بایگانی برچسب: چگونه یک دختر مذهبی باشیم

چگونه دختری مذهبی باشیم

همواره در تمام جوامع، اعم از جوامع غربی یا شرقی، دختران جوان در معرض آسیب های اجتماعی بوده و از این رهگذر بسیار آسیب دیده اند. یکی از مکاتبی که به طور نادر به زنان و دختران تمام جوامع، احترام گذاشته و برای آنان حقوقی قرار داده و آن ها را قسمت مهمی از افراد …