بایگانی برچسب: مقاله روانشناسی به زبان انگلیسی با ترجمه رایگان

مقالات روانشناسی به زبان انگلیسی

It works both ways. Enhancing explicit self-esteem using the self-reference task Moral objectivism and a punishing God Do instrumental goal pursuit mediate feelings of envy on Facebook and Happiness or subjective well-being? Promoting mental health versus reducing mental illness in art therapy with patients with personality disorders: A quantitative study Production planning with order acceptance …

مقاله روانشناسی به زبان انگلیسی با ترجمه فارس

در این قسمت مقالات انگلیسی رشته روانشناسی با ترجمه فارسی ارائه شده است. لیست کامل مقالات در انتهای صفحه آورده شده است. مقالات کلیه گرایش های رشته روانشناسی ارائه گشته است. برخی از موضوعات مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی عبارتند از : مقالات هوش هیجانی، غلبه بر استرس، افسردگی، رضایت شغلی، مقالات اضطراب، بیش فعالی، …

مقاله روانشناسی به زبان انگلیسی با ترجمه

It works both ways. Enhancing explicit self-esteem using the self-reference task Moral objectivism and a punishing God Do instrumental goal pursuit mediate feelings of envy on Facebook and Happiness or subjective well-being? Promoting mental health versus reducing mental illness in art therapy with patients with personality disorders: A quantitative study Production planning with order acceptance …

مقاله روانشناسی به زبان انگلیسی با ترجمه رایگ

در این قسمت مقالات انگلیسی رشته روانشناسی با ترجمه فارسی ارائه شده است. لیست کامل مقالات در انتهای صفحه آورده شده است. مقالات کلیه گرایش های رشته روانشناسی ارائه گشته است. برخی از موضوعات مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی عبارتند از : مقالات هوش هیجانی، غلبه بر استرس، افسردگی، رضایت شغلی، مقالات اضطراب، بیش فعالی، …

مقاله روانشناسی به زبان انگلیسی

It works both ways. Enhancing explicit self-esteem using the self-reference task Moral objectivism and a punishing God Do instrumental goal pursuit mediate feelings of envy on Facebook and Happiness or subjective well-being? Promoting mental health versus reducing mental illness in art therapy with patients with personality disorders: A quantitative study Production planning with order acceptance …