چگونه صدا های مختلف را میشنویم علوم هشتم

 
helpkade
چگونه صدا های مختلف را میشنویم علوم هشتم
چگونه صدا های مختلف را میشنویم علوم هشتم

شنوایی که فرآیند بسیار پیچیده ای است، به هماهنگی بخش های مختلفی از گوش و دستگاه عصبی نیاز دارد. گوش ما از ۵ بخش اصلی تشکیل شده که عبارتند از: گوش بیرونی، گوش میانی، گوش درونی، مسیرهای عصبی و بخشی از مغز که به شنوایی اختصاص دارد. در «بدن انسان» این هفته، با ساختمان گوش و فرآیند شنیدن آشنا می شوید….

شامل لاله گوش و مجرای خارجی گوش است که امواج صوتی را جمع آوری می کنند و آنها را به سوی پرده صماخ می آورند.

چگونه صدا های مختلف را میشنویم علوم هشتم

گوش میانی بین پرده صماخ و گوش داخلی قرار می گیرد. این بخش از گوش شامل ۳ استخوان کوچک (چکشی، سندانی و رکابی) است که به خاطر شکل خاص شان این چنین نام گذاری شده اند. صداها که به صورت امواج صوتی از هوا می گذرند، باعث ارتعاش پرده صماخ می شوند. این ارتعاشات از طریق استخوان های کوچک از گوش میانی می گذرد.

گوش داخلی شامل اندام شنوایی (کوکلئا یا حلزون شنوایی) و اندام حسی (لابیرنت یا دستگاه دهلیزی) است که به اثرات جاذبه و حرکت حساس است. بخش حس تعادل در گوش داخلی شامل مجاری نیم دایره و دهلیز (وستیبول) می شود. گوش داخلی درون سخت ترین استخوان بدن قرار دارد. درون این استخوان سخت عاجی، حفره هایی پر از مایع وجود دارد. درون حلزون سه فضای پر از مایع وجود دارد: مجرای تمپانیک (صماخی)، مجرای دهلیزی و مجرای میانی.عصب هشتم مغزی از مغز به گوش داخلی متصل می شود. هنگامی که صدا به پرده صماخ در گوش خارجی برخورد می کند، ارتعاشات نهایتا به رکاب استخوان رکابی در گوش میانی می رسد و این استخوان به درون مجرای پر از مایع حلزون فشار می آورد. مایع به حرکت در آمده در مقابل سلول های گیرنده در «اندام کورتی» جریان پیدا می کند و باعث تحریک شدن آنها می شود. این تحریک الکتریکی عقده عصبی مارپیچی را تحریک می کند و اطلاعات از طریق بخش شنوایی عصب هشتم به مغز می رسد.

چگونه می شنویم؟هنگامی که سروصدایی می شنویم، ارتعاشات یا همان امواج صوتی از درون هوا می گذرند. پرده صماخ گوش یک غشای کشیده شده مانند پوست یک طبل است. هنگامی که امواج صوتی به این پرده برخورد می کنند، آن را به ارتعاش درمی آورند و ما این ارتعاشات را به صورت صدا درک می کنیم. هنگامی که ارتعاشات به پرده صماخ برخورد می کنند، زنجیره ای از واکنش ها رخ می دهد. پرده صماخ که کوچک تر و نازک تر از ناخن انگشت شماست، ارتعاشات را به ۳ استخوان کوچک درون گوش میانی منتقل می کند که کوچک ترین استخوان های بدن شما هستند.

اولین استخوان، استخوان چکشی، بعدش استخوان سندانی و درنهایت، استخوان رکابی است. ارتعاشات از طریق این ۳ استخوان به یک لوله مارپیچی در گوش داخلی می رسد که حلزون گوش نام دارد. درون حلزون گوش هزاران پایانه عصبی مویی شکل وجود دارد که به آنها مژک یا سیلیا می گویند. هنگامی که این حلزون مرتعش می شود، این مژک ها به حرکت در می آیند. سپس این مژک ها این حرکت را به صورت پیام عصبی درمی آورند که از طریق عصب شنوایی به مغز فرستاده می شود. مغز شما این پیام های عصبی را تفسیر می کند و به شما می گوید که چه چیزی را دارید می شنوید. عصب شناسان تا به حال به طور کامل درک نکرده اند که چگونه ما داده های خام مربوط به صدا را هنگامی که وارد بخش مربوط به شنوایی در قشر مغز می شود، پردازش می کنیم.

گوش های شما تنها شنوایی را برای شما امکان پذیر نمی کنند. آنها به شما کمک می کنند که تعادل تان را نیز حفظ کنید. نزدیک به رأس حلزون گوش ۳ حلقه وجود دارد که به آنها مجاری نیم دایره می گویند. این مجاری پر از مایعی هستند که هنگام حرکت سر شما به حرکت در می آیند. حرکت مایع درون این مجاری مژک های درون آنها را تحریک می کند، در نتیجه پیام هایی به مغز فرستاده می شود که به شما می گوید بدن شما چگونه در حال حرکت است.

اندام کورتی (اندام مارپیچی) اندامی درون گوش داخلی است که حاوی سلول های حسی شنوایی یا سلول هایی مویی است. این اندام را به خاطر بزرگداشت کالبدشناس ایتالیایی، آلفونسو جیاکومو کورتی که پژوهش های میکروسکوپی بر روی دستگاه شنوایی پستانداران انجام داد، به این نام می خوانند.

اندام کورتی یک ساختار بسیار تخصص یافته است که ارتعاشات مایع درون حلزون شنوایی – که در نتیجه انتقال امواج صوتی از گوش میانی به وجود آمده اند، با به جنبش درآمدن موهای سلول های مویی که درون آن وجود دارند، پاسخ می دهد. هر اندام کورتی حاوی ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ گیرنده عصبی شنوایی است. هر کدام از این گیرنده ها به یک سلول مویی خاص خود مرتبط هستند. تکان خوردن مژک های سلول های مویی، در نتیجه انتقال صدا، باعث باز شدن کانال های یونی در این سلو ل ها می شود، و در نتیجه یک پیام الکتریکی عصبی ایجاد و به قشر شنوایی در مغز فرستاده می شود.

گوش خارجی و گوش میانی به عنوان تبدیل کننده های مکانیکی صدا عمل می کنند، بنابراین هنگامی که امواج صدا به اندام کورتی می رسد، دامنه فشار این امواج آنها ۲۲ برابر این میزان در هوایی است که به لاله گوش می رسد. اندام کورتی در نتیجه صداهای با شدت زیاد ممکن است دچار آسیب شود، و در نتیجه کم شنوایی ناشی از سروصدا به وجود آید. اندام کورتی در واقع ساختاری است که امواج فشاری را به تکانه های الکتریکی بدل می کند، که به مغز فرستاده می شود.

سلول های مویی، گیرنه های حسی هستند که هم در حلزون شنوایی گوش داخلی – برای درک صدا و هم در دهلیز یا وستیبول گوش داخلی – برای حس تعادل عمل می کنند. این سلول ها درون اندام کورتی روی یک لایه نازک غشای پایه در حلزون گوش داخلی قرار دارند. نام آنها از کلافه هایی از مژک ها گرفته شده است که از راس این سلول ها بیرون می آید، و ساختاری به نام نوار مویی می سازد.

این نوار مویی درون “اسکالا مدیا”، یک لوله پر از مایع درون حلزون قرار می گیرد. سلول های مویی به دو نوع که از لحاظ ساختمان و کارکرد متفاوتند، تقسیم می شوند: سلول های مویی داخلی و سلول های مویی خارجی. آسیب به این سلول ها باعث کاهش حساسیت شنوایی می شود.

سلول های مویی خارجی پیام های عصبی به مغز نمی فرستند، بلکه نقش شان تقویت مکانیکی صداهای کم شدتی است که به حلزون گوش داخلی می رسد. سلول های مویی داخلی هستند که ارتعاشات صوتی را که به درون مایع حلزونی رسیده است به پیام های الکتریکی بدل می کند که از راه عصب شنوایی به بخش شنوایی در ساقه مغز و قشر مغز فرستاده می شود.

عملکرد اجزای گوش چگونه است؟


کتاب خانه الکترونیکDownloads-icon

 شامل لاله گوش و مجرای خارجی گوش است که امواج صوتی را جمع‌آوری می‌کنند و آنها را به سوی پرده صماخ می‌آورند.

گوش میانی بین پرده صماخ و گوش داخلی قرار می‌‌گیرد. این بخش از گوش شامل 3 استخوان کوچک (چکشی، سندانی و رکابی) است که به خاطر شکل خاص‌شان این‌چنین نام‌گذاری شده‌اند. صداها که به صورت امواج صوتی از هوا می‌گذرند، باعث ارتعاش پرده صماخ می‌شوند. این ارتعاشات از طریق استخوان‌های کوچک از گوش میانی می‌گذرد. حرکت استخوان رکابی امواج را به گوش داخلی که با مایع پر شده است، می‌رساند. حفره گوش میانی از یک مجرای باریک که به آن لوله اُستاش می‌گویند به عقب بینی راه دارد. این لوله باعث ایجاد فشار مساوی میان گوش میانی و محیط بیرون می‌شود. یک نمونه خوب برای درک چگونگی عمل این ساز و کار، احساس صدایی مانند «پاپ» هنگام تغییرات ارتفاع است؛ مثلا هنگامی که هواپیما در حال فرود است یا فرد در ارتفاعات بالا در حال مسافرت است. این صدای «پاپ» در نتیجه روند معتدل شدن فشار میان گوش میانی و محیط خارج بروز می‌کند.

گوش داخلی شامل اندام شنوایی (کوکلئا یا حلزون شنوایی) و اندام حسی (لابیرنت یا دستگاه دهلیزی) است که به اثرات جاذبه و حرکت حساس است. بخش حس تعادل در گوش داخلی شامل مجاری نیم‌دایره و دهلیز (وستیبول) می‌شود. گوش داخلی درون سخت‌ترین استخوان بدن قرار دارد. درون این استخوان سخت عاجی، حفره‌هایی پر از مایع وجود دارد. درون حلزون سه فضای پر از مایع وجود دارد: مجرای تمپانیک (صماخی)، مجرای دهلیزی و مجرای میانی.عصب هشتم مغزی از مغز به گوش داخلی متصل می‌شود. هنگامی که صدا به پرده صماخ در گوش خارجی برخورد می‌کند، ارتعاشات نهایتا به رکاب استخوان رکابی در گوش میانی می‌رسد و این استخوان به درون مجرای پر از مایع حلزون فشار می‌آورد. مایع به حرکت در آمده در مقابل سلول‌های گیرنده در «اندام کورتی» جریان پیدا می‌کند و باعث تحریک شدن آنها می‌شود. این تحریک الکتریکی عقده عصبی مارپیچی را تحریک می‌‌کند و اطلاعات از طریق بخش شنوایی عصب هشتم به مغز می‌رسد.چگونه می‌شنویمهنگامی که سروصدایی می‌شنویم، ارتعاشات یا همان امواج صوتی از درون هوا می‌گذرند. پرده صماخ گوش یک غشای کشیده‌‌شده مانند پوست یک طبل است. هنگامی که امواج صوتی به این پرده برخورد می‌کنند، آن را به ارتعاش درمی‌آورند و ما این ارتعاشات را به صورت صدا درک می‌کنیم. هنگامی‌که ارتعاشات به پرده صماخ برخورد می‌کنند، زنجیره‌ای از واکنش‌ها رخ می‌‌دهد. پرده صماخ که کوچک‌تر و نازک‌تر از ناخن انگشت شماست، ارتعاشات را به 3 استخوان کوچک درون گوش میانی منتقل می‌کند که کوچک‌ترین استخوان‌های بدن شما هستند.

اولین استخوان، استخوان چکشی، بعدش استخوان سندانی و درنهایت، استخوان رکابی است. ارتعاشات از طریق این 3 استخوان به یک لوله مارپیچی در گوش داخلی می‌رسد که حلزون گوش نام دارد. درون حلزون گوش هزاران پایانه عصبی مویی‌شکل وجود دارد که به آنها مژک یا سیلیا می‌گویند. هنگامی که این حلزون مرتعش می‌شود، این مژک‌ها به حرکت در می‌آیند. سپس این مژک‌ها این حرکت را به صورت پیام عصبی درمی‌آورند که از طریق عصب شنوایی به مغز فرستاده می‌شود. مغز شما این پیام‌های عصبی را تفسیر می‌کند و به شما می‌گوید که چه چیزی را دارید می‌شنوید. عصب‌شناسان تا به حال به طور کامل درک نکرده‌اند که چگونه ما داده‌های خام مربوط به صدا را هنگامی‌که وارد بخش مربوط به شنوایی در قشر مغز می‌شود، پردازش می‌کنیم.

گوش‌های شما تنها شنوایی را برای شما امکان‌پذیر نمی‌کنند. آنها به شما کمک می‌کنند که تعادل‌تان را نیز حفظ کنید. نزدیک به رأس حلزون گوش 3 حلقه وجود دارد که به آنها مجاری نیم‌دایره می‌گویند. این مجاری پر از مایعی هستند که هنگام حرکت سر شما به حرکت در می‌آیند. حرکت مایع درون این مجاری مژک‌های درون آنها را تحریک می‌کند، در نتیجه پیام‌هایی به مغز فرستاده می‌شود که به شما می‌گوید بدن شما چگونه در حال حرکت است.اندام کورتی؛ واحد شنواییچگونه صدا های مختلف را میشنویم علوم هشتم

اندام کورتی (اندام مارپیچی) اندامی درون گوش داخلی است که حاوی سلول‌های حسی شنوایی یا سلول‌هایی مویی است. این اندام را به خاطر بزرگداشت کالبدشناس ایتالیایی، آلفونسو جیاکومو کورتی که پژوهش‌های میکروسکوپی بر روی دستگاه شنوایی پستانداران انجام داد، به این نام می‌خوانند.

اندام کورتی یک ساختار بسیار تخصص ‌یافته است که ارتعاشات مایع درون حلزون شنوایی – که در نتیجه انتقال امواج صوتی از گوش میانی به وجود آمده‌اند، با به جنبش درآمدن موهای سلول‌های مویی که درون آن وجود دارند، پاسخ می‌دهد. هر اندام کورتی حاوی 15000 تا 20000 گیرنده عصبی شنوایی است. هر کدام از این گیرنده‌ها به یک سلول مویی خاص خود مرتبط هستند. تکان خوردن مژک‌‌های سلول‌های مویی، در نتیجه انتقال صدا، باعث باز شدن کانال‌های یونی در این سلو‌ل‌ها می‌شود، و در نتیجه یک پیام الکتریکی عصبی ایجاد و به قشر شنوایی در مغز فرستاده می‌شود.

گوش خارجی و گوش میانی به عنوان تبدیل‌کننده‌های مکانیکی صدا عمل می‌کنند، بنابراین هنگامی که امواج صدا به اندام کورتی می‌رسد، دامنه فشار این امواج آنها 22 برابر این میزان در هوایی است که به لاله گوش می‌رسد. اندام کورتی در نتیجه صداهای با شدت زیاد ممکن است دچار آسیب شود، و در نتیجه کم‌شنوایی ناشی از سروصدا به وجود آید. اندام کورتی در واقع ساختاری است که امواج فشاری را به تکانه‌های الکتریکی بدل می‌کند، که به مغز فرستاده می‌شود.سلول‌هایی که ما را قادر به شنیدن می‌کند

سلول‌های مویی، گیرنه‌های حسی هستند که هم در حلزون شنوایی گوش داخلی – برای درک صدا- و هم در دهلیز یا وستیبول گوش داخلی – برای حس تعادل- عمل می‌کنند. این سلول‌ها درون اندام کورتی روی یک لایه‌ نازک غشای پایه در حلزون گوش داخلی قرار دارند. نام آنها از کلافه‌هایی از مژک‌ها گرفته شده است که از راس این سلول‌ها بیرون می‌آید، و ساختاری به نام نوار مویی می‌سازد.

این نوار مویی درون “اسکالا مدیا”، یک لوله پر از مایع درون حلزون قرار می‌گیرد. سلول‌های مویی به دو نوع که از لحاظ ساختمان و کارکرد متفاوتند، تقسیم می‌شوند: سلول‌های مویی داخلی و سلول‌های مویی خارجی. آسیب به این سلول‌ها باعث کاهش حساسیت شنوایی می‌شود.

سلول‌های مویی خارجی پیام‌های عصبی به مغز نمی‌فرستند، بلکه نقش‌شان تقویت مکانیکی صداهای کم‌شدتی است که به حلزون گوش داخلی می‌رسد. سلول‌های مویی داخلی هستند که ارتعاشات صوتی را که به درون مایع حلزونی رسیده است به پیام‌های الکتریکی بدل می‌کند که از راه عصب شنوایی به بخش شنوایی در ساقه مغز و قشر مغز فرستاده می‌شود.

به گزارش شفا آنلاین:شنوایی یکی از حواس پنجگانه انسان، فرآیندی است که توسط بخش
های مختلف گوش و دستگاه عصبی صورت می گیرد. برای درک درست از این فرآیند
باید شناخت درستی از گوش و بخش های مختلف آن به دست آید.

بخش های مختلف گوش و کارکرد آن ها

گوش انسان از پنج بخش اصلی گوش بیرونی، گوش میانی، گوش درونی،
مسیرهای عصبی و بخش شنوایی مغز تشکیل شده است. هر کدام از این بخش ها
دارای ویژگی ها و مشخصات خاص خود هستند که به طور مختصر با آن ها آشنا می
شویم.

چگونه صداها را می شنویم؟

چگونه صدا های مختلف را میشنویم علوم هشتم

ارتعاشات صدا یا امواج صوتی از درون هوا می گذرند. هنگامی که
امواج صوتی به پرده صماخ برخورد می کنند، آن را به ارتعاش درمی آورند و
باعث زنجیره ای از واکنش ها می شوند. پرده صماخ ارتعاشات را به سه استخوان
کوچک درون گوش میانی به نام های استخوان چکشی، استخوان سندانی و استخوان
رکابی، منتقل می کند و از طریق آنها به مجرای مارپیچی در گوش داخلی می رسد
که بخش حلزونی نامیده می شود.

از آن جهت که درون حلزون گوش هزاران پایانه عصبی مویی شکل به
نام  مژک یا سیلیا وجود دارد با ارتعاش بخش حلزونی، این مژک ها به
حرکت در می آیند. آنها این حرکت ها را به صورت پیام عصبی درآورده و از طریق
عصب شنوایی به مغز می فرستند. هر اندام شنوایی دارای پانزده تا بیست هزار
گیرنده عصب شنوایی است. هر کدام از این گیرنده ها با یک سلول مویی ویژه
ارتباط دارند. حرکت مژک های سلول های مویی، در نتیجه انتقال ارتعاشات صدا،
کانال های یونی در این سلو ل ها را باز می کند. با باز شدن کانال های یونی
پیام عصبی ایجاد شده و به قشر شنوایی در مغز فرستاده می شود. مغز این پیام
ها را دریافت کرده و به صورت صدا تفسیر می کند و عمل شنیدن انجام می شود.

لازم به تذکر است که سلول های مویی در عملکرد شنوایی بسیار پر
اهمیت جلوه می کنند. در واقع این سلول ها باعث شنیده شدن صداها می شوند و
صدمه دیدن این سلول ها سبب می شود تا حساسیت شنوایی کاهش پیدا کرده و یا از
بین برد. سلول های مویی از لحاظ ساختاری و کاردشان به دو نوع سلول های
مویی داخلی و سلول های مویی خارجی تقسیم می شوند. سلول های مویی خارجی به
تقویت مکانیکی صداهای کم شدت می پردازند در حالی که سلول های مویی داخلی
ارتعاشات صوتی رسیده به درون مایع مجرای حلزونی شکل را به پیام های
الکتریکی تبدیل کرده که از راه عصب شنوایی به بخش شنوایی در مغز فرستاده می
شود.

در این نوشته به زبان ساده می خواهیم مراحل شنیدن صدا را ذکر کنیم و به شما پاسخ بدهیم که چگونه صدا را میشنویم. شنوایی یکی از ۵ حس ما است. ما در فرآیند پیچیده ای صدا رو دریافت می کنیم و معنای ان را دریافت می کنیم.

در این ویدیو به صورت انیمیشن مراحل شنیدن صدا را می بنید.

همانطور که در این ویدیو می بینید مراحل شنیدن صدا به شرح ذیل است.

از طریق مراحل فوق ( مراحل شنیدن گوش ) ما صداها را می شنویم و درک می کنیم.

در ادامه بخش های مهم گوش را به زبان ساده توضیح می دهیم.چگونه صدا های مختلف را میشنویم علوم هشتم

گوش را می توان به سه بخش تقسیم کرد. گوش خارجی ، گوش میانی ، گوش داخلی

[ نوشته مرتبط : لیست کلینیک های شنوایی سنجی کشور ]

گوش خارجی شامل  لاله گوش و کانال گوش است. لاله گوش صدا را به کانال گوش هدایت می کند و در نهایت صدا سبب لرزش پرده گوش می شود.

گوش میانی از پشت پرده گوش آغاز می شود. لرزش پرده گوش از طریق استخوانچه ها به گوش داخلی منتقل می شود. این استخوانچها از یک سر به پرده گوش و از سر دیگر به گوش داخلی متصل هستند. لرزشی که این استخوانها به گوش داخلی منتقل می کنند سبب تکان خوردن مایع درون گوش داخلی می شود.

حرکت مایع درون گوش داخلی ،  باعث تکان خوردن سلول هایی مویی و در نتیجه تحریک عصب شنوایی می شود. لرزش  سلول مویی سیگنالهای الکتریکی ایجاد شده  از گوش داخلی به عصب شنوایی می فرستند. در نهایت مغز این سیگنالهای الکتریکی بشکل صدا تفسیر می کند.

[ نوشته مرتبط : همه چیز درباره کم شنوایی ]

ما در این نوشته مراحل شنیدن صدا را به زبان ساده توضیح داده ایم. گفتیم که چطور صدا از طریق لاله گوش به سمت کانال گوش هدایت می شود. امواج صوتی منجر به لرزش پرده گوش و استخوانچه های آن می شود و در نتیجه آن ، حلزون و سلولهای مویی شکل حرکت می کنند. سلولهای مویی شکل انرژی میکانیکی صدا را تبدیل به امواج الکتریکی و تحریک عصب و در نهایت دریافت پیام از مغز می شوند.

ما سعی کردیم به زبان ساده بگوییم که چطور صداها را می شنویم. اگر در این رابطه سوالی دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

دیدگاه

مجله توانبخشی و مشاوره هوش کالا با انتشار مقالات عمومی ، آگاهی عموم مردم و قشر سلامت  را از خدمات رشته های روانشناسی و مشاوره و همچنین رشته های توانبخشی ( فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، گفتار درمانی ، بینایی سنجی ، ارتوپد فنی ) بالا می برد.

این وب سایت مسئولیتی در قبال کیفیت مراکز معرفی شده ندارد. لذا قبل از مراجعه بررسی های لازم را به عمل آورید.{{ successMsg }}

{{ errorMsg }}

لطفا کدی که برای شما ارسال شده است را وارد کنید.چگونه صدا های مختلف را میشنویم علوم هشتم

بنظر میرسد شما قادر به دریافت پیامکهای ما نیستید!
لطفا برای فعال سازی کد
{{ receive_code }}

را از طریق شماره
{{ identity }}

به شماره
10001883

ارسال کنید.
منتظر بمانید تا فعال سازی انجام شود!

لطفا برای حساب خود رمز عبور وارد کنید.

لطفا کدی که برای شما ارسال شده است را وارد کنید.

بنظر میرسد شما قادر به دریافت پیامکهای ما نیستید!
لطفا برای فعال سازی کد
{{ receive_code }}

را از طریق شماره
{{ identity }}

به شماره
10001883

ارسال کنید.
منتظر بمانید تا فعال سازی انجام شود!

لطفا برای حساب خود رمز عبور وارد کنید.

برای استفاده بسیاری از امکانات گاما و خیلی از وبسایت ها باید جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.

برای این کار باید به تنظیمات مرورگر خود مراجعه کنید.
در صورت نیاز به راهنمایی اینجا کلیک کنید..

{{ total }} مورد پیدا کردم!

نمونه سوال+44,000

محتوای آموزشی+23,000

پرسش و پاسخ+18,000

آزمون آنلاین+4,000

درسنامه آموزشی +1,300

مدرسه یاب+130,000

نمونه سوال

محتوای آموزشی

پرسش و پاسخ

آزمون آنلاین

درسنامه آموزشی

مدرسه یاب

معلم خصوصی

سبد خرید شما خالی است!

خانه >> محصولات >> پاورپوینت درسی دانش آموزی >> پاورپوینت درس پنجم علوم تجربی پایه ی هشتم

پاورپوینت درس پنجم علوم تجربی پایه ی هشتم

 

پاورپوینت درس حس و حرکت پنجم علوم تجربی هشتم

چگونه صدا های مختلف را میشنویم علوم هشتم

 

مطابق با آخرین تغییرات

 

حس و حرکت

وقتی وارد محیط جدیدی مثل بوستان می شوید، بعضی از احساس های خود را بیان می کنید. چه بوی خوبی؛ چه گل های زیبایی؛ هوا کمی سرد است؛ این صدای چه پرنده ای است؟ بیان این احساس ها نشان دهندهٔ رسیدن اطلاعاتی از محیط اطراف به دستگاه عصبی است. اطلاعات چگونه از محیط پیرامون به دستگاه عصبی وارد

می شوند؟

در طبیعت محرک های مختلفی وجود دارند که روی بدن ما تأثیر می گذارند؛ مثل نور، صوت، مواد شیمیایی، گرما و فشار.

چگونه صداهای مختلف را می شنویم؟

وقتی در خیابان راه می رویم، صداهای مختلفی را می شنویم. صدای بوق ماشین، صدای فروشنده های دوره گرد، پرندگان روی درختان و… به بعضی از آنها نیز پاسخ می دهیم؛ مثلًا از جلوی ماشین به کنار می رویم یا به سمت فروشنده برای خرید می رویم.صدا یا صوت به صورت امواجی در اطراف ما پراکنده اند. هر کدام که به گوش ما برسد، به پیام عصبی تبدیل و به مرکز شنوایی در قشرمخ ارسال می شود تا ضمن درک آن در صورت نیاز پاسخ مناسب داده شود. مرکز شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد.

نمونه اسلاید پاورپوینت درس پنجم علوم تجربی پایه ی هشتم

 

نمونه اسلاید پاورپوینت درس پنجم علوم تجربی پایه ی هشتم

 

عکس کلی از پاورپوینت درس پنجم علوم تجربی هشتم

** متن پاورپوینت دقیقا مثل کتاب درسی هست و هیچ گونه اضافه و کسری نشده است **

پاورپوینت مرتبط:

پاورپوینت درس ششم علوم تجربی پایه ی هشتم

دیدگاه کاربران …

تصویر امنیتی *

محصولات مرتبط …

   آدرس : اردبیل اردبیل بخش مرکزی ، شهر اردبیل، شهریار(آرازعلی) – کوچه 9 طبقه 0. استان تهران-شهرستان اسلامشهر/ شهرک گلستان استان البرز- کرج – کمالشهر

  info@kelasedarsi.ir

کلاس درسي فعاليت خود را از مهرماه 1398 آغاز کرده است و تابع قوانين جمهوري اسلامي است. فعاليت ما ارائه خدمات آموزشي براي عموم هست. تلفن تماس : 09352817947 — 04533412104

پاسخ: خیر، هر محرکی در هر جایی از بدن احساس نمی شود.۳- هر کدام از محرک های نور،صوت و گرما و سرما در کدام اندام ها حس می شوند؟پاسخ : نور با چشم، صوت با گوش و گرما و سرما با پوست احساس می شوند .۴- اندام های حسی را تعریف کنید .پاسخ : به اندام هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کنند، اندام های حسی می گویند .۵- مهم ترین اندام های حسی بدن را نام ببرید .پاسخ : چشم،گوش،زبان،پوست،بینی۶- ما چگونه اجسام را می بینیم؟پاسخ : نور موجود در محیط به جسم برخورد می کند و تصویر جسم به سمت چشم ما بازتاب می شود . نور بر سلول های گیرند ه نور چشم اثر می کند و پیام عصبی ایجادمی شود . این پیام از طریق عصب بینایی به مغز مخابره می شود . مغز با اطلاعات دریافتی تصویری از جسم را مهیا می کند و ما آن را می بینیم .۷- چند نوع سلول گیرنده نور داریم و در کدام قسمت چشم قرار دارند؟پاسخ : در لایه داخلی چشم ( شبکیه ) دو نوع سلول گیرنده نوری مخروطی و استوانه ای وجود دارد .۸- وظیفه سلول های گیرنده نوری چیست؟پاسخ : این سلول ها اثر نور را به پیام عصبی تبدیل می کنند و از طریق عصب بینایی به مرکز حس بینایی در قشر مخ می فرستند .۹- مرکز حس بینایی در کجا قرار دارد؟

پاسخ : مرکز حس بینایی درقسمت پس سری قشر مخ قرار دارد .۱۰-  گیرنده های مخروطی را توضیح دهید .پاسخ : گیرنده های مخروطی سه نوع اند که هر کدام به یکی از رنگ های اصلی ( قرمز، آبی و سبز) حساسیت دارند با تحریک یک یا چند مورد از این سلول، رنگ های مختلف اجسام را می بینیم .۱۱- چگونه صداها را می شنویم؟پاسخ : صدا یا صوت به صورت امواجی در اطراف ما پراکنده اند . هر کدام که به گوش ما برسد، به پیام عصبی تبدیل و به مرکز شنوایی در قشرمخ ارسال می شود تا ضمن درک آن در صورت نیاز پاسخ مناسب داده شود .۱۲- صدا یا صوت به چه صورت در اطراف ما پراکنده اند؟

پاسخ : صدا یا صوت به صورت امواجی در اطراف ما پراکنده اند .۱۳-  مرکز شنوایی در کجا قرار دارد؟پاسخ : مرکز شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد .۱۴- گوش ما از چند بخش تشکیل شده و مهم ترین بخش آن چیست؟پاسخ : گوش ما دارای سه بخش است که مهم ترین آن گوش داخلی است .۱۵- وظیفه گوش داخلی چیست؟پاسخ : در گوش داخلی سلول های گیرنده وجود دارد و پیام های صوتی را به پیام عصبی تبدیل می کند .۱۶- گیرنده های صوتی را توضیح دهید .پاسخ : گیرنده های صوتی سلول های مژه داری اند که در بخش حلزونی گوش داخلی قرار دارند و با انرژی صوت مژه های آنها تحریک می شود وپیام عصبی تولید می کند .۱۷- بخش حلزونی در کدام قسمت گوش قرار دارد؟پاسخ : گوش داخلی.۱۸- چگونه بوها را احساس می کنیم؟پاسخ : همیشه مقداری از مولکول های مواد بودار به حالت بخار در اطراف مواد وجود دارند . وقتی این مولکول ها وارد بینی ما می شود، روی گیرنده های بویایی قرار می گیرند . این گیرنده هاپیام عصبی تولید می کنند و به قشر مخ می فرستند . به این ترتیب بوی موادراتشخیص می دهیم .

۱۹- مرکز حس بویایی در کجا قرار دارد؟

مرکز حس بویایی در جلوی نیم کره های مخ است .۲۰- چه چیزی باعث می شود تنوع بو هارا احساس کنیم؟پاسخ : تنوع گیرنده هایی که در بافت پوشش بینی قرار دارند،زیاد است و باعث می شود بوهای مختلف را احساس و از هم تشخیص دهیم .۲۱- آیا میتوان مزه همه ی غذاها را تشخیص داد؟چگونه صدا های مختلف را میشنویم علوم هشتم

پاسخ: مزه غذاهای خیلی داغ وخیلی سرد هم احساس نمی شود .۲۲- چگونه مزه ها را تشخیص می دهیم؟پاسخ : روی زبان و دیوار ه دهان سلول های گیرنده چشایی قرار دارند . مواد غذایی پس از حل شدن در بزاق روی این گیرنده ها قرار می گیرند و پیام عصبی ایجاد می کنند . پیامبه قشر مخ ارسال و مزه تشخیص داده می شود .۲۳- حس لامسه چگونه کار می کند؟پاسخ : در پوست، سلول های گیرند ه متفاوتی وجود دارند که اثر محرک های مختلف را تبدیل به پیام عصبی می کنند و به قشر مخ می فرستند .۱۵-  گیرنده های پوست که با کمک آن ها تغییرات محیط را احساس می کنیم را نام ببرید .پاسخ : گیرنده های پوست شامل گرما، سرما، لمس،فشار و درد می شوند که با کمک آنها تغییرات محیط را احساس می کنیم .۲۵- مغز با توجه به چه چیزی پاسخ های حرکتی را به ماهیچه ها می فرستد؟پاسخ : مغز با توجه به پیام هایی که از گیرنده های پوست دریافت می کند،پاسخ های حرکتی را برای ماهیچه ها می فرستد .

۲۶- دستگاه حرکتی بدن از چه چیز هایی تشکیل شده است؟

پاسخ: ماهیچه ها و اسکلت بدن در مجموع دستگاه حرکتی بدن را می سازند .۲۷- اسکلت را تعریف کنید .پاسخ : به مجموعه استخوان ها، غضروف ها و اتصالات آنها در بدن ما اسکلت می گویند .۲۸- بیش تر استخوان ابتدا از چه چیزی ساخته می شود؟پاسخ : غضروف.۲۹-  غضروف ها چگونه به استخوان تبدیل می شوند؟پاسخ : این بخش های غضروفی درهنگام رشد، با جذب مواد معدنی مثل کلسیم وفسفر سخت و به استخوان تبدیل می شوند .۳۰-  وظایف استخوان ها را بنویسید .پاسخ : از اندام های مهم مثل قلب، مغز و شش ها محافظت می کنند؛ به بدن ما شکل وفرم می دهند؛ در حرکت بدن به ماهیچه ها کمک می کنند و همچنین ذخیر ه مواد معدنی و تولید سلول های خونی را انجام می دهند .۳۱- بزرگترین کوچک ترین استخوان های بدن در کجا قرار دارند؟

بزرگ ترین استخوان بدن انسان استخوان ران و کوچک ترین آن استخوان چه های موجود در گوش میانی است .۳۲- استخوان را تعریف کنید .پاسخ : استخوان استحکام و مقاومت زیادی دارد و در ماده زمین ه آن کلسیم و فسفر فراوان است .۳۳- ساختار استخوان چگونه است؟پاسخ : در ساختار استخوان، بافت استخوانی به دو صورت متراکم و حفره دار دیده می شود .۳۴- غضروف در کجا ها قرار دارد؟پاسخ : در نوک بینی، لاله گوش و محل اتصال استخوان ها غضروف وجود دارد .۳۵- اهمیت و ویژگی های غضروف را بنویسید .پاسخ : غضروف نرم و قابل انعطاف است و مانع اصطکاک استخوان ها در مفاصل می شود .۳۶- مفصل را تعریف کنید .پاسخ : محل اتصال استخوان ها به یکدیگر را مفصل می گویند .

۳۷- انواع مفصل ها را بگویید و برای هر کدام مثالی بزنید .پاسخ : بعضی از مفصل ها در جهت های مختلفی می چرخند؛ مانند مفصل بین بازو و شانه . بعضی از آنها فقط در یک جهت خاص حرکت می کنند؛ مثل آرنج . بعضی از آنها حرکت محدودی دارند؛ مثل مفصل بین دنده ها و ستون مهره ها . بعضی از مفصل ها نیزحرکت ندارند و کاملا ثابت اند؛ مثل مفصل بین استخوان های جمجمه

۳۸- رباط را تعریف کنید .پاسخ : بافت پیوندی محکمی که استخوان ها را در محل مفصل های متحرک به هم وصل می کند، رباط نام دارد .۳۹- وظیفه ماهیچه چیست؟پاسخ : اسکلت به تنهایی قادر به حرکت نیست . اتصال و همکاری بین ماهیچه ها و استخوان های یک اندام،باعث حرکت می شوند . ماهیچه هااستخوان ها را تکیه گاه خود قرار می دهند و با انقباض و انبساط باعث حرکت آنها می شوند .۴۰- سه نوع از انواع ماهیچه ها را نام برده و توضیح دهید .پاسخ : حرکات ارادی بدن که می توانیم آنها را کنترل کنیم، توسط ماهیچه های اسکلتی یا مخطط انجام می شود؛ ولی بدن ما حرکات غیر ارادی نیز دارد؛ مثل تپش قلب که توسط ماهیچه های قلبی انجام می شود . حرکات دستگاه گوارش و باز و بسته شدن مردمک را نیز ماهیچه های صاف انجام می دهند .۴۱- سلول های ماهیچه ای را توضیح دهید .پاسخ : سلول های ماهیچه ای دراز و نازک اند و در طول، در کنار هم قرار گرفته اند . درون آنها رشته های پروتئینی وجود دارد که می توانند منقبض و کوتاه تر شوند . بافت پیوندی سلول های ماهیچه ای را به هم متصل می کند و رشته های ماهیچه ای بزرگ و بزرگ تری را می سازد که مجموعه آنها ماهیچه را تشکیل می دهند .۴۲- زرد پی چیست؟پاسخ : بافت پیوندی بین رشته ها و روی ماهیچه ها تا دو سر آن ادامه می یابند و طناب سفیدرنگی به نام زردپی ( تاندون) را می سازند که معمولا به استخوان متصل می شود .۴۳- چرا ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می کنند؟پاسخ : وقتی ماهیچه ای منقبض و کوتاه می شود،استخوانی را به یک سمت حرکت می دهد . در حالت استراحت این ماهیچه نمی تواند استخوان را به جای قبلی خود برگرداند .این عمل را باید یک یا چند ماهیچه در سمت دیگر استخوان انجام دهند.

جاوا اسكریپت

%PDF-1.7
%
1 0 obj
>

/Lang (1)
/Pages 2 0 R
/StructTreeRoot 3 0 R
/Type /Catalog
/Metadata 4 0 R
>>
endobj
15 0 obj

/O
/Length 128
/R 3
/V 2
>>
endobj
20 0 obj
>
stream

fX#jY0>l

سمعک ملاصدرا » اجزای ساختمان گوش | ما چگونه صدا را میشنویم؟

علاوه بر اندام حس شنوایی، یکی از اندام های مهم در تامین تعادل انسان است. گوش شامل ۳ قسمت گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی است.

مزایای خرید سمعک A&M از کلینیک ملاصدرا

آنچه در این مطلب می‌خوانید:

خود شامل ۳ بخش زیر می شود.

چگونه صدا های مختلف را میشنویم علوم هشتم

وظیفه جمع آوری و هدایت صدا به داخل مجرای گوش را به عهده دارد و از غضروف و پوست ساخته شده است و با افزایش سن و تحلیل بخش غضروفی معمولاً حالت شل و افتاده به خود می گیرد.

شامل دو بخش غضروفی (متصل به لاله گوش) و استخوانی (بخش داخلی و متصل به پرده صماخ) بوده و وظیفه هدایت صدا به بخش انتهایی مجرا را دارد. به علت ترشح سرومن چسبنده و دارای خاصیت قلیائی، حشرات و اجسام خارجی وارد شده به مجرای گوش در قسمت های ابتدایی به دام می افتند و چون حالت خم و پیچ خورده دارد، اجسام به راحتی به سمت پرده گوش نمی توانند وارد شوند.

پرده ایی غشائی است که از بیرون توسط پوست و از داخل توسط مخاط پوشیده می شود. وظیفه آن تبدیل ارتعاشات مولکول های هوا (صدا) به ارتعاشات مکانیکی و انتقال آن به زنجیره استخوانچه ای گوش میانی است.

دارای زنجیره استخوانچه ای، رباط ها و ۲ ماهیچه بسیار کوچک، حفره ماستوئید (پستانی) و شیپور استاش است.

 

شامل ۳ استخوان چکشی، سندانی و رکابی است. دسته ی استخوانچه ی چکشی به پرده گوش می چسبد و از سر به استخوانچه سندانی ارتباط دارد. استخوانچه سندانی نیز به استخوانچه ی رکابی متصل می شود و صفحه ی پایه ی استخوانچه ی رکابی به دریچه ی بیضی شکل حلزون گوش داخلی متصل می شود. کل مجموعه ی استخوانچه ها به وسیله رباط هایی در گوش میانی معلق هستند و ۲ ماهیچه ی کوچک به استخوانچه ی چکشی و رکابی متصل و در صورت ورود صدای بلند به گوش منقبض شده با ایجاد مقاومت در برابر صدای بلند از گوش داخلی محافظت می کنند.

این حفره نیز باعث رزونانس (تشدید صدا) در گوش میانی می شود و در بهبود کیفیت صدای شنیده شده مؤثر است.

مجرای غضروفی است که از گوش میانی به حلق متصل می شود و تبادل و تعادل فشار بین گوش میانی و حلق (هوای بیرون) را به عهده دارد. احساس کیپی در هنگام سرماخوردگی یا هنگامی که با هواپیما سفر می کنیم به علت نقص عملکرد و چسبندگی و یا بسته شدن موقت شیپور استاش است. نقص دائمی این مجرا باعث ترشح گوش میانی (یا اوتیت سروز) می شود. صدا ضمن عبور از زنجیره ی استخوانچه ای (به علت خاصیت اهرمی) تقویت هم می شود و چون قطر پرده گوش از قطر دریچه بیضی بیشتر است، تقویت مجدد خواهد داشت. نهایتا این موج ارتعاش مکانیکی به دریچه ی بیضی منتقل می شود که چون پشت آن مایع گوش داخلی است به یک موج هیدرولیک تبدیل می شود و در سراسر حلزون شنوایی منتشر شده و حرکت می کند.

 

قیمت سمعک استارکی Starkey

 

شامل ۲ بخش است:

حلزون شنوایی که شبیه یک حلزون است و چنین در نظر بگیریم که یک لوله ی ۳ قسمتی (۳ تونل) دور یک محور پیچیده شده باشد. موج هیدرولیک صدا از یکی تونل ها حرکت کرده به نوک حلزون می رود و سپس از یکی دیگر از تونل ها به سمت دریچه ی گرد (که پرده غشائی است و به گوش میانی باز می شود) برمی گردد.

این غشاء شامل بر میلیون ها سلول موئی است و به دنبال حرکت غشاء پایه و حرکت سلول های موئی یک تخلیه ی الکتریکی در پایانه های عصبی که در انتهای این سلول ها چسبیده اند، تولید شده و توسط عصب هشتم مغزی به مغز می رود. درمغز صدا تفسیر شده و ادراک شنوایی انجام می شود. از آنجایی که سلول های موئی گوش داخلی به دنبال هر گونه آسیب قابل ترمیم نیستند، هرگونه آسیب به آنها باعث افت شنوایی دائمی می شود.

قسمتی از گوش که در تعادل دخالت دارد و به همراه چشم و حس عمقی و مخچه، تعادل را تامین می کند. دهلیز غشایی شامل ۳ بخش اوتریکول، ساکول و مجاری نیم دایره است. با حرکت سر مایع داخل این قسمت حرکت کرده و باعث تحریک سلول های تعادلی آن می شود و سینگال تعادلی به وسیله عصب هشتم مغزی به مخچه و مغز می رود و تفسیر سه بعدی و فضایی از آن صورت می گیرد.

صدا چیزی جز نوسان مولکولی منتشر شونده در محیط حد واسط {گاز (مثل هوا)، مایع (مثل آب) و جامد (مثل چوب یا فلز)} نیست و در علم شنوایی شناسی صداها بر دو دسته اند: صدای غیرانسانی (sound) و صدای گفتاری (voice)

الف) sound که در معنای عموم صدای غیرانسانی است و خود ۳ زیر مجموعه دارد:

ب) Voice صدای گفتاری که بخش عمده ارتباط انسانی را تشکیل می دهد. عدم توانایی در درک این صداها زندگی ما را دچار مشکل می کند و موجبات انزوا را فراهم می کند.

موردی که پس از آشنایی با مفهوم صدا باید بررسی شود، حس شنوایی آن و سیستم شنوایی تعبیه شده در سازمان بدنی او برای درک این صداست. بنابراین درباره ی هریک از این مفاهیم نیز توضیحات مختصری ارائه می دهیم.

یکی از حواس پنجگانه انسان است و برخلاف حس بینائی که عامل ارتباط انسان با محیط و اشیاء است، مهمترین حس در برقراری ارتباط با محیط انسانی و انسان هاست. وجود حس شنوایی سالم زمینه ساز اکتساب گفتار است تنها در صورت برخورداری از یک حس شنوایی سالم می توان به گفتار کامل دست یافت و ارتباطی کامل با انسان ها را بدست آورد. حس شنوایی برآورده کننده بسیاری از نیازهای ماست. ما نه تنها کلمات را می شنویم بلکه با شنیدن جزئی ترین تفاوت ها در اصوات، معنای دقیق صداهای گفتاری را نیز درک می کنیم. حس شنوایی برای لذت بردن (از صدای خوشایند چون موسیقی) و نیز برای یافتن صداها و اشیاء برای ما مفید است. به عنوان مثال وقتی وسیله نقلیه ای به ما نزدیک می شود قبل از آنکه آن را ببینیم، صدایش را می شنویم و جهت نزدیک شدن آن را به خود تشخیص می دهیم.

سیستم شنوایی انسان یکی از پیچیده ترین اندام های حسی در کل مخلوقات است و صداهایی با فرکانس ۲۰ هرتز تا ۲۰ هزار هرتز را شنیده و تفکیک می کند. این سیستم مجموعه ای از اجزای بدن است که برای ایجاد حس شنوایی کامل دخالت دارند و شامل گوش (که خود مشتمل بر لاله گوش، مجرای گوش خارجی، پرده گوش، زنجیره استخوانچه ای و حلزون شنوایی است، بخش حلزونی عصب شنوایی، راه های عصبی مرکزی (درساقه مغز) و نهایتاً قشر مغز (لوب گیجگاهی) است، لذا برای شنیدن کامل و تأمین جهت یابی صدا به ۲ سیستم شنوایی سالم (در هر دو طرف سر) نیاز داریم.

دسترسی به سایر پست ها

درمان عفونت گوش میانی و روش های تشخیص و علائم آن

درد گوش، احساس کیپ شدن و پری گوش، خروج ترشح و … شاید شما نیز از آن دسته افرادی باشید که …

پیرگوشی چیست؟ روش های تشخیص و علائم آن

افزایش سن در انسان ممکن است با ایجاد بیماری ها و مشکلات جسمانی زیادی همراه باشد. مشکلاتی که …

سمعک هوشمند چیست و برای چه افرادی مناسب است؟

در مقالات گذشته به این موضوع اشاره کردیم که سمعک ها بر اساس تکنولوژی بکار رفته در آنها به ۲ …

پست های مرتبط

جدیدترین مقالات

چگونه صدا های مختلف را میشنویم علوم هشتم

سمعک ملاصدرا با داشتن کادری مجرب با مدارک معتبر دانشگاهی، دسترسی به آخرین تکنولوژیهای معتبر ارزیابی و تجربه کافی در زمینه های مختلف ارزیابی سرگیجه و تعادل، وزوز گوش، تجویز و تنظیم انواع سمعک و وسایل کمک شنوایی و انجام خدمات توانبخشی مناسب در این زمینه ها، یک مرکز بسیار جامع در زمینه ارزیابی شنوایی و تعادل است.

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهایی جنوبی، کوچه اول سمت راست (بن بست برنا)، پلاک۱، طبقه۵، واحد ۱۸   تلفن: ۴-۸۸۰۵۳۷۸۳

دسترسی سریع

آخرین مقالات

طرف‌های قرارداد

Mollasadra Hearing Center All Rights Reserved 2018

سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تکنیک های بی دقتی در امتحان

برای دریافت برنامه درسی و یا کاربرگ (کلیک کنید)

شنوایی یکی از حواس پنجگانه انسان است، فرآیندی که توسط بخش های مختلف گوش و دستگاه عصبی صورت می گیرد.
چگونه صدا های مختلف را میشنویم علوم هشتم


در شبکه های اجتماعی دنبالمان کنید:

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیزلند می باشد. Copyright © 2015 – 2021 tizland.ir

طراحی قالب سایت : مبناتک هیواDownloads-icon

چگونه صدا های مختلف را میشنویم علوم هشتم
چگونه صدا های مختلف را میشنویم علوم هشتم
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *