چگونه همیشه احساس خوشبختی کنیم

 
helpkade
چگونه همیشه احساس خوشبختی کنیم
چگونه همیشه احساس خوشبختی کنیم

«خوشبختی» واژه ای زرّین، زیبا و دلپذیر است که در هر فرهنگ و تمدنی، آرمانی ارزشمند و محبوب شمرده می شود.احساس خوشبختی و شادمانی برای هر فردی تعریف خاص خودش را دارد ولی واقعا خوشبختی و احساس شادمانی چیست؟ و به چه چیزهایی وابسته است؟ در ادامه این مطلب به این سوال ها پاسخ خواهیم داد .

روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه، ساعت به 11 شب که می رسد، شبکه نسیم یکی از پربیننده ترین برنامه های صدا و سیما را پخش می کند. «مهران مدیری» با برنامه «دورهمی»، مهمان خانواده های ایرانی می شود و یک سوال تامل برانگیز از همه مهمان های برنامه اش می پرسد:«آیا واقعا احساس خوشبختی می کنید؟» تصور کنید یک نفر این سوال را از خودتان بپرسد، پاسخ تان چیست؟ احساس خوشبختی و شادمانی، واژه هایی پر از مفاهیم و حس های دوست داشتنی هستند که در هیاهوی زندگی های امروزی کم رنگ شده اندو شاید کلا به دست فراموشی سپرده شده باشند.هدف مشترک همه انسان ها میزان تداوم شادی در وجود انسان، مداوم نیست بلکه نسبی است و بستگی زیادی به چگونگی وقایع قبلی و همچنین کیفیت احساسی همان لحظه دارد. شاد بودن مستلزم آن است که فرد از آن چه در طول زندگی داشته است، خشنود و راضی باشد. حالات احساسی مثبت دوام کمی دارند ولی خشنودی، مدت زیادی به طول می انجامد. خوشبختی و ﺷﺎدﻣﺎنی ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک همه انسان هاست و ﻫﻤﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، در واقع حاصل نوعی ارزﺷ ﯿﺎﺑﯽ اﻓﺮاد از ﺧﻮد و زندگی شان است .رابطه خوشبختی و ارزیابی زندگی گاهی وجود ما لبریز از خوشبختی ها و بدبختی هایی است که خودمان در ذهن مان ردیف کرده ایم و در واقع خیلی وقت ها، حاشیه ها هستند که زندگی و تعاریف ما را می سازند. ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد اﯾﺪه آل ﺧﻮد را در ﺛﺮوت، ﺑﻌﻀﯽ در داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﭘﺮﻣﻌﻨﺎ و ﮔﺮوﻫﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻇﻮاﻫﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ وﻟﯽ به دنبال اﺣﺴﺎس تندرستی ذهنی هستند. اﺻﻄﻼح ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی اﻓﺮاد از زﻧﺪگی شان اﺷﺎره دارد. اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درباره ﺧﺸﻨﻮدی از زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻮرت می گیرد ﯾﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ و خو و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺻﻄﻼح ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، اﺻﻄﻼحی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﺷﺎدی و احساس خوشبختی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ دارد، ﺑﻪ ﺷﺎدی ارﺟﺢ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ در ادﺑﯿﺎت مربوط به جای یکدیگر به کار می روند .

اصول کسب احساس خوشبختی بر اساس بُعد شناختی ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن دارای اﺑﻌﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدی و احساس خوشبختی ارﺗﺒﺎط دارد. ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ یا ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی، ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻃﺮف روﺷﻦ ﻗﻀﺎیا را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾـﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :ﮐﻨﺘﺮل درونی، خوش بینی، خلاقیت و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮدن در زﻧﺪﮔﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ احساس خوشبختی یک انسان و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آن ارتباط زیادی دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻗﻮی اﻧﺪ ﮐﻪ می توان آن ها را ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ یک انسان و تعاریفی که در جواب سوال ارائه می کنند، داﻧﺴﺖ. ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن احساس خوشبختی و ﺷﺎدی و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ذکر شده به این شرح است .داشتن کنترل درونی:اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ شان در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻃﺮح رﯾﺰی دﻗﯿـﻖ و ﮐﻮﺷﺶ پیگیرانه آن ها ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ. بنابراین ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻤﺎل، رﻓﺘﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ را دروﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﻓﺮاد دارای ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد و روﯾﺪاد ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ علت و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل، ﺗﺼﺎدف، ﺷﺎﻧﺲ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ را ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺘﺎﯾﺞ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻤﺎل و رفتار خود را نمی پذیرند و هرکدام از این افراد با توجه به سبک فکری خود به سوال «آیا احساس خوشبختی می کنید؟» پاسخ خواهند داد. ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای اﺣﺴﺎس ﺗﺴﻠﻂ و ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ، رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ و از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ کمتری برخوردارند و اغلب به صورت واقعی و طبیعی احساس خوشبختی می کنند و از چیزی که هستند و در آن قرار گرفته اند احساس رضایت دارند .داشتن تفکر مثبت:ﺧﻮشبختی ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖﮐﻪ ﻓﺮد اﻋﺘﻘﺎدی ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻋﺘﻘﺎد ﺑـﻪ این که با وﺟـﻮد ﻣﻮاﻧﻊ و دﻟﺴﺮدی ﻫﺎ، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .هدفمند بودن در زندگی:ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑا ﺗﻌﻬﺪ به اﻫﺪاف واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ شود و ﺑﺮای آن ها ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ وﺟﻮد دارد. عواملی چون مذهب، ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ مناسب، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده، ﮐﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و اﮔﺮ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺪگی شان ﻣﻌﻨﺎدار و ﺟﻬﺖ دار اﺳﺖ و از ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪگی شان ﺟـﻬﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، خوشبخت تر و ﺷـﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .خلاق بودن:ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮی در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﻋﺒﺎرت از ﺗﺤﻮﻻت داﻣﻨﻪ دار و ﺟﻬﺸﯽ در ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺴﺎن است که به خودی خود منجر به تحول شناختی در فرد و سپس احساس خوشبختی می شود و نوع نگاه فرد به دنیا را دربر می گیرد. وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻓﺮاد ﺧﻼق را می توان ﭼﻨﯿﻦ برشمرد:ﺧﻮش ﺧﻠﻘﯽ، ﺧﻮش ذوﻗﯽ، ﮐﻨﺠﮑﺎوی، ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﯽ، ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، اﺳﺘﻘﻼل، اﺛﺒﺎت ﺧﻮد و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد. در واقع باید توجه داشت ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤـﻮاره از اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑـﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻘﺶ خلاقیت در بالا بردن احساس ﺷﺎدی، خوشبختی و خوش بینی مهم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .اصول کسب احساس خوشبختیﺑﻌﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎئلی از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﮕﯿﺰش، ﻫﯿﺠﺎن، ﻧﮕﺮش، ارزش ﮔﺬاری و ﻧﻈﺎﯾﺮ این ها در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ، داﺷﺘﻦ ﺛﺒﺎت هیجانی، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی اﺳﺖ که در فرد منجر به احساس رضایت و خوشبختی درزندگی می شود. در ﺑﺤﺚ ارﺗﺒﺎط ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و احساس خوشبختی ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ، می توان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻋﻤﺪه ﺷﺎدی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان بودن، ﻣﻌﺎﺷﺮت ﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮح ﺑﺨﺶ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان .

چگونه همیشه احساس خوشبختی کنیم

سه راهکار برای احساس خوشبختی کردن

1 . ویژگی های مثبت تان را تقویت کنید برای ایجاد حس خوشبختی همیشه باید ویژگی های مثبت خود را یادآوری کنیم. فراموش کردن یا نادیده گرفتن ویژگی های مثبت و خوبی که لیاقت شان را دارید، بسیار آسان است. آیا شما فردی مثبت نگر هستید؟ آیا فردی دلسوز هستید؟ آیا به خانواده ی خود اهمیت می دهید و آنها را گرامی می دارید یا اینکه فقط به واسطه ی خون یا انتخابی که کرده اید، با آنها رابطه دارید؟ 2 . با خودتان مهربان باشید داشتن حس خوشبختی در زندگی، ابتدا با داشتن احساس خوب نسبت به خودتان شروع می شود؛ اگرچه تمرکز کردن روی جنبه های منفی به جای ویژگی های مثبت، بسیار آسان تر است. به طور آزمایشی 24 ساعت رفتارتان با خودتان را تحت نظر بگیرید. در طول روز فهرستی از زمان هایی که با خودتان حرف زده اید، تهیه کنید. در پایان روز به حرف های منفی که به خودتان زده اید، نگاهی بیندازید. فهرست دیگری تهیه کنید و آن عبارت های منفی را به روشی مثبت و صادقانه بنویسید .برای مثال صبح کلیدهای خود را فراموش کرده اید و ذهن تان به طور خودکار به شما می گوید:«ای ابله! کلیداتو جا گذاشتی»؛ این مورد را در فهرست خود یادداشت کنید. در فهرست بعدی، می توانید این تفکر را این گونه تغییر دهید:«من ابله نیستم. من کسی هستم که گاهی اشتباه می کنم .»3 . به خودتان جایزه بدهید حتما برای رشد و آموزش خود وقت بگذارید. زندگی چالش برانگیز است و آموزش و رشدتان می تواند به شما انگیزه بدهد که با دیگران مهربان تر باشید. رفتار ما با خودمان، معمولا انعکاس همان رفتاری است که با دیگران داریم. از خودتان شروع کنید، هر روز تمرین کنید که با خودتان مهربان باشید و طبیعی است که این محبت به دیگران نیز برسد. سعی کنید به رستورانی که دوست دارید بروید یا از خوردن دسر مورد علاقه تان لذت ببرید. این مهربانی حتی می تواند شکل ساده تری داشته باشد؛ مثلا موهایتان را کوتاه کنید یا به مراکز ماساژ بروید .

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد گروه تحقیقاتی و آموزشی کرامت زاده کاملا محفوظ می باشد

 

 

جذب افراد | جذب پسر و دختر با راهکارهای 100% نتیجه بخشچگونه همیشه احساس خوشبختی کنیم

ما آموزش می دهیم که احساس خوشبختی و شادی را به رسمیت بشناسیم و جشن بگیریم . احساس خوشبختی نه تنها یکی از احساسات مثبت است که ما می توانیم تجربه کنیم، بلکه احساس خوشبختی نیز کلید زندگی سالم است.

 

ما آموزش می دهیم که احساس خوشبختی و شادی را به رسمیت بشناسیم و جشن بگیریم . احساس خوشبختی نه تنها یکی از احساسات مثبت است که ما می توانیم تجربه کنیم، بلکه احساس خوشبختی نیز کلید زندگی سالم است.

برخی از کارشناسان احساس خوشبختی را ” ترکیبی از رضایت از زندگی و احساسات مثبت بیشتری نسبت به احساسات منفی” می نامند. همچنین یک تفاوت متمایز بین خوشبختی کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد: اولی احساس زودگذر است، اما دومی به نحوه زندگی ما توصیف می شود .

در حالی که برخی از عواملی که بر سلامتی تاثیر می گذارد ممکن است خارج از کنترل ما باشند (مانند ژنتیک یا شرایط خاص زندگی)، همیشه اقداماتی وجود دارد که می توانیم احساسات خوب خودمان را تقویت کنیم .در اینجا به بیان 25 راه احساس خوشبختی که می توانید در زندگی تان بکار برید و به عشق و شادی برسید می پردازیم

 

حتما بخوانید: 3 عاملی که باعث خوشبختی می شود

لذت بردن از زمان در فضای باز یک راه عالی برای احساس خوشبختی برای شما است.صحنه های طبیعت می تواند بخش هایی از مغز را در ارتباط با شادی، مثبت، و ثبات عاطفی را تحریک کند. به علاوه، صرف وقت در خارج از منزل، ما را به نور خورشید نزدیک می کند، که می تواند بدن ما را ویتامین D تولید کند. 

 

 

 عرق کردن شما در ورزش ممکن است موجب شادی شده و مطمئنا به آن کمک می کند . فعالیت بدنی به بدن ما کمک می کند که پروتئین های ضد بیماری را به نام آنتی بادی ها و اندورفین ها را آزاد کند. آنتی بادی ها باعث افزایش شادی می شوند، آندورفینها مواد شیمیایی حساس هستند که باعث بهبود خلق و خوی شما می شوند. تحقیقات نشان می دهد که فعالیت های منظم می تواند به شادی پایدار منجر شود. 

حتما بخوانید: خوشبختی

خواب کافی برای رفاه و احساس خوشبختی کلی ضروری است. در واقع، تحقیقات نشان می دهد که خواب ناکافی منجر به پایین بودن سطح خوش بینی می شود.

 

 

اگرچه مدیتیشن گاهی اوقات می تواند دلهره آور باشد اما تحقیقات نشان می دهد که هشت هفته مراقبه روزانه می تواند منجر به احساس خوشبختی بیشتر شود.

حتما بخوانید: علت خوشبختی واقعی چیست؟

 سعی کنید به گوش دادن به آهنگ های خوش بینانه و شاد را فراموش نکنید. اهنگ شاد می تواند به کاهش استرس کمک کند که موجب احساس خوشبختی بیشتر می شود. علاوه بر این، تحقیقات نشان می دهد گوش دادن به موسیقی شادی و نشاط را در شما تقویت می کن البته موسیقی های شاد نه موشیقی های غمنک امروز!!!!!!

6. یک سرگرمی جدید برای احساس خوشبختی پیدا کنید

 

 

کارشناسان می گویند که سرگرمی باعث تحریک ذهنی می شود و سرگرمی و مهارت جدید می تواند به شادی بیشتر منجر شود . احساسات موفقیت و اعتماد به نفس است که  با به دست آوردن سرگرمی جدید بوجود می آید. 

7. برای احساس خوشبختی و شادی در زندگی،افکار منفی را دور بریزید

 

حتما بخوانید: 7 عادت خوشحال بودن که می توانید به خوشبختی و زندگی بهتر برسید

افکار منفی، قدرتمند است و همه چیز را به راحتی متاثر خود می کند و بدون شک این کار باعث می شود ما احساس خستگی کنیم. نکته های منفی خود را بر روی یک برگ کاغذ بنویسید و سپس کاغذ را دور بریزید. تحقیقات نشان می دهد که نگرانی های شما، از لحاظ جسمی باعث می شود تا شما را تحت فشار قرار دهند. 

8. با رابطه جنسی مستمر،احساس خوشبختی و شادی را دعوت کنید

 

چگونه همیشه احساس خوشبختی کنیم

 

  مطالعه نشان می دهد که داشتن رابطه جنسی یک بار در هفته سبب شیفتگی و شادی و احساس خوشبختی می کند. می توانید حتی بیشتر چهار بار یا بیشتر در هفته رابطه جنسی داشته باشید و با ارضا شدن به ان احساس خوشبختی دست پیدا کنید.

9. قدردانی و تشکر برای احساس خوشبختی داشته باشید

 

حتما بخوانید: روانشناسی خانواده که با آن می توانید به خوشبختی و موفقیت برسید

 انجام کارها باعث می شود شما سالم تر و شادتر باشید. سپاسگزار بودن می تواند منجر به احساسات مثبت دیگر (از جمله افزایش انرژی و خوش بینی) و رفاه باشد. کارشناسان معتقدند که حتی یک جمله از قدردانی در روز می تواند احساسات شادی را افزایش دهد.

10. لذت زندگی را درک کنید

 

 

 شادی واقعا مسری است. یک مطالعه نشان داده که احساس خوشبختی وقتی یک نفر خوشحال است، در طولانی مدت به دوستانش و کل اجتماع گسترش می یابد. 

11. یک دوست خوب برای احساس خوشبختی داشته باشید

 

حتما بخوانید: چگونه انسان شاد و خوشبخت باشیم؟

دوست خوب باعث می شود تا احساس اعتماد به نفس ، استرس کمتر و شادی بیشتری کنیم.

12. یاد بگیرید که از گذشته بروید

 

 

عصبانیت و صدمه زدن به احساسات می تواند شما را به گذشته برساند و همچنین تصمیم گیری برای ادامه درد و رنج  گذشته را نشان می دهد.مردمی که به شما صدمه زده اند ببخشید.

13. تمرین مراقبت از خود به صورت روزانه برای احساس خوشبختی و شادی

 

حتما بخوانید: 14 راه پیدا کردن همسر که می توانید به خوشبختی برسید

با توجه به سرعت زندگی روزمره، به آسانی  مراقبت از خودمان را فراموش می کنیم و این راه مطمئن برای ناتوان کردن، حتی بیمار کردن خودمان است. سعی کنید خودتان را به اقدامات منظم که به طور کلی، سلامت و شادی دراز مدت شما را بهبود می بخشد،انجام دهید

14. تمرین یوگا و احساس خوشبختی و شادی در زندگی

 

 

 مطالعه نشان می دهد یوگا در تقویت خلق و خوی مؤثرتر از دیگر روش های ورزش است. علاوه بر این، تمرین یوگا همچنین می تواند به کاهش استرس و بهبود ایمنی کمک کند که هر دو به سلامت و شادی دراز مدت کمک می کند.

15. مواد مغذی برای احساس خوشبختی و شادی بخورید

 

حتما بخوانید: 10 تمرین برای ایجاد شوق،شادی و هیجان در زندگی

 تحقیقات نشان می دهد که خوشبختی و رفاه ذهنی در میان افرادی که روزانه مقدار زیادی میوه و سبزی مصرف می کنند  بیشتر است. مواد مغذی و تقویت کننده روح را بررسی کنید و بشقاب خود را با چیزهای خوب پر کنید.

16. قدرت گل را برای احساس خوشبختی و شادی در زندگی احساس کنید

 

حتما بخوانید: 10 رفتار مناسب آدم های شاد که در زندگی موفق هستند

گلها همچون روشن کردن اتاق می توانند خلق و خوی شما را نیز روشن کنند. آرایش گل در منزل می تواند احساس درد و اضطراب را کاهش دهد و احساسات مثبت را افزایش  دهد. مطالعه نشان می دهد که اولین نگاه به گل ها در صبح باعث افزایش شادی و انرژی و کاهش اضطراب می شود.گل  خلاقیت را افزایش داده و زمینه های کاری را بیشتر لذت بخش تر می کند .

17. با فراموش کردن شکست احساس خوشبختی را دعوت کنید

 اشتباهاتی که انجام داده ایم و پیشرفت هایی که می توانیم انجام دهیم،خودمان  به طور منظم می توانیم از بین ببریم. کارشناسان معتقدند که خود انتقاد می تواند ما را بیشتر بدبخت کند. بنابراین به جای اینکه در هر شکستی زندگی کنید، تمرکز کنید که چگونه پیشرفت و ارزش گذاری خودتان کنید. این تغییر کمک خواهد کرد که شما  قوی تر، مولد تر، کمتر استرس، و شادتر بشوید.

18. با رنگ زرد احساس خوشبختی و شادی کنید

 

حتما بخوانید: چرا شاد نیستیم؟چگونه انسان شادی شویم؟

سعی کنید از قدرت رنگ زرد استفاده کنید. تحقیقات نشان می دهد که افراد خوش خلق تمایل دارند که خلق و خوی خود را با رنگ شاد ترکیب کنند، ومردم تمایل به زرد به عنوان رنگ خوش بینی دارند. برای قرار دادن قدرت زرد در زندگی خود، سعی کنید کمی زرد را به لباس خود اضافه کنید و رنگ آمیزی دیوارهای خود با رنگ شاد انجام دهید.

19. استرس را برای احساس خوشبختی و شادی در زندگی کم کنید

 اضطراب، کم خوابی، افسردگی و غیره می تواند خلق و خوی شما را خراب و سبب استرس دایم بشود. برای حفظ روحیه خود سعی کنید استرس خود را از بین ببرید.

20. خوش بین وهمیشه نیمه پر لیوان را ببینید 

اگر یک ویژگی وجود داشته باشد که با شادی همراه باشد، خوش بینی است. افرادی که به طور مثبت فکر می کنند ، کمتر احساس افسردگی می کنند، کارایی بیشتری دارند و به طور کلی سالم تر از همتایان خود هستند و عصبانی و ناراحتی ندارند. افراد خوش بین با خوش بینی و واقع گرایی اجازه نمی دهند افکار ناراحت کننده احساس خوشبختی را از بین ببرد. انها از چشم انداز واقع گرایانه خود برای تصمیم گیری و اقدامات هوشمند استفاده می کنند. 

21. گفتگوهای معنی دار برای احساس خوشبختی داشته باشید

 

حتما بخوانید: چگونه یک زندگی سالم و سرشار از شادی داشته باشیم؟

 مطالعه نشان داده افرادی که کمترین صحبت های نامناسب و استرس اور داشتند،  شادتر بودند و صحبت کردن و داشتن یک شنونده خوب منجر به افزایش احساس رفاه، روابط قوی و تجربیات بهتر می شود.

22. با انجام اهدافمان به احساس خوشبختی برسیم

 اجتناب و دوری از کنار گذاشتن وظایف و تلاش برای رسیدن به اهداف خودتان  به منظور تقویت ذهنی و احساس خوشبختی اهمیت زیادی دارد.  زمانی که اهدافمان را تعیین می کنیم  میتواند به ما کمک کند که بیشتر هدف را کنترل کنیم و اعتماد به نفسمان را افزایش دهیم.

23. شکایت درست و رفع ان برای احساس خوشبختی

 هنگامی نگرانی منجر به نتایج می شود، که تبدیل به خلق و خوی بهتر و اعتماد به نفس و احساس قدرت می شود. به عبارت دیگر، شکایت درست انجام شده شامل شناسایی یک مشکل و اقدام مثبت برای رسیدگی  و رفع آن است

24. صرفه جویی در هزینه ها

 

حتما بخوانید: زن شاد​

خانه بخش مهمی از یک زندگی شاد و یک آینده مالی است. قرار دادن پول به کنار نیز با احساس امنیت، سلامتی و کنترل همراه است. صرفه جویی پول و مخارج سبب احساس خوشبختی و احساس اسودگی خیال می شود.

25. صرف پول عاقلانه برای دیگران

 

حتما بخوانید: چگونه همیشه شاد باشیم؟

مطالعه نشان می دهد که خرید گاه به گاه می تواند عمیقا باعث کاهش احساس غم و ناراحتی شود. علم نشان می دهد که صرف پول برای دیگران به خصوص برای احساس خوشبختی مفید است و اگر واقعا میخواهید خلق و خوی خود را افزایش دهید در فرصت هایی برای دیگران هزینه کنید و به خریدهای دلخواه خود بپردازید.

source : greatist

کسانی که از نیازهای خود شناخت کافی دارند، روزشان را طوری برنامه ریزی می‌کنند که در هر روز با حداقل دو تا سه تجربه‌ی لذت‌بخشی که در جهت ارضای نیازهای درونی‌شان باشد، مواجه شوند، اما خودشان را بیش‌ازحد درگیر یا وابسته‌ی این تجربیات نمی‌کنند

هر چه بیشتر می گذشت همه چیز بیشتر غیرقابل تحمل می شد و مرا به این نتیجه می رساند که زندگی به راستی ارزش زیستن ندارد1این عبارات نشان دهنده این هستند که بعد روحانی و معناگرایی زندگی تا چه میزان در ایجاد احساس نشاط و شادابی در زندگی تاثیرگذار است.

برقراری تعادل میان وظایف و کارهای گوناگون در زندگی‌ آسان نیست. کار، درس، خرده‌ کاری‌های هر روزه‌ی زندگی؛ درحالی‌که باید هوای دوستان و خانواده را هم داشته ‌باشید! به همه‌ی اینها زمانی را که نیاز دارید به خودتان برسید هم اضافه کنید. در چنین معرکه‌ای بی‌شک برنامه ریزی روزانه به شما کمک می‌کند. با برنامه ریزی، مدیریت و کنترل کارها آسان‌تر می‌شود، می‌توانید میان اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تعادل برقرار و کارها را بر اساس اهمیتی که برای‌تان دارند اولویت‌بندی کنید.

راهکارهای برنامه ریزی موفقیت ،برنامه ریزی ثروت،برنامه ریزی کاری و برنامه ریزی مدیریت در زندگی که برای همه واجب و مهم است.

تنها رفتارهای خواستنی در رابطه جنسی بوسیدن و در آغوش گرفتن نیست .مردان اغلب برای داشتن فانتزی های جنسی مشهور هستند ولی یک نظر سنجی جدید نشان داد که آن ها تا حدودی امیال متفاوتی دارند. پس بخوانید: کدام رفتار جنسی برای مردان و زنان در رابطه جنسی جذاب تر است؟

شادی این است که آنچه شما فکر می کنید، آنچه شما می گویید و آنچه شما انجام می دهید در هماهنگی است

رابطه عشق :بسیاری از جوانان به دنبال عشق حقیقی اند، خیـلی هـای دیـگر هم فکر می کنند که عشق واقعی خود را پـیدا کـرده اتد امـا خیـلی هـا هم در رابـطه هایی به سر می برند که چندان برایشان خوب نیسـت چون فکر می کنند هر عشقی بهتر از بی عشق بودن است! نکته هایی که در ادامه آمده راهنمایی است برای تشخیص به همسر عاشق در زندگی.

یکی از معیارهایی که هنگام انتخاب همسر حتماً باید به آن توجه شود، خصوصیات شخصیتی افراد درونگرا وبرونگرا است……

تعداد کل امتیازات این مطلب 10

این مطلب را به اشتراک بگذارید

با عضویت در سایت از مطالب ویژه ، آخرین اخبار ، دانلودهای رایگان و امکانات ویژه بهره مند شوید

درباره سایت بیشتر بدانید

نشانی : تهران-سعادت آباد-ضلع شرقی میدان فرهنگ-پیوند 2

تلفن تماس : 09120155416

ایمیل : info@keramatzade.com

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه تحقیقاتی و آموزشی کرامت زاده می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد

طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب

شادی و خوشبختی چیزی است که همه ما برای رسیدن به آن تلاش می کنیم، خوشبختی ممکن است داشتن یک شغل جدید، خریدن خانه ی جدید و یا پاس کرن یک چک باشد.

اما با این حال همان طور که دکتر رابرت پاتنام از دانشگاه هاروارد  اشاره می کند:

پول تنها می تواند شما را خوشحال کند نه خوشبخت

چطور میتونیم همیشه شاد باشیم و خوشحال و سرزنده زندگی کنیم؟ در این پست روش های علمی ثابت شده برای اینکه شاد باشیم و شاد زندگی کنیم را ارائه کرده ایم، این روش ها به قدری ساده هستند که شاید تا به حال به ذهن شما نرسیده باشند.

مطالعات نشان داده که تمرینات ورزشی نه تنها برای تناسب اندام مفید هستند بلکه باعث آزاد شدن اندورفین در بدن می شوند که می تواند باعث تغییر خلق و خوی شما شده و شما را شادتر و سرحال تر می کند.چگونه همیشه احساس خوشبختی کنیم

مطالعات انجام شده در دانشگاه تورنتو نشان داده که ورزش می تواند باعث درمان افسردگی شود. در یک آزمایش سه گروه از افراد که دچار افسردگی بودند انتخاب شدند؛

به گروه اول داروی ضد افسردگی داده شد، به گروه دوم مصرف داروی ضد افسردگی در کنار ورزش پیشنهاد شد و گروه سوم برای درمان افسردگی ورزش می کردند، پس از شش ماه فقط گروه اول دچار افسردگی شدند و گروه دوم و سوم بازگشت افسردگی در آن ها دیده نشد.

شادی پیش زمینه موفقیت است – شان آچور

همه ی ما می دانیم که تفکر مثبت می تواند تا 10 درصد عوامل استرس زا، نگرانی ها، شرایط اقتصادی و روابط را بهبود بخشد، 90٪ باقی مانده به این بستگی دارد که شما چگونه جهان اطراف خود را پردازش می کنید.

تفکر مثبت سطح انرژی، خلاقیت و بهره وری را تا 30٪ افزایش می دهد، محققین همچنین تفکر مثبت را عامل طول عمر، درمان بیماری ها، سلامت جسمانی و تحمل شرایط دشوار می دانند.

بعضی از مردم در افکار منفی خود غرق می شوند و برای خلاص شدن از آنها با مشکلات جدی مواجه می شوند، یک مطالعه دانشگاهی در مادرید نشان داد که نوشتن افکار منفی بر روی یک کاغذ و سپس از بین بردن آنها روشی موثر برای خلاص شدن از افکار منفی می باشد.

احساس و فکر کردن در مورد چیز هایی که انگیزه ی شما برای بیدار شدن هستند راهی عالی برای شادی بیشتر در زندگی بوده و از افسردگی و ترس جلوگیری می کند.

مهم نیست که کجا هستند و یا چه کاری انجام می دهند، افراد خوشبخت که زندگی شادی دارند همیشه چیزی برای سپاسگزاری پیدا می کنند، سعی کنید که هر شب سه چیز را برای سپاسگزاری پیدا کنید و آن ها را یادداشت کنید.

برای چیزی که داری خوشحال باش و برای چیزی که می خواهی اشتیاق – آلن کوهن

تمرینات مدیتیشن به یکی از روش های محبوب در بین روان شناسان برای درمان افسردگی و شاد زندگی کردن تبدیل شده است، هنگامی که به طور مرتب مراقبه ی ذهنی انجام می دهید خوش اخلاق تر می شوید، استرس شما کاهش می یابد و در نتیجه زندگی شادتری خواهید داشت.

وقتی خواب کافی نداشته باشید، بیشتر سراغ افکار منفی می روید، محققان پس از چندین آزمایش به این نتیجه رسیدند که نداشتن خواب کافی باعث اختلال در بخشی از مغز که افکار مثبت را پردازش می کند، شده و در نتیجه فرد بیشتر دچار افکار منفی می شود.

خواب ناکافی فرآیند شناختی ما را کاهش داده و خطر افسردگی را افزایش می دهد، سعی کنید هر شب 30 دقیقه زودتر بخوابید تا صبح ها زودتر از خواب بیدار شوید.

محققان دریافتند زمانی که افراد به دیگران کمک می کنند بیشتر احساس شادی دارند تا زمانی که برای خود بهترین ماشین یا بهترین تلویزیون و لباس ها را می خرند. یک مطالعه در سال 2008 نشان داد که بخشیدن پول به دیگران، شما را شادتر و خوشبخت تر می کند.

خوشبختی به کسانی روی می آورد که برای خوشبخت کردن دیگران می کوشند. – آندره توریه

باید بپذیرید که ممکن است به عنوان یک انسان نقص هایی داشته باشید، هر شخصی با پیدا کردن نقاط قوت خود و تقویت آن ها می تواند بهتر و شادتر زندگی کند.

اگر احساس می کنید یک روز سخت داشتید و خسته هستید سعی کنید بیشتر بخندید، تحقیقات روانشناسی نشان داده که حتی اگر ادای لبخند زدن را هم در بیاورید می تواند باعث شادتر شدن شما شود.

دانشمندان هنوز نمی دانند که چرا ادای خندیدن می تواند شما را شاد کند اما به نظر می رسد که لبخند زدن جریان خون بیشتری را به لوب های جلویی مغز هدایت می کند که به نوبه خود باعث آزاد شدن دوپامین شده و شما را شاد می کند.

برای بیشتر خندیدن می توانید یک فیلم کمدی ببینید، خندیدن استرس را از شما دور می کند.

بهتر است قبول کنید که شما انسان هستید و انسان هم جایز الخطاست، با پذیرش اشتباهات خود می توانید خودتان را ببخشید و بیشتر دوست داشته باشید.

هنگامی که خودتان را دوست داشته باشید می توانید شاد باشید و زندگی شادی داشته باشید.

اگر از آن دسته افرادی هستید که قدرت نه گفتن ندارید و به همه چیز بله می گویید بهتر است بدانید که این عمل استرس بیشتری را برای شما به همراه دارد و باعث می شود که زمان کمتری را برای خودتان و منافع خودتان صرف کنید.

محققان دانشگاه اسکس می گویند زمانی را که در طبیعت سبز می گذرانید حتی اگر پنج دقیقه باشد، می تواند منجر به بهبود روحیه و افزایش عزت نفس شما شود.

یک مطالعه نشان داده که پیاده روی کوتاه مدت در طبیعت یا حیاط خانه می تواند به بهبود خلق و خوی شما و کاهش استرس کمک کند.

بخشش به این معنا نیست که آنچه اتفاق افتاده درست است فقط به این معنی است که شما دیگر نمی خواهید درد ناشی از آن را تحمل کنید.

هنگامی که ما از دست کسی عصبانی باشیم همواره با خشم و کینه رفتار می کنیم و این باعث می شود که نتوانیم شاد باشیم و شادتر زندگی کنیم.

بیشتر مردم از اینکه چیز های جدید را امتحان کنند می ترسند اما تحقیقات روانشناسی نشان داده که افرادی که در تجربه های گوناگون شرکت می کنند و خود را به چالش می کشند احساسات مثبت تری دارند و شادتر زندگی می کنند.

دکتر الکس لیکرمان می گوید که انجام دادن کار های جدید نیازمند شجاعت است و شرایطی را برای شما فراهم می کند که از چیز های جدید لذت ببرید بدون اینکه خسته شوید.

شاید با خود فکر می کنید که من به اندازه کافی خوب نیستم، به اندازه کافی موفق نیستم، به اندازه کافی جذاب نیستم و به اندازه کافی توانایی ندارم همه ی این ها از عدم عشق کافی در زندگی ناشی می شوند.

حقیقت این است که مهم نیست که چه کسی هستید و چه چیزی در زندگی شما اتفاق افتاده است، هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید در آینه نگاه کنید و بگویید من عاشقت هستم، این روش عزت نفس شما را تقویت کرده و باعث می شود که شادتر زندگی کنید.

بازی کردن با حیوانات خانگی مانند سگ و گربه باعث آزاد شدن اکسیتوسین در مغز شما شده و باعث احساس خوشبختی و شادی در زندگی می شود.

تحقیقات نشان داده که شنیدن صدای مادر می تواند به کاهش استرس کمک کند و باعث می شود که شما زندگی شادتری داشته باشید.

تحقیقات نشان می دهد که گوش دادن به موسیقی خلق و خوی شما را بهبود بخشیده و به شما کمک می کند که مثبت تر فکر کنید و زندگی شادتری داشته باشید.

مطالعات همچنین نشان می دهد که گوش دادن به موسیقی غمگین می تواند باعث افزایش احساسات مثبت در افرد شود.

شادی واقعا مسری است، تحقیقات نشان می دهد که زمانی که افراد بیشتر با دوستان شاد خود زمان می گذرانند خوشحال تر و شادتر می شوند.

نیویورک تایمز گزارش داده که برنامه ریزی برای تعطیلات هم می تواند شما را شاد کند.چگونه همیشه احساس خوشبختی کنیم

محققان می گویند روش های خلاقانه و کوچک مانند آشپزی کردن باعث شادتر شدن افراد می شود شما می توانید زمانی را به پختن یک غذای خوشمزه برای اعضای خانواده اختصاص دهید.

تحقیقات نشان می دهد که دوستان زیاد داشتن شادی و رفاه ما را افزایش می دهد، برای اینکه دوستان جدید پیدا کنید می توانید در یک باشگاه ثبت نام کنید و یا با همکاران خود وقت بیشتری سپری کنید.

تحقیقات نشان می دهد که دوش آب گرم باعث افزایش احساس شادی در افراد می شود.

تحقیقات نشان می دهد که گریه کردن می تواند منجر به بهبود خلق و خوی و باعث افزایش احساس شادی شود.

یک مطالعه در مورد چگونگی تاثیر بوییدن گل بر روی شاد بودن نشان داده که شرکت کنندگان در اتاق عطر گل، سه برابر بیشتر از افراد دیگر شاد بودند.

تحقیقات نشان می دهد که داشتن رابطه جنسی می تواند استرس را کاهش داده و باعث احساس شادی در افراد می شود.

مطالعات نشان داده زمانیکه موفقیت های کوچک و بی اهمیت را جشن می گیرید روحیه شما تقویت شده و بیشتر احساس شادی در زندگی دارید.

موفقیت کلید شادمانی نیست، شادمانی کلید موفقیت است، اگر عاشق کاری که انجام می‌دهید باشید، موفق خواهید شد. – آلبرت شوایتزر

تحقیقات نشان می دهد یادآوری خاطرات شاد قدیمی می تواند باعث افزایش احساس شادی در افراد شود.

محققان می گویند افرادی که بیشتر شنونده هستند تا گوینده زندگی شادتری دارند. اپیکتتوس می گوید : ما دو گوش داریم و یک دهان پس باید دو برابر گوش کنیم.

یک مطالعه در سال 2016 نشان می دهد که سلفی گرفتن در واقع اعتماد به نفس افراد را افزایش می دهد و آن ها را خوشحال تر و شادتر می کند.

اگر توقع زیاد از خودتان و دیگران داشته باشید ممکن است نرسیدن به آن ها موجب نا امیدی شما شود، انتظارات خود را کاهش دهید تا زندگی شادتری داشته باشید.

یک راه ساده برای داشتن یک زندگی شادتر و خوشبخت تر این است که بیشتر بخندید.

خنده یک پاسخ فیزیولوژیکی است که شامل اعمال ریتمیک و غیر ارادی است و نشان دهنده لذت و شادی است، مطالعات زیادی نشان می دهد که خنده اثرات مثبتی بر سلامت جسمی و روانی افراد دارد.

مانند زمانی که برای سالم غذاخوردن و نوشیدن آب بیشتر برنامه ریزی می کنید تصمیم بگیرید که بیشتر بخندید و با خودتان بگویید: من تصمیم می گیرم بیشتر بخندم.

هر روز حداقل یکبار بخندید و حتی برنامه ریزی کنید که در محل کار زمان هایی که به استراحت اختصاص داده اید را بخندید.

مطالعات نشان داده که لبخند زدن مانند خندیدن مزایای زیادی دارد، هنگامی که شما لبخند می زنید بدن فکر می کند که شما در حال خندیدن هستید و در نتیجه شما شادتر می شوید.

می توانید یک دلیل برای اینکه به شما یادآوری کند لبخند بزنید برای خود در نظر بگیرید به عنوان مثال هر وقت می خواهید چای یا قهوه بنوشید لبخند بزنید.

از این به بعد سعی کنید در برخورد با افراد لبخند بزنید تا هم زیباتر به نظر برسید و هم شادتر شوید.

اگر مردم بتوانند فقط کمی بیشتر همدیگر را دوست داشته باشند، می توانند بسیار خوشحال باشند. امیل زولا

در جمع خانواده در میان دوستان خود از خندیدن با صدای بلند خجالت نکشید، اگر دوستانی دارید که شما را بابت صدای خنده تان سرزنش می کنند پس دوستان جدید پیدا کنید.

اغلب به ما توصیه می شود که اگر می خواهید بیشتر بخندید بهتر است جوک، لطیفه و کتاب های طنز و خنده دار را بخوانید.

کمدین مورد علاقه خود را انتخاب کنید و برنامه های طنز او را از طریق شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

نمی خواهم به شما بگویم که تلویزیون تماشا کنید اما می توانید زمان هایی را به تماشای برنامه ی طنز مورد علاقه ی خود در تلویزیون اختصاص دهید.

تماشای فیلم ها و برنامه های تلویزیونی خنده دار می تواند برای درمان افسردگی و درمان بیماری ها مفید باشد.
مثلا تام و جری بسیار خنده دار است، یک کاسه پاپ کورن آماده کنید و به یاد کودکی به تماشای این سریال زیبا و خنده دار بنشینید.

فیلم زیر را مشاهده کنید و اگر توانستید نخدید! باور می کنید هیچکس تا به حال نتوانسته با دیدن این فیلم نخدد؟

گوش دادن به اخبار که بیشتر جنایت های جامعه و مشکلات اقتصادی را منعکس می کند تنها باعث افسردگی شما می شود، اگر می خواهید که بیشتر بخندید تا حد امکان اخبار را دنبال نکنید و به جای آن به پادکست های طنز گوش کنید.

حیوانات خانگی کار های بامزه انجام می دهند که باعث خنده ی شما می شوند پس می توانید یک سگ یا گربه داشته باشید که با او بازی کنید و به کار های او بخندید و شاد باشید.

شما می توانید با دوستان و خانواده ی خود بازی های مفرح انجام دهید و با کنار هم بودن بخندید و شاد باشید.

یک دفترچه بردارید و نقل قول های خنده دار که از کسی می شنوید و یا در جایی می خوانید بنویسید و هر چند وقت یکبار به آن ها سر بزنید و بخندید.

اگر از افرادی هستید که به سختی می خندید وقتی تنها هستید، یوگای خنده را تمرین کنید.

می نوش که عمر جاودانی اینست
خود حاصلت از دور جوانی اینست
هنگام گل و باده و یاران سرمست
خوش باش دمی که زندگانی اینست
خیام

منابع :  wikihow – lifehack – themindunleashed – huffingtonpost

فال حافظ

متن عاشقانه متن زیبا آهنگ تولدت مبارک

صفحه اصلی تبلیغات تماس با ما درباره ما

مطالب بخش سلامت و پزشکی سایت کوکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب کوکا برای تمامی وب سایت ها به هر نحو غیر مجاز می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای سایت کوکا پیگرد قانونی دارد.
استفاده از مطالب سایت کوکا در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.

ورود / عضویت

آیا می توان احساس خوشبختی را به وجود آورد؟ آیا شما هم به دنبال احساس خوشبختی در زندگی هستید؟ به راستی حلقه طلایی خوشبختی چیست؟گاهی اوقات احساس خوبی نسبت به زندگی و یا خود ندارید. شاید علتش این باشد که به خواسته هایمان نرسیده ایم. اما آیا احساس خوشبختی و خوشحالی یعنی رسیدن به تمام خواسته ها و آرزوها! اگر این چنین بود پس چرا برخی افراد با اینکه خیلی از چیزها را ندارند باز احساس خوشبختی می کنند. به همین منظور در این مقاله قصد داریم روش هایی را معرفی کنیم تا شما بتوانید احساس خوشبختی و شادی را در خود ایجاد کنید. با بیست درصدی ها همراه باشید.

طبق تحقیقات و تجربیات بدست آمده 20 مورد می تواند به افرادی که در جستجوی خوشبختی هستند کمک کند. این نکات مهم نیاز به تمرین و تکرار دارد تا بتواند در دراز مدت تاثیرات شگفت انگیزی ایجاد کند. اگر شما هم برای احساس شادی درونی و خوشحالی تلاش می کنید این تمرین ها را از الان شروع کنید.

افسردگی و احساس ناامیدی از زندگی بسیار خطرناک و پیچیده است. تنها چیزی که می تواند شما را از تلاش برای پیشرفت و آینده باز نگه همین احساسات منفی است. گاهی یک تغییر کوچک می تواند اتفاقات بزرگی را رقم بزند. این همان چیزی است که باید تمرین کنید. تمرین عادت های خوب، تمرین خوشبختی، تمرین احساس خوب تا انگیزه تان برای ادامه زندگی دو چندان کنید.

اگر هر روز شما به خاطر کارهای مثبتی که انجام می دهید خودتان را ستایش کنید. حس خوب بیشتر نسبت به خود و زندگی دارید. زیرا احساس خوشبختی و خوب با دیدن ویژگی های مثبت امکان پذیر است. پس برای ایجاد حس خوشبختی باید ویژگی‌های مثبت خود را یادآوری کنید. به عنوان مثال بیستی از حرف های خودتان در طول روز تهیه کنید ببینید چند حرف منفی زده شده دارید حالا تلاش کنید این جملات منفی را با جنلات مثبت جایگزین کنید. هر روز این تمرین را در برنامه خود بگنجانید. از نتیجه آن شگفت زده خواهید شد.چگونه همیشه احساس خوشبختی کنیم

زندگی پستی و بلندی های زیادی دارد و برای رشد و آموزش خودتان همیشه باید تلاش کنید. این رشد به شما کمک می کند مشکلات را راحت تر حل کنید و انگیزه زندگی بهتر را به شما می دهد. رفتار شما با خودتان اغلب انعکاس رفتار شما با دیگران است. پس برای زندگی بهتر باید از خودتان شروع کنید. با خودتان مهربان باشید تا بتوانید این محبت را به دیگران هم منتقل کنید. هر کاری که حس بهتری برای شما ایجاد کند باعث می شود عملکرد بهتری داشته باشید.

برای موفقیت های بیشتر در زمینه درست کردن عادت های خود بهتر است اهدافی را تعیین کنید و به آنها عمل کنید. ارزیابی روزانه از فعالیت های طول روز خود می تواند تاثیر زیادی بر روی رشد شما داشته باشد. این اهداف را می توانید روانه انتخاب کنید و در پایان هر روز خودتان را ارزیابی کنید. ببینید چقدر توانسته اید عادت های خود را عوض کنید؟ چقدر به دیگران کمک کرده اید؟ چقدر با خودتان مهربا ن بوده اید؟

چه کارهایی انگیزه برای موفقیت را افزایش می دهد؟

برای احساس خوشبختی و شادی باید انتظارات از خود را واقع گرایانه کنید. هر فردی در زندگی می تواند خطا و اشتباهاتی داشته باشد، شکست بخورد و احساس ناامیدی را تجریه کند. اما افراد شاد و موفق می دانند که همه اینها جزیی از زندگی است. باید برای ایجاد احساس خوشبختی و بهتر، خودتان را همان طور که هستید بپذیرید و انتظارات عاقلانه ای از خود داشته باشید.

گاهی آنقدر زندگی برایتان یکنواخت و تکراری شده است که حس خوب تان را بد می کند. یک راه عالی برای بیرون آمدن از این شرایط این است که کارهایی که واقعاً دوست دارید را یادداشت کنید. سعی کنید بین کارهای مورد علاقه خود و شغلتان یک تعادل برقرار کنید. همین تعادل باعث می شود احساس خو شبختی و خوبی به شما دست دهد. به عنوان مثال اگر به عکاسی علاقمند هستید می توانید قسمتی از زمان خود را به این کار اختصاص دهید و حتی در سایت های مورد نظر برای فروش عکس یک کسب و کار برای خود راه اندازی کنید. هر کاری که دوست دارید می توانید به عنوان یک سرگرمی در اوقات فراغت آن را دنبال کنید و احساس بهتر برای زندگی خود ایجاد کنید.

در هر شرایطی تلاش خود را انجام دهید اما با این مساله هم کنار بیایید که همیشه قرار نیست بهترین نتیجه برای شما رقم بخورد. مهم این است که شما همه تلاش خود را کرده اید. نتیجه هر چه باشد باید بپذیرید. قبول دارم که این کار سختی است! اما باور کنید اگر عادت های خود را عوض کنید نتایج بزرگی در زندگی می گیرید. باید با یک نگاه واقع گرایانه با مشکلات و مسائل روبرو شوید. تلاش خود را صادقانه مورد بررسی قرار دهید و بدون سرزنش خود نتایج را بپذیرید.

یکی از مواردی که باعث می شود احساس خوشبختی و خوب در شما بیشتر شود برشمردن داشته های زندگی تان است. همه انسانها عادت دارند نداشته های خود را بشمارند از این رو حال خود را بد می کنند و احساس نارضایتی از زندگی را بیشتر تجربه می کنند. اینکه سعی کنید هر روز داشته های خود را قدردانی کنید و به خاطر همه آنها سپاسگزار باشید باعث می شود حتی چالش ها هم شما را از پا درنیاورد. هر وقت احساسات منفی شما را فرا گرفت سریع خودتان را به این سمت هدایت کنید و داشته های خود را قدردانی کنید تا انگیزه دو چندان برای مسائل جدید را پیدا کنید.

گاهی علارغم همه تلاش هایتان کارها همان طور که شما می خواهید پیش نمی رود و گاهی شکست می خورید. در این لحظه شاید فکر کنید چرا؟ چرا این اتفاق باید برای من بیفتد؟ چرا با این همه تلاش باید نتیجه این باشد؟ اما بهتر است به جای پرسش های منفی از خود و فکر کردن مدام به شکست از خود شکست درس بگیرید و جنبه های مثبت آن را بیشتر مورد بررسی قرار دهید. بدانید کجا اشتباه کرده اید و کجا باید اصلاح می کرده اید که نکرده اید. بهترین تمرین یادداشت دلایل شکست است و مرور جزئیات آن که می تواند هم به شما در تصمیمات آینده کمک کند و هم شما را از احساسات منفی دور نگه می دارد.

باید با خودتان این جمله را تکرار کنید «هدف من پیشرفت است نه بی عیب و نقص بودن»

افرادی که مدام کارهای تکراری قبلی را انجام میدهند آرام آرام خسته می شوند. اما انعطاف پذیری یعنی چیزهای جدید را امتحان کردن. یعنی متفاوت بودن و زندگی کردن به همین منظور سعی کنید در هر زمینه ای کارهای متفاوت انجام دهید از غذا گرفته تا سرگرمی جدید را امتحان کنید. حتی در مواقع سختی هم این انعطاف پذیری شماست که می تواند راهکاریی برای حل مسائل ارائه دهد.

به رابطه بین خود با دیگران بیشتر اهمیت بدهید. زیرا زندگی الان شما بیشترین تاثیر را از افرادی می گیرد که شما با آنها رابطه دارید. پس به رابطه خود دقت کنید. اگر در این رابطه افراد منفی زیادی هستند که شما را همیشه با افکار و حرف های خود ناامید می کنند از آنها دوری کنید. این شما هستید که باید انتخاب کنید و تصمیم بگیرید چه کسانی در کنارتان باشند و چه کسانی نباشند. افرادی که احساس خوشبختی و خوب در شما ایجاد می کنند بیشتر می توانند به شما انگیزه و امید بدهند و شما را از ناامیدی دور نگه می دارند.

علم ثابت کرده معنویت با شادی و احساس خوشبختی ارتباطی مستقیم دارد. عادت هایی مانند قدرشناسی، محبت و نیکوکاری و … همه در تمام دستورات دینی آمده اند. طبق تحقیقات انجام شده بچه هایی که دستورات دینی را با قدرت اجرا می کنند و در آنها دین نهادینه شده است زندگی برایشان بیشتر معنا و مفهوم دارد و بیشتر احساس خوشبختی و شادی دارند. پس برای ایجاد حس خوشبختی بهتر است بیشتر بر روی مسائل معنوی تمرکز کنید. به عنوان مثال زمانی از وقت خود را به عبادت و نماز یا هر عمل معنوی دیگر تخصیص دهید تا به آرامش ذهن و روح و احساس شادی درونی برسید.

با داشتن سلامتی احساس خوشبختی شما تکمیل می شود. پس لطفاً به تغذیه و سلامتی خود بیشتر توجه کنید. نداشتن سلامتی خود یکی از عوامل موثر استرس و نگرانی برای شماست. احساس شما را به زندگی منفی می کند زیرا انجام برخی از کارها که شما را خوشحال نگه می دارد دیگر برایتان امکان پذیر نیست و سطح رضایت شما از زندگی کاهش پیدا می کند.

همه ما نیاز داریم برای افزایش اعتماد به نفس و تقویت عزت نفس خود تلاش کنیم. حتی باید در کودکان نیز این احساس را بیشتر کنیم. باید تلاش کنیم هر آنچه که هستیم را دوست بداریم و با خودمان مهربان تر باشیم.

شکی نیست که پول خوشبختی کامل نمی آورد. اما بی پولی هم قطعاً استرس و نگرانی به همراه دارد. برای داشتن حس خوشبختی و خوشحالی در زندگی باید به قدر کافی پول داشته باشید تا بتوانید با خیال آسوده تر زندگی کنید. اگر شما بیکار باشید و یا رضایت شغلی نداشته باشید این احساس را هم نخواهید داشت.

شاید باور نکنید اما انجام کارهای خیرخواهانه و کمک به دیگران احساس رضایت درونی و خوشبختی را در شما بالاتر می برد و باعث می شود شما استرس کمتری را تجربه کنید.

برای کاهش تنش ها و استرس های خود بهتر است زمانی برای تفریح و سرگرمی اختصاص دهید. این زمان باعث  می شود شما دوباره انرژی و قدرت انگیزه خود را بازیابی کنید و بیشتر از زندگی لذتت ببرید.

فعالیت های هنری شما را خلاق می کنند. خلاقیت و داشتن ذهن خلاق به شما در زمینه های مختلف زندگی کمک می کند. در زمان هایی که مسائل پیچیده برای شما اتفاق می افتد باعث می شود شما با قوه خلاقیت و تفکر خلاق خود راه حل های جدیدی برای آن پیدا کنید. از این رو یکی از فاکتورهایی که می تواند احساس خوشبختی و خوشحالی را در شما افزایش دهد همین خلاقیت است.

چگونه خلاق باشیم؟ چرا باید خلاق باشیم؟ در این مقاله راهکارهایی برای خلاقیت ارائه شده است.

در زمان هایی که بیشترین فشارها را تجربه می کنید و درمانده هستید تنها امید شما خانواده است. داشتن خانه ای امن و آرام که می توانید ارتباطات خوب را شکل دهید. خانه ای که با ورود به آن همه تنش ها را فراموش کنید و انگیزه ای دوباره بگیرید. داشتن همسر و فرزندان خوب و یا رابطه ای نزدیک با پدر و مادر که باعث می شود شما بیشتر احساس خوشبختی کنید. ارتباط نزدیک با اعضای خانواده می تواند موج رضایت و شادی را در شما زنده نگه دارد.

همیشه زیاده خواهی در هر کاری باعث می شود شما استرس و نگرانی داشته باشید. باید گفت زمانی احساس خوشبختی ایجاد می شود که شما بتوانید همه نیازهای زندگی تان را به صورتی متعادل برقرار کنید. باید در نظر بگیرید خوشبختی و خوشحالی در یک بعد از زندگی پیدا نمی شود بلکه ترکیبی از ابعاد مختلف زندگی است. با این دیدگاه می توانید احساس خوشبختی را در خود ایجاد کنید.

زمانی که شما برای اشتباهات خود مدام به دنبال مقصر هستید در واقع مسولیت های خود را نادیده گرفته اید. راه رسید ن به موفقیت و خوشبختی این است که شما در هر شرایط و مسائلی خودتان را مسئول بدانید. بیشتر انسانها عادت کرده اند برای ناکامی های زندگی خانواده، معلم، دوستان، دولت و بسیاری عوامل دیگر  فهرستی از دیگران تهیه کنند. اما بیشتر از دیگران باید به عملکرد خود دقت کنید. چرا؟ اگر با دقت به دیگران نگاه کنید می بینید که آنها در شرایط سخت تر و دشوارتر توانسته اند به موفقیت های بزرگ تر دست پیدا کنند. زیرا آنها اراده کرده اند مسئولیت همه کارهای خود را خودشان بپذیرند.

امیدوارم این مقاله توانسته باشد شما را بدست آوردن احساس خوشبختی و شادی کمک کند. اگر شما هم تجربه بیشتری در این زمینه دارید با ما به اشتراک گذارید.

‘ ‘ ‘

سلام ، امیر محمدی هستم یک بیست درصدی … نمایش تمام پست های امیر محمدی →

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام و نام خانوادگی *

ایمیل *

وب‌ سایت

رمز عبور یکبار مصرف *

بیشتر افراد کل زندگی خود را به دنبال شادی و خوشحالی هستند و تنها منتظر آن می‌مانند.آن‌ها به این موضوع فکر می‌کنند که اگر شغلی به دست آورند، عاشق شوند یا پول کافی کسب نمایند خوشحال و راضی خواهند بود. اما واقعیت این است که خوشبختی و خوشحالی از درون انسان‌ها سرچشمه می‌گیرد و نیازی به بهانه‌های مادی نیست.

این یک خبر خوب برای همه افرادی است که به دنبال شادی و خوشحالی در زندگی خود هستند زیرا با چند تغییر کوچک در عادت‌های روزمره می‌توان به شادی بی نهایتی دست پیدا کرد.

برای موفق بودن در این مسیر نیازی به انجام کارهای سخت و دشوار نیست.

در این مقاله قصد داریم چند تغییر ساده را بیان کنیم که استفاده از آن می‌تواند شما را در جاده خوشحالی قرار دهد. پس همراه ما باشید.چگونه همیشه احساس خوشبختی کنیم

اگر می‌خواهید زندگی شادی داشته باشید باید بدانید که شما مسئول شادی و خوشحالی خود هستید. برای شاد بودن منتظر دیگران نباشید. شما نمی‌توانید سایر افراد را به خاطر این موضوع سرزنش کنید و از آن‌ها انتظار داشته باشید شما را شاد کنند.

درک این موضوع که شما مسئول شادی خود هستید مرحله اول برای آغاز کار است. اگر بخواهید شاد باشید حتما شاد خواهید بود. این یک قانون کلی است.

تا زمانی که شادی واقعی را به دست نیاورده‌اید، خود را شاد نشان دهید؛ در برخی از موارد ممکن است واقعا در زندگی خود شاد نباشید اما بهتر است خود را شاد نشان دهید.

داشتن یک شادی تصنعی و ساختگی نیز می‌تواند به شما کمک کند. زمانی که لبخند می‌زنید حتی اگر در درون خود احساس نارضایتی داشته باشید، دنیا به روی شما لبخند می‌زند و همه چیز روز به روز بهتر خواهد شد. بنابراین زمانی که هیچ چیزی برای خوشحالی ندارید، خود را مجبور به خندیدن کنید.

به چیزی فکر کنید که می‌تواند حال شما را بهتر کند و آن را در ذهن خود تجسم کنید. در ابتدا این موضوع کاملا تصنعی و ساختگی خواهد بود اما روز به روز حالتان بهتر می‌شود و این موضوع را به خوبی تجربه می‌کنید.

همانطور که می‌دانید کمبود خواب باعث ایجاد افسردگی می‌شود. اگر کمبود خواب داشته باشید بیشتر از سایر افراد به سمت افکار منفی و آزار دهنده خواهید رفت. خواب کافی در روز داشته باشید به خصوص اگر استرس دارید و از چیزی ناراحت هستید.

همچنین داشتن افکار مثبت قبل از رفتن به رختخواب می‌تواند احساس شما را بهتر کند. شما می‌توانید از اپلیکیشن‌هایی همچون ThinkUp استفاده کنید تا به خواب بروید. اگر خوب بخوابید با افکار مثبت تری از خواب بیدار خواهید شد.

در زندگی خود چه چیزهایی دارید که می‌توانید بابت آن‌ها شکرگزار باشید؟ همیشه این موارد را به خاطر داشته باشید و بابت آن احساس شادی کنید. در هر تجربه ای که دارید به دنبال نقاط مثبت بگردید. شما می توانید از یک مجله استفاده کنید یا این تجربیات را با یک دوست در میان بگذارید.

شما می‌توانید با خانواده خود بازی خبر خوب را انجام دهید. هر فردی که در خانواده حضور دارد باید اتفاقات خوبی که برایش رخ داده است را بیان کند و سایر افراد در مورد آن بحث کنند.

سعی کنید در زندگی خود به سایر افراد نیز توجه کنید. حس شادی و خوشحالی را به آن‌ها انتقال دهید. در این شرایط متوجه خواهید شد که خودتان نیز شاد هستید.

دیگران را به خاطر دستاوردهایشان تشویق کنید، اگر دوستتان به کمک نیاز داشت دریغ نکنید؛ در انجام کارها به افراد سالمند کمک کنید، به یک فرد نابینا کمک کنید از خیابان عبور کند. همه این موارد می‌تواند شادی و رضایت را برای شما به ارمغان بیاورد حتما امتحان کنید.

حتی چند دقیقه ورزش در روز می‌تواند کافی باشد. زمانی که در حال گوش دادن به موسیقی هستید کشش‌هایی را انجام دهید. به پیاده روی بروید یا به یک گروه ورزشی بپیوندید. شما می‌توانید در طول روز از انرژی ذخیره شده استفاده کنید و شاد باشید.

اگر می‌خواهید از سلامت خود لذت ببرید ورزش کنید.

افکار مثبت بخش مهمی از اعتماد به نفس محسوب می‌شود و می‌تواند رضایت را در زندگی شما ایجاد کند. خوش بینی می‌تواند روابط شخصی و کاری شما را بهبود ببخشد. داشتن افکار مثبت تنها در انتظارات خلاصه نمی‌شود. هر تفسیری که از زندگی خود دارید شامل این بحث خواهد شد.

به جای اینکه بگویید “فردا امتحانم را خراب می کنم پس بهتر است به تماشای تلویزیون بپردازم” بهتر است جمله مثبت تری را بیان کنید. مثلا بگویید” من نسبت به امتحان فردا نگرانم اما به مطالعه خود ادامه می‌دهم”. خودتان را مجبور کنید تا افکار مثبتی داشته باشید.

خوب همانطور که می‌دانید دسترسی به شادی و خوشحالی در زندگی یک مسیر طولانی و پر پیچ و خم است. داشتن ذهن مثبت اندیش می‌تواند شما را در این مسیر دشوار یاری کند. در مورد جاده ای که پیش روی خود دارید نگران نباشید. لبخند بزنید تا دنیا نیز به روی شما لبخند بزند. از زندگی خود لذت ببرید. همین

متن موفقیت در کار و زندگی

انشا در مورد موفقیت

سخنان بزرگان در مورد موفقیت

چگونه زندگی خوبی داشته باشیم؟

برای موفقیت چه باید کرد؟

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

سلام! به اکانت کاربری خود وارد شوید

بازیابی رمز عبور

پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد

پرورش افکار – رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی

چگونه همیشه احساس خوشبختی کنیم

چطور می توان به خوشبختی در زندگی رسید

اگر می خواهیم در بلندمدت شاد، پیروز و رضایت مند باشیم باید بتوانیم مطابق ارزش های خود زندگی کنیم. اگر این گونه نباشیم دچار رنج فراوانی می شویم، اغلب اوقات اشخاص با به کارگیری بعضی از الگوهای رفتاری و عادت های ناپسند مانند سیگار کشیدن، اعتیاد به مشروبات الکلی، پرخوری، استفاده بیش از حد از اینترنت، تلویزیون دیدن مداوم و چیزهایی از این قبیل دچار یاس و ناامیدی می شوند و یا زندگی شان را به نابودی می کشانند.

مشکل واقعی در رسیدن به خوشبختی چیست؟!

این رفتارها ناشی از یاس، پوچی و عصبانیتی است که در افراد به وجود می آید؛ به این خاطر که از زندگی شان احساس رضایت نمی کنند. آن ها تلاش می کنند خلاهای خود را با چنین رفتارهایی که برایشان مانند دارویی آرامبخش است، پر کنند و روحیه خود را تغییر دهند و به تدریج این رفتارها برایشان به صورت الگویی در می آید و غالبا توجهشان را به تغییر رفتار متمرکز می کنند تا این که علت را برطرف نمایند.

مشکل آن ها مثلا نوشیدن سیگار کشیدن نیست؛ آن ها دچار مشکل ارزشی هستند. تنها دلیل سیگار کشیدن در این افراد این است که تلاش می کنند حالت روحی خود را تغییر دهند به این خاطر که از نحوه ی احساس خود در هر لحظه از زمان، راضی نیستند. آن ها نمی دانند چه عاملی در زندگی شان از بیش ترین اهمیت برخوردار است.

اگر بر اساس والاترین معیارهای خود زندگی کنیم، هرگاه این ارزش ها به کار گرفته شوند، احساس خوشبختی و لذت فراوانی پیدا می کنیم. دیگر نیازی نداریم پرخوری کنیم یا به دخانیات روی آوریم. دیگر احتیاجی نیست خود را در خلسه فرو ببریم، چون زندگی مان بدون این افراط ها هم پربار و غنی می باشد. اگر با روی آوردن به حالات مصنوعی خود را از مواهب زندگی بی بهره کنیم همانند این است که صبح روز عید، قرص خواب بخوریم.

گرفتاری یعنی زمانی که زندگی ما در حال شکل گیری است به خواب غفلت فرو برویم. ما کودکانی بودیم که از اهمیت واقعی ارزش ها اطلاعی نداشتیم و در بزرگسالی هم فشارهای زندگی چنان بر ما غلبه پیدا کردند که نتوانستیم به ارزش های خود شکل دهیم. لازم است باز هم تاکید کنیم که:

ارزش ها روی تمام تصمیمات ما تاثیر می گذارند و ما در اکثر مواقع از این ارزش ها مطلع نیستیم!

اگر از شما بخواهیم ۱۰ ارزش زندگی خود را به ترتیب اولویت هایتان بنویسید، شرط می بندیم که از هر ۱۰ هزار نفر تنها یک نفر قادر است این کار را انجام دهد. اما اگر جواب این سوال را ندانید چگونه می توانید تصمیمی واضح و روشن اتخاذ کنید؟! چگونه می توانید تصمیماتی بگیرید که در بلندمدت ژرف ترین نیازهای عاطفی تان را تامین کند؟ اگر هدف را نبینید چگونه قادر هستید به آن شلیک کنید؟ بنابراین شناخت ارزش ها به شما کمک می کند تا بر اساس آن ها به مسیر خود ادامه دهید و به موفقیت در زندگی دست پیدا کنید.

۵ ذهنیتی که شما باید توسعه دهید تا موفق شوید

چگونه در زندگی موفق شوید: ۱۳ نکته تغییردهنده زندگی

۵۰ جمله ی تاکیدی برای موفقیت و اعتماد به نفس

موفقیت طولانی مدت به یادگیری این ۶ درس در اوایل شغل شما…


۳ قدم برای موفقیت از دیدگاه اُپرا وینفری

تواضع: تکه پازل گمشده لازم برای موفقیت شما

زمانی که برای اخذ تصمیمی دچار مشکل شدید، مطمئن باشید دلیل آن نامشخص بودن ارزش های شما است. اگر از شما بخواهند به خاطر شغلی جدید همراه خانواده تان به شهر دیگری بروید چه می کنید؟ اگر بدانید که این کار کمی خطرناک است ولی درآمد بیشتری برایتان دارد جالب می شود، نه؟ نحوه ی جواب دادن شما بر اساس عاملی است که برایتان از بیشترین ارزش و اهمیت برخوردار است که آیا امنیت را ترجیح می دهید یا رسیدن به موفقیت در زندگی؟!

در خانواده هایی که پدر و مادر هر دو در بیرون از منزل کار می کنند، هیچ الگویی برای ارزش های سنتی وجود ندارد به همین سبب مدارس، مساجد و تا اندازه ای هم تلویزیون برای پر کردن خلاها وارد میدان شده اند. در واقع تلویزیون نقش پرستار بچه را پیدا کرده است. به طور متوسط هر انسانی روزانه هفت ساعت از وقت خود را به تماشای تلویزیون سپری می کند. منظور ما این نیست که ساختار سنتی خانواده، تنها راه بزرگ کردن کودکان است بلکه پیشنهادمان این است که مانند الگویی، فلسفه ی زندگی را به آن ها یاد دهیم و این کار را زمانی می توانیم انجام دهیم که از ارزش های خود مطلع باشیم.

ارزش های زندگی دو دسته هستند

ارزش دادن به کاری یعنی اهمیت قایل شدن نسبت به آن؛ هر عاملی که نزد شما عزیز باشد ارزشمند است. ارزش های زندگی برای ما دارای بیشترین درجه اهمیت هستند. این ارزش ها شامل دو دسته هستند ارزش های هدفی و ارزش های وسیله ای!

اگر از شما بپرسیم چه چیزی برایتان بیشترین ارزش را دارد؟! ممکن است پاسخ دهید عشق، خانواده و ثروت! از بین این سه مورد عشق جزو ارزش های هدفی است که به دنبال آن هستید. به عبارت دیگر حالت روحی است که طالب آن می باشید. اما خانواده و ثروت جزو ارزش های وسیله ای هستند. به عبارت دیگر روشی ساده برای این است که بتوانید حالت های احساسی مطلوب را در خود به وجود آورید. یعنی با دنبال کردن ارزش های وسیله ای به دنبال دستیابی به ارزش های واقعی خود مانند عشق، امنیت و خوشبختی می باشید.

برای رسیدن به خوشبختی در زندگی باید تفاوت این دو ارزش را بدانیم

اما مشکل اصلی اینجاست که اکثر افراد متوجه تفاوت میان ارزش های وسیله ای و هدفی شان نمی شوند و به همین دلیل رنج فراوانی متحمل می شوند. گاهی افراد به قدری گرفتار ارزش های ابزاری هستند که ارزش های هدفمند را گم می کنند. ارزش های هدفمند شما را اغنا و زندگی تان را پربار و غنی می کند. یکی از بزرگ ترین مشکلات این است که افراد اهداف خود را بدون شناخت ارزش های واقعی شان تعیین می کنند و در نتیجه وقتی به هدفشان می رسند، می گویند آیا واقعا همین را می خواستم؟!

برای مثال تصور کنید خانمی بالاترین ارزش هایش محبت و کمک به دیگران است، به همین خاطر شغل وکالت را انتخاب می کند چون با وکیلی ملاقات داشته که خدماتش به دیگران او را تحت تاثیر قرار داده است. این خانم پس از گذشت زمان درگیر مسائل حقوقی مختلف می شود و تمایل پیدا می کند در یک دفتر وکالت به صورت شراکتی مشغول به کار شود. با دنبال کردن این هدف به تدریج سرگرم چرخاندن دفتر وکالت شده و یکی از موفق ترین وکیل های شهر خواهد شد.

ولی مشکل از آن جایی شروع می شود که این خانم دیگر احساس خوشبختی نمی کند، به این دلیل که دیگر با موکلان خود هیچ ارتباطی ندارد و موفقیت های شغلی اش باعث شده که نوع روابطش با همکارانش تفاوت پیدا کند و تمام وقت خود را در جلسات و یا بررسی پیشنهادها و اصلاحات پشت سر بگذارد. به عبارتی این خانم به هدف خود دست پیدا کرده ولی از چیزهایی که در زندگی برایش اهمیت دارد غافل شده است!

آیا شما هم تاکنون چنین تجربه هایی داشته اید؟! آیا تاکنون ارزش های هدفمند را با ارزش های وسیله ای اشتباه نکرده اید؟! برای دستیابی به مفهوم خوشبختی و موفقیت در زندگی باید به خوبی متوجه این دو تفاوت باشیم و اطمینان پیدا کنیم که به دنبال ارزش های هدفمند خود هستیم.

مطلب قبلی

زندگینامه ادوارد نورتون – بازیگر

مطلب بعدی

11 راهکار ساده برای میلیاردر شدن در سال 2018

تنها چیزی که افراد را به سمت موفقیت سوق می دهد

چگونه بر احساس ترس از رد شدن یا طرد شدن غلبه کنید

10 کاری که باید وقتی به سختی موفق هستید آن‌ها را انجام دهید.

چگونه همیشه احساس خوشبختی کنیم

چرا موفقیت اغلب سبب جدایی در دوستی‌ها می‌شود؟

8 جنبه از نتایجِ تقویت برد­باری که شما را اساساً برای موفقیت…


چگونه یک زن جوان موفق باشیم؟


7 راهکار موثر برای آغاز زندگی جدید

برای چت کردن با ما روی آیکون مشاور فروش کلیک کنید

سلام! به اکانت کاربری خود وارد شوید

بازیابی رمز عبور

پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد

چگونه همیشه احساس خوشبختی کنیم
چگونه همیشه احساس خوشبختی کنیم
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *