت آخر رفت بیوه گرفت اینجوری گفت مامانم واقعیتش میلی زیاد ندارن به اینکه من به این مرد برم این آقا هم رابطه اش با من طوری که نه منو می‌بره بیرون نه میزاره برم بیرون نه میزاره کار کنم فقط میگه بمون خونه منو تهدید می‌کنه میگه بیخیال من بشی یا به یکی دیگه بخوای بری هم تورو میکشم هم اون طرفو هم خودمو امروز نشستم تو اینیستا یه ست طلا دیدم گفتم بهش بگم میخره ولی برگشت به من گفت تا عقد نکنیم از من چیزی نخواه من تا حالا هیچی نخواستم از اون ست خوشم اومد گفتم به من این حرفو زد نمی‌دونم چیکار کنم فقط میگم اگه واسش ارزش داشتم واسم می‌گرفت توروخدا بهم کمک کنید بگید من چیکار کنم تو وضعیت روحی خوبی هم نیستم 😔😔😔نمی‌دونم این آقا چی میخواد از من باید چیکار کنم با این رابطه؟؟؟؟؟؟

سلام دوست گرامی در شرایط سختی هستید و درک می کنیم که وضعیت روحی خوبی نداشته باشید. طبق صحبت شما طرف مقابل رفتارهای مناسبی ندارد و حتی پیش از ازدواج شما به نوعی دجار تعارض های عمده ای شده اید. اینکه در ارتباط نمی توانید خودتان باشید و استقلال شما نادیده گرفته می شود، مساله پررنگی است. به شما پیشنهاد می شود حتما پیش از اقدام جدی برای ازدواج مشاوره دریافت کنید چراکه نقطه خطرهای رابطه شما بالاست.

سلام من چهار سال که یک پسر را دوست دارم ولی به من پیشنهاد نداده وقتی از جلوی مغازش رد می شم بامن می خنده وحتی منو به تمام دوستاشم نشون داده و دو تا از دوستاش وقتی منو می بینن می خندن نمی دونم واسه چی ؟ دو ماه پیش یه پیج اینستا درست کردم و پستاشو با یکی از کامنتاشو لایک کردم و اونم منو فالو کرد ومنم فالوشو قبول کردم اولش نفهمید منم ولی بعدش که پست های عاشقانه وعکس خودمو گذاشتم فهمید منم وپستامو لایک میکرد وحتی ستوری می گذاشت که به من ربط داشت وبعد مدتی دوستم گفت که از پیجم حذفش کنم ببینم چه واکنشی نشان می ده ومن اینکار را کردم و اون یه ستوری گذاشت که نوشته بود{نادیده گرفتن کسی که دوسش داری سختره یا شکتن قلب کسی که عاشقته کدوم ؟چرا؟} وحتی وقتی دوستاشو فالو می کنم فکر کنم بلدشون کرده که منو از پیجشون حذف می کنن وآنفالوم می کنن وحتی یه بار یکی از دوستاشو فالو کردم واونم منو فالو کرد وبعد دو روز او ن دوستش منو از پیجش حذف کرد وآنفالوم کرد وحتی یه بارم که از جلوی مغازش رد می شدم که دو تا پسر درپشت من حرکت می کردن که اون یه جوری به اونا می کرد انگار که بدش می اومد که اونا از پشتم می یان ویه چیز اون می دونه من خیلی دوستش دارم دو سال پیش دوستام بهش گفتن که من دوستش دارم واونم گفته بود که من این دختر را دوست ندارم تو را خدا جوابمو بدین مادر ندارم و هیچکی هم جواب درستی به من نمی دهد نمی دونم واسه چی؟ به نظر شما منو دوست داره؟ اگر دوستم داره واسه چی به من پیشنهاد نمی ده؟ واگر دوستم نداره چرا اینکار را انجام می دهد؟ به نظر شما اینکه فهمیده من دوسش دارم کار اشتباهیه؟وچرا دوستاشو بلد می کنه که اینجوری رفتار کنن؟ واگر دوستم نداره چرا حساسیت نشان می ده؟ واون ستوری که گذاشته بود به نظر شما چه منظوری داشته ؟ از اینکه به خاطر خواندن این همه مطلب اذیت کننده از شما خیلی متشکرم که وقت گرانبهای خود را برای من گذاشتید واقعا بی مادری را فقط دخترایی مثل من می فهمن

سلام دوست عزیز وجود این رفتارهای متناقض طبیعیه ولی نباید اینقدر طول بکشه. اگر ایشون علاقه واقعی نسبت به شما داشتن خیلی زودتر پیشقدم میشد. به نظر میرسه نظر ایشون هم نسبت به شما جلب شده ولی در حدی نیست که بخواد برای شروع رابطه قدم برداره. ضمن اینکه برخی از رفتارهای اشتباه شما هم می‌تونه روی این موضوع و مردد شدن ایشون اثر گذاشته باشه. مثل آنفالو کردنش یا فالو کردن دوستانش. بهتره دیگه دوستاش رو فالو نکنید و فقط یکبار دیگه خودش رو فالو کنید. ضمن اینکه دوره جذب عشق از آشنایی تا ازدواج هم می‌تونه کمک‌تون کنه.

از جواب شما رادیو عشق عزیز خیلی ممنونم واقعا نمی دونم چی بگم شاید نظر شما واقعا درست باشه ولی اینقدر دوستش دارم که نمی دونم چی کار کنم واقعا اگر دوباره فالوش کنم کار خوبیه ! به نظر شما کار اشتباهیه که اون فهمیده من دوستش دارم ؟ واگر واقعا نظرش جلب شده چی کار کنم این جلبش بیشتر بشه ؟ خواهش می کنم یک راهنمایی خیلی خوبم بکنید گاهی وقتا یک نفر را آنقدر دوست داری که با تمام بدی هاش دوست نداری از زندگیت بندازیش بیرون

ببخشید منظور شما از اینکه نباید اینقدر طول بکشه چیه؟

هدف ایشون این طور ک میگن و با مادرم تماس گرفتن ازدواج. ولی همچین رفتار های عجیبی هم دارن 😊

سلام

سلام من ازیک پسری تودانشگاه خوشم اومد حدود یکسال صبر کردم ولی طاقت نیاوردم ودلو به دریا زدم و بهش گفتم اونم وقتی داشتم این حرفو بهش میزدم تو چشام زل زده بود ومیخندید وحرفو خیلی کش داد و اخرش گف من خودم کسیو دارم ولی بعداز اون ماجرا بهم خیره میشد ونگام میکرد درصورتی که بعد این قضیه خم شده بود تانگام کنه یاوقتایی که من نمیدیدمش اون منا نگاه میکرد یا قشنگ بهم خیره میشد یبار بهش سلام کردم اونم گف خوبید ولی من هول کردم و رفتم بعدش رفتم ازش معذرت خواهی کنم ولی نتونستم به زبون بیارم اونم خیلی صبر کرد ولی دید من حرفی نمیزنم رفت منم بعدش رفتم تومجازی از دلش در بیارم ولی اون خیلی بد برخورد کرد وبهم گف اگه بخای بازم این کارو بکنی به آموزش میگم وبلاکم کرد ولی قضیه اینجا تموم نشد و همش طرفم میومد و جاهایی که من وایساده بودم میومد رد میشد و همش جاهایی که من هسم از عمد میومد اونجا تااینکه ترم تموم شد ومن تصمیم گرفتم که دیگه کاریش نداشته باشم وتواولین روز ترم جدید که اومدتوکلاس اصلا نگاهش نکردم اونم یخورده نشست و گذاشت رفت وبعدفهمیدم اصلا کلاسش اونجا نبوده واین طورشدکه اصلا کاری به کارش نداشتم تااینکه توکلاس گف عشق یعنی ترشح هورمون وبعدازتموم شدن کلاس اومد پشت سرم یک روزم که امتحان داشتیم اومد کنارم بشینه نیمه اومد بشینه ولی نشنست ولی یک پسره دیگه اومد کنارم نشست بعد اومد برگه هارو بده منم که از کارش ناراحت شدم اصلا نگاهش نکردم اونم بالا سرم وایساده بود ونگام میکرد وبه همه گف برگه رو بده بغلی ولی به من نگفت وخودش برگه را داد به پسره دیروزم داشت به بورد نگاه میکرد منم بهش نگاه میکردم اومد بره دید من اونجام یک نگاهی کردو بازم وایساد بوردو ببینه درصورتی که میخاس بره دید من اونجام انگار بازم وایساد وازطرف اومد رفت ولی یکساعت بعدش که داشتیم ازکنار هم رد میشدیم دیگه اصلا نگام نکرد وچشاشو داده بود پایین..نمیدونم باید چیکار کنم ازیک طرف بلاکم میکنه وازطرف دیگه این رفتار و میکنه مگه نه اینکه باید کلا ازم دور باشه پس چرا اینطور میکنه خیلی فکرم درگیر کرده و نمیتونم از فکرش بیام بیرون لطفا بگید چاره چیه وحسش نسبت بهم چیه اصلا حسی داره یان ممنون میشم.

سلام دوست عزیز شما کاری که لازم دونستید رو انجام دادید و مستقیما از علاقه‌تون به ایشون گفتید. ایشون هم گفته با کسی دیگه در رابطه است. اینجا دیگه شما باید تلاش کنید با این موضوع کنار بیایید و برید دنبال زندگی خودتون و موقعیت‌های بهتری که عشق و علاقه دوطرفه توش وجود داشته باشه. اما شما خودتون رو درگیر رفتارهای ایشون کردید. انگار با اینکه به شما علاقه‌ای نداره ولی همچنان باید احساسات و تصمیمات شما رو کنترل کنه. درباره اینکه ایشون چرا این‌طور رفتار می‌کنه دو مسئله وجود داره: یا شما دارید رفتارهاش رو بیش از اندازه تفسیر می‌کنید که البته وقتی به فردی علاقه‌مند باشی این موضوع تا حدی طبیعیه، یا این اینکه ایشون تکلیفش با خودش مشخص نیست. نه قبول کرده با شما باشه و نه عادی و طبیعی رفتار می‌کنه. به هرحال تصمیم گیرنده اصلی الان شمایید. مطمئن باشید اگر این علاقه دوطرفه باشه ایشون از شیوه‌های بهتری استفاده می‌کنند و حتما مستقیم‌تر عمل می‌کنند. می‌دونم فراموش کردن و گذشتن از فردی که دوستش دارید کار راحتی نیست ولی اول شما باید تصمیم‌تون رو بگیرید و بعد هم با گرفتن کمک حرفه‌ای کم‌کم فراموشش کنید و مشغول زندگی خودتون بشید.

سلام خسته نباشید ببخشید من الان 18 سالمه با یه آقای 19 ساله آشنا شدم و الان تقریبا یک ساله ک میشناسمش. ولی توی دوست داشتنش شک دارم. همیشه همیشه برخلاف میل من با من حرف نمیزنه. مثلا دو روز میاد کلی میاد باهام حرف میزنه ولی بعدش 5 روز میره تا دوباره همین طور ادامه داره. البته در کنار این ها چند باری با خانواده اش صحبت کرده راجب من. و من خودم شاهد این قضیه هستم. فقط نمیدونم چرا حس میکنم دوسم نداره و انگاری من نفر دوم زندگیشم. این نشونه ها برای پسرا طبیعیه؟؟ علتش چیه ؟؟

سلام در پیام شما مشخص نیست که آیا شما با هم در رابطه عاطفی هستید یا فقط با همدیگر یه آشنایی و دوستی معمولی دارید. اگر در رابطه هستید، اینکه 5 روز از هم بی‌خبر باشید جای بررسی داره و ممکنه نرمال نباشه. اما اگر فقط دوست هستید، شرایط متفاوته. درواقع هردوتون باید تعریف یکسانی از رابطه‌ای که بینتون هست داشته باشید تا بتونید درخواست‌ها و نارضایتی‌هاتون رو راحت بیان کنید. درصورت نیاز به راهنمایی‌های بیشتر با سیستم مشاوره تلفنی صحبت کنید.

سلام وقتتون بخیر. با پسری از دوران دانشگاه در ارتباطم. نمیشه بهش گفت رابطه فقط در حد یه دوست معمولی. این نشانه هایی که گفتین رو اغلب داره اینکه همیشه پیش قدم میشه برای صحبت. میخواد بشناستم. خیلی با هم تفاهم عقیدنی داریم و اینو خودشم گفته که چقدر ارامش داره ازین بابت. حتی بقیه بچه ها از زبونش شنیدن که گفته دوست دارم همسر ایندم فلان خصوصیتو داشته باشه و از بین دخترای دور و برش فقط منم که این خصوصیتو دارم. اینکه درد دل میکنه از علایق و اهداف خودش میگه. قولش ب بقیه رو شاید یادش بره اما تاحالا نشده به من قولی بده و یادش بره.خیلی بهم احترام میزاره. شده برا من هدیه بیاره برا بقیه نه.جزییات ظاهریمم از بره. همیشه هم سعی میکنه ارتباطمونو مخفی کنه از بقیه….اما حس خودم گاهی بهم میگه دوسم داره و گاهی میگه نه چون اون هیچ وقت از احساسش به خودم چیزی نگفت یا حرفی از ازدواج باهام نزد. منم از خودم دورش کردم چون حدود یکسال وقت داشت اگه چیزی هست بگه. اما اون کم و بیش بازم پیام میداد تا اینکه بعد 2 سال بازم ارتباط گرفتیم و اصلا رفتارمو که باعث شد از خودم دورش کنم به روم نیاورد. الان از بعد ارتباطمون درس و کارشو داره سریع سر و سامون میده. اما بازم مشکلی هست. اینه که با گروهای مختلطی دوسته و باهاشون میگرده از همون دوران دانشگاه و دخترهایی توی اون گروه هستن که اصلا موجه نیستن و خیلی با خودش فرق دارن ….البته اونا فقط براش دوستای معمولین و قرار و بیرون رفتنی هم اگه هست بازه از سمت اوناست . البته منم دختری هستم اصلا زمین تا اسمون با اون دخترا فرق دارم و با هیچ پسری صمیمی نمیشم اینو همه میدونن.بعد همه این بچه های اکیپ جوری رفتار میکردن انگار واقعا چیزی بین ماست انگار یچیزایی میدونستن که من خبر ندارم. و میدونم که ارتباطی از نوع دوست دختر دوست پسری نداره با اونا کلا خوشش نمیاد. یکسال الان از ارتباط مجددمون میگذره. خبر از خودش و اینکه چیکار میکنه و درمورد اینده شغلی و درسیش میده.. اما هنوز شرایط کاریش اوکی نشده یسالی طول میکشه حدودا. اما توی این مدت هم متاسفانه حرف جدی از اینده بینمون نبوده همچنین ارتباطش با اون گروه همچنان سر جای خودش هست. یبارم پست عاشقانه که مخاطبش مشخص نبود اخیرا توی اینستاگرامش گذاشت. حالا ازتون راهنمایی میخوام بنظرتون من باید الان چیکار کنم اصلا امیدی بهش هست یا باید فراموشش کنم؟

سلام با توجه به نشانه‌هایی که می‌گید احتمال اینکه به شما علاقه داشته وجود داره و البته باید بیشتر بررسی بشه. اما چند نکته وجود داره: اول اینکه ایشون کلا شکل ارتباطاتش به گونه‌ایه که دوستان جنس مخالف زیادی داره و رابطه با شما رو هم در همون سطح نگه داشته. بنابراین خیلی مهمه که بررسی بشه که آیا شما هم صرفا یک دوست مثل سایرین هستین(حالا کمی صمیمی‌تر) یا اینکه واقعا علاقه‌ای وجود داره. دوما حتی اگر علاقه هم وجود داشته باشه، مشخصا هنوز در اون حدی جدی نشده که بخواد به شما ابراز علاقه کنه و شکل رابطه‌تون رو تغییر بده، حتی بعد از اینکه یک مدتی باهاش رابطه‌تون رو کمرنگ کردین. در حال حاضر شما به ایشون علاقه دارید و به اون به چشم یک شریک عاطفی نگاه می‌کنید، درحالیکه ایشون حداقل در رفتارشون اینطور نشون میدن که شما صرفا یک دوستین. در این شرایط ادامه رابطه برای شما عذاب آوره و در عین حال نمیذاره به افراد و موقعیت‌های دیگه هم به طور جدی فکر کنید چون همش این امید رو دارید که درسش تموم شه، کارش درست بشه و … و بالاخره بیاد جلو. درواقع شما توی بلاتکلیفی گیر کردین. بهترین کار فاصله گرفتن از ایشونه و البته به شکل ضمنی و غیرمستقیم بهشون نشون بدید که علت فاصله گرفتن‌تون چیه (برای این موضوع با سیستم مشاوره صحبت کنید تا بتونن مفصلا راهنماییتون کنن). یادتون باشه رابطه دوستانه طولانی مدت خیلی وقتا باعث میشه طرف مقابل نتونه به چشم یک شریک عاطفی به شما نگاه کنه.

سلام تمام این مواردی که علائم دوست داشتن بود رو من دارم مو به مو درست بود من خاستگاری دختری رفتم به طور سنتی . ۶ ماه با هم همکلام شدیم اون من و دوست داشت ولی من نتونستم دوسش داشته باشم و موارد رو که ذکر کردین رو تماما بودن و جذابیتی برام نداشت .بلاخره تصمیم گرفتم رابطه رو تموم کنم و بگم که مال هم نیستیم ولی نمیدونم کار درستی کردم یا نه بعضی وقتا دلم تنگ میشه واسه بعضی کارهاش بعضی وقتا هم با خودم میگم خوب شد تموم شد اونی نیست که معیار منه .ولی احساس پشیمانی و دو دلی دارم و میدونم اگه دوباره ایجاد بشه این رابطه باز کار به سرانجام نمیکشه .معیارهای خوبی برای ازدواج داشت خانواده دار تحصیل کرده سالم خوش برخورد ولی حرکات و رفتارش در شوهر داری و ارتباط با جنس مخالف برام جذابیت نداشت . نمیدونم چه کنم پریشون هستم و استرس دارم .تو طول این مدت جدایی وقتی خواستگار براش میاد احساس میکنم بازنده من بودم نمیدونم .

سلام تمام کردن رابطه وقتی به این نتیجه می‌رسید که به درد هم نمی‌خورید کار کاملا درستیه. با اینحال این شک و دودلی‌ها یا حتی دلتنگی‌ها طبیعیه چون به هرحال شما یک مدت با هم در رابطه بودید و زمان میبره تا احساساتون هم با منطقون همسو بشه و بتونید از این ماجرا عبور کنید. البته لازمه که در این دوران به خودتون کمک کنید. مثلا اینکه رابطه‌تون رو به طور کامل با اون فرد قطع کنید و تا حد ممکن در جریان اتفاقات زندگیش از جمله اینکه براش خاستگار اومده قرار نگیرید. این رو هم بدونید رابطه و ازدواج مسابقه نیست که یکی برنده و یکی بازنده باشد. شما منطقا متوجه شدید این فرد کسی نیست که برای ازدواج می‌خواهید و رابطه‌تون رو قطع کردید؛ این یعنی کار درست. پس دیگه دنبال این نباشید چه کسی برنده و چه کسی بازنده آن رابطه است. شما باید برنده زندگی شخصی خودتون باشین.

سلام من دختری هستم 19 ساله حدود 8 ماه هست که با یک اقایی 31 ساله اشنا شدم و گفتگو میکنم و با هم هم رشته هستیم اما محل کارمون متفاوته اشنایی شبکه مجازی بوده و ایشون خیلی درخواست کردن که میخوام ببینمت اما من اوایل خیلی نه میگفتم و میگفتم که تا زمانی که شناخت کاملی ازتون پیدا نکنم اجازه ملاقات حضوری نخواهم داد بالاخره عید ی جایی قرار گذاشتیم و همدیگر رو دیدیم ایشون و خانوادشون کلا در زمینه کاریشون از من مشاوره میگیرن(زمینه معاملات تجاری) من کلا زیاد فاز نمیدم و رابطه رو در حد همکار بودن نگه میدارم و ایشون هم هیچ علاقه ای از خودشون نشون نمیدن(کلمات عاطفی) گاها ی پیام میدن که میخوام درمورد اینده با شما صحبت کنم ولی وسط مکالمه درگیر کارشون میشن و کلا میرن و من مجبورم ساعت ها منتظر ایشون باشم اما چند روز دیگه پیام میدن دنبال خونه میگردن شدیدا و از من کمک میخوان که بهشون کمک کنم-سعی دارن که علاوه بر شغل فعلیشون ی شغل دیگه هم پیدا کنن- چند روز پیش هم از طریق رفیقشون بهم ی پیام داده بودن که من رو امتحان کنن و ببینن که دختری هستم که به همه مردا فاز بده یا نه و منم کلا رفیقشون رو بلاک کردم و بهشون جواب ندادم(اول نمیدونستم کهه رفیقشون هستن اما چند روز بعد از بلاک کردن دیدم که محل کار ایشون هم با اقایی که میگم یکی هست و همکار هم هستن) در ضمن متولد بهمن هم هستن تنها چیزی که منو در این رابطه اذیت میکنه بی توجهی ایشون هست گوگل دیدم که خصوصیت مردان بهمن کلا همینجوریه و خیلی سرد مزاج هستن و در روابط پیش قدم نمیشن هرگز چیکار کنم که بدونم ایشون اصلا بهم علاقه ای دارن یا نه؟ چون واقعا اذیتم میکنه که برای کسی وقت بذارم و طرف مقابل ارزشی برای من قابل نباشه ممنون میشم راهنمایی کنید

دوست عزیز با سلام ابتدا کاملا منطقی باشید و این را در نظر بگیرید که شاید ایشان به عنوان همکار با شما صحبت می کنند و قصد و منطور خاصی ندارند. از طرفی با توجه به مشغله و گرفتاری های ایشان میتونستید غیر مستقیم از طریق دوستی اطلاعات کسب کنید که ایا از شروع صحبت با شما قصد و منظوری دارند یا خیر؟ که به نظر میرسه حتی با فعالیت های زیادشان اگر قصد اقدام جدی داشتند تا الان مطرح کرده بودند.اجازه بدید زمان بگذره.و شاید هم ایشان مردد هستند.اگر با شما تماس گرفتند سعی کنید خودتان باشید و مدیریت ارتباط را به دست بگیرید تا از بلاتکلیفی رها شوید . منطقی باشید و درجواب صحبت های ایشان خودتان باشید و اجازه بدهید با شناخت خود واقعی شما ایشان به صحبت کردن ترغیب شود. اگر بصورت پیام در ارتباط بودید در سایت رادیو عشق مبحث جذب از طریق پیام خیلی می تواند به شما کمک کند

سلام.من یه دختر19ساله که حدود9ماه بایه پسر27ساله ارتباط دارم.ولی مشکلمون اینه ک ایشون شهرشون تهرانه ومن شهرستان.توی این9ماه خیلی تلاش کردم ک وادارش کنم بیادشهرمون ولی گفت توالان درس داری ووقتی کنکورتو دادی من حتمامیام.منم فقط ایشونو درحد2تاعکس تواین چندماه دیدم.بنظرتون این کاراش واقعادلیل درسه یا شایداصلاعکسی ک نشون داده خودش نبوده.لطفاراهنمایی کنیدکه چطوری مطمئن بشم واقعاچیزایی ک ازش دیدم خودشه😔

سلام دوست گرامی به نظر میرسه اشنایی شما بصورت غیر حقیقی و در فضای مجازی شکل گرفته این جور روابط کلا اشتباه هست مخصوصا اگر امکان حضور و دیدار واقعی نداشته باشد شما الان تنها نگران این هستید که تفاوت در چهره و عکس باشد در صورتی که مشکلات بسیار زیادی وجود دارد مانند متاهل بودن ایشان انچه مهم هست در ارتباط غیر حضوری باید در مدت یکماه ملاقات حضوری شکل بگیرد و جریان و روند به شکل عادی پیش برود اگر به هر دلیلی از رابطه مجازی خارج نمی شوند بهتر هست شما منطقی باشید و رابطه را تمام کنید

سلام سه ساله بایک پسری رابطه دوستی برقرارکردم واسه اولین بار.. این آقا برعکس من دوست دخترایه زیادی داشت و شیطون بود (به اصطلاح خودش) و اوایل رابطه به من گفت که رابطه مارو به مادرت نگو که خبردارنشه منم نمیگم چون رابطمون معمولیه..منم زیادجدیش نگرفتم و همینطوری باهاش موندم اما نمیذاشتم که بهم دست درازی کنه و حدومرزارو رد کنه…که بعدچندماه گفت تودختر خوبی هستی ولی من نمیتونم باهات باشم چون نمیذاری بهت دست بزنم منم گفتم‌پس این رابطه تمومه..خلاصه کات کردیم و بعدچندوقت اومدگفت من بخاطرتوپسرخوبی میشم و میخوام توروبه مادرم معرفی کنم خلاصه بعدمعرفی مادرامون و اینکه فهمیدیم مادرامون ازقبل دوست بودن باهم(به طوراتفاقی) الان بعداز ۳سال میفهمم که داره زیرآبی میره اماهربارکه دستش رومیشه طفره میره بهونه میاره که من فقط عاشق توعم من میخوام باتوازدواج کنمو این حرفا و من چون واقعادوستش دارم نمیتونم تصمیم بگیرم ازش جدابشم ازطرفی دیگه هم من الان بهش اعتمادندارم و نمیتونمم اعتمادکنم میخوام ازشمابپرسم‌که آیا ادامه این رابطه کاردرستیه؟

سلام دوست گرامی رابطه ای که هر یک از طرفین به هر دلیلی تعهد و وفاداری نداشته باشند و با گفتن اینکه اینا شیطنت هست و تو عشق منی و… فقط ازبرای رفتارهایی اشتباه خود دلیل و بهانه می آورند از روابط کاملا مخرب و اشتباه هست.یکی از اصول اصلی در یک رابطه مشترک تعهد و وفاداری طرفین هست . پس بهتر است در اولین فرصت با ایشان صحبت جدی داشته باشید و در صورت ادامه رفتارها ایشان،رابطه را تمام کنید

آدرس: تهران، پونک، نبش بلوار پونک، پلاک 2، طبقه سوم، واحد 6

تلفن پشتیبانی:02146015870

رزرو نوبت مشاوره

انجمن روانشناسی آمریکا

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

سازمان بهزیستی ایران

انجمن روانشناسی ایران

 

می‌خوام برگرده به رابطه/زندگیمی‌خوام فراموشش کنم

باید تمومش کنم، اما قدرتشو ندارم

می‌خوام جذبش کنم و ازدواج کنیم

مدتی است که متوجه شده‌اید در دانشگاه، محیط خانوادگی یا محل کار پسری به شما توجه زیادی نشان می‌دهد و شم دخترانه‌تان گواهی می‌دهد پای عشق در میان است. احتمالا به دنبال کشف نشانه‌هایی هستید که بوسیله آن بتوانید اطمینان پیدا کنید پسر مورد نظر به شما علاقمند است یا خیر و از خودتان می‌پرسید از کجا بفهمم این پسر عاشق منه؟ از نظر روانشناسان عاشق شدن و علاقمند شدن پسر به دختر، با نشانه‌های خاصی همراه خواهد بود، درواقع همانطور که از قدیم گفته‌اند: “رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر درون”. این نشانه‌ها برخی خودآگاه و برخی دیگر به صورت ناخودآگاه در شخص ایجاد می‌شود. پس اگر توجه و دقت لازم به طرف مقابلتان داشته باشید، احتمالا می‌توانید این نشانه‌ها را در رفتار، گفتار و زبان بدن او به وضوح مشاهده کنید. برای پی بردن به اینکه پسر مورد نظر دوستتان دارد و از شما خوشش آمده یا خیر با ما همراه باشید.

 

فهرست مطالب

دوست داشتن و دوست داشته شدن یکی از بهترین احساساتی است که یک انسان می تواند تجربه کند، برای اینکه بتوانیم توسط فرد مورد علاقه دوست داشته شویم و به طبع آن ، آن فرد را دوست بداریم راهکارهای مختلفی وجود دارد یکی از مهمترین راه ها برای جذب فرد مورد علاقه و ایجاد یک رابطه متعهدانه این است که از موبایل خود کمک بگیرید. بیشتر ارتباط شما با او از راه دور و از طریق موبایل و از طریق نرم افزارهای پیام رسان است. به همین منظور ما برای شما دوره‌ای طراحی کردیم به نام دوره جذب عشق با موبایل. در این دوره یادمیگیرد که چطور فردی را شیفته خود نگه دارید و رابطتان را به یک رابطه متعهدانه ختم کنید. برای شرکت در این دوره اینجا کلیک کنید.

[/vc_column_text]

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

مردی که به یک زن علاقه داشته باشد، معمولا علائم و نشانه‌های خاصی در برابر شما خواهد داشت از جمله:

زمانی که با فرد مورد علاقه‌تان هستید، دقت کنید که چقدر به شما نگاه می‌کند. روانشناسان دریافته‌اند که ارتباط مستقیمی بین تماس چشمی و عشق وجود دارد. نتایج یک مطالعه بیانگر آن است که همسرانی که عمیقاً یکدیگر را دوست دارند، 75 % از زمانی که را با هم صحبت می‌کنند، به یکدیگر نگاه می‌کنند، حال آن که افراد در یک گفتگوی معمولی فقط 60 ـ 30 درصد اوقات با هم تماس چشمی برقرار می‌کنند.

اگر پسری عاشقتان باشد، مستقیم برای مدتی طولانی به چشم‌هایتان خیره می‌شود، چون می‌خواهد که از تک تک لحظه‌های بودن با شما نهایت استفاده را ببرد.

این گفته که “برای خوشحال بودن مهم نیست کجایی و چه می‌کنی، مهم است چه کسی همراه توست” حقیقت دارد. پسری که به شما علاقه‌مند باشد، از هم صحبتی و همراهی با شما لذت می‌برد. حتی اگر موضوع جالبی برای صحبت در میان نباشد و اتفاق خاصی نیفتاده باشد او از ملاقات شما و حضورتان هیجان زده و خوشحال است.

برای این که متوجه این نشانه شوید، باید بیشتر دقت کنید. آیا پسری که روبرویتان نشسته است، لبخندی محبت آمیز به پهنای صورت به لب دارد؟ اگر این طور است، مطمئن باشید که او عاشقتان است. فردی که دیگری را دوست دارد، ناخودآگاه و حتی بدون آن که خودش متوجه باشد، به او لبخند می‌زند. اگر متوجه این لبخند جذاب و محبت‌آمیز شدید، بیشتر درباره این پسر عاشق‌پیشه فکر کنید.

پسری که دختری را دوست دارد، هنگام صحبت کردن با او کمی عصبی و دستپاچه می‌شود. این پسر محجوب عاشق آن‌قدر دوستتان دارد، که نمی‌تواند به راحتی واژه‌های مورد نظرش را پیدا کند.

بند آمدن زبان پسری که عاشقتان است، نشانه خوبی است، البته به شرطی که موقتی باشد؛ چون برخی مردان آن‌قدر عصبی هستند که هرگز نمی‌توانند در حضور یک دختر راحت باشند.

همه ما سرمان شلوغ است، اما اگر چیزی یا کسی را دوست داشته باشیم و برایمان اهمیت داشته باشد، برایش وقت جور می‌کنیم. اگر پسری بخش اعظم توجهش، به ویژه در یک گفتگوی دو نفره را معطوف شما کرده است، احتمالاً در دام عشق شما گرفتار شده است.

معمولا وقتی مردی به دختری علاقمنداست هنگام صحبت با او، ناخوداگاه طوری می‌نشیند که کمی به جلو متمایل شود. اینکار به این خاطر است که می‌خواهد به طرف مقابل نزدیک‌تر باشد، بهتر به او گوش دهد و توجه کاملش را به او معطوف کند.

اگر هرجا می‌روید پسر موردنظر سر راهتان سبز می‌شود و دنبال بهانه‌ای است تابا شما سر صحبت را باز کند، مطمئنا علاقه‌ای در میان است. همچنین طولانی شدن مکالمه‌ها می‌تواند نشانه‌ای برای علاقه او به شما باشد.

و زمانی که به نظر می‌آید، مکالمه رو به اتمام است، نهایت سعی خود را می‌کند تا باز هم آن را ادامه دهد. تلاش برای طولانی کردن این گفتگوهای دونفره کاملاً مشخص است.

پسری که به شما علاقمند شده است دوست دارد تا حد امکان در جریان همه فعالیت‌های شما باشد. و این موضوع شامل فعالیت‌های شما در شبکه مجازی و اطلاعاتی که در آنجا به اشتراک می‌گذارید نیز می‌شود. پس اگر پسری به طور پیوسته پیگیر صفحات مجازی شما بود احتمال دارد عاشقتان شده باشد.

از نشانه‌های علاقه پسر به شما این است که به آراستگی ظاهرش در ملاقات با شما اهمیت زیادی می‌دهد. او دوست دارد توسط شما جذاب، خوشتیپ و آراسته به نظر برسد. او برای ملاقات با شما برنامه ریزی می‌کند که  لباس مناسبی به تن داشته باشد، مدل موهایش مرتب و کفش‌هایش تمیز باشند!

پسری که دوستتان دارد، برای نظرات و افکارتان ارزش قائل می‌شود، حتی در این کار زیاده‌روی هم می‌کند. اگر او همیشه می‌خواهد بداند که به چه فکر می‌کنید، احتمالاً برایش مهم هستید. برای مثال پسری که نظر و سلیقه شما را در مورد بعضی از کارهایش جویا می‌شود، یعنی احتمالا به شما علاقمند است.

اگر تصادفاً درباره مرد دیگری حرف بزنید، او به سرعت حسود و غیرتی می‌شود. حتی اگر این پسر غیرتی فقط یک دوست باشد، این واکنش حسادت‌آمیز جرقه‌ای است که نشان می‌دهد او کراشی مخفیانه روی شما دارد.

اگر پسری که فکر می‌کنید، دوستتان دارد، صندلی را برایتان بیرون می‌کشد، کتش را به شما می‌دهد تا سرما نخورید و هر کاری می‌کند تا احساس خاص بودن پیدا کنید، مطمئن شوید که روی شما کراش دارد. مردی که می‌خواهد بیشتر از یک دوست باشد، از سر وظیفه با شما تماس نمی‌گیرد، بلکه می‌خواهد هر کاری در توان دارد، انجام دهد تا شما را تحت تاثیر قرار دهد. یک جنتلمن واقعی این کارها را برای یک بانو می‌کند. برای مثال همکار یا همکلاسی پسری که همیشه اصرار دارد شما را با ماشینش به مقصدتان برساند، احتمالا به شما علاقمند شده است.

پسری که دوستتان دارد، به خوشی و سلامتی شما اهمیت می‌دهد و احساساتتان برایش مهم است. به عبارت دیگر شادی شما شادی او و درد شما درد او است.

 به طور کلی طبیعتا در شرایط سخت، اطرافیان نسبت به شما حس دلسوزی خواهند داشت. اما پسری که به شما علاقمند است، تنها به دلسوزی و همدردی بسنده نمی‌کند. او در شرایط سخت نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و به کمک شما خواهد آمد.

پسری که نیازها و خواسته‌های شما را مقدم بر نیازها و خواسته‌های خود می‌داند، به احتمال زیاد عاشقتان است. چون اگر فردی واقعاً برای دیگری اهمیت قائل باشد، در زمان نیاز به داد او خواهد رسید، حتی اگر مجبور باشد که هر کاری دارد، رها کند و به کمک عشقش بشتابد. اگر پسری این کار را برایتان انجام می‌دهد، یعنی این که می‌خواهد از شما حمایت کند. این مورد یکی از نشانه‌های یک پسر عاشق است.

پسری که واقعاً روی شما کراش دارد، تک تک حرف‌هایی را که می‌زنید و کارهایی را که انجام می‌دهید، به خاطر می‌سپارد. مردی که به شما علاقه دارد، هنگامی که شما حرف می‌زنید، سراپا گوش می‌شود و می‌خواهد ذهن و روحتان را مانند کف دستش بشناسد. پسری که دوستتان دارد، روز تولدتان و رنگ و غذای مورد علاقه‌تان را یادش می‌ماند. او تمام این جزئیات ریز را به خاطر می‌سپارد تا بتواند با کارهای خارق‌العاده‌ای که برایتان انجام می‌دهد، غافلگیرتان کند.

اگر پسری از شما خوشش آمده و به شما علاقمند شده باشد به صورت خودآگاه و ناخودآگاه نشانه‌هایی در رفتار و گفتارش ظاهر می‌شود. او زیاد به شما نگاه می‌کند و تماس چشمی مستقیمی برقرار خواهد کرد، از صحبت با شما لذت می‌برد، حتی اگر موضوع صحبت جالب نباشد و معمولا در هنگام هم‌صحبتی با شما، لبخند محبت آمیز بر لب دارد، به صورت ناخوداگاه برای حرف زدن با شما به سمت جلو مایل می‌شود و ممکن است کمی دستپاچه باشد.

پسری که عاشقتان شده باشد توجه ویژه‌ای به شما نسبت به دیگران دارد، دوست دارد زیاد با شما درارتباط باشد و در ملاقات با شما به تیپ و ظاهرش اهمیت زیادی می‌دهد. او روی شما به عنوان دختر مورد علاقه‌اش غیرت دارد، در شرایط سخت به کمکتان می‌آید و همواره شما را در اولویت قرار می‌دهد. و در پایان پسری که نگاه ویژه‌ای به شما دارد دوست دارد نظر و سلیقه شما را در مورد مسائل مختلف جویا شود و همه جزئیات رفتار و گفتار شما را به یاد می‌آورد.

 

عشقت رو جذب کن

میخوای یاد بگیری چطور روز به روز بیشتر قلب عشقتو بدست بیاری؟ چطور یه رابطه موفق منجر به ازدواج داشته باشی؟ چطور یه زندگی مشترک موفق داشته باشی؟ پس فرصت را از دست نده! تو هم به جمع دنبال کنندگان پیج رادیو عشق در اینستاگرام اضافه شو…

عضویت در خبرنامه رادیو عشق

11 بازدید

23 بازدید

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

51 بازدید

95 بازدید

85 بازدید

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

مشترک نمی شومدریافت همه دیدگاه های این نوشتهفقط دریافت پاسخ دیدگاه های خودم

سلام من بایک نفری اشنا شدم که حس خاصی نداشتم ولی خب وقتی فهمیدم دوستم داره بهش علاقه مند شدم اون برای من هر کاری می کنه ولی مشکلی که وجود داره این که باید چندسالی برای هم صبر کنیم و نمیدونیم مادر پدرامون چه جوابی میدن چون دنیامون متفاوته و بدون همم نمیتونیم تحمل کنیم و من نمیدونم ایا من و ترجیح میده یا حرف خانوادش

سلام دوست گرامی دلیل اینکه باید چندسال صبر کنید چیست؟ ایا سن هردوی شما پایین است؟ یا شرایط ازدواج فراهم نیست؟ این نکته مهم را بخاطر داشته باشید؛ در ازدواج شما همراه خانواده هستید و طرف مقابل نیز همراه خانواده. بنابراین چیزی به اسم انتخاب بین شما یا خانواده منطق درستی ندارد. بهتر است نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به زمانی که می‌خواهید صرف این رابطه کنید، داشته باشید.

سلام من دخترم و ۱۹ سالمه تو مجازی با یک پسر ۲۲ ساله اشناشدم اولا رابطمون در حد یه دوست معمولی بود اما کم کم ازش خوشم اومد و با پسر عموی این فرد هم اشنا بودم ایشون گفتن که برو بهش بگو که دوسش داری یا میگه اره یا نه برم بگم یا نه؟ و اینکه انگار خود پسر عمو هم رفته این موصوع رو بهش گفته اما چیزی نگفته و همه چیزو هم به مسخره میگیره

سلام دوست گرامی شما می‌توانید به طریقه‌های مختلفی علاقه خود را ابراز کنید؛ اما بدترین روش ممکن برای شرایط شما، گفتن علاقه، به طریقه مستقیم است. پس به او به صورت مستقیم نگویید. ابتدا مشخص کنید دلیل علاقه شما به ایشان، علاقه است؟ آیا او اهل ارتباط به صورت جدی هست یا خیر؟ شما می‌توانید در دوره جذب عشق از آشنایی تا ازدواج رادیوعشق شرکت کنید.

اگه میشه ترو خدا جواب بدید من عاشق پسری شدم ولی نمیدونم اون هم همین طور هس یا نه اخه زیاد داخل کوچه هم نمیاد

سلام دوست گرامی اطلاعاتی از خودتان و یا طرف مقابل ندادید که راهنمایی دریافت کنید.

سلام من 5 سال با یه پسر حرف زدم و اون پسر دوست برادرم بود ما 13 سال فاصله سنی داشتیم و همو دوس داشتیم بخاطره اختلاف سنی زیادمون خانواده هامون نزاشتن باهم ازدواج کنیم ولی پسره رفت با یه دختری ازدواج کرد ولی تو دوران نامزدیش بخاطره علاقه زیاد من به اون نمیتونستم فراموشش کنم بخاطره همین دوباره باهم یکی دو روز حرف زدیم بعد ازدواجش پسره دست از سرم برنداشت هی پیام داد هی زنگ زد هرچقد بهش گفتم تو ازدواج کردی متاهلی گوش نکرد بعد که خانومش فهمید اومد دم خونمون داد بیداد کرد و تحقیرم کرد الان بخاطره اون یه هفتس خانوادم باهام حرف نمیزنن و گوشیمو ازم گرفتن و متاسفانه من علاقه شدیدی به گوشیم دارم و چون دانشجوام تمام چیزام تو گوشیم و چون الان گوشی ندارم حس میکنم شدم بچه کوچیک هستم

سلام مدتیه که عاشق پسری شدم ولی خب نمیدونم اون هم همین حس رو نسبت بهم داره یانه

سلام وقتتون بخیر دختری ۲۴ساله هستم با پسری ۳۰ ساله از طریق مجازی اشنا شدم اونم درمورد کار بود و سوال میپرسیدم ازشون بعضی وقتا و چون هم زبون محلی هستیم با هم شوخی میکردیم یک روز خواستن شمارمو داشته باشن و تماس تصویری بگیریم که تماس گرفتیم و یه مدت کوتاه با هم حرف زدیم و بعد اومدن دیدنم ۲ساعتی فاصله مون هست. خوب بودن یک بار دیگه هم اومدن دیدنم مدام نگام میکردن شوخ طبع بودن حتی متاسفانه دستمم گرفتن و گفتن دوستم داره و بازم تا مدتی خوب بودیم میگفتن حس ارامش داری ولی یهویی دیگه سرد شدن نه پیامی نه زنگی دلیلش رو پرسیدم گفتن کارم زیاده وقت ندارم… چند دفعه هم گفتن عاشق کسی بودم ازدواج کرد و نمیتونم عاشق بشم و قصد ازدواج ندارم فعلا.. ولی حالا بعضی وقتا سوال میپرسم جوابمو میده یا کاری ازش بخوام چشم میگه بهم بهشون میگم خدانگهدار واسه همیشه هم چیزی نمیگن بحثو عوض میکنه. خیلی فکرمو درگیر کرده نمیدونم چکار کنم یعنی فقط واسش یه سرگرمی بودم و تموم.

سلام دوست گرامی اگر حرف ایشان مبنی بر اینکه هنوز به فکر گذشته هستند و نتوانستند شخص موردنظرشان را فراموش کنند، درست باشد؛ این مساله تقصیر شما نیست. او باید بتواند ابتدا پرونده گذشته را ببندد و سپس وارد رابطه شود. اما اگر دلایل دیگری وجود داشته باشد، بهتر است که رابطه را ادامه ندهید تا اذیت نشوید. وقتی او صراحتاً گفته است قصد ازدواج ندارد، بهتر است خودتان نیز این رابطه را ادامه ندهید و از او کاری را درخواست نکنید.

سلام دختری ۱۹ ساله هستم که حدود هفت ماه میشه با پسری مجازی به قصد ازدواج آشنا شدم ایشون کرد و من ترک هستم و یکی دوبار هم اومدن شهر ما و همدیگه رو دیدیم اما مشکل اینجاست که من خیلی به ایشون بد بینم! اعتماد ندارم و همش فکر میکنم داره خیانت می‌کنه فکر میکنم دروغ میگه و خواستگاری نمیاد و باید باهاش تموم کنم !! و دیگه از دست این افکار خودم که حتی با ی حرکت کوچیک ایشون شکل میگیره خسته شدم . و نمیخوام تا حدی شدن رابطه حسی بهش داشته باشم و از طرفی مشکلات مختلف و دعوا های متعددمون!…. باید چیکار. کنم رابطه رو در چه صورت میتونم جدی بگیرم

سلام دوست گرامی اشاره کردید مجازی آشنا شدید و دوبار نهایتا او را دیدید. در چنین شرایطی اعتماد و صمیمیت شکل نخواهد گرفت و باید تعداد دیدارها را بیشتر کنید. اما درباره اهداف ایشان می‌توانید یک بازه زمانی مشخص کنید تا او بتواند شرایط خودش را برای خواستگاری فراهم کند. در ضمن اگر به صورت کلی، بی اعتماد هستید، باید حتما از مشاوره فردی استفاده کنید تا ریشه این بی‌اعتمادی مشخص شود.

سلام بنظر شما ابراز احساسات دختر به پسر کار اشتباهیه؟ کسی که خیلی با من گرم و مهربون بود ولی من مثل اون باهاش گرم و صمیمی نبودم و به شک و جدایی انداختمش! خواهش میکنم کمکم کنید

سلام دوست گرامی براز ابراز علاقه راه‌های زیادی وجود دارد که یکی از آنها ابراز علاقه مستقیم است. اما این روش همراه با خطراتی است که اگر رابطه را در حال حاضر دچار مشکل نکند، طبق تجربه و آمار کیفیت رابطه زوجین، در آینده رابطه را تخریب می‌کند اگر تمایل دارید که رابطه خود را به سمت گرمی و نزدیکی بیشتر سوق دهید، نیاز دارید که از یک مشاور کمک بگیرید تا بتوانید تعادل را در رابطه ایجاد کنید و طرف مقابل نیز به رابطه با شما مایل شود.

با سلام من قبلا در سایت شما سوال مطرح کردم و حتی همون چند خط جوابمو خیلی خوب داد و با زمان بهش رسیم تشکر…. اما سوال الانم ..من حدود ۱۳ ماهه با پسری از طریق فضای مجازی اشنا شدم هر دو ۲۹ سال داریم…تصویری و تلفنی زیاد صحبت کردیم تقریلا روزی ۴_ ۵ ساعت و دوبار ایشون جهت دیدار به شهر ما اومده فاصله ای حدودا ۶ ساعته ….البته تا الان حرف ازدواج زده نشده یکی دوبار از جانب من بود که ایشون گفتن هدفشوون ازدواج نیست البته یک شکست عاطفی رو گذروندن که با خیانت طرف مقابلش تموم شده …من کاملا متوجه میشم به مرور علاقش بیشتر میشه خصوصا بعد هر دیدار البته منم تا چند مدت بعد از دیدار احساسم بهشون بیشتر میشه اما چیزی باعث میشه من بعضی وقتا دچار تردید بشم و بدنبالش عذاب وجدان اینکه گاهی در بعضی از عکساش و یا بعضی روزا که تصویری حرف میزنیم به این فکر میکنم اونقدرا برام از لحاظ زیبایی جذابیت نداره البته دیدارای حضوری من میل زیاد جنسی و عاطفی بهشون دارم اما این شک و شبه هااا در بسیاری مواقع منو دچار عذاب وجدان میکنه خصوصا وقتی این حجم از ابراز علاقه رو میبینم از لحاظ اخلاقی واقعا مورد پسندم هست حتی نوع ابراز علاقش برام همیشه جذاب بوده و هیچوقت ازش خسته نشدم حالم واقعا باهاش خوبه و شاید بگم بهترین و شیرینترین روزایی رو برام ساخته که از هیچ پسره دیگه ای ندیدم … البته من همیشه وسواس فکری داشتم و رابطه هاییی که خیلی زودد خسته شدم و تموم کردم و طولانی ترین رابطه مداووم همین بوده … نمیددونم مشکل چیه که اینقد احساساتم بعضی وقتا متضاد… ایا واقعا دوسش دارم یا به خاطر این افکار و دو دلیا نمیشه اسمشو دوست داشتن گذاشت

سلام و عرض خسته نباشید من یه دختر ۱۸ ساله هستم و عاشق مشاورم شدم که ۲۱ سالشه و دانشگاه تهران درس میخونه و هم شهری هستیم من کم کم عاشق اون شدم ولی اون اولاش خیلی به من توجه میکرد و خیلی بهم پیام میداد و باهم تلفنی حرف میزدم که و آدم خیلی نجیبی هم هست ولی یکم خیلی مذهبی هست ما یه بار وقتی باهم صحبت میکردم بحثمون یکم طول کشید و یکم من به عقایدش توهین کردم که فقط از عصبانیت بود و اون روز بحثمون تا ۱ شب طول کشیده بود (البته این چیزا برای ما که تو شهر کوچیک هستیم عادی نیست) بعد دیگه از اون به بعد باهام خیلی سرد شد منم هی انتظار میکشم که زنگی بزنه و حرف بزنیم ولی نه… اولش فک میکردم دوسم داره چون باهام خیلی صمیمی حرف میزد ولی الان که فک میکنم میبینم اشتباه میکردم الانم که عاشقش شدم موندم باید چیکار کنم و گاهی از درسام عقب میمونم

سلام دوست گرامی اگر ایشان مشاور شما بودند، برقراری رابطه‌ای خارج از چارچوب مشاوره کار درستی نبوده است. یعنی نقش ایشان در زندگی شما بهم ریخته شده است. اشاره کردید یکم خیلی مذهبی است؟ بالاخره یکم یا خیلی؟ این علاقه نیاز به بررسی بیشتری دارد. اما در کل برقراری رابطه با شخصی که مشاور شما بوده است، اشتباه است و باید پس از انجام مشاور و اتمام آن، اگر علاقه‌ای داشتند به صورت مستقیم بیان می‌کردند. می‌توانید برای بررسی بیشتر این رابطه از مشاوران رادیو عشق نوبت مشاوره دریافت کند.

سلام من 19سالمه و از طریق اینستاگرام با یک پسر25ساله اشنا شدم.این اقا پسر اولش خیلی ذوق داشت از هم صحبتی با من و همش ذوق داشت بریم بیرون منم چندین بار باهاش رفتم بیرون و میشه گفت از اخلاقش و روحیاتش خوشم اومد و دفعه اخر با یکی از دوستام و اون اقا رفتیم بیرون دوستم میگفت از رفتار ها و طرز نگاهش مشخصه ازت خوشش میاد ولی بعد از اون روز اخلاق این پسر عوض شد و خیلی سرد شد و من بخاطر اینکه یهو نادیده گرفته شدم خیلی بهم ریختم میخام بدونم باید چیکار کنم میخاد منم یه حرکتی بزنم تا بفهمه منم بی میل نیستم یا کلا از من خوشش نمیاد بیخیال بشم؟؟!

سلام دوست گرامی آیا بعد از اینکه متوجه شدید او تغییر کرده است، با او صحبتی کردید؟ اینکه چه تغییراتی اتفاق افتاده است مهم است.ممکن است که این تغییراتی که شما را آزار داده است، صرفاً حساسیت‌های شما باشد. بهتر است شما با ایشان صحبت کنید تا علت اصلی این تغییر رفتار را متوجه شوید.

سلام دختری هستم از یکی از هم کلاسیهایم خوشم می آمد و ی جورایی بهش گفتم دیدم اونم منو دوست داره و از من خوشش میاد اما از نظر فرهنگ و اعتقاد خانوادگی فرق داریم باهم و می‌گفت به همین دلیل برای ازدواج مشکل داره و براش سخت هست و هربار که بحث ازدواج رو وسط می‌کشیدم انگاری از چیزی ترس داشت اما تمام این مدت بهم میگفت که عشق واقعیش من هستم و میدونم که اهل دروغ نیست ما یکساله که باهم ارتباط داریم اما داخل یک شهر نیستیم بیشتر ارتباطمون مجازی هستش… هر بار که درمورد ازدواج می‌گفتیم و اون میگفت که مشکلی داره من خیلی ناراحت میشدم ولی بازم ارتباطمون قطع نمیشد تقریبا هر روز پیام می‌دادیم تا اینکه اخیرا میگه من اصلا دوستت ندارم و تو برای من مثل یک دوست معمولی هستی و من حس میکنم بخاطر ناراحتی من میگه چون چندبار تو حرفاش میگفت کاش همون اول نه میگفتم تا تو رو اینقدر ناراحت نکنم واسه همین فکر میکنم اینو میگه که من اذیت نشم چون تمام این مدت هیچ بدی ازش ندیدم و تمام حرفا و رفتارهایش طوری بود که نشان از دوست داشتن واقعی بود حتی گاهی درمورد اینکه به آرزو هامون برسیم باهم کجا ماه عسل بریم چندتا بچه داشته باشیم هم حرف میزدیم و… و اون میدونه که خانواده اش از نظر فرهنگ و اعتقاد با من خیلی متفاوت هستن و حتی ممکن من ناراحت بشم از رفتارشون… و من الان حس میکنم این حرفی که میگه دوستت ندارم رو الکی میگه از ته دل نمیگه فقط میخواد من بیشتر ازین اذیت نشم بگم که حتی اون پروفایل های عاشقانه و… برای من میزاشت و… حالا به نظر شما من چی کار کنم؟ چون واقعا بهش علاقه دارم و نمیخوام از هم جدا شیم و خیلی امید دارم که بهم برسیم

سلام دوست گرامی به سن خودتان و طرف مقابل اشاره نکردید. نکته قابل توجه در روایت شما این است که با وجود اینکه از اختلافات فرهنگی و خانوادگی بین خودتان مطلع هستید و طرف مقابل شما نیز برای ازدواج آمادگی خود را اعلام نکرده است، اصرار بر ادامه رابطه دارید. به چه دلایلی اصرار بر ادامه این رابطه دارید؟ بیشتر ارتباط شما بصورت مجازی بوده است اما روی این رابطه سرمایه‌گذاری فراوانی کرده‌اید. لطفا نوبت مشاوره دریافت کنید تا مشاور به شما کمک کند که در مسیر بازگشت به این رابطه گام اشتباهی برندارید.

سلام من دختری 20 ساله هستم و در جایی که کار میکنم صاحب مغازه بغلی یک پسر 30 ساله هستش که با پدرم هم اشنا هست و یه مدت افکارم ریخته بهم، چون احساس میکنم که این اقا از من بدش نمیاد. ما فقط باهم سلام و خداحافظی می‌کنیم تاحالا هیچ حرف دیگه ای باهم نزدیم اما یه رفتارهایی داره مثلا موقعی که دارم باهاش احوالپرسی می‌کنم احساس می‌کنم هول میشه استرس می‌گیره یا موقعی که دارم میرم سر کار از دور میبینم که داره نگاهم میکنه بعد سریع نگاهشو ازم می‌دزده. یسری با دوستاش دم در بودن بعد من که داشتم میرفتم نزدیک مغازه میشدم دیدم که دوستاش دارن میخندن ولی خودش هول کرده بود و می‌خندید بعد یه نگاه کرد به منو رفت تو مغازه بعد که من نزدیکتر شدم اومد سلام کرد نمیدونم یه رفتارهایی داره که اعصابم و بهم ریخته نمیدونم دوسم داره یا نه ولی الان یه دو روزی میشه که اون موقع هایی که من میرم نمیاد سر کار بعدا میبینم که یک ساعت یا دو ساعت بعد من اومده ممنون میشم کمکم کنید

سلام دوست گرامی علائمی که گفتید شاید نشان‌دهنده توجه ایشان به شما باشد، اما بهتر است تا وقتی ایشان به صورت مستقیم ابراز علاقه نکرده‌اند، روی این رفتارهایی که نشان می‌دهند، سرمایه‌گذاری‌ای انجام ندهید.

سلام و عرض ادب من ۳۰سال سن دارم.۱سال پیش با یه آقایی آشنا شدم که سنشون یک سال از من بیشتر بود.من ارشد میخونم و ایشون تحصیلاتی نداشت(البته اگه برخورد و شخصیت مناسب باشه صرفا تحصیلات برای من ملاک نیست به هر حال لازم دونستم که بگم بهتره)فقط یک بار همدیگه رو ملاقات کردیم و در دیدار اول از من سوال کردن که قصد ازدواج دارم یا نه.بعد که چند روز گذشت منتظر بودم بهم پیام بده که پیام نداد و منم به بهونه ریپلای کردن استوریشون میخواستم غیرمستقیم سرحرف باز بشه و ایشون به من گفتش که این چند روزه کار داشتم (البته یه پیام دادن مگه چقدر وقت آدمو میگیره!)و بعدش از من سوال کردن که نظرتون برای ادامه رابطه چیه و سریع حرف خودشو زد و گفتش که شما دنبال یه رابطه هدفدار هستید درسته؟و منم چون همون برخورد اول گفتم که قصد ازدواج دارم ،بهشون گفتم بله یه رابطه هدفدار میخوام.که به من گفتن حقیقتا و صادقانه در شرایط یک رابطه احساسی نیست و از این صحبتا و گفتش که جدا از همه اینا فقط میخواستم همدیگه رو ببینیم شما دوست خوبی هستین و…این رفتار و برخورد ایشون خیلی باعث ناراحتیه من شد چون حس خوبی بهش پیدا کرده بودم و هم اینکه فکر میکنم برخورد درستی باهام نداشت بخاطر همین تا یه مدت تو بدترین حالت روحی بودم.و البته اینم بگم که از آشناهای دور بودن بخاطر همین بدتر از هر چیزی ناراحت شدم.قبل از اینکه همدیگه رو ببینیم بین صحبتامون داشت میگفت که یه چیزی لازم داره و میخواد بخره و منم همون موقع بخاطر علاقه ای که بهش پیدا کرده بودم بخاطر حس خوبی که بهش داشتم گفتم حتماً باید واسش بخرم.دیگه بعد از اینکه نشد با هم بمونیم من بعد از یک سال که گذشت واسه تولد ایشون به عنوان کادو براشون گرفتم و سه ماه قبلش اون هدیه رو سفارش داده بودم و از طریق یک نفر هدیه رو موقع تولد به دستش رسوندم.اما خیلی از این کارم ناراحت شد.و اینکه حتی متوجه شدم که دوستشم به من کفتش که فعلا حال روحی مناسبی نداره و بعدا باهات صحبت میکنه.تا یه مدت طولانی میدیم که حال روحیش واقعا خوب نبود البته بدون اینکه خودش حتی متوجه بشه که من از حالش خبر دارم واقعا بعد از اون موقع میدیم که خیلی ناراحته گاهی وقتا منو چک میکرد پیگیرم بود که دیگه کلا از همه جا بلاکش کردم الان دوباره بعد از مدتها آنبلاکش کردم که دیگه کلا حتی تو لیست بلاکامم نباشه دیدم دوباره اومده و خیلی کنجکاوه بخاطر همین دیگه کاملا بی تفاوت برخورد میکنم و هیچ اهمیتی بهش نمیدم.الان واقعا برام جای سواله که اگه رابطه از سمت ایشون تموم شد پس ناراحتیش بخاطر چیه !و چرا هنوزم در مورد من کنجکاو و پیگیره!!سپاسگزارم.عذر میخوام که متنم طولانی شد

سلام دوست گرامی پرسش شما بسیار طولانی است و امکان پاسخ آن در سایت وجود ندارد. لطفا نوبت مشاوره دریافت کنید.

سلام. من به استادم علاقمندم. نمیدونم چکار کنم. یکبار قبول کرد ایشون رو ببینم و ملاقات کردم با اینکه احساس کردم دوسم داره نمیدونم چرا قبول نمیکنه باهام باشه. خیلی دوسش دارم، عاشق شخصیتش هستم.اون واقعا مرد خوبی هست و اهل رابطه نیست. چکار کنم باهام بیشتر آشنا شه. کمکم کنید😔

سلام دوست گرامی به سن خودتان و استادتان اشاره نکردید و اینکه در چه فضایی با ایشان آشنا شدید. گاهی معیارهایی که افراد برای ازدواج در نظر می‌گیرند، داشتن شان و پرستیژ اجتماعی طرف مقابل است و معمولاً اساتید این ویژگی را دارند. اما شما باید بدانید که ضعف شما و اعتماد به نفس پایین می‌تواند ایشان را از شما دور کند. بنابراین ابتدا این سوال را از خود بپرسید که به چه دلیل عاشق ایشان شدید و چه ویژگی‌هایی در ایشان شما را جذب خود کرده است؟ سپس با مشاوران رادیو عشق نوبت مشاوره دریافت کنید تا بتوانید به شیوه صحیح ایشان را جذب خود کنید.

سلام وقت بخیر من دختری 20 ساله ام که داخل تلگرام با پسری اشنا شدم و بعد یه مدت ادعا کرد که عاشقم شده به علاوه که متوجه شدم داخل خانواده فاقد محبت بوده و کسی درکش نمیکنه اما من درکش کردم و باهاش مهربون بودم الان نمیدونم میتونم حرفشو باور کنم و به احساسش اعتتماد کنم یا نه. میشه لطفا راهنماییم کنید

سلام دوست گرامی چند مدت است که با ایشان آشنا شده‌اید؟ سن ایشان چقدر است؟ آیا او را از نزدیک دیده‌اید یا فقط رابطه به صورت مجازی بوده است؟ جزییات بیشتری باید از وضعیت خود اعلام کنید تا بتوانیم بصورت بهتری راهنمایی‌تان کنیم. اما به صورت کلی، زمانی شما می‌توانید حرف کسی را باور کنید که شناخت‌تان نسبت به او بیشتر شود. ندیدن محبت در خانواده، مانع داشتن یک رابطه خوب در آینده نمی‌شود اما اثرگذار است.

سلام من دختر 20 ساله هستم… بنظر شما ایا منطقی هست که یه نفر بدون اینکه تورو دیده باشه یا اینکه صداتو شندیده باشه صرفا از روی چندتا پیام در مدت 2 یا 3 ماه (البته پیام دادنامون مداوم نبوده)، عاشقت شده باشه؟؟ یا اینکه میتونه یک وابستگی زودگذر باشه ؟؟ در ضمن بگم که حدود 2 سال میشه که با هیچ کس رابطه نداشتم خودم فکر میکنم بخاطر همین موضوع هستش که نسبت به کوچکترین حرف واکنش نشون میدم و نمیتونم منطقی فکر کنم لطفا اگه میشه راهنماییم کنید ممنون میشم .

سلام دوست گرامی سوال شما کمی مبهم است. خودتان به فردی وابسته شدید؟ یا او پس از این پیام‌ها به شما وابسته شده است؟ از نظر منطقی دونفر باید پس از شناختن همدیگر بتوانند این ادعا را داشته باشند که به هم علاقه پیدا کردند و قصد جدی برای رابطه در آینده دارند. اگر این شناخت نصفه و نیمه و از راه دور باشد، یک هیجان زودگذر است.

سلام من دختری ۱۹ ساله ام چند سال قبل عاشق پسری شدم که بعد ها فهمیدم اصلا دوسم نداشته و فقط ذهنش هرز بود الان ۶ ماهی میشه به پسر همسایمون علاقه مند شدم و پسر قبلی دیگه اعتمادم برای پسرا از بین برده میخواستم بگم این همسایه ما سال های قبل اصلا ادمم حسابم نمیکرد و تقریبا هم رفتاراش عادی بود اما الان ۳.۴ ماهی هست که زوم میکنه تو چشام و تا زمانی که مجبور نشه چشاشو از من نمیکشه و اینم بگم که این پسر ۲۸ سالشه کارمند هم هست و اینکه احترام خاصی به پدرم داره و علاوه بر اون از پدرشم میشه گفت میترسه و پیشه اونا نگاه نمیکنه و تا اونجاییم که میدونم دوست دختری الان نداره منم که باهاش اصلا حرف نزدم میخواستم ببینم میتونم دوسش داشته باشم یا اینم مثل قبلیه هستش؟؟

سلام دوست گرامی تجربه شکست قبلی همچنان با شما هست و ابتدا باید پرونده آن را در ذهن خود ببندید تا بتوانید به فرد جدید اطمنیان پیدا کنید. برای این موضوع می‌توانید ابتدا «قطب‌نمای زندگی پیروزمندانه بعد از جدایی» را مطالعه کنید، و سپس از مشاوران رادیوعشق وقت مشاوره دریافت کنید. البته پیش از اینکه فرد جدید به شما به صورت مستقیم برای برقراری رابطه و ازدواج حرفی نزده باشد، بهتر است شما اقدامی نکنید و به فاصله سنی 9 ساله‌تان نیز بی‌توجه نباشید.

باعرض سلام وخسته نباشید …همکلاسیم قبل از این که کرونا بیاد همش توی پایتخته کلاس برام شعر مینوشت که توی شعر از ویژگی های اخلاقیم بود وبعصی موقع ها متوجه شدم که درمحیط دانشگاه از دور حواسش بهم هست وهمش با خوشرویی باهام صحبت میکرد زمانی که کرونا اومد ودانشگاه تعطیل بود بعد دوماه اول به بهانه درس بهم پیام میداد وکم کم از من تعریف میکرد وبعدبهم گفت دوسم داره ودلتنگ شده وهمش تو خیالش منو تجسم میکرد که کنارشم وهمش ازم میپرسید که دوستش دارم یانه وازم عکس میخواست ولی من بهش اعتماد نکردم ولی بازم به رفتارش ادامه داد وبهم حق میداد.بعد یه مدتی کمی سرد شد ومثل همیشه رفتار نمیکرد وقتی دلیلشو پرسیدم گفت نمیخوام کاری کنم که وابستم بشی .من بهش علاقمند شدم ونمیدونم منظورش ازاین حرف چیه خودش گفته که دوسم داره لطفا راهنماییم کنید ..

سلام دوست گرامی ایشان با رفتارهای غیرمستقیم باعث ایجاد جذابیت و وابستگی در شما شده است و حتی شما روی ایشان سرمایه‌گذاری عاطفی کردید! اما درعین حال نتوانسته است که بین احساسی که دارد و رفتارهایش مدیریتی داشته باشد. اگر شما هم به او علاقه دارید بهتر است برای جذب ایشان آموزش درستی ببینید تا در عین حفظ عزت نفس خودتان بتوانید از علاقه ای که دارید صحبت کنید. در رادیوعشق دوره آموزشی جذب عشق از آشنایی تا ازدواج به شما کمک می‌کند تا این آموزش‌ها به طور درستی یاد بگیرید.

سلام خواهش میکنم پاسخ بدید . من یکبار هم به شما پیام دادم و گفتید که این سک بازی روانی است و با توجه به سنتون و کار های فرد متقابل سریع از رابطه خارج شوید اما یه سوالی هم داشتم . این فردی که من میگم فردی کاملا مذهبی و فردی نیست که بخاد با کسی بازی کنه یا زندگیه کسیو خراب کنه راستش اهل این کار ها هم نیست و اگر این شخص به من علاقه ای نداشت چرا باید بعد مدتی برگرده؟ ایشون خودشون بعد مدتی به دروغ هاشون اعتراف کردن و در کنار صحبتاشون میخاستن بگن که به من علاقه دارن اما مشکلی دارن . من واقعا گیج شدم میشه یکم کامل تر بهم توضیح بدید؟ من همه ی سایت های شمارو دیدم ، مطالبش و خوندم ، ممکن نیست که طرف احساسی من بخاطر مشکلی ازم دور شده باشه؟ شما تو سایتی فرمودید اگه همچی زود در رابطه پیش بره اقایون سعی میکنن کمی مکث کنن . خب ماهم ۴ سال به قرارمون مونده بود و همه چیو گفته بودیم و انتخاب کرده بودیم . ممکن نیست برای اینکه از این شخص زده نشم و علاقم کم نشه ایشون تصمیم به دوری کردن از من تا یه مدتی کنن؟ چون یک بار به خودم گفتن که برای اینکه از من زده نشی کمتر باهم حرف بزنیم و من قبول نکردم به عبارت دیگه من حس میکنم که ممکنه واسه این باشه که این رفتار هارو میکنن ازتون خاهش میکنم راهنماییم کنید من به ۱۰ نفر مشکلمو گفتم و هرکسی یه نظری داشته ولی اون ها هم حس میکردن منو دوست داره لطفا یکم بیشتر توضیح بدید

سلام خواهش میکنم ازتون جواب بدید خواهشا من ۱۴ سال سن دارم مدت ۲ ساله با پسری ۲۳ ساله اشنا شدم و من در کرج زندگی میکنم و ایشون در یزد سر یه مشکلی مجبور شدم باهاشون صحبت کنم سر همین یه مساعلی راجب زندگی بازگویی شد که دیدیم تفاهم دادیم بعد ۴ هفته گفتند که من بهتون علاقه دارم هر چقدر که دوست دارید فکر کنید اما دوست دارم باهاتون تشکیل خانواده بدم چون سن من کم بود قرار شد ایشون ۱۸ سالگی من به خاستگاریم بیان . به مدت ۷ ماه از این ۲ سال رابطه ی خیلی عاشقانه و سالمی داشتیم ما باهم دیگه بیرون نرفتیم اما در حد چت و زنگ باهم از صبح تا شب در ارتباط بودیم تمام اتفاق ها رو اول به من میگفت در کل هم با خودش هم با خانوادش اشنایی کامل دارم اما از اعضای خانوادش فقط پسر خالش که ۳۶ سالشه از موضوع ما باخبره . یک شب گفت که بزار برو من مشکلی دارم که به نفعت نیس با سماجت تموم زورش کردم و گفت که سرطان دارم منم باور کردم تو این مدت به بهانه ی درمانش چند هفته غیبش میزد و بعدش میومد گاهی هم خطش خاموش میشد تا اینکه یشب اومد پیام داد من پسر خاله ایشون هستم مرده گفت فراموشش‌کنی بعد چندین پیگیری متوجه شدم که سرطان نداشته و حالشم خوبه بعد این موضوع ۹ ماه غیبش زدو کلا نبود همه ی خطاش خاموش بود که یه شب وارد واتساپ شد و بهش پیام دادم گفت این خط فروخته شده بازم که گیر دادم خودش گفت که دروغ گفتم بهت خودمم اما زن دارم اسمشم گفت زهرا دفعه ی بعد اسم زنشو گفت فاطمه الان هم فریده هر چقدر اصرار کردم عکس شناسنامتو بده گفته مدرک نمیدم میخای باور کن میخای نکن باهاش جدی صحبت کردم و چندین بار تکرار کردم اگه میخای ولت کنم خططو حاموش کن بزار برو پیدات نکنم اول گفت باشه اما بعد همچین کاری نکرد و باز هم موند تا اینکه بهش پیام دادم و گفت الان نمیتونم بیام سمتت ترو مرگ من جون من بزار برو با من به هیجایی نمیرسی منم قبول کردم که ببینم عکس العملش چیه اما بازم پیام داد گفت واقعا تمومع؟ منم گفتم نه که سکوت کرد گفتم خواهش میکنم بزار زنگ بزنم صحبت کنیم گفت باشه اما فرداش زنگ زدم جواب نداد . بیشتر وقتا جواب پیام هامو نمیده و اگرم بده میگه زن دارم پیام نده جواب زنگ هامو هم اصلا نمیده . بنظر شما باید چیکار کنم؟ ینی دوسم داره؟ اگر دوسم نداره چرا پس نمیزاره بره چرا بعد ۹ ماه بر گشت و ازم میخاد تا ۱۸ سالگی با هیچ کس تویه رابطه ای نباشم ؟ ایشون به صورت غیر مستقیم ابراز علاقه میکنن اما سعی دارن که احساسشونم پنهون کنن من الان باید چکار کنم؟

سلام دوست گرامی شما درگیر یک بازی روانی شدید و باید هرچه سریع‌تر از این رابطه بیرون بیایید. سن کم شما،دروغ گفتن او، در دسترس نبودنش، صحبت از بیماری، التماس برای رفتن شما و ماندن در رابطه و باقی مسائلی که احتمالا مطرح نکردید، نشان می‌دهد که ایشان بازیگر خوبی است و شما را وارد بازی خود کرده. بنابراین در اسرع وقت این رابطه را تمام کنید و برای مشاوره شکست عاطفی پس از آن حتما از مشاوره استفاده کنید.

سلام دوست گرامی پرسش شما طولانی است و امکان پاسخ به آن در سایت وجود ندارد. لطفا نوبت مشاوره دریافت کنید.

سلام عاجزانه ازتون میخوام که جواب بدید

سلام خسته نباشید ببخشید دوباره پیام دادم ولی واقعا گیجم خواهش میکنم ازتون که کمکم کنید من تو یه دوراهی گیر کردم من نسبت به یکی از همکلاسی هام توکلاس زبان یه حس هایی پیدا کرده بودم به طوری که شب و روز بهش فک میکردم حتی چند بار سعی کرد دست هامو بگیره و چند بار به طور غیرمستقیم بهم گفت که مواظب خودت باش و یک بار هم گفت عزیزم و هر دفعه هم به بهانه سوال پرسیدن و پرسیدن این که تکلیف چیه تو فضای مجازی بهم پیام میداد من هم به نسبت باهاش گرم بودم ولی حتی یک بار هم کار های اون رو انجام ندادم تا این که بعد از یه مدت یه دختر همسن و سال خودم وارد کلاس شد و از همون اول ازش بدم میومد و حس خوبی بهش نداشتم بعد از دو هفته که از آمدن آن دختر میگذشت تصمیم گرفتم همینجوری به شخص احساسیم پیام بدم برای همین بهش پیام دادم مواظب خودت باش با قلب قرمز خیلی تعجب کرد اخه من تا حالا همچین حرف هایی بهش نزده بودم تا این بهش گفتم چرا این وقت صبح بیداری بهم گفت مفصله بهت میگم. تا این که فرداش رفتیم کلاس ولی رفتارش باهام خیلی سرد بود و هنگام حرف زدن طرفم نمیومد و رفت طرف اون دختر این همه پسر تو کلاس بود ولی رفت طرف اون تا این که بعده کلاس اومدم خونه و همه پیام هاشو پاک کردم و اونم فهمید و همون شب پیام داد ولی من با سردی جواب شو دادم و از بعد از اون هردفعه رفت طرف اون دختر و با اون میخندید ولی با من سرد بود حتی چن بار هم مچ ش گرفتم وقتی زیرچشمی نگام میکرد و حتی یه بار هم با مظلوم ترین نگاه ممکن نگام کرد ولی من با سردی نگاش میکردم یه بار هم بهش پیام دادم که علت تغییر رفتار ناگهانی ات چه بود بهم گفت که من رفتارم تغییری نکرده و بهش گفتم به خاطر اون پیامه بهم گفت کدوم پیام انگار هیچی یادش نبود تا این که دیگه کلاس نرفتم حتی قبلش هم بهش گفتم ولی نگفت چرا ولی وقتی چند ماه قبل از این اتفاقات بهش میگفتم میخوام کلاسم رو عوض کنم جلوم رو گرفت الان نمیدونم واقعا چیکار کنم یغنی واقعا دوسم نداشت؟ نکنه به خاطر سرد شدن من این کارو کرده؟ من الان چیکار کنم؟

سلام خسته نباشید من تو یه دوراهی گیر کردم من نسبت به یکی از همکلاسی هام تو کلاس زبان یه حس هایی پیدا کرده بودم به طوری که شب و روز بهش فک میکردم حتی چند بار سعی کرد دست هامو بگیره و چند بار به طور غیرمستقیم بهم گفت که مواظب خودت باش و یک بار هم گفت عزیزم و هر دفعه هم به بهانه سوال پرسیدن و پرسیدن این که تکلیف چیه تو فضای مجازی بهم پیام میداد من هم به نسبت باهاش گرم بودم ولی حتی یک بار هم کار های اون رو انجام ندادم تا این که بعد از یه مدت یه دختر همسن و سال خودم وارد کلاس شد و از همون اول ازش بدم میومد و حس خوبی بهش نداشتم بعد از دو هفته که از آمدن آن دختر میگذشت تصمیم گرفتم همینجوری به شخص احساسیم پیام بدم برای همین بهش پیام دادم مواظب خودت باش با قلب قرمز خیلی تعجب کرد اخه من تا حالا همچین حرف هایی بهش نزده بودم تا این بهش گفتم چرا این وقت صبح بیداری بهم گفت مفصله بهت میگم. تا این که فرداش رفتیم کلاس ولی رفتارش باهام خیلی سرد بود و هنگام حرف زدن طرفم نمیومد و رفت طرف اون دختر این همه پسر تو کلاس بود ولی رفت طرف اون تا این که بعده کلاس اومدم خونه و همه پیام هاشو پاک کردم و اونم فهمید و همون شب پیام داد ولی من با سردی جواب شو دادم و از بعد از اون هردفعه رفت طرف اون دختر و با اون میخندید ولی با من سرد بود حتی چن بار هم مچ ش گرفتم وقتی زیرچشمی نگام میکرد و حتی یه بار هم با مظلوم ترین نگاه ممکن نگام کرد ولی من با سردی نگاش میکردم یه بار هم بهش پیام دادم که علت تغییر رفتار ناگهانی ات چه بود بهم گفت که من رفتارم تغییری نکرده و بهش گفتم به خاطر اون پیامه بهم گفت کدوم پیام انگار هیچی یادش نبود تا این که دیگه کلاس نرفتم حتی قبلش هم بهش گفتم ولی نگفت چرا ولی وقتی چند ماه قبل از این اتفاقات بهش میگفتم میخوام کلاسم رو عوض کنم جلوم رو گرفت الان نمیدونم واقعا چیکار کنم به نظر شما بهش پیام بدم تو فضای مجازی و باهاش صحبت کنم؟

سلام دوست گرامی بنظر می‌رسد وقتی رفتارهای ایشان را می‌دید که به شما توجه می‌کرد و سعی داشت به شما نزدیک شود، در ذهن شما اینطور معنی شده که شما را دوست دارد و می‌‌خواهد کنار شما باشد. به همین دلیل روی ایشان سرمایه‌گذاری عاطفی کرده بودید. اما با ورود یک فرد جدید و تمایل ایشان به سمت آن دختر، دیگر توجه لازم را از طرف‌مقابلتان دریافت نکردید و به همین دلیل سرد شدید. بهتر است تا زمانی که ایشان به صورت مستقیم از شما درخواست آشنایی نکرده است، سریعاً روی او حسابی باز نکنید و پیامی ارسال نکنید.

وقتتون بخیر ۲۰سال سن دارم والان ۵ ماهه ک با ی پسری ۲۳ساله دوستم طی این ۵ ماه بیرون میرفتیم حرف میزدیم باهم خیلی اشنا شدیم و الان پیشنهاد ازدواج ب من داده خب الان تو این چندماه منم بهش وابستگی پیدا کردم خودم حس میکنم دوسم دارم و دوسش دارم ولی خوب کارنداره ک بتونه خرج ی زندگی رو دربیاره گفته هرجور شده پیدا میکنم و توی دوتا شهر مختلفیم با اختلاف ۳ ساعت راه…از ی طرف دوسش دارم ولی از طرف دیگ خانوادم باهمچین شرایطی بعید میدونم قبول کنه ک اینکه راه دور ما دختر ب راه دور نمیدیم یا اینکه حتما باید کار دولتی داشته باشه من واقعا نمیدونم چیکار کنم

سلام دوست گرامی شغل از جمله مسائل مهمی است که تا زمانی که به یک ثبات نسبی نرسیده است، یعنی مقدمات برای ازدواج فراهم نیست. ایشان برای خواستگاری نیاز دارند تا این مقدمات را فراهم کنند. 5ماه ارتباط که اشاره کردید زمانی کافی ای نیست که بتوانید بگویید خیلی اشنا شدیم. بخصوص اینکه رابطه شما از راه دور است. بهتر است زیر نظر خانواده این رفت و آمد را بیشتر کنید و همچنین ایشان بتوانند مقدمات لازم برای ازدواج را فراهم کنند. در این مسیر آشنایی حتما از مشاوره پیش از ازدواج رادیو عشق هره مند شوید.

سلام خسته نباشید  من تا الان هیچ دوست پسری نداشتم و تجربه ندارم ۳۰ سالمه و ریزه هستم الان ی چند مدتیه از یکی خوشم میاد که بسیار ادم مغروریه و تقریبا ۴۲ سالشه و احتمال ۵۰ درصد منو میشناسه  هر از گاهی میبینمش و دو سه باره که هر کدوممون توماشینمون رو در رو شدیم ،که ایشون از  دور (لحظه ای که چشش میوفته) به من زل میزنه تا وقتی که من از بغلش رد شم چشم برنمیداره و سرش با من ۳۶۰ درجه میچرخه و انگار ماشین منو میشناسه چطور که من ماشینشو میشناسه (هر سری که بیرون میبینمش،میبینم اونم نگاه میکنه) ولی فقط نگاه میکنه کار دیگه ای انجام نمیده بنظرتون این نگاهای عمیق معنی داره؟

سلام دوست گرامی شناخت شما از ایشان به چه میزان است که اشاره کردید بسیار مغرور است؟ صرف نگاه کردن نمیتواند علامتی برای علاقه باشد و برای این علاقمندی باید علامت های بیشتری از جمله درخواست مستقیم برای رابطه وجود داشته باشد. اشاره کردید تا به حال از هیچ پسری خوشتان نیامده است، احتمالا معیارهای خود را دقیق شناسایی نکردید و لازم هست که برای بررسی این علائم از مشاوره استفاده کنید. شما می توانید برای شناخت درست ایده ال هایتان از مشاوران رادیو عشق، وقت مشاوره تلفنی یا آنلاین دریافت کنید.

سلام. من منشی اداره ای هستم در خوزستان. سال ۹۶ پسر جوونی بعنوان ارباب رجوع داشتیم که طِی این زمان و با رفتو آمدهاش متوجه شدم نگاه میکنه. بخصوصا زمانی که درب اتاق رو باز و بسته میکنه موقع خروج از اتاق. پارسال دیدم دیگه سرشو نمیاره بالا و نگاهم کنه موقع خروج و بستن درب . بعد از مدتی دیدم کاغذی گذاشته زیر برف پاک کن ماشینم. نوشته بود که بهش پیام بدم. ولی نه تماس گرفتم نه پیام دادم. دو هفته بعد دیدم یک ماشینی بوق و نور بالا میزنه میخواد ازم سبقت بگیره، سبقت گرفت دیدم خودشه . بم اشاره کرد بزنم کنار. صحبت کردیم و متوجه شدم یکم استرس و خجالتیه . بم گفت زیر برف پاک کن کاغذی ندیدی‌؟ بهش گفتم یادم نمیاد. گفتم بفرما . گفت کارت دارم اگه میشه تلفنی بهت میگم. بهش گفتم تلفنی میخوای به اداره زنگ بزن حرفتو بم بزن. دیدم انگار ناراضی بود و رفتم. بعد از چند روز زنگ زد به اداره. صحبت کردیم گفت باید ببینمت اگه بتونی چون پای تلفن اونم تلفن اداره نمیشه کامل حرف زد ، حرف ناقص میمونه. منم گفتم نمی تونم. اگه میخوای تلفنی حرفتو بزن . بازم اسرار کرد بینمت لطفا حرف بزنیم. بهش گفتم حالا فعلا ببینم چی میشه و قطع کردیم .۱۴ روز گذشت و بازم زنگ زد . گفت ۱۴ روز گذشت خبری ازت نشد. مگه نگفتی فعلا ببینم چی میشه حرف میزنیم. بهش گفتم خب الان بفرما حرف بزن . بازم اسرار کرد من که گفته بودم پا تلفن نمیشه اونم تلفن اداره . منم اسرار کردم نمی تونم بیام و حرفتو اینجا تلفنی بزن. خلاصه بهم گفت پس مجبورم خلاصه کنم. گفت قبول داری به من خیره نگاه میکنی بعضی وقت ها؟ بهش گفتم متوجه این موضوع نشدم. در ادامه گفتم خب بعدش؟ گفت اگه چیزی هست یا چیزی میخوای بگی بگو. گفتم نه چیز خواصی نیست. ولی انصافا پسره راست میگفت من بهش نگاه میکردم . بهش زل میزدم. حتی وقتی متوجه نگاهم میشد، ادامه میدادم و نگاهمو نمیدزدیدم . اونم گفت باشه اگه چیز خواصی نیست و طفلی کلی معذرت خواهی کرد. بعد از مدتی داخل دفتر اداره دیدمش یکم حرف زدیم. چون پیامم بلند شد باور کنید دارم خلاصش میکنم. تا اینکه آخرین تماس تلفنی که گرفت بهم گفت ۵ دقیقه وقت داری حرف بزنم؟ و گفت راز دار هستی؟ گفتم مشکلی نیست بفرما که ۲ ساله گرفتارم شده و خیلی خیلی داغونه . بهش گفتم خب چرا اینارو بهم میگی ؛ گفت نمیدونم چه مرگمه گفتم اینو بگم لااقل شاید آروم بشم . گفت لااقل اگه کنجکاوی داشتی و سوالی تو ذهنت بوده الان بهش رسیدی و فهمیدی. با عصبانیت بهش گفتم شما امر دیگه ای ندارید و خداحافظی کردیم. من فقط شنونده بودم این مدت و هیچی بهش نگفتم . حتما اونم کنجکاوی هایی داره ولی به هیچ کدومشون جواب ندادم. نمیدونم مغرور یا نه. نمیدونم دوستش دارم یا نه

سلام دوست گرامی سوال شما طولانی است. برای بررسی بیشتر وقت مشاوره دریافت کنید.

سلام. ممنون از سایت خوبتون در دانشگاه پسری هست که تقریبا این نشونه ها رو داره. چند بار به طوری که متوجه نشه میدیدم که به من زل زده. چند بار مستقیم تو چشمام نگاه میکرد و بهم زل میزد. یکبار توی کلاس عقب تر از من نشسته بود و وقتی داشتم با دوستام راجع به یه پسر دیگه ای صحبت میکردم بدون اینکه متوجه بشه دیدمش که خودشو روی صندلی خم کرده که انگار بهتر بشنوه چی میگم. به نظرم هر وقت منو میبینه خودنمایی میکنه. یکبار راجع به درس با هم صحبت میکردیم و داشت برام توضیح میداد. چون معلم خصوصی هستن باهاشون کلاس داشتم. موقع تدریس خیلی دستاش میلرزید. راجع به تماسش که اونجا بهش زنگ زده بودن برام توضیح داد که چی بود. دوست داره که ارتباط بیشتری داشته باشیم اما مستقیم جلو نمیاد. به نظرتون واقعا علاقه ای هست؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

سلام دوست گرامی نشانه هایی که به آن اشاره کردید، می تواند نشانه علاقمندی و توجه ایشان باشد. اما تا وقتی به صورت مستقیم اشاره ای به آن نکرده است، روی این توجه ها، سرمایه گذاری عاطفی نکنید. می توانید در جلسات کلاس خصوصی از او درباره آینده فردی اش بپرسید، مسائل مشترک پیدا کنید تا میزان گفتگو بیشتر شود. برای بررسی بیشتر نیز می توانید از مشاوران رادیو عشق، وقت مشاوره تلفنی و یا آنلاین دریافت کنید.

سلام.من حدود8ماهه که یکی رو دوس دارم.اون رو توی پارک میدیدم. بهم نگاه میکرد.ولی فقط بعضی وقتا با لبخند از کنارم رد میشد. اون سعی میکرد خودنمایی کنه.یه بار که منو دید همینجوری نگام میکرد.ولی یه بار یه نگاه کوتاه بهم کرد.صورتشو اونور کرد و رفت.واقعا نمیفهمم از من خوشش میاد یا ازم متنفره .به نظرتون اون هم دوسم داره؟

سلام دوست گرامی نگاه های گاه و بیگاه ممکن است دلیل توجه ایشان به شما باشد؛ اما تا زمانی که به ضورت مستقیم این علاقه را ابراز نکرده است روی این موضوع سرمایه گذاری عاطفی نکنید.

سلام قبل از هر چیز ازتون خواهش میکنم راهنماییم کنید. من تقریبا ۲سال هس ک درگیر پسر همسایمون شدم البته اونم ی کارایی میکنه ک من احساس میکنم اونم منو دوس داره مثلا هر موقع منو می‌بینه سریع گوشیش رو میبره سمت گوشش یا دستش ک توجه منو جلب کنه یا منو ب دوستاش نشون میده وبلند ی حرفایی میزنن ک من بشنوم یا ب عمد مسیرشو با من یکی میکنه یا تماس چشمی برقرار میکنه و میخنده و… ب نظر تون هدفش چیه ؟ خواهش میکنم کمکم کنید ،دارم دیوونه میشم.

سلام با این نشونه‌هایی که می‌گید نمیشه گفت که آیا به شما علاقه داره یا به قول شما هدفش چیه. معمولا وقتی به کسی علاقه‌مند میشید چون روی همه کارها و رفتارهاش حساس میشید، ممکنه یک سری از رفتارهاش رو اشتباه برداشت کنید یا فکر کنید منظوری از رفتاراش داره.

من خودم اصلا نمیتونم بهش بگم یعنی شما میگید صبر کنم تا حسشو بهم بگه؟

سلام.من مدتیه از هم دانشگاهیم خوشم اومده رفتاراش یجوریه حس میکنم اونم منو دوس داره مثلا همش بهم نگاه میکنه میشینه روبروم بهم زل میزنه جدیدا نگاش میکنم لبخند میزنه میخنده بهم کلاسامو پیدا کرده جوری که زودتر از خودم جلو کلاسم وایمیسته دوستاش تا منو میبینن بهم لبخند میزنن حتی چند باری با دوستاش تو یه طبقه بودم چند دقیقه بعد سر و کله خودش پیدا شد من خیلی دوستش دارم بنظرتون اونم منو دوست داره؟چرا بهم نمیگه همش دس دس میکنه؟

سلام با توجه به نشانه‌هایی که میگید میتونه به این معنا باشه که ایشون هم به شما علاقه دارن ولی با توجه به این اطلاعات نمیشه تشخیص داد چرا جلو نمیاد. ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه، مثلا ممکنه تردید داره، خجالتیه، یا از علاقه شما به خودش مطمئن نیست. دوره «جذب عشق از آشنایی تا ازدواج» می‌تونه کمکتون کنه.

من سه بار موضوعی رو مطرح کردم ولی بعد از این همه مدت هنوز جواب ندادید ، خوب بگید دل به خواهی جواب میدید و یا فقط حتما جواب بستگانتونو میدید که آدم بدونه و چیزی نفرسته و نتونه در این پیج

سلام دوست گرامی. سوالات به مرور جواب داده خواهد شد. حداکثر زمان برای پاسخگویی 24 الی 48 ساعت است.

با سلام و خسته نباشید من یک ماه پیش شرکت کار میکردم که چند تا از همکارام همزمان از من خوششون میومد ولی من از یه نفرشون خوشم میومد که ایشون هم از من خوششون میومد بیش تر وقتا تو محل کار تماس چشمی پیدا میکردیم و بهم لبخند میزدیم و درکل خیلی تو شرکت حواسش به من بود و در نتیجه با هم اشنا میشیم . به دلیل روابط عمومی بالایی که دارم با همه زود گرم میگیرفتم و میخندیدم ایشون رو بیش تر آزرده خاطر میکرد و در اخر اخراج میشیم هر جفتمون و به همه اعلام میکنه تو شرکت که این دختر مال من و من دوسش دارم الان خانواده ایشون و فامیلا در جریانن که منو میخواد و چند بار شده میخواست با پدر بنده صحبت کنن که من اجازه ندادم چون خیلی پسر شکاکیه دائم میترسه از دستم بده و گوشیمو چک میکنه و زنگ میزنه کجام و سر این موضوع باهم اختلاف داریم ولی در عوض خیلی صااادق و مهربون ولی گفته کمکم کن من تغییر کنم درست شم چون مادرم باعث شده من شکاک بشم به دلیل شرایطی که تو گذشته داشتن و هم الان تو زندگی دارن دلایلی چون ( مادر ایشون شاغل هستن و 5 سال گذاشتن رفتن وگویا عاشق همکارشون میشن و گاهی میان با پدر ایشون زندگی میکنن و دوباره میرن و فک کنم مواد هم میکشن الان 3 ماه نیومدن منزل ). و به گفته خودشون در گذشته ؛ خودشون در دوران خدمت با دختری مثل این که در پارتی رابطه جنسی برقرار میکنن و بعد پشیمون میشن . الان من چون در اینده مشکل ناباروری دارم به ایشون گفتم ولی گفت مخالفتی ندارن و من فقط براشون مهم هستم و به اصرار و ایشون الان رابطه جنسی برقرار کردیم برای اولین بار و دید من به شدت ناراحت شدم و میخواستم برای همیشه برم که جلومو گرفت و التماس کرد گفت دیگه این اشتباه تکرار نمیشه و گریه کرد و معذرت خواست و گفت بخدا بقران اگر تو نباشی من خودمو میکشم من نمیتونم بدون تو میمیرم دست خودم نبوده نتونستم جلو خودمو بگیرم من ادم بی غیرتی نیستم بهت دست بزنم بعد نگیرمت تو قضیه ات با گذشتم با اون خانوم فرق میکنه من دوسش نداشتم فقط واسه شهوت میخواستمش ولی به جون مادرم من تو رو برای خودم میخوام الانم نمیدونم چیشد این طوری شد ببخشید و الان قهرم و اون هی زنگ میزنه و پیام میده و من جواب نمیدم در کل هنوز پای حرفش وایساده بعد پیام داد گفت مهلت بده کمکم کن مادرمو برگردونیم و بعد من زندگیمو دوساله جمع کنم و یه عروسی بگیریم و راحت بشیم میخوام بدونم واقعا دوستم داره ؟؟ یا به خاطر شهوته منو میخواد؟؟ بعد تو زندگی به مشکل بر نمیخورم باهاش ممنون میشم اگر راهنمایی کنین 🙇

سلام میشه جواب سوال منو بدید ممنون میشم ؟؟؟

با سلام لطفا وقت داشتید جواب بدید مهمه ببخشید من چندوقته با کسی اشنا شدم پسره ظاهرش خوبه شرایط خانوادگی شون خوبه طوریه ک خیلی دخترا پیشنهاد میدن بهش برای یه شغلی ک داره خواهرم ب اونجا رفت و گفتش اصلا لازم نیس خواهرت بیاد ولی از وقتی من دید گیر داد ک هر باری ک میای باید خواهرت باشه خلاصه ادم ب شدتت اجتماعی هستش ولی ب من میگفت دخترم همیشه حتی وقتی ک دوستش بودش اومدش نزدیک من وایستاد من داشتم خفه میشدم ب بهونه اس ام اس ک اومده کدش میخوام حتی اولین بارب ک گوشی ام دستش بودش تو سایت ثبت نام کنه رفتش کل سرچینگ گوگل چک کرد و این چیزا اخرین باری ک رفتم از دوست دختر قبلی اش گفتش ک شبیه من بوده و فلان بعدشم گفتش نمیتونم فراموش کنم و این‌چیزا منم‌گفتم جالبید شماها رل میزنید کات میکنید نمیتونید خوب تنها بمون من موندم مردم؟؟؟؟و این چیزا جوابشو دادم بعدشم گقتش خفت میکنم خلاصه من درکش نمیکنم خوشش میاد یانه هر باری ام ک رفتم یه پسری مردی اومده من صدا میکنه پیش خودش الکی اصلا نمیفهمش…..اخرین بار ک رفتم سرمو انداخت پایین رفتم زودی بیرون وایستادم نشستم و اومدش بیرون الکی با در ور رفت و رفت تو اصلا نمیتونم بفهمم خوشش میاد یانه چون ادم اجتماعی هستش میگم شاید طبیعیه ولی نمیتونم درک‌کنم

سلام دوست گرامی.اطلاعات شما در این پرسش ناقص است.با توجه به توضیحات شما، بهتر است اول مشخص کنید خودتان چه ویژگی هایی را برای طرف مقابل میپسندید و معیارهای خودتان چیست و برای راهنمایی بهتر از مشاوره تلفنی رادیو عشق وقت یگیرید.

سلام مدتی یک سال میشه لا پسری در فضای مجازی آشنا شدم البته اون ۲۱ سال سن داره و از من یک سال بزرک تره همدیگر مان را دیدیم از نزدیک یکبار و هر دوی ما احساسات مارا نسبت به هم دیکر میدانیم اما اون زیاد در‌مورد من نمیدانه و اصلا. نمیپرسه هم از کذشته ام چیزی نمیدانه و منم چیزی برایش نکفته ام اما او هیچی ازم نمیپرسه و زمانی هم که صحبت میکنیم هیچی نمیگه فقط از من میخواهد که من صحبت کنم روی هر‌موضوع که باشه خلاصه همیشه همه چیز را به من میکذاره و هر چی من میکم قبول میکنی و بعضی چیز های را که من ازش در‌مورد خودش و یا فامیل اش میپرسم باز بعضی جواب نمیدهد و میگوید هنوز ذود است دلیل این کارایش ممکن چی باشه ؟ درک و اعتماد د اش یا نه بیتفاوتی و بی توجهی و یا دوست نداشتن اش ؟

سلام اینکه ایشون کم حرف میزنه میتونه به خاطر ویژگی شخصیتیش باشه، اما پذیرفتن هرچیزی که شما می‌گید، سوال نپرسیدن از شما، عدم تلاش برای شناختتون و پاسخ ندادن به سوالات شما میتونه نشونه بی‌انگیزگی و بلاتکلیفی ایشون نسبت به رابطه باشه. چنین رفتارهایی و تردید درباره طرف مقابل در اوایل رابطه طبیعیه ولی اگر در طولانی مدت ادامه داشته باشه میتونه یک زنگ خطر باشه.

سلام وقتتون بخیر.من ۱۹ سالمه. مدت هفت ماهی میشه توی تلگرام با اقایی اشنا شدم ایشون دوسال از من بزرگترن..سربازن و ادعای عاشقی و ازدواج میکنن.. ابراز علاقه و همه چیزشون بجاست اما خب وضع مالیشون جوریه ک حتی پول شارژ خریدنم نداره و تا حالا از من چندین بار پول گرفته.. یه مدت قرار بود با مادرشون صحبت کنم اما الان مبگن وقتش نیست و بهونه میارن.. قراره ماه اینده به دیدنم بیان… دوستام همه مخالف این رابطه ان. اما خب من عشق چشمامو کور کرده و نمیدونم چکار کنم.از گذشتم همه چیز براش تعریف کردم اما خب خودشون پیگری نکردن ینی فقط همون چیزایی ک خودم گفتم میدونن ن کمتر ن بیشتر.. نمیدونم این دلیل بر بی توجهیشونه یا درک بالاشون.. از نظر خانوادگی چندان بهم نمیخوریم و تنها دلیل موندنم علاقه شدیدیه ک بهش دارم.. بنظر شما با وجود این چیزا این رابطه ارزش جنگیدن و موندن داره یا ن…

سلام دوست عزیز برای اینکه بدونیم یک رابطه ارزش جنگیدن یا بهتر بگیم پتانسیل تبدیل شدن به یک رابطه متعهدانه و جدی رو داره یا نه، نیاز به بررسی خیلی دقیق‌تری وجود داره. اما شما به چند نکته اشاره کردید که می‌تونن زنگ خطر باشن. اول اینکه شما تا به حال همدیگرو ندیدید ولی علاقه شدیدی در شما ایجاد شده که می‌تونه جلوی شناخت صحیح از ایشون رو بگیره، درواقع خودتون خیلی خوب اشاره کردید که “عشق چشمامو کور کرده”. دومین موضوع عدم استقلال مالی ایشون و مشکلات اقتصادی‌شونه و مشخصا تا زمانی که این دغدغه براشون رفع نشه نمی‌تونن به صورت جدی به ازدواج فکر کنن. سوم اینکه اشاره کردید از نظر خانوادگی هم چندان به هم نمی‌خورید. بنابراین لازمه نگرشتون رو نسبت به رابطه اصلاح کنید. تا زمانی که در فضای واقعی تعامل کافی نداشتین و تا زمانی که ایشون آمادگی ازدواج پیدا نکرده، نباید برای ازدواج اصرار کنید. اما ممکنه بعد از رسیدن به شناخت کافی به این نتیجه برسید می‌تونید صبر کنید تا شرایط ایشون فراهم بشه و رابطه و زندگی خوبی رو با هم بسازید.

سلام.. یه مدته متوجه نگاه های یواشکی پسرعموم شدم…قدیم اصلا محل نمیزاشت حتی وقتی تو یه فاصله زیادی هم باهام داشت بازم میرفت یه طرف دیگه و حتی باهام حرفم نمیزد البته منم بهش هیچ توجهی ندارم…ولی تازگیا هم به حرف هام توجه میکنه هم وقتی یه جایی میریم نزدیک ترین جا به من میشینه و وقتی حواسم پرت میشه میبینم نگاهم میکنه و لبخند میزنه…به دختر های دیگه هم توجهی نداره زیاد البته مطمئن نیستم.؟بعضی وقتا هم که با پسر عمه هام کل کل میکنم اونم همراهی میکنه!.این ها به نظرتون طبیعیه یا نشانه دوست داشتن هست؟

سلام نمیشه با این اطلاعات نظر داد که پسرعموتون دوستون داره یا نه، خب خیلی مهمه که چند سالشه، اگر توی دوره نوجوانی هستین باید بدونید این احساسات کاملا طبیعیه ولی معمولا گذرا هستن و نمیشه روشون حساب کرد. بهتره شما رفتارتون مثل همیشه باشه. اگر نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با مشاور صحبت کنید.

سلام.. ببخشید کسی که دوستش دارم خیلی زود از دستم ناراحت میشه دلیلش چی میتونه باشه؟ مثلا یه بار کفش هام کنارش بود هرچی منتظر شدم نرفت منم کفش هام و برداشتم و با فاصله ازش گزاشتم و پوشیدم.. از اون موقع به شدتو تو خودش بود و جوری که چند نفر از اقوام هم متوجه شدن…

سلام دوست گرامی کمی عجیب به نظر میرسذ این رفتارها لازم هست توضیحات بیشتری بدهید تا میزان حساسیت ابشان مشخص شود

سلام،ببخشید ممکنه به سوال من جواب بدید؟راستش من از یه آقایی خوشم اومده بود که قبلا خیییلی ازم تعریف میکرد و همش از ادبم میگفت و منم باوجود دختر بودنم مستقیم بهش پیام دادمو از علاقه ام گفتم،ایشون از اون موقع به بعد همش داره به طور مستقیم وغیر مستقیم اذیتم میکنه آخه من موندم اگه دوسم نداره چرا هنوز جز فالووراش هستم و همش پیگیر استوریام واینجور چیزاس(ایشون یه کم مغروره و حتی تو فضای مجازی هم هر کسی رو فالو نمیکنه)حتی جواب کامنتامم میده ویا اگه دوسم داره پس چرا جواب پیامای شخصی که بهش میفرستمو نمیده؟واقعا منظورشو اصلا متوجه نمیشم ممنون میشم اگه جوابمو بدین

دوست عزیز سلام

یه چیزی که باید تو زندگیمون یاد بگیریم اینه که ما همیشه نمی‌تونیم جواب چراهای زندگیمون رو پیدا کنیم. چرا این رفتارها رو انجام می‌دن؟ معلوم نیست. ما اینجا می‌تونیم کلی حدس بزنیم، اما خب، هیچ‌کدومش ممکنه جواب سوال شما نباشه. به همین دلیل، یه موقع‌هایی بهتره از «چراها» بیرون بیرون بیایم و به این فکر کنیم که «چی کار باید بکنیم؟». اینطوری بهتر می‌تونید از سردرگمی بیرون بیاید. شما این رفتارهای متناقض و آزاردهنده رو می‌بینید، به نظرتون بهتره چی کار کرد؟ آیا می‌خواید بمونید و تحمل کنید یا ….؟

سلام خسته نیاشید من یه استاد داشتم که خودم دوسش داشتم و همش همه میگفتن اون چون خیلی ادمه خوب و سر به زیریه عاشقت نمیشه اما من رفتار متفاوت و نگاه‌های همیشگیش رو روم حس میکردم یک سال گذشت و ایشون ساله بعد هم معلمم شدن همه چیز خوب بود همیشه همه چیز رو بهم میگفت و میگفت فقط به تو اعتماد دارم و یا همش بینه منو تفاهم پیدا میکرد یا یبار حالم بد بود گفت چیشده گفتم خوب نیستم اما شما کلاس دارید برید که گفت هیچی از تو مهمتر نیست الان یبارم گریه میکردم میگف دیوونه‌ صورتو میشوری یا خودم بشورم یا یبار برام باند خرید با کارته خودش اما یمدت گذشت حلقه دستش مرد درست زمانی که همه حتی دوستاش و همه دانش‌آموزاش حس کردن با من متفاوته رفتارش من دیوونه شدم اما بعد از روزی که حلقه رو دیدم چند بار خندیدم جلوش دیدم سرشو فشار میده گفتم تو عروسیت میام وقتی که گفت بچها همتون عروسیم دعوتید اخم کرد بهم تا اینکه یبار اومد و گفت خانومم فلان میگه فلان میگه و حرفای منو میزد من اروم گفتم از کجا یادشه و گفت حافظه‌م خوبه همش همینکارو میکرد ولی الان من مدرسه‌م تموم شد و نیومد خاستگاری با وجوده اینکه از قصد پیشه دوستم گفته بود تابستون امره خیره اما تابستون که تموم شد اما دوستش هم هی حرفاشو بهم میزنه و میخنده ینی میاد؟

دوست عزیز سلام

متاسفانه از پیامی که فرستادید نتونستم متوجه بشم که آیا ایشون به شما قول ازدواج و خواستگاری داده بودند و نیامدند یا شما اینطور برداشت کردید که منظور ایشون از خواستگاری، شما هستند! به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم با روان‌شناسان رادیو عشق به صورت آنلاین در ارتباط باشید تا بتونند دقیق‌تر مساله رو بررسی کنند.

سلام من از یه پسری خوشم اومده احساس میکنم اونم دوسم داره اخه همش تو چشام زل میزنه نگام میکنه یه لبخند میزنه بهم نزدیک میشه واز کنارم رد میشه یهو برمیگردم میبینم داره نگام میکنه بنظرتون دوسم داره میشه کمکم کنید

دوست عزیز سلام

مواردی که گفتید هم می‌تونه نشانه‌های دوست داشتن باشه و هم نه! واقعیت این هست که وقتی شما عاشق کسی می‌شید، به طور ناخودآگاه تمایل دارید رفتارها و حرف‌های اون فرد رو طوری که دلتون می‌خواد تعبیر و تفسیر کنید؛ به عنوان مثال یک نگاه ساده رو نگاه عاشقانه تفسیر کنید یا … . اگر ایشون رو دوست دارید، بهتره که به این موارد اکتفا نکنید و سعی کنید آشنایی و شناخت بیشتری نسبت به ایشون پیدا کنید. اینکار دو فایده داره: 1. اول اینکه شما بدون اشنایی و شناخت به ایشون بهشون علاقه‌مند شدید؛ این علاقه بدون شناخت خودش می‌تونه مشکل‌ساز بشه. پس بهتره در درجه اول شناختتون رو بیشتر کنید تا ببینید آیا علاقه شما به ایشون همچنان باقی می‌مونه یا نه و اینکه اصلا آیا این فرد براتون مناسب هست یا خیر؟ 2. این آشنایی بیشتر به شما این فرصت رو می‌ده که بررسی کنید و ببینید آیا ایشون بهتون علاقه دارند یا نه؟! اما چطور آشنایی پیدا کنید؟ سعی کنید موضوع مشترکی برای گفت و گو پیدا کنید. این موضوع می‌تونه هر چیزی باشه. یادتون باشه در این مرحله هدف اصلی این هست که آشناییتون بیشتر بشه و قرار نیست فعلا ایشون رو جذب کنید. سعی کنید گفت و گوی خودتون رو ادامه بدید و اگه شد به فضای مجازی بکشونید. اگه بعد از آشنایی و شناخت بیشتر باز هم دیدید که به ایشون علاقه دارید و تا حدودی متوجه شدید که نظر ایشون به شما مثبت هست، می‌تونید از تکنیک‌های مختلف برای جذب غیر مستقیم ایشون استفاده کنید. یکی از این تکنیک‌ها شرکت در دوره آنلاین “جذب مرد با موبایل” هست. راه‌های دیگری مثل استفاده از زبان بدن درست، کمک گرفتن از دوستان مشترک و … است. شما می‌تونید مقاله: “چطور به یک پسر بفهمانم دوستش دارم؟” برای جذب ایشون به شیوه غیرمستقیم استفاده کنید.

سلام دختری ۱۶ ساله هستم، میخواستم بدونم دوست داشتن یه جنس مخالف در این سن امکان پذیر هست؟؟ حتی اگه این حس دو نفره باشه؟؟

دوست عزیز سلام

امکان‌پذیر بودن با درست بودن، خیلی فرق داره؛ اینکه شما در این سن به کسی علاقه دارید، امکان پذیره؛ اما آیا درسته؟ واقعیت این هست که حتی اگر این احساس دوطرفه باشه، بهتره با دقت جلو برید و بررسی کنید و ببینید هدفتون از این دوست داشتن چیه؟ آیا دنبال رابطه متعهدانه هستید یا نه؟ اگر دنبال رابطه متعهدانه هستید، آیا در این سن این امکان براتون هست که وارد چنین رابطه‌ای بشید یا نه؟

شما در این سن، علایق، ملاک‌ها، نگرش و … ای دارید که با بالا رفتن سن تغییر می‌کنه، به همین جهت به شما توصیه می‌کنم بهتره رابطتون رو با هم جدی نکنید و بیشتر تمرکزتون رو روی آماده کردن خودتون برای آینده بکنید. وقتی بتونید سرتون رو گرم مسائل مهم‌تر مثل تحصیل کنید، قطعا این موضوع بهتر و راحت‌تر فراموش می‌شه.

سلام خسته نباشین من یه دختر ۱۹ ساله هستم که تو یه شهر کوچیک زندگی میکنم یه چند مدتیه از یه پسری خوشم اومده که وقتی بیرون میرم زود زود باهاش رو به رو میشم و اون هم منو نگاه میکنه خیره میشه منم در پاسخ نگاهش میکنم هیچگونه ارتباطی نداریم فقط یکبار تو اینستاگرام تولدمو تبریک گفته میخواستم ببینم این فرد علاقه ای به من نشون داده یا علاقه ای میتونه داشته باشه؟من چیکار کنم درمقابلش تا بهم نزدیک شه؟اگه میشه بهم کمک کنین خیلی احتیاج دارم به کمکتون

سلام دوست گرامی بهتر هست تا ایشان اقدامی نکردند شما رابطه را شروع نکنید .میتوانید از کسی بخواهید غیر مستقیم شما را معرفی کنند تا خود ایشان اغازگر رابطه باشند

سلام. من مدتی هست ک توی محل کار متوجه توجه خاص یکی از همکاران شدم. این اقا به همه ی خانوم ها احترام میزاره و مودبانه رفتار میکنه بدون هیچ رفتار اضافه ای ولی در مورد من گاه و بیگاه میاد میگه خسته نباشید. حتی وقتی با جمعی از همکارای خانوم هستیم میاد رد میشه وبه من میگه خسته نباشیدو میره. هروقتم با یکی از همکارای مرد صحبت میکنم میاد نزدیک وارد بحث میشه و یا ی جوری اون همکارو دور میکنه از من ولی از طرفی اصلا تمایلی برای ی بحث طولانی یا چت کردن تو فضای مجازی نشون نمیده. به نظرتون منظورش چی میتونه باشه؟

دوست عزیز با سلام ابتدا واقعیت را در نظر بگیرید شاید ایشان به عنوان همکاری صمیمی با شما صحبت می کنند اما درصورتی که به نظر شما فرد موردنظر از لحاظ ویژگی ها و ایده ال های اولیه مناسب ازدواج هستندبهتراست از طریق همکارتان و غیر مستقیم شما پیشنهاد داده شوید و از طرفی علائم و نشانه‌هایی مبنی بر اینکه مایل هستید رابطه به جلو پیش برود در اختیار او بگذارید، با زوج‌های متاهل همکارتان بیشتر در ارتباط باشید و بگذارید بداند شما گزینه‌های ازدواج نیز دارید،برای اینکه مطمئن شوید اصلا قصد جدی دارند یانه می‌توانید از کسی که به او نزدیک است کمک بگیرید. همکار مشترک می‌تواند نقش واسطه را ایفا کند. اگر بصورت پیام در ارتباط هستید در سایت رادیو عشق مبحث جذب از طریق پیام خیلی می تواند به شما کمک کند

سلام خسته نباشی من مدت ۳ سال با پسری ۲۱ ساله دوستم وقتی پیشش هستم خیلی رفتار خوبی داره باهام ولی خب به محض اینکه از هم جدا میشیم سردتر رفتار میکنه و وقتی هم باهاش درمیون میزارم میگه مال خستگی کاره و زیاد حوصله چت کردن ندارم و خیلی کلافم کرده این رفتارش خواستم ببینم الان درکش کنم تو این شرایط یا رابطرو تموم کنم

سلام دوست گرامی مدل ارتباط برقرار کردن آدم ها باهم متفاوت است.اینکه ایشان در ملاقات حضوری رفتار بهتری دارد نشان میدهد که ایشان ترجیح می‌دهد که بیشتر شما را ببیند و ادبیات نوشتاری و چت کردن برایشان خوشایند نیست. بهتر است به جای تمام کردن فوری این رابطه، انتظارات خود را به شیوه صحیح به ایشان بگویید. مثلا به او بگویید من از اینکه توی چت هامون ابراز علاقه نمی‌کنی احساس خوبی ندارم، میشه در مورد این موضوع باهم حرف بزنیم؟ این نکته را هم به خاطر داشته باشید، رابطه شما رابطه طولانی مدتی است و به مرور عادت و خستگی هایی باعث می شود تا مثل روزهای اول به هم ابراز علاقه نکنید. همچنین گاهی حساسیت های شما بیش از اندازه است نه اینکه او کم توجه باشد.

سلام من حدود6 ساله ک عاشق پسر همسایمون شدم ونمیتونم برم و بهش ابراز علاقه کنم چون میترسم . وقتی نگاهم میکنه تاسرم رو برمیگردونم ک نگاهش کنم نگاهشو می دزده وقتی کنارش قرار میگیرم بی توجهی میکنی .یکبار کنارش قرار گرفتم ولی حتی برنگشت ببینه کیه کنارش منم اشکم در امد و از کنارش رد شدم ولی دوستم کاونجا بود گفت وقتی رفتم برگشته و نگاهم کرده جدیدا به تازگی هم هروقت منو میبینه چند ثانیه ای خیره میشه و بعد در میره یا دوباره نگاهشو میدزده ایا دوستم داره یا ازم متنفره؟؟؟ چیکار کنم بهش بگم؟؟؟راستی از خودم تعرفی هم نکرده باشم خشگلم ولی اون برخلاف بقیه بهم توجه نمیکنهتو ی جمع اگه باشیم نگاهشو رو همه برمیگردونه جزءمن ووقتی حواسم نیست نگاهم میکنه و دوباره تا نگاهش میکنم نگاهشو می دزده باید چیکار کنم؟؟؟

سلام دوست گرامی تا از علاقه این شخص مطلع نشدید شخصا کاری نکنیدبرای فهمیدن علاقه ایشان هم میتوانید از طریق شخصی اقدام کنید تا متوجه شرایط شوید.

سلام من نزدیکه دوماهی میشه که با یه پسری وارد رابطه شدم،آدمه شوخو خونگرمیه ولی خیلی خیلی قد،بیشتره وقتا بحث میکنیم یعنی عادت کردیم بهشم میگم میگه رابطه بدون حاشیه تکراریو بدون هیجانه…منم پا به پاش لجبازی میکنم.چندبار گفتم اگه نمیخوای کات که گفت نه اینا،چیزی که خیلی منو به فکر میندازه چرا این مدت حتی یبارم نگفت ببینمت…من بارها به دروغ گفتم که تنها میرم بیرون تا ببینم میگه ببینمت یا نه،که یبارم نگفت این واقعا اذیتم میکنه از طرفی فضاعه مجازی منو چک میکنه و خیلی حساسه و غیرتی میشه من یجورایی حس میکنم دچار کارما شدم چون تو روابط قبلم خیلی ها وابستم بودن و عاشقم بودن ولی من بعده مدتی تازه فهمیدم که رفتارشون برام سنگینه یا یکی دوبار به اشتباه برایه سرگرمی اونارو به خودم وابسته کردمو بعد تموم کردم رابطرو،چون اولین رابطم طرف خیلی اذیتم کرده بخاطر همین بعده اون بیشتر اذیت کردم،قبله این آقا من با شخصه دیکه ای بودم که بعده ۱۲روز فهمیدم هیچ حسی به من نداره و منو بخاطر نیازایه جنسیش میخواد،فکره تمامه اینا داره اذیتم میکنه و میترسم این سری من شکست بخورم…من واقعا بخاطر قبلا پشیمونم چون حس میکردم بخاطر ظاهرم و اخلاقم میتونم همرو جذب خودم کنم الان نمیدونم این آقا بهم چه حسی داره وقتی ناراحتم سعی میکنه حالمو بهتر کنه به حرفام گوش میده غیرتی میشه عکسامو همش میبینه،ولی خیلی مغروره حتی چندبارم گفت نمیزارم عاشقم بشی یا اینکه همش حرصم میده الکی جوری خرف میزنه ک من روش حساس شم.ولی واقعا نمیفهمم چرا نمیگه همو ببینیم…ممنونم

سلام دوست گرامی قبل از ادامه پیدا کردن رابطه و وابستگی بیشتر با ایشان صحبت کنید و هدف ایشان از رابطه را متوجه بشید .ملاقات و صحبت حضوری باید حتما داشته باشید تا هردو نفر در رویا و خیالات بسر نبرید .از طرفی اگر فردی خودخواه و غد هست ادامه رابطه منطقی نیست

سلام من یه دختری هستم که تو زندگی خوانوادگیم سختی های زیادی کشیدمو و هیچ کس درد منو نفهمید.چون همیشه بقولی با سیلی صورتمو سرخ نگه داشتم و لبخند زدم تا کسی از زندگیم خبردار نشه.نمیدونم بخاطر همین مسایل خونوادگیمه یا نه ک من از ازدواج میترسم.من حوصله خودمو ندارم چ برسه به یکی دیگه.وقتی باخودم فک میکنم میگم اصن حرفی حتی برا یه ساعت هم برای گفتن با اون طرف ندارم.چ برسه به یه عمر.از طرفی دوستان و اشنایان هم اکثریت از زندگیشون راضی نیستن حتی با وجود شروع عاشقانه..و این هم مزید بر علت.

میدونمم ک ازدواج همه جوره خوبه مهمش اینه ک دستور خدا و پیغمبره.ولی هر چی با خودم کلنجار میرم.نمیتونم بپذیرم.یه حس بدی بهم دست میده.یه فکرای عجیب.مثلا بدم میاد از اینکه انتخاب بشم مثه یه وسیله یه لباس .از اینکه برام قیمت تعیین کنن.از اینکه بعد ازدواج احترام ادم از بین بره.مخصوصا اقاییون ک دست به فحش و کتک و تیکه و کنایه اشون زیاده.از خودشیفته بودن اقاییون و اینکه نگاه از بالا به پایین به خانوما دارن.من همیشه تو زندگیم تو خیلی موارد گذشت کردم ولی نمیدونم از طرف مقابلم هم در قبال بی احترامی و یا هر چی میتونم گذشت کنم.ک گذشت گاهی ادمو وقیح میکنه.اونقت چکار کنم…..یه همچین دغدغه هایی همیشه تو ذهنم بوده.

در ضمن من ادم سخت گیری نیستم که ایراد بگیرم از کسی من تابحال خواستگارانی داشتم که اگر هر دختر دیگه ای بود رو هوا زده بود ولی من موقع جواب دادن ب اونها حتی یه لحظه هم برا سبک سنگین کردن ماجرا بهشون فک نکردم.ولی در این بین شده زمانی که من از کسی خوشم اومده.گاهی هم درگیر یه دوست داشتن یه طرفه شدم.مثلا همین چند وقت پیش بواسطه مریضی عمه ام تو بیمارستان از پزشک معالج عمه ام خیلی خوشم اومد.قبلا ندیده بودمش و نمیشناختمش ک چجور دکتریه برای درمان میشه بهش اعتماد کرد یا نه پرستارا از حرفاشون معلوم بود ک دکتر بداخلاقین واصلاب کسی رو نمیدن و مریضا میگفتن ک کارش خوب نی.ما نتیجه نگرفتیم. اما وقتی دیدمش زمین تا اسمون با حرف اونا فرق میکرد.چیزی ک من دیدم اتفاقا خیلیم باسواد و کاربلد بود.و این واقعا ثابت شد بهمون.خیلی مودب و با احترام حرف میزد اهل شوخی و لودگی نبود.خیلیم دلسوز و مهربون بود.تو کارشم وسواس داشت.بارها برای اینکه من تو بیمارستان تمام وقت حضور داشتم نگران بود.صبح به صبح ک میومد از بین جمعیت سرک میکشید و با لبخند به من تنها سلام میداد طوری ک برای دیگران هم جای تعجب داشت و بعدش همه به من نیگاه میکردن. نمیدونم شایدم من توهم پیدا کردم ک رفتارش با من متفاوت بود. بعد از اون ک به مطبش میرفتیم یبار وقتی در اتاق دکتر باز بود و دکتر روی ما دید داشت منشی دکتر ک دیگه حالا با ما اشنا شده بود همش بهم تیکه مینداخت ک نمیخوای شوهر کنی.و هر وقت میریم پیش دکتر منشیشم به بهونه ای میاد و یه نگاه مرموزی به ما میندازه.با اینکه من همیشه سعی کردم سنگین باشم.و همیشه تو اتاق انتظار به من نیگاه خیره میکنه و تو ذهنش داستان میبافه.لابد دیگه…و این در حالیه ک دکتر خودش چیزی نمیگه.ولی همچنان وقتی ما میریم پیشش به گرمی سلام میده طوری ک چشاش از حدقه میزنه بیرون.و لبخند میزنه.همیشه هم نگرانه و وسواس داره. نمیدونم این حالتا عادیه یا منظوری داره ولی هر چی باشه من از اخلاق و رفتارش خوشم میاد. اگه منظوری داشت ک باید بیان میکرد؟!ک اگه بیانم میکرد با وجود ترس از ازدواج من فک کنم ردش میکردم.ک تازه اگه ردشم نمیکردم کلی باهم تفاوت داریم.میدونم اون منظوری نداره شاید فقط دلش برام میسوزه. خیلی دلم میخواست راهنماییم کنید ک من چمه.چرا اینجوریم.احساس میکنم نمیدونم از زندگیم چی میخوام.اینده برام ترسناکه.البته دیگرانم اینجوری بهم تلقین کردن.و منو ترسوندن.افسردگی گرفتم انگیزه ای برا هیچ کاری ندارم تا دست بکاریم میزنم. دیگرانم دلسردم میکنن.میگن نمیتونی.با اینکه من بارها تواناییامو نشون هم دادم.دیگران ازم تعریف میکنن هم از نظر اخلاقی هم رفتاری ولی تو خونه من هیچی نیستم.

سلام دوست گرامی به نظر میرسد شما اعتماد به نفس بسیار پایینی دارید و جوابگویی این همه چرایی ذهن شما از طریق پیام سخت هست. اما نکنه مهم این هست که دچار خیالات نشودی و برای خودتان داستان عاشقانه در مورد علاقه به پزشک نسازید.اگرمیلی باشد خودشان بازگو می کنند

سلام ممنون میشم جواب منم بدین. من باکسی هستم ک همیشه اصرار بر این داره ک جوری وانمود کنه دوسم نداره درصورتیکه میدونم دوسم داره. چیکار کنم ک عشقشو ابراز کنه. اوایل رابطه ابراز احساس میکرد ولی دیگه نمیکنه.

سلام دوست گرامی اینکه در ابتدای رابطه شخصی ابراز علاقه میکرده و به مرور کم شده شاید به رفتار و واکنش شخصی شما در مقابل این ابراز علاقه برمیگرده.با ایشان صحبت کنبد و دلیل این تغییرات را جویا بشید .در رفتار خودتان هم با ابراز علاقه ایشان را راغب و ترغیب به بیان کنید

سلام من ۲۲ سالمه از نوجونی به پسرعموم یک حس خاصی داشتم البته فک میکنم به خاطر تغییرات طبیعی اون سن و ساله ولی چندسال که گذشت و بزرگتر شدم همچنان بهش علاقه دارم ولی نمیدونم اون هم متقابلا همینطوره یا نه؟ وقتی میخاست بره سربازی بهش پیام دادم و گفتم ک مراقب خودش باشه چون برادرم رو از دست دادم تو سربازی ولی قبلش ما اصلا باهم رابطه نداشتیم از طریق پیام و چت و اینا بعدش اونم چندبار پیام داد مثلا برای یک مهمونی من نبودم شهرستان بودم بعد بهم پیام داد که نبودی و کجا بودی و اینا بعد چند ماه که خونه عموم رفتیم من یک چیزایی فهمیدم یعنی از همین نشونه هایی که خوندم تو سایت مثلا تماس چشمی و توجه کردن و غیره بعدش هم من چون رشتم گرافیکه بهم سفارش کارت ویزیت داد که براش بزنم منم زدم قبلا هم سفارش لوگو داده بود بهم ولی کلا دودلم نمیدونم واقعا علاقه ای هست یا نه

سلام دوست گرامی بهرحال اگر احساس و علاقه ای باشد به مرور بیان می شود و بهتر هست شما ابراز علاقه ای نکنید و صبر کنید تا به مرور و ارتباطات بیشتر ایشان از علاقه خود صحبت کنند

سلام به یک آقایی در دانشگاه علاقه مند شدم که چند باری ایشون اومدن به هوای جزوه و کاغذ خودکار گرفتن و بار آخری که اومدن مواردی از همین نشونه هایی که گفتیدو داشتن مثلا همینجور نگاه میکردن و تماس چشمی قطع نمیکردن حرفم نمیزدن تا پرسیدم امرتون دستپاچه شده بود این ور اونور نگاه کرد بعد گف جزوتو بردارم حس کردم نرمال نبود این سری از اون به بعدم ایشون که مدتی فعال نبودن تو فضای مجازی شدیدا فعال شده و مخصوصا بعد حرکات من اون کارو تکرار میکنه مثلا اگه من ۴ تا عکس میزارم دقیقا فرداش ۴ تا عکس میزاره بعضی وقتام مرتبط با همون موضوع ولی هیچ وقت مستقیما چیزی بهم نگفته ازتون راهنمایی میخوام که بدونم حسم تا چه حد درسته و از روی علاقه ای ک خودم بهش دارم این حسو نکردم و اینکه حالا اگر درست باشه چطور به این آقا غیر مستقیم برسونم که منم ازش خوشم میاد چون خیلی تو محیط جدیم هیچ پسری جرات سمتم اومدن رو هم نداره

سلام دوست گرامی آنچه مهم هست این هست که باید ایشان ابراز علاقه برای اشنایی کنند و پیشقدم بشند .منطقی باشید و دچار احساسات و هیجانات تند نشوید .اجازه بدهید ایشان شروع کننده رابطه باشند و شما درخواستی ندهید

سلام،زندگی من یکم پیچیدس!من سالهای طولانی از پدر و خانواده پدرم به دلایلی دور بودم.حدود ۲ سال شده که برگشتم پیش پدرم،سال اول با یکی از پسرای نزدیک فامیل خیلی شوخی میکردم وسربه سرش میزاشتم و البته ایشون هم همینطور بودن. ایشون چند روز تعطیلات رو با من در ارتباط بودن(چت)،من احساس کردم دارم وابسته این فرد میشم و خیلی ناگهانی و سرد ارتباطم رو با ایشون قطع کردم.تا مدتی(۱۱ ماه)رفتارمون خیلی باهم عوض شد،تا حدی که حتی همو نگاه نمیکردیم و به اجبار سلام میدادیم،ولی یهویی با من خوب شد!جوری باهام رفتار میکرد که واقعا حس میکردم نامزدشم!نگاهای دزدکی و آشکار،زیاد صحبت کردن با من،تنهایی قدم زدن،عکس گرفتن مثل آتلیه عروس و دوماد!و…پدرم از این موضوع خبر داره و البته بشدت مخالفه ماست،این شخص هم از مخالفت پدرم آگاهه ولی خودش گفت میخواد بیخیال باشه و هرکاری دوست داره بکنه!البته ایشون به هیچ عنوان به من نزدیک نشدن و من هم اجازه اینکار رو به ایشون نمیدم…من به این فرد علاقه مند شدم طی این ۲سال ولی از احساس ایشون خبر ندارم…من نمیدونم باید چیکار کنم! ایشون ۳ سال از من بزرگترن. ممنون میشم کمکم کنید.

سلام دوست گرامی اینکه این شخص هیچ صحبتی از احساسات و قصدشان نمیزنند عجیب هست .بهتر هست شما قبل از وابستگی شدید به ایشان،خیلی منطقی از ایشان بخواهید دلیل رفتارها و صحبت هایشان را بگند تا شما هم از بلاتکلیفی حارج بشید.از طرفی دلایل مخالفت پدرتان بسیار مهم هست و باید دلایل ایشان را هم بشنوید . منطقی باشید و دور از هیجانات برای این ارتباط تصمیم بگیرید

سلام. من دختری 24 ساله هستم تا الان هیچ کس تو زندگیم نبوده از لحاظ ظاهر و خانواده متوسط به بالا هستم، ولی تمام خواستگارایی که داشتم از لحاظ سطح و ظاهر پایینتر از من هستن و واقعا هیچ میل و رغبتی به آشنایی باهاشون ندارم. مدتیه تو محیط کار شدیدا از آقای دکتری خوشم میاد ولی اصلا شرایط و امکان آشنایی بین من و اون آقا وجود نداره (من از کارمندان بیمارستانم). ایشون دقیقا تصورات من از مرد ایده آلم هستن. هر خواستگاری برام میاد همش تو ذهنم با اون آقایی که عاشقشم مقایسه میکنم. از طرفی هم میترسم که دیگه زمان که بگذره موردای خواستگاری کمتر و بدتر هم بشه. از تنهایی خیلی خسته شدم، همش رابطه های عاشقانه ی اطرافیانمو میبینم دریغ از اینکه خودم یه بار حس عشق دو طرفه رو تجربه کرده باشم. کلافم نمیدونم باید چه تصمیمی بگیرم و چیکار کنم. ممنون میشم که راهنماییم کنین.

دوست عزیز سلام

می‌خوام جواب به سوال شما در سه قسمت جواب بدم؛ اول در مورد احساس تنهایی و نیاز به داشتن عشق دوطرفه می‌خوام صحبت کنم. براساس رویکردهای مختلف طبقه بندی نیازها، مثل طبقه‌بندی‌های مازلو یا گلاسر، نیاز به دوست داشتن، دوست داشته شدن، عشق، ارتباط و …، همگی جز نیازهای اساسی ماست. بنابراین این احساس شما قابل درکه. اما بیاین ببینیم که با این احساس تنهایی چی کار میشه کرد؟

اولین مساله‌ای که می‌خوام بهش دقت کنید اینه که ما آدم‌ها زندگی منحصر به فردی داریم و تقریبا شبیه هیچ‌کس نیستیم. این که توی زندگی شما، هنوز عشق دوطرفه‌ای پیدا نشده، به عوامل مختلفی بستگی داره که یکیش می‌تونه شرایط زندگی باشه (البته خیلی موارد دیگه هست). ما باید یاد بگیریم که خیلی چیزها رو تو زندگیمون نمی‌تونیم عوض کنیم، مثل محل تولدمون یا بلاهای طبیعی و … . این‌ها چیزهایی هستند که ما کاریشون نمی‌تونیم بکنیم. پس برای قدم اول، بهتره اتفاقاتی که دست خودتون نیست رو بپذیرید و یه جوری باهاش کنار بیاید؛ اینطوری می‌تونید تمرکزتون رو ببرید توی کارهایی که در حوزه توانمندی شماست و می‌تونید تغییرشون بدید. یعنی، به جای اینکه حسرت زندگی عاشقانه دیگران رو بخورید، بدونید که چون داستان زندگی دیگران به یه شکل خاصی طی میشه، لزومی نداره که زندگی شما هم همون شکلی بشه. یعنی اگه اونا الان دارن عشق رو تجربه می‌کنن، لزوما شما هم نباید همین الان تو زندگیتون عشق داشته باشید.

وقتی این موضوع رو پذیرفتید، می‌ریم سراغ قسمتی از زندگیتون که دست خودتون هست. شما می‌تونید خیلی کارها با زندگی خودتون بکنید؛ می‌تونید ببینید بقیه چطوری عشق رو تجربه کردن؟ ازشون یاد بگیرید؟ فرصت‌هایی که براتون پیش میاد (حتی آدم‌هایی که تو نگاه اول خیلی خوشتون نمیاد) رو بررسی کنید و … . به علاوه، یادتون باشه، شما می‌تونید مصداق عشق رو در جاهای دیگه زندگیتون هم پیدا کنید. با منتظر نشستن، هیچ چیزی درست نمی‌شه؛ پس سعی کنید خودتون برای خودتون عشق ایجاد کنید. مثلا کارهایی که دوست دارید رو انجام بدید یا کلاس‌هایی که دوست دارید ثبت نام کنید و … . خلاصه بگم، به زندگیتون رنگ بزنید.

اما برسیم سر موضوع دوم. شما گفتید که تمام خواستگارانی که دارید، از شما پایین‌تر هستند. خیلی خوبه که برای خودتون استانداردهایی دارید، اما می‌خوام روی این موضوع فکر کنید که آیا به نظرتون ملاک‌هاتون واقع‌بینانست؟ به این سوال فکر کنید؛ سوال ساده‌ایه، اما برای جوابش می‌خوام حداقل یک هفته فکر کنید. ملاک‌هاتون رو بررسی کنید و به این سوال من جواب بدید. به‌علاوه، یادتون باشه، لزوما عشق در یک نگاه ایجاد نمی‌شه؛ ایرادی نداره اگه کمی هم خواستگارانتون رو بررسی کنید و بعد تصمیم بگیرید!

و مساله سوم؛ در مورد آقای دکتر. می‌خوام بپرسم که چقدر ایشون رو می‌شناسید؟ چه ویژگی‌ای باعث شده که شما ازشون خوششتون بیاد؟ چون دکتر هستن؟ راستش رو بخواید، بسیاری از وقت‌ها ما عاشق تصویری می‌شیم که دیگران از خودشون نشون می‌دن (در حقیقت تصویری که ما از دیگران تو ذهن خودمون می‌سازیم، نه لزوما واقعیت ماجرا) و به خاطر همین تصویر ظاهری، دوست داریم تمام چیزهای مثبت دنیا رو به اون آدم نسبت بدیم. مثلا بعضی از دانشجوها، عاشق استادشون می‌شن، چون حس قدرت و دانش استاد سر کلاس برای دانشجو جذابه، اما لزوما به این معنا نیست که اون آدم در بقیه جوانب زندگیش، همونی باشه که شما می‌خواین. البته منظورم این نیست که ایشون خوب نیستند، خواستم فقط به این نکته توجه داشته باشین که ممکنه شما عاشق تصویری بشید که خودتون از این فرد ساختید، نه خود این آدم. پس بهترین کار اینه که سعی کنید بیشتر و بیشتر بشناسیدشون و بعد در مورد ادامه راهتون تصمیم بگیرید.

سلام من مدت ۶ ماه پیش با پسری تو اینستا آشنا شدم یه ماه باهم بودیم بعد چون هم زیاد نمی شناختیم باهم زیاد اختلاف نظر داشتیم رابطه رو بهم زدیم بعد یه ماه دیگه دوباره شروع کردیم ولی این بار دیگه خلق و خوی هم بلد شدیم وتونستیم بیشتر تو دل هم جا بگیریم. من دختری کاملا مذهبی هستیم با معتقدات اسلامی و برام خیلی مهمه.اونم پسر خوبیه دوس داره راهش خدایی باش و حجاب من دوس داره اما ارادش ضعیف. نوازده س قول داده کنار بزاره اما چهار ماه هنوز نتونسته میگه باید بهم فرصت بدی مجبورم این‌کار میکنم ولی قول میدم کنار بزارم برا همیشه و راه خدا رو پیش ببرم .اما هنوز سر نقطه اول هیچ کاری برا ترکش نمیکنه فقط میگه باید درکم کنی هرشب با دوستاش موسیقی میزنه میخونه. من تاکی باید تحمل کنم؟

دوست عزیز سلام

بزارید یه حقیقتی رو راجع به روابط بهتون بگم؛ شما نمی‌تونید به امید تغییر فردی تو زندگیتون، باهاش وارد رابطه بشید. چرا؟ چون اون فرد ممکنه در این برهه زمانی، به شما بگه که تغییر می‌کنه، اما زمان که بگذره، دلش برای چیزهایی که دوست داشته و به خاطر شما مجبور شده کنار بزاره، تنگ شه. این موقع هست که شما در رابطتون وارد یه چالش و مشکل بزرگ‌تر می‌شید. پس، اگه فکر می‌کنید که این آقا رو می‌تونید همین‌طوری که هست و به خاطر تمام چیزهای خوبی که داره قبول کنید، خب بسیار عالی. اما اگه نمی‌تونید و این مساله ساز زدن ایشون براتون خیلی مهمه، به نظرم بهتره کمی توی رابطتتون تجدید نظر کنید؛ چون همون طور که گفتم، ممکنه تغییر ایشون و کنار گذاشتن سازشون موقتی باشه.

سلام. میشه ی سوالی ک ذهنمو درگیر کرده بپرسم؟ راستش حدود یکسالی هستش که از یکی از اساتید دانشگاهمون خوشم اومده… ایشون منو نمیشناختن و من یکبار دایرکت دادم بهشون و گفتم ک ازشون خوشم میاد. ولی ایشون منو بلاک کردن. الان بعد از یکسال ایشون منو تو دانشگاه دیدن..و جالب اینجاست این آقا که عموما به دختر ها نگاه نمیکنن به من خیییلییییی نگاه میکنن..ولی من حس میکنم که نمیدونن اون ادمی که بهشون ابراز احساسات کرده من باشم چون ی مدت بعد من اون پیجمو بستم…ولی این اقا هم فقط بمن نگاه میکنند…ایشون خیلی با شخصیت و خانواده دار هستند..و اینکه من با پیج جدیدم بهشون ریکوست دادم ولی هنوز منو اکسپت نکردن من نمیدونم چجوری باید بفهمم این اقا از من خوششون میاد یا نه؟میشه راهنماییم کنید؟؟؟

دوست عزیز سلام

قبل از هر چیزی می‌خواستم به یه موضوع خیلی خوب دقت کنید. در بسیاری از دانشگاه‌ها، ارتباط عاطفی بین استاد و دانشجو غیرقانونی هست؛ احتمالا یکی از دلایل مهمی که ایشون در پاسخ به درخواست شما، بلاکتون کردند، همینه. اما برسیم به سوال شما، پرسیده بودید که از کجا بفهمید که ایشون به شما علاقه دارند یا نه. خب چیزی که من همیشه جواب می‌دم این هست که هیچ راه قطعی‌ای برای اینکه بفهمید به کسی شما علاقه دارد یا نه وجود نداره؛ اما می‌تونید نشانه‌های مختلف را بررسی کنید. البته یادتون باشه، گاهی ما وقتی به کسی علاقه داریم، دوست داریم که نشانه‌هایی رو بزرگ‌تر کنیم؛ برای اینکه خیالتون از این بابت راحت بشه که آیا درست حدس می‌زنید یا نه، می‌تونید از یه دوست کمک بگیرید؛ البته اگه خیلی بهش اعتماد دارید. حالا، از این‌ها بگذریم، بیاید ببینیم که تو همچین شرایطی چی کار می‌تونید انجام بدید: شما می‌تونید سعی کنید تا به ایشون نزدیک‌تر بشید و بررسی کنید و ببینید که علاقشون به شما به چه شکلی هست. یا مستقیما دوباره با ایشون در مورد علاقتون صحبت کنید. هر کدوم از این موارد، مزایا و معایبی دارند؛ مثلا اولی ممکنه زمان زیادی نیاز داشته باشه. یا اگه مستقیم پیشنهاد بدید ممکنه جواب رد بهتون بدن. به هر حال یه ارزیابی از شرایط و ویژگی‌های خودتون داشته باشید و بعد تصمیم نهایی رو بگیرید.

سلام وقتتون بخیر.واقعا بابت مطالب خوبتون بخیر خیلی آموزنده بود و خیلی ازش استفاده کردم…اما ی چیز قبل تو ی رابطه بودم ک تموم شد واقعا آسیب دیدم خیلی ب ضررم تموم شد….اما الان ۸ماهه ک با یکی آشنا شدم تو محل کار آدم خوبیه…نمیدونم آیا واقعا نیتش خیره یا مثل رابطه قبل هس…اینو نمیتونم بفهمم…بعضی اوقات پشت سر هم پیام میداد و الان دیگه هیچی …بعضی اوقات ک میخوایم تعطیل بشیم منتظرم میمونه .یا اینکه اول آشناییمون خیلی سعی کرد ک درسمو تموم کنم…خیلی کارا میکنه ک احساس میکنم نزدیکمه… اما از احساساتش خبر ندارم ک آیا واقعیه یا ن؟؟؟خیلی میترسم مث رابطه قبلیم شکست بخورم…این اواخرم خیلی خوب شده..ولی حرفی ب زبون نمیاره…چطوری از احساسش مطمئن بشم میخوام تو این رابطه کمکم کنید…چون ن میتونم از اعضای خانوادم کمک بگیرم…ن میتونم ب کسی بگم…امیدوارم جواب منو بدید ممنونتون میشم

دوست عزیز سلام

همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، هیچ راه‌حل قطعی‌ای وجود نداره که بفهمیم نیت اصلی فرد مقابل چی هست. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم که اصلا در رابطه عجله نکنید و برای شناخت فرد مقابلتون وقت بگذارید. در این زمان، نسبت به حرف‌ها و رفتارهای او حساس باشید (برای اینکار می‌تونید پست چطور بفهمم علاقه‌اش به من از روی عشق است یا هوس) را مطالعه کنید.

نکته دیگه‌ای که وجود داره این هست که چون شما قبلا یکبار تجربه شکست در رابطه داشتید، قطعا اینبار حساس تر خواهید بود. پیشنهاد می کنم حتما قبل از شروع یک رابطه جدید، با کمک مقالاتی که در پیج اومده و یا راهنمایی‌های روانشناس، ناراحتی و ترس‌های مربوط به رابطه قبلی را برای خودتون حل و فصل کنید و بعد برای شروع یک رابطه جدید اقدام کنید.

سلام من ۱۷سالم هس و تقریبا یکسال هس با پسری دوست هستم ک سه سال از من بزرگ‌تر هس همون اول قصدمون باهم مشخص شد (ازدواج) به خواسته ی خودش موضوع را با مادرم و خواهرام گفتم و در جریان هستن رابطمون باهم در حده بوسو بغلو نوازش هس و برای نامزدی و ازدواجمون زمان مشخص کرده و باهم صحبت کردیم این پسر مادرشو از بچگی از دست داده و پدرش چن ساله با زنی ازدواج کرده و بچه ای ۴ساله الان دارن میونش با زن باباش و باباش زیاد خوب نیس و داره ب سختی زیر یه سقف باهاشون زندگی میکنه و ممکنه تا تابستون خونشو با اونا جدا کنه من واقعا از زندگیش خبر دارم و میدونم چ سختی های کشیده و داره میکشه حدود دوماه پیش با پدرش دعواش میشه و از رو عصبانیت گوشیش رو میزنه زمین خرد میشه و الان هم گوشی نداره و با گوشی خونشون اگه بتونه زنگم میزنه و هنوز امکانش فراهم نشده گوشی برای خودش فراهم کنه بعضی وقتا میشد بعد سه روز زنگ میزد و من از این موضوع خیلی ناراحت میشدم و یبار ک زنگ زد بهش گفتم و ازم عذر خواهی کرد و خیلی متاسف بود و الانم سریع فرصت پیدا کنه زنگم میزنه و خبر از حالم میگیره اکثر اوقات هم بعد از مدرسم ک تعطیل میشم میاد پیشم حداقل نیم ساعت پیش همیم وقتی میخواد از پیشم بره و خدافظی میکنیم واقعا ناراحتیشو حس میکنم حتی دیروز هم ک داشتیم خدافظی میکردیم اشکو تو چشماش دیدم مشکله من یکیش این ک اگه از یه موضوعی ناراحت باشه و موضوعی پیش اومده باشه با من در میون نمیزاره بهشم ک میگم میگه نمیخوام ناراحتت کنم و درگیره مشکلاتم کنمت و یه مشکلیم این ک گوشی نداره تا درست باهم در ارتباط باشیم اخه با گوشی خونشون هم ک زنگ میزنه زیاد نمیتونیم صحبت کنیم و اینو هم بگم ک همه جوره پستم بودا و هوامو داشته داره و عشقشو ثابت کرده ولی خب از بعضی از رفتاراش ناراحت میشم واقعا نمیدونم باید چیکار کنم 🙁 ممنون میشم راهنمایم کنید 😊🙏🏻

سلام دوست گرامی ببینید در شرایط فعلی ایشان، بهترین کار شما درک شرایط ایشان هست گوشی نداشتن رو باید شما درک کتید و توقع تماس های مرتب و مکرر نداشته باشید وقتی ایشان متوجه درک و همراهی شما بشوند به مرور در مورد مسائل مهم تر هم با شما صحبت خواهند کرد

ببخشید اینجا سوال میپرسم چون زدم رو پرسش سوال و خطا داد من ۲۴ ساله وقتی ۱۸ سالم بود تو یه اقایی نزدید بود با ماشین بهم بزنه که تو این تصادف باهاشون چشم تو چشم شد و مهرشون به دلم افتاد بعدش فهمیدن تو همون اموزشگاه درس میده اونجا که بودم استادام منو به یکی معرفی کرده بودند منتها پیگیر نشد که بفهمم کی بوده فکر میکنم همین اقا بودند بعدش که من قبول شدم دانشگاه همون اقا استاد بنده شدن بیشتر درسام با ایشون بود ترم ۳ یا ۴ بود که احساس کردم دارم یه احساسی بهشون پیدا میکنم بخاطر همینم از اون دانشگاه انتقالی گرفتم ولی اخر ترم مجبور شدم دوباره برگردم همون دانشگاه الان دوباره با خودشون کلاس دارم.ایشون همیشه وقتی سر کلاسشون بودم دستپاچه بودن همیشه سر کلاس زیاد تعریف میکردن استاد محبوبی هستند دانشجوها دوسشون دارند .الان که باهاشون کلاس دارم رفتارشون خیلی عجیب هست نمیدونم از علاقشونه یا نه هیچ وقت نیومدن بهم حرفی بزنن .بعضی از نشونهای علاقه که اینجا خوندم رو داشتن ولی سر کلاس اصلا بهم نگاه نمیکنن انگار که بهم توجهی ندارن.یه جوری میخوان حرصمو در بیارن.نمیدونم چرا رفتاراشون عجیبه

سلام خیلی وقت‌ها وقتی به کسی علاقه داریم، سعی می‌کنیم همه رفتاراشو از زاویه این علاقه تفسیر کنیم. یعنی اگر نگاه کنه به ما با خودمون میگیم “اونم به من علاقه داره”. اگر نگاه نکنه میگیم “به من علاقه داره ولی نگاه نمیکنه که حرص منو دربیاره”. اما خیلی وقت‌ها این برداشت‌ها اشتباه هستند. برای اینکه اطمینان بیشتری از علاقه ایشون پیدا کنید باید رفتارهای واضح‌تری وجود داشته باشه و خیلی مهمه که اگر این علاقه دوطرفه باشه شما چه تصمیمی دارید. در مواردی که این علاقه بین استاد و دانشجو هست باید با احتیاط بیشتری رفتار بشه. پیشنهاد می‌کنم با سیستم مشاوره صحبت کنید تا راهنمایی دقیق‌تری بگیرید.

اخه تعداد بچهای سر کلاس کم هست فوقش ۵ یا ۶ نفر سرکلاسیم و استاد با همه دانشجوها ارتباط چشمی میگیرند ولی اصلا به من نگاه نمیکنند ازم درخواست کمک میکنند مثلا یه بار ازم خواستن کیفشونو براشون ببرم و چند بار خواستن بهم نزدیک بشند که باهام صحبت کنند ولی من و سریع رفتم هر وقتم من باهاشون کار دارم همینکارو میکنن میبینند دارم میرم سمتشون که باهاشون حرف بزنم ولی سریع دور میشند بعد از کلاسم سریع میرند بیرون در صورتی که همیشه استادا بعد از همه میرند

یه چیز دیگه هم که هست فامیلای ایشون پیج منو دنبال میکنند در صورتی که من اصلا به هیچ کدوم درخواست ندادم و کاملا مشخص که دانشجوشون هستم

آدرس: تهران، پونک، نبش بلوار پونک، پلاک 2، طبقه سوم، واحد 6

تلفن پشتیبانی:02146015870

رزرو نوبت مشاوره

انجمن روانشناسی آمریکا

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

سازمان بهزیستی ایران

انجمن روانشناسی ایران

 ممکن است در جمع دوستان متوجه شوید که فرد خاصی به خوبی به حرف هایتان گوش داده و به جوک هایتان می خندد، اما آیا این ها دلیل می شوند که تصور کنیم او حتما از ما خوشش می آید؟

بدون شک، چینن مواردی نمی توانند برای تشخیص علاقه خاص یک فرد نسبت به خود کافی باشند زیرا بسیاری از انسان ها برای اینکه معاشر و هم صحبت خوبی محسوب شوند، با مهربانی و توجه زیاد با دوستان معمولی خود رفتار می کنند.

بنابراین این سوال پیش می آید که از کجا می توانیم بفهمیم کسی علاقه خاص و خارج از معمول به ما دارد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، دعوت می کنیم ادامه این مطلب را مطالعه کنید.

«جیمز پریس» که به «آموزگار قرار گذاشتن» نیز معروف است و همچنین الکساندر زیف، بنیانگذار اپلیکیشن Ciao Dating، اعلام داشته اند که ۵ نشانه کلی برای تشخیص علاقه عاطفی یک فرد به دیگری وجود دارد که شما می توانید با مشاهده تمامی آنها در طرف مقابل، متوجه عشقش به خود بشوید.

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

همه انسان ها یک دیوار نامرئی ویژه ای اطراف خود کشیده اند که نقش محافظ را برایشان ایفا می کند. وقتی کسی به شما علاقه مند شده باشد، همه تلاش خود را به کار می گیرد تا این دیوار را در هم شکسته و خودش را به شما نزدیک نماید.

این کار می تواند با کارهای ساده ای همانند قرار دادن دست روی دست شما، نشستن در کنارتان یا نزدیک کردن صندلی به صندلی تان نمود پیدا کند. اگر شما هم ا زحرکات وی استقبال کنید، خیلی سریع یک رابطه عاطفی بین دو نفر شکل خواهد گرفت.

وقتی هنگام صحبت با فرد موردنظر متوجه شدید که با سرعت زیاد پلک می زند، باید بدانید که وی واقعا از شما خوشش آمده. دلیل این کنش این است که نگاه های طولانی که با هیجان همراه هستند موجب خشک شدن چشم و در نتیجه پلک زدن های زیاد می شود.

همچنین ممکن است این افراد خیلی بی قرار به نظر برسند و یک لحظه در جای خود آرام نگیرند. قرمز شدن صورت و کج شدن به سمت شما هنگامی که در حال صحبت هستید از نشانه های افرادی است که به شما علاقه دارند. آنها عموما برای انجام این فعالیت های خود عذرخواهی هم می کنند.

مردها وقتی به زنی علاقه مند می شوند سعی می کنند تا هر چه بیشتر در مورد خود و کارهایشان با وی حرف بزنند. به این خاطر که مردها شرایط جلب توجه کردن و تحت تاثیر قرار دادن زنان را دارند و سعی می کنند به هر طریقی که شده بهترین های خود را ارائه دهند. البته منظور این نیست که این افراد شنونده های بدی هستند، بلکه تنها هدفشان از زیاد حرف زدن این است که توجه زن موردعلاقه خود را جلب کنند.

هر دو جنس مرد و زن گاهی از اذیت کردن طرف مقابل خود به عنوان سلاحی برای دلبری استفاده می کنند. پسرها و دخترها از همان سنین ابتدایی با دنبال هم کردن، کشیدن موی یکدیگر و جیغ و دعوا با یکدیگر ارتباط برقرار می کرده اند. این مساله همچنان در بزرگسالی آنها هم ادامه دارد. به این صورت که یا همدیگر را سوژه کرده و مورد تمسخر قرار می دهند یا دلیلی برای آزار هم پیدا می کنند.

این یکی از بارزترین نشانه های علاقه بین مرد و زن به شمار می رود.

وقتی کسی کوچک ترین تغییراتی را در چهره، مدل مو، رنگ مو، لباس یا به طور کلی در ظاهر شما متوجه شد و آن را به زبان آورد، شک نکنید که به شما علاقه مند شده. انسان ها وقتی از کسی خوششان بیاید به ریزترین جزئیات مربوط به وی هم حساس شده و توجه می کنند. از همین موضوع هم برای آغاز نمودن مکالمه بهره می گیرند.

متاسفانه برخی از افراد وقتی به شخصی علاقه مند می شوند، سعی می کنند رفتای از خود نشان دهند که دقیقا برعکس این مساله را نشان می دهد. هرگز به درستی پاسخ پیام هایتان را نمی دهند یا طوری رفتار خواهند کرد که تصور نکنید برای خودتان کسی هستید یا ویژگی های خاصی دارید. به این خاطر که اعتقاد دارند نباید خودشان را خیلی مشتاق نشان دهند.

این افراد عموما دوست دارند خود را دور از دسترس نشان داده و طوری رفتار کنند که گویا گزینه های دیگری در ذهن دارند. از این رفتارهای به ظاهر خودپسندانه و سرشار از غرور نباید هراس داشته باشید زیرا در همان چند روز اول رابطه از بین خواهند رفت.

مطلب برای شما مفید بود؟

به مطلب امتیاز دهید

میانگین امتیازها 3.6 / 5. تعداد رای: 50

تاکنون رأی داده نشده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می‌دهد.

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

هوووف امان از دست این پسرایی که هنوز به بلوغ فکری و چه جنسی نرسیدن و حتی تو ذهن شما حضور دارن عزیزدل خاانوم گل فکر درس و ایندت باش نه اینکه چن بار فالوت کرد و اینا اصلا به پسرایی تو این سن فکرم نکن چه برسه کاراشو تجزیه کنی به فکر خودت باش الان بعد ها موقعیت های بهتری هستن که نیاز با این تجزیه و تحلیل کردنای شما دارن
زندگیه خودته به من مربوط نیس فقط گفتم که گند نزنی تو زندگیت و بعد پشیمون شی شاید تاثییر داشت?
موفق باشی عزیزم???

مث خودمی حم فکریم دممون گرم خخخخ

شاید باورش سخت باشه ولی من به عشق و علاقه اصلا اعتقاد ندارم ، چون این حسو به هر کی دادم …………………..کلا در کل از این جور چیزا چیزی در نمیاد*****

جدیدا چند تا مورد پیش اومده از دختر هایی که نمیشناسم خوشم اومده و حس کردم اونام از من خوششون اومده!با اینکه اعتماد به نفسم بالا نیست همچیم حسی داشتم و آماری که میدادن… ولی بخاطر ناتوانیم تو شروع کردن بحث و دوستی بجاش خیلی خشک و مغرور ولی با احترام برخورد کردم و دیگه خسته شدم از این داستانا…بزرگترین ترسم چون همین واکنش منفیه طرفه و واسه همین همینجوری دارم مورد های خوبم رو از دست میدم…دختر هام هیچ وقت غرورشون اجازه نمیده جز آمار دادن کاره دیگه ای کنن… کسی میتونه راهنماییم کنه؟?

جمله اشتباهه واسه پاسخ دادن واضح بگو

سلام لطفا جوابمو بدید??
بقران خدا خیرت میده?❤
دیروز باغ یکی از فامیلمون رفتیم بعد رفیق اون صاحب خونه ک ما توش بودیم با خونوادشون اومدن من ۱۷ سالمه و دختری باهاشون هم بود ک همسن من بود بعد من تو همین نگاه اول دلم اونو خواست بعد من رفتم حیاط کمی زمان طول نکشید اونم اومد و زود رفت بعد وقتی ک رفتم داخل اونم بعدش اومد ؛ من نشسته بودم و اونم نشست و وقت نهار شد منم رفتم کنار باباش نشستم اونم دقیق اومد کنار باباش نشست وقتی کنارم بود زود گوشی خودشو برمیداشت و نگاش میکرد و اگ میرفتم زود گوشیشو خاموش میکرد من نمیتونستم هیچ کاری کنم چون پر از فامیل و این چیزا بود وقتی ک میرفتم از پنجره منو نگاه میکرد و وقتی دیگ مهمونی تموم شد یکی از فامیلی ک خیلی با من راحت و حرف میزدو اجبار داشت ک با ماشین اونا بیاد نمیدونم ولی خیلی چیزا حس کردم الان سوال من اینه
اون بهم علاقه مند شده؟؟
دوس داره بهش بگم یا با هم رابطه برقرار کنیم؟؟
لطفا چون بخدا دارم دیوونه و دیوونش میشم?♥

سلام ببخشید من متاهلم و مدتیه حس میکنم یکی از پسرای فامیل شوهرم ازمن خوشش میاد چطور بفهمم که نسبت بهم احساسی داره یانه البته نه درموردم دچار اشتبا بشید من زن پاکیم فقط میخوام بدونم حسم اشتبا کرده یا نه

سلام
ادم متاهل همیشه به فکر شوهرش میشه یا احساسش همیشه پیشه شوهرش میشه نه بفکر فکو فامیل که احساس فکر هایه بی معنی شوید و در اینده دچار مشکل بیایید

میشه گفت که طرف ازتون خوشش میاد،ولی یادتون باشه که فقط خوشش میاد، نمیشه گفت که عاشق شده**

باید دید رفتارش با شما چطوره همینجوری که نمیشه تشخیص داد

والا ما دخترا واقعا میترسیم به پسری دل ببندیم نه حرفاشون واقعیه نه کاراشون فقط قصدشون سو استفاده اس و کار دیگه ای جز گول زدن ما بدبختا ندارن این دخترای امروزی که من بهشون میگم هرزه از همون اولش هرزه نبودن ?
اونا فقط عاشق یه هوس باز شدن که چون با خواسته های اون پسره موافقت نکردن پسره ولشون کرده و اینا هم هرزه شدن که عشق رفته اشون رو باز به دست بیارن ??
اینا رو از روی تجربه نمیگم فقط پای درد دلشون نشستم و همه اشون همینو گفتن…. ما دخترا رو اذیت نکنین تورو خدا احساساتمون رو به بازی نگیرید?
ما دخترا جز یه عشق واقعی مگه چی از شما پسرا میخوایم؟؟
خواهش میکنم مارو اذیت نکنین ما دخترا خیلی ساده ایم گولمون نزنید… ??
کاش شما هم دختر بودید حال مارو میفهمیدید که یه عشق الکی و یه سواستفاده از ما یعنی چی؟ ماهارو گول نزنید… ???

قربونواون کلامت ابجی گل گفتی ای گل گفتی مثل یک بلبل گفتب

من یه پسری از فامیل هامون رومیشناسم تقریبا فامیل نزدیک هستیم یعنی باباش میشه پسرعموی مامانم خیلی نگاهم میکنه کلاس پنجم بودم دیدم همینجوری بهم نگاه میکرد داشتم با دختردایی ایم وپسرخاله ام بازی میکردیم زل میزدتوچشام من که اون موقع بچه بودم چیزی ازاین حالات سردرنمی آوردم بزرگتر شدم بیشتر فکر کردم که ممکنه بهم علاقه داشته باشه یامن توجه اش رو جلب کردم پارسال که رفتیم هیئت اونجا دیدمش روم روکردم اونور داشتم بادخترعموم وخواهرم صحبت میکردم میخندیدم سرم روبرگردوندم دیدم اون هم داره میخنده ونگاهم میکنه رفتم برم یه جابشینم اون حداقل یکم دورترازمن نشست نگاهم میکرد سه سال ازم بزرگترها من ۱۴سالمه اون ۱۷سالشه ازنظرمن تفاوت سنی بین من اون زیاده به نظرتون توجه اتش روجلب کرده یانه

قربونواون کلامت ابجی گل گفتی ای گل گفتی مثل یک بلبل گفتب

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

ببخشید من یه دختردایی دارم خیلی خوشگله سعی میکنه خودشو بالا بکشه وخیلی هم لوس هس هزارتا پسر عاشقشن همشون رو هم دوست داره انگار میخواد باهاشون بازی کنه یا فقط واسه دوست داشتن خیلی دوس دارم بهش بگم این کار خوبی نیست ولی حیف که ازم یکسال بزرگتره ولی گوش نمیده اون بیشتر از همه ی پسرا به یه پسری علاقه داره خیلی من که کنارش نشستم داشت باگوشیم بهش پیام میداد منم فهمیدم بهم گفت که خیلی بهش علاقه داره من دخترعمه اش هستم نگرانشم میترسم بزرگ که بشه دختردایی با این کاراش به خودش لطمه بزنه وآبروش بره با این کاراش بدبختا رو بدجوری نابود میکنه وهم خودش رو به بدبختی میزنه به نظرتون با این کاراش چه بلایی سرش میاد اون مثه خواهرمه خیلی دوسش دارم و نمیخوام بزرگ شد اینجوری بشه به نظر شما چی میشه

من پسرپسرعمومامانم خیلی زیاد نگاهم میکنه ازبچگی همیشه همینطوربوده ۱۱ساله که بودم متوجه رفتاراش نشدم چرانگاهم میکنه زیاد چراوقتی منومیبینه خوشحال به نظرمیرسه ویه خنده رولباش داره من پیش دخترعمه ام داشتم صحبت میکردم اون موقع ماه محرم بود داخل هیئت توی یه خیابون راستش من یه دختری هستم محجبه
دیدم اون یه جا نشسته داره نگاهم میکنه وبعد سرش روپایین انداخت من متوجه شدم خجالت کشیدم سرم روپایین انداختم گفتم زشته نگاهش کنم بعدازاینکه مراسم تموم شدداشتم بادخترعمه ام صحبت میکردم اون رفته بود یه نفس راحت کشیدم بعد دیدم داره میره سمت دایی ایم منم سریع روم روبرگردوندم دخترعمه ام بدو بدو رسید داد زد سارینا تاگفت سارینا برگشت تامنو ببینه دیدم دخترعمه ام باهاش صحبت کردم یه چیزی بهم گفت خنده ام گرفته بود برگشتم دیدم پسره یه خنده آرومی داره نگاهم میکنه
همه میان بعدازمراسم واسه سلام وعلیک میرسم به دایی هام وسلام میکنم به پسره که رسیدم روم نشد اون تندسلام دادمنم جوابشو دادم یه جا نشستم اون هم اومد نه خیلی نزدیک من نشست نه خیلی دور سرش روهم ایوری کردتامنو ببینه برادرکوچیکه که فک کنم کلاس ۶هست میاد داخل گوشش پسره یه چیزی میگه بعد میزنه سرپشتش میگه برو پسرکوچیکه قصدش این بود که آجیم ودخترعمه ام روسرشون خاک بریزه من اونجا نشسته بودم زینب وفاطیما دورم اومدن سارینا تروخدا نجاتمون بده این پسره کوچیکه شره یاخدا سنگ برداشت زد سرزینب پسری که بهتون میگفتم داشت نگاهم میکرد من که آروم نشسته بودم فک کنم پسره میخواست خنده ی منودربیاره من که آروم نشسته بودم یه بارهم خونه خاله ام اومده بود من داشتم رد میشدم بهش خوردم سلام کردم اونم جواب داد با بابام کارداشتم داشتم راه میرفتم پشت پسره پسره یه جوری راه میرفت که انگارمیخواد خودنمایی کنه من توجه بهش نداشتم رفت داخل اتاق باپسرخاله ام سرتخت طوری دراز کشید که منوراحت ببینه من متوجه شدم خواهرکوچکه ام متوجه نگاههای پسره شد رفت ایوری تامنونبینه خواهرم ۸سالشه بهم گفت ساری مگه من بزارم پسره نگاهت کنه گفتم ایوری رفتی سمتم چیکار کرد گفت اخم کرد ترسیدم گفتم چرااین کارو کردی اگه میزدت من سکته میکردم ازداخل اتاق شتلق صدادراومد میخواستم برم ببینم چی شده گفتم نه خجالت بکش سارینا چیزی شون نمیشه بچه ها واسه همین مونده ام چه کنم دیدم پسره اومده بیرون باداداش کوچیکم بازی میکنه منم همونجا وایساده بودم داشتم نگاهشون میکردم متوجه شده ام حین بازی باداداشم یه نیم نگاه داره بهم میکنه یه بارهم زن دایی ایم روضه گذاشته بود دنبال مامانش تادم در اومده بود من متوجه اش نشده بودم وایساده بودم اونجا به صحبتهای مامان وزن داییم گوش میدادم اینو ازخواهرم شنیده ام گفت تو اونجا بودی اون نگاهت میکرد من ورهارفتیم گفتم قدبازی کنیم گفت باشه گفت قدامون رهی میبردیم بالاتانبینت پسره داشت کله اش میگرفت ایوری تانگاهت کنه ازسریه میز رفت بالا داشت نگاهت میکرد یه پیرزنی میاد میگه پسربه این بزرگی چرا توروضه بعد دیوونه شده بود عصبی بود که رفت توآسانسور من که ازکارای خواهرم داشتم ازخنده میمیردم
ممکنه عاشقم باشه زودترجوابم روبدید خیلی این واسم مهمه

سارینا خانم معلومه دوستون داره از نظر من عاشقتونه از این کاراشم معلومه
شما چن سالتونه و ایشون چن سالشونه؟

سلام
یعنی شمامطمئنیدکه منودوست داشته باشه
راستش الان ۱۵سالمه اون۱۷سالشه

سلام ترم اول دانشگاه بودم داخل کلاس بودیم پنج تاپسر بودیم بقیه همه دختر بودن دختر همکلاسی ما خودکارش افتاد زمین پشت سر ما بود خودکارش افتاد زمین بهش دادم بعد گفت مرسی یه حس عجیب تو دلم افتاد نمیدونم عشق بود یا نه تو کلاس دیگه دوباره دیدمش نمیدونم عشق بود یا نه خدایا اگه عشق بود بهم میرسندیمون فقط از خدا کمک میخوام

دوستان لطفا به من کمک کنید از یکی از فامیل های دوستم خوشم اومده خیلی . جرعت ندارم برم باهاش باشم چون رابطه ی دوستم با من خراب میشه ولی در عین حال خیلی دوستش دارم نمیدونم چکار کنم ۱ دقیقه نیست که بهش فکر نکنم

به نظرم باید به دوستتون اطلاع بدین ، چون که یه حسه طبیعیه هر کسی میتونه رو یک فرد داشته باشه ، رابطه ی شما و دوستتون هم باید انقدری ضعیف باشه که سره این موضوع بهم بریزه**

دوستان لطفا به من کمک کنید از یکی از فامیل های دوستم خوشم اومده خیلی . جرعت ندارم برم باهاش باشم چون رابطه ی دوستم با من خراب میشه ولی در عین حال خیلی دوستش دارم نمیدونم چکار کنم ۱ دقیقه نیست که بهش فکر نکنم راستی دوستم پسر است .

سلام من یه دخترم یه روز با دوستان رفتم بیرون بعد اول یه پسر یهو اومد جلوم بهم پیشنهاد ازدواج داد من تعجب کردم وبهش بی توجهی کردم بعد دنبالم اومد همش پشت سرم میگفت من این و دختره رو میخوام و فلان و اینا…..تا دم در خونمون اومد روز بعد دوباره دیدمش از اون موقع به بعد همش بهش فک میکنم دلم میخواد همش ببینمش اونم همش بهم نگاه میکنه و همه جا دنبالم میاد اگه پسری بیاد جلوم و بهم شماره بده میاد دستم و میگیره و به پسره میگه دیگه نزدیک دوست دختر من نشو به نظرتون دوسم داره؟

سلام من یه دخترم یه روز با دوستان رفتم بیرون بعد اول یه پسر یهو اومد جلوم بهم پیشنهاد ازدواج داد من تعجب کردم وبهش بی توجهی کردم بعد دنبالم اومد همش پشت سرم میگفت من این و دختره رو میخوام و فلان و اینا…..تا دم در خونمون اومد روز بعد دوباره دیدمش از اون موقع به بعد همش بهش فک میکنم دلم میخواد همش ببینمش اونم همش بهم نگاه میکنه و همه جا دنبالم میاد اگه پسری بیاد جلوم و بهم شماره بده میاد دستم و میگیره و به پسره میگه دیگه نزدیک دوست دختر من نشو به نظرتون دوسم داره؟ لطفا جواب بدید

شما چند سالتونه؟؟؟که میاد پیشنهاد ازدواج میده؟؟؟

خوب معلومه که دوستت داره چراایقدرخودتومیزنی نفهمی این که خیلی تابلویه؟،،،،،

سلام من یه نفر هست که رفتار گنگی داره نمیشه متوجه شد که واقعا ایا حسی داره یا نه من فقط خوشم میاد ازش اما اون رو حتی نمیشه فهمید حرکاتش رفتاراش هیچ کدوم قابل تشخیص نیس ما توی جمع دوستانمون که هستیم یکی تا الان دوتا از دوستامون که پسر هستن به من ابراز علاقه کردن و هر بار اون دلیل اورد که نه بابا اینجور نیس در صورتی به اون ربطی نداشت و کاری میکنه که اتفاقی نیوفته و این در حالی هس که خودش بی تفاوت رفتار میکنه و منم همینجورم دقیقا توی جمع جوری برخورد میکنم که انگار توجهی ندارم بهش و عادیه و میدونین خیلی سخته نفهمی چی میگذره و چه اتفاقی داره میوقته اگه کسی در جریان هس اگه کسی تجربه داره لطفا کمک کنه مرسی از همگی

فک نکنم علاقه ای بهت داشته باشه وقتی خودشومیزنه نفهمی
ولش کن به جایی نمیرسی

سلام
من دخترم و ۱۶ سالمه عاشق پسری شدم که یه سال از من بزرگتره البته اینو بگم بچه محلمونه و باباش سوپر مارکت داره باباش منو می شناسه و خیلی دوسم داره
چند روز پیش پیج اینستاگرام سجاد رو پیدا کردم رفتم تو دایرکتش بهش گفتم عاشقتم و اونم پیگیر من شد و شمارش رو داد و گفت بیا واتساپ چت کنیم چت کردیم و اون گفت که قبلا فقط یه دوست دختر داشته و باهاش کات کرده البته دوست دختر ش رفیق فاب منه و من و دوست دخترش باهم بیرون می ریم
ولی به نتیجه ای نرسیدیم و اون پسره منو دوست نداره خب چی کار کنم دوسم نداره
من خیلی هدف دارم و اولین هدفم اینه که پزشک شم و دومین هدفم به دست آوردن سجاد
خیلی خیلی دوسش دارم ولی چه کنم منو نمی خواد . و من براش هر دقیقه اهنگ می فرستم ولی انگار نه انگار
عشق یک طرفه نتیجه ای نداره

سلام
من عاشق پسری هستم که من رو جای خواهرش میدونه
اوایل برای منم جای برادر مجازیم بود ولی الان نه
الان عآاااااااااشقشم نمیدونم چرا ولی نمیدونم اون منو دوست داره یا نه
یکی از دوستام فقط میدونه که میگه از رفتاراش معلومه دوست داره
ممنون میشم راهنمایی بفرماید

۱۳۹۸. تمامی حقوق برای وبسایت Rooziato (روزیاتو) محفوظ
است.

1-بادی لنگووج رو بررسی کنید:

بادی لنگووج(زبان بدنی)یکی از بزرگترین چیز هاییه که به شما میگه این پسر به اندازه ی کافی جذب شما شده یا نه.

خانم ها 52 راز بادی لنگووج دارن که فاش میکنه اونا جذب یه پسر شدن یه نه.اما برای آقایون فقط ده راز وجود داره.

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

که نکات زیر رو شامل میشه:

1-اون به شما خیلی نگاه میکنه.حتی گاهی اوقات ابروش هم بالا میندازه.اما شاید شما باخبر نشین که اون واقعا اون چقدر شما رو نگاه میکنه.

2-اون خیلی به طرف شما خم میشه.به حالت زاو هاش,انگشتای پاش,پا و دست هاش نگاه کنید.اگه اونا در حال خمیده شدن به طرف شما بود نشون دهنده ی اینه که جذب شما شده.

3-اون شروع میکنه به درست کردن و آراستن خودش.کرواتشو میکشه,لباسشو صاف میکنه.حتی گاهی اوقات دست لای موهاش میکشه.

4-نگاه کنید که چطور میشینه.اگه اون ژس های مردانه به خودش میگیره,مثل نشستن با پاهای باز,قرار دادن دست زیر لب ها و…نشان دهنده ی اینه که میخواد روی شما تاثیر بذاره.

5-اگه از شما خوشش بیاد,میتونید ببنید که پشتشو به شما میکنه.اون معمولا به شما پشت میکنه و البته زیاد نگاهتون میکنه.اگه موقعی که کنار شماست شانه هاشو خم کنه,نشان دهنده ی اینه که نسبت به اینکه شما چه چیزی باید بگید رمانتیکه و براش مهمه.

2-به تماس چشمیش توجه داشته باشین

همونطور که گفتیم,پسری که از شما خوشش میاد,به شما زیاد نگاه میکنه,حتی در خفا و محرمانه.اون ممکنه دنبال جلب نگاه شما باشه,و یا اگه خجالتیه وقتی شما میبینید که اون بهتون خیره شده صورتشو برمیگردونه.برای امتحانش چهارثانیه چهرشو بررسی کنید,و بعد اونطرف رو نگاه کنید.اگه اون سعی کرد که تماس چشمیش رو با شما حفظ کنه,یعنی جذب شما شده.اگر چشم هاش به طرف دهان شما منحرف میشه,یعنی قطعا جذب شما شده.درطرفی,اگه اون رابطه ی چشمیش با شما رو قطع کرد و شروع به نگاه کردن اطراف کرد یعنی جذب شما نشده

3-گوش کنید که اون چی میگه

اگه از شما خوشش بیاد,اون از شانس ها استفاده میکنه تا با شما حرف بزنه.و معمولا هم از خودش حرف میزنه.پسرها فکر میکنن که احتیاج دارن تا خودشونو ثابت کنن.مخصوصا وقتی که شما نزدیک پسر دیگه ای هستید.

4- توجه کنید که اون خوشش میاد لمستون کنه یا لمس بشه

اگه اون از هر فرصتی برای بهانه ی دست زدن به شما استفاده کنه,یعنی جذبتون شده.مثلا,موقع خندیدن دستشو رو دستتون میذاره و موقع نشستن پاهاشو جلوی پای شما میذاره و تکونشون نمیده و…

البته که پسرای بد بیشتر دنبال همینن.پس مطمین شید که این رفتار فقط خاص شماست و با بقیه این رفتارو نداره.

5-دقت کنید که درمورد علایق شما چه عکس العملی نشون میده

اگه از شما خوشش بیاد,مثلا وقتی شما درمورد یکی از آهنگ های مورد علاقتون حرف میزنین که اون باهاش آشنا نیست,از شما میخواد که بیشتر درمود سبک,خوانندش و…اش حرف بزنید.یا حتی دنبال برنامه ها و اطلاعات بعدیش میره و درموردش به شما توضیح میده.بدون اینکه درخواست کنه که با هم به اونجا برین.یا حتی چیزی که موردعلاقه ی شماست(مثل یک کانال تلوزیون)و اون باهاش آشنا نیست,از اون به بعد یکی از علایق اون هم میشه.

6-به حالات عصبی اش نگاه کنید

خنده های عصبی,عرق کردن کف دست,نفس های عمیق بی قراری یا دزدیدن نگاه وقتی شما میفهمید که نگاهتون میکرده,نشان دهنده ی توجه و جذب او به طرف شماست.اگه با استرس سخت تلاش میکنه که توجه شما رو جلب کنه,یعنی شما نزدیک به درست کردن رابطه هستین.

7-به دوستاش توجه کنید

اگه اونا بدونن که اون جذب شما شده, ماهرانه اونو دست میندازن وقتی شما اطرافشین,و یا اشاره میکنن که اون از شما خوشش میاد.یا حتی سعی میکنن که متوجه بشن که شما ازش خوشتون میاد یا نه.رفتاراشونو دربرابر خودتون بررسی کنید.اونا لبخند میزنن؟به طرف اون برمیگردن؟طوری پوزخند میزنن که انگار اونا از چیزی باخبرن که شما نیستین؟

8-به شوخی های دوستانه توجه کنید

اذیت کردن های ملایم,شوخی های دوستانه و دست انداختن ,میتونه نشون دهنده ی جلب توجه باشه مخصوصا اگه اون کم سن و ساله.اگه اون جلوی شما با هر دختر خوش و بش میکنه نشان دهنده ی اینه که دنبال جلب توجه و میخواد که یه مقدار هم شما افسوس بخورید.اگه چیز نامهروبانانه ای میگه,اینو یه بهونه برای جلب توجه به حساب بیارید.

9-اگه اون شما رو میزنه یا بشکونتون میگیره,میتونه نشوون دهنده ی این باشه که از شما خوشش میاد.

پسری که بازوی شمارو بشکون میگیره یا اذیتتون میکنه,داره از یک روش مردانه برای لمس کردن شما بدون اینکه خیلی تابلو باشه قصدش چیه استفاده میکنه.شاید با گفتن اینکه اشکالی نداره که شما رو لمس کنه بتونید درستش کنید.قطعا او هم از این کارها قصد آسیب زدن به شما رو نداره!

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد

10-به شما دقت میکنه

پسری که از شما خوشش میاد,وقتی شما مدل موهاتونو تغییر میدین و یا آرایش خاصی میکنیین,به شما توجه میکنه.این میتونه نشونه ی خوبی باشه,چون پسرهای دیگه معمولا این کارو نمیکنن.یا اینکه حتی چیزی درمورد اون بهتون میگن.مثل این مدل مو بهت میاد,یا از این لباست خوشم میاد,یا حتی مدل موهات امروز تغییر کرده؟!

توجه داشته باشید که اگه اون یکی از دوستای خوبتون باشه این کار این معنیو نمیده.شاید اون فقط داره به وظایف یه دوست خوب عمل میکنه!

 

چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد
چطور بفهمیم ک پسری ازمون خوشش میاد
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *